مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری جنگل و مراتع

 

• برآورد خسارت وارده به مراتع و جنگلها 

• سرقفلی و حق کسب و پیشه ی مکان ها و جایگاه های تولیدی، نگهداری، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی و دامی و جنگلی 

• تعیین قیمت محصولات چوب و الوار جنگلی 

• برآورد میزان تولید، خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی 

• تشخیص وارزیابی اراضی جنگلی ومراتع 

• تعیین خسارت وارده به منابع با ارزش ژنیتیکی گیاهی در جنگلها ومراتع 

• تعیین قیمت محصولات فرعی جنگل و مرتع 

• ارزش گذاری محدوده های جنگل ها و مراتع 

• تشخیص اراضی دائر،بایر وموات 

• تعیین محدوده اراضی ملی از محدوده های کشاورزی و زراعی 

• برآورد هزینه های تولید وقیمت گذاری محصولات کشاورزی 

 
مهندسین کشاورزی و مهندسین آب و رشته منابع طبیعی زمانی که دست به دست هم بدهند و تصمیم بر احیای مراقبت از منابع جنگلی و مراتع و منابع طبیعی کشور راداشته باشند آن زمان است که می‌توانیم هم کشاورزی سود ده هم دامداری دامپروری صحیح علمی با حفظ منابع طبیعی و مراتع‌ خود داشته باشیم. تجاوز به حریم جنگل‌‌ها و مراتع و همچینن به منابع طبیعی در سال‌های اخیر به حدی بوده است که نیاز به این رشته تخصصی احساس شده تعیین قیمت محصولات چوب و الوار جنگلی و تعیین محل‌های برداشت‌های صحیح یا ممانعت از قاچاق چوب الوار جنگلی موضوع بسیار مهمی است برآورد میزان تولید و یا خسارت و میزان رشد زراعی به همراه مجاورت جنگل‌ها و مراتع موضوعی است درصورتی که مرزهای آن تعیین نشود می‌تواند به هر دو مورد آسیب‌ بزند. تعیین حدود اراضی جنگلی و مراتع برای ممانعت تجاوز چراگاه‌ها به این فضاها و تعیین محدوده‌هایی که بصورت جنگلی هستند ممانعت از قاچاق چوب یا برش‌های غیر قانونی موضوعی است که اگر به آن توجه ویژه نشود نهایتا ما کشوری خواهیم داشت با جنگل‌های آسیب‌دیده نتیجه اینست که عدم توجه به جنگل‌ها و مراتع اتفاق افتاده با توجه به اینکه اگر حدود جنگل‌ها و مراتع مشخص بشود و اراضی بایر و دایر هم مشخص بشود. آنوقت در صورتی که کوچکترین تجاوزی به حریم‌‌های این موارد صورت بگیرد دولت می‌تواند با طرح موضوع در دادگاه‌ها و استفاده از حضورکارشناسان زبده مانع از آسیب به جنگل‌و مراتع بشود امیدوارم با استفاده و بهره‌گیری از کارشناسان امور آب و امور جنگل و مراتع منابع طبیعی نسبت به حفظ و صیانت از جنگل‌ها و مراتع‌ طبیعی کشور بعمل بیاید.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری