مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

صنایع و فنون

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه

 

• بررسی واعلام نظر به مقررات نشر ومطبوعاتی صنوف مرتبط واساسنامه وآیین نامه های صنفی مصوب

• اظهار نظر در خصوص عدم انجام تعهدات قرار دادی در اختلافات فیمابین جراید وصنوف مرتبط بایکدیگر همچنین بین نویسندگان شعرا مترجمان وهنر مندان با چاپخانه داران 

 

با توجه به قوانین نشر و مطبوعات كه در كشور جریان دارد و وستعت روزنامه‌ها و نشریات این رشته احساس نیاز شده اختلافاتی كه بین نشریات یا افراد نویسندگان هنرمندان و مترجمان بعضاً با چاپخانه‌داران و نانشران و صحافان پیش می‌آید این رشته به آن می‌پردازد. یا تطبیق خواسته‌های آنها با قوانین مقررات و مسائل صنفی و بعضاً اختلافات ناشی از تكنولوژی چاپ یا صحت انجام یك امر چاپی یا نشریه یا حقوق تولید كنندگان یا مالكیت مادی و معنوی پدید‌اورندگان اثر و صاحبان تألیف و مترجمان هنرمندان را رسیدگی می‌كنند رشته بسیار مهمی است چون در گذشته و دلیل نبود این رشته اختلافاتی كه در دادگاه‌ها پیش می‌آمد كارشناسی نبود تا برآورد هزینه كند. تعیین ارزش حقوق مالكیت مادی و معنوی یك اثر درصورتی كه سوءاستفاده شده باشد و یا استفاده ناصحیح از یك اثر شده باشد را كارشناسان چاپ و چاپخانه تعیین می‌كنند حتی كیفیت چاپ و تجهیزات و دستگاه‌های ارزیابی دستگا‌ه‌های چاپ و صنایع وابسته به این رشته كیفیت جوهرها كارتریج‌ها و مواد مصرفی نیز جزء موضوعاتی است كه كارشناسان چاپ و چاپخانه به آن‌ها می‌پردازند. ارزیابی كل یك چاپخانه یا كیفیت چاپ تعیین دستمزد كارگران یا چاپخانه داران می‌شود بخش‌هایی از این كار اظهار نمود.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری