مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

ارزیابی اموال منقول و نفقه

 

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

 

کارشناس رسمی دادگستری اشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه‌ای

 

 

• تشخیص اصالت و تعیین قدمت و ارزیابیکلیه اشیاء عتیقه و موزه ایکه درکشور ایران ساخته شده و یا در قلمرو اینکشورکشف گردیده اند

• اظهارنظریه کارشناسانه درکلیه دعاویکه توسط سازمان میراث فرهنگی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه اشیاء عتیقه و موزه ای 

این رشته بعنوان زیر مجموعه ارزیابی اموال منقول و نفقه است یعنی گروه اموال منقول و عتیقه یکی از احجار کریمه و موضعی است خوب موضوع مربوط به بخش باستان‌شناسی است بخشی مربوط به مباحث عتیقه بخشی مربوط به اموال خصوصی افراد است. تشخیص اصالت لوازمی که به آن‌ها به عنوان عتیقه اطلاق می‌شود تعیین قدمت آنها و همچنین تعیین ارزش اشیاء‌ عتیقه و هر آن چیزی که بعنوان اشیاء موضعی یا سنگ‌های ارزشمند وجود دارد کارشناسان رسمی این رشته آنها را ارزیابی و تعیین قیمت می‌کنند نیازی که به این رشته احساس می‌شود عمدتاً به تعبیر بازار عجیبی است که اشیاء‌ مجهول و آثار عتیقه‌ای که به صورت جعل شده آماده فروش می‌شوند و بسیاری از افراد به دلیل عدم بهره‌گیری از حضور کارشناسان رسمی دادگستری اموال کلانی را بخاطر خرید اشیاء مجهول از دست می‌دهند. کارشناسان در دعاوی که توسط میراث فرهنگی علیه این قاچاچیان و افرادی که اشیاء‌ عتیقه کشور را به خارج از کشور انتقال می‌دهند یا خرید و فروش آن‌ها را انجام می‌دهند یا درصدد کشف آن‌ها هستند برخورد ویژه‌ای دارند و اظهار نظر در مورد این اشیاء در این دعاوی که در محاکم مطرح می‌شود را کارشناسان رسمی به آنها می‌پردازند. در زمینه اشیاء عتیقه و موضعی مباحث بسیار زیادی مطرح است ولی همینقدر که تعیین ارزش تعیین اصالت تعیین قدمت و صحت این اشیاء و منتسب بودن به تاریخی که مدعی می‌شوند کارشناسان می‌توانند با استفاده از تجهیزات و امکاناتی که در اختیار دارند مشخص بکنند پس نیاز به این است که در این موارد چه سازمان‌های دولتی چه سازمان‌های میراث فرهنگی موزه‌ها حتی اشخاصی که بصورت خانوادگی آثار عتیقه در اختیار دارند در صورتی که هر گونه نیازی برای تعیین اصالت داشته باشند بجای مراجعه به افرادی که غیر مرتبط این هستند کارشناسان رسمی دادگستری رشته اشیاء عتیقه مراجعه کنند.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری