مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری دامپروری و دامپزشکی

 

 

• ارزیابی دام و محصولات دامی 

• تعیین و ارزیابی خسارت وارده به تاسیسات نگهداری دام 

• تاسیسات کشتارگاههای دام و طیور و خوراک و مکمل های غذایی آنها 

• دامپروری شامل گوسفنداری، گاوداری، مرغداری و شیلات و امور تغذیه آنها و ارزیابی تاسیسات واحد مربوطه 

• ارزیابی و تشخیص انواع پوست و چرم 

• علل مرگ و میر دام و طیور اهلی 

• ارزیابی انواع دام، داروهای دامی و مکمل های دام 

• تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل جایگاههای متعارف صنعتی و غیرصنعتی دام و طیور 

• تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل تاسیسات واحدهای دامپروری 

 

پس نه تنها می‌بایست سلامت دام و محصولات دامی و محصولات دامی و مواد مصرفی توسط را تضمین كنیم می‌بایست با دقت در بهداشتی كشتارگاه‌های دام و همچنین تنظیم ارائه جایگاه‌های متعارف ارائه محصولات صنعتی و غیر صنعتی دام طیور را بوجود بیاوریم. تعیین اجاره بها و اجرت‌المثل این جایگاه و كشتارگاه‌ها بر عهده این كارشناسان است و همچنین تعیین اجاره بها و اجرت‌المثل تاسیسات واحدهای دامپروری نیز بسیار پر اهمیت نه تنها تعیین ارزش آن‌ها به لحاظ فضای كار و همچنین تعیین اجاره بها ارزیابی كیفی و بهداشتی نیز بایستی در سرلوحه این امر قرار بگیرد.

 

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری