مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

صنایع و فنون

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

 

کارشناس رسمی دادگستری ناشران و صحافان

 

• اظهارنظر در سایر دعاوی مطبوعاتی در خصوص مطالب مندرج در مطبوعات بررسی وتشخیص حقوق مالکیت مادی ومعنوی پدید آورندگان اثر وصاحبان تالیف تا هر مبلغ

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری