مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

مدیریت و خدمات عمومی و اداری

 

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی

 

• اظهار نظر در خصوص آزمونهای استخدامی، گزینش واستخدام کارکنان

• اظهار نظر در خصوص آموزش و اعطاء بورس

• اظهار نظر در خصوص عیدی و پاداش

• تشویق و تنبیه کارکنان

• اظهار نظر در مورد کمکها و امور رفاهی

• تامین شرایط بهداشتی و ایمنی کارکنان

• اظهار نظر در مورد ساعات کار ، تعطیلات، حضور و غیاب و مرخصی

• اظهار نظر در مورد سابقه خدمت، تجربه، آمادگی به خدمت و حالات استخدامی کارکنان

• بررسی و اظهار نظر در مسائل بازنشستگی و از کار افتادگی، حقوق بازنشستگی و در وظیفه وظیفه وراث، کسور بازنشستگی و حق بیمه انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه

• اظهار نظر در مورد محکومیت های سیاسی

• نقاط محروم دور افتاده

• تسهیلات استخدامی و اجتماعی و آموزشی ایثارگران

• اظهار نظر در خصوص تخلفات اداری کارکنان

• اظهار نظر در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان

• اظهار نظر در خصوص تبدیل و تطبیق وضع استخدامی و تعیین تکلیف کارکنان و همترازی آنها

• اظهار نظر در مورد ارزشیابی و عملکرد کارکنان

• اظهار نظر در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی

• اظهار نظر در مورد مسائل استخدامی کارکنان دولت (اعم از قضات، اعضاء هیات علمی و پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنان دستگاههای خاص) ه 

• بررسی و اظهار نظر نسبت به تشکیلات و شرح وظایف دستگاههای دولتی و تعدیل نیروی انسانی

• بررسی و اظهار نظر نسبت به طرحهای طبقه بندی مشاغل و مسائل تنزل و ارتقاء گروه آنان

• بررسی و اظهار نظر نسبت به حقوق ومزایا و فوق العاده ها

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری