مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

راه و ساختمان و نقشه برداری

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری معماری و شهرسازی 

 

• ارزیابی و قیمت گذاری اراضی غیرمرزوعی ارزیابی

• بررسی اعمال ضوابط شهرسازی ارزیابی و بررسی انواع طرح های شهری

• تشخیص و تطبیقکاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن 

• رسیدگی به اختلافات فیمابین مشاوران ،کارفرمایان در امور تخصصی برنامه ریزی و مدیریت شهری

• تشخیص و تطبیقکاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن 

• بررسی و اظهلر نظر در خصوص طرح های جامع،هادی و تفضیلی شهری

• رسیدگی به اختلافات فیمابین مشاوران ،کارفرمایان در امور تخصصی برنامه ریزی و مدیریت شهری 

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری