مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

راه و ساختمان و نقشه برداری

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری

 

• ارزیابی و قیمت گذاری اراضی غیرمرزوعی ارزیابی

• بررسی اعمال ضوابط شهرسازی ارزیابی و بررسی انواع طرح های شهری

• تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن 

• رسیدگی به اختلافات فیمابین مشاوران ،کارفرمایان در امور تخصصی برنامه ریزی و مدیریت شهری

• تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن 

• بررسی و اظهلر نظر در خصوص طرح های جامع،هادی و تفضیلی شهری

• رسیدگی به اختلافات فیمابین مشاوران ،کارفرمایان در امور تخصصی برنامه ریزی و مدیریت شهری

 


اهمیت برنامه‌ریزی شهری بعنوان یكی از زیرمجموعه‌های شهرسازی در این است كه شهرها بصورت هدفمند رشد می‌كنند بدلیل مشكلاتی كه پس از انقلاب صنعتی برای شهرها بوجود آمد توسعه نابسامان شهرها منجر به آسیب دیدن طرح‌های كاربردی شهرهاشدند رشد بی‌رویه شهرهابدون برنامه‌ریزی حمل و نقل و یا ایجاد معابر و توسعه شهرها بدون برنامه‌ریزی منجر به این شد كه پس از مدتی هیچك از برنامه‌های شهرسازی اثربخش نشدند لذا توسعه شهرها بدون درنظر گرفتن شبكه معابر یا كاربری اراضی برای آنها منجر به آسیب جوامعی است كه در آن شهرها زندگی می‌كنند بیماریها‌ متعدد روحی نشأت گرفته از آلودگی صوتی و آلودگی‌های هوا یكی از نمودهای این بی‌برنامه‌گی است كارشناسان رشته برنامه‌ریزی شهرها با ارزیابی و تعیین كیفیت‌ طرح‌های برنماه ریزی شهری و همچنین اعمال ضوابط مرتبط با آن در اختلافاتی كه بین كارفرمایان، پیمانكاران و مشاوران حوزه مدیریت شهری پیش می‌آید با اعمال ضوابط و تشخیص كاربری اراضی كاربری نظریه‌های بسیار سازنده‌ای را ارائه دهند بررسی و اظهارنظر درخصوص جامعه و تفصیلی نیز یكی از اینهاست كه منجر به كاهش اختلافات می‌شود در صورتی كه پرونده‌های طرح بشود كه عدم رعایت طرحهای شهری و طرح‌های جامعه و هادی در آن‌ها مشهود است كارشناسان بااستفاده از حضور كارشناسان رشته شهرسازی می‌توانند نظریاتی ارائه دهند كه منجر به تخریب طرح‌های ناصحیح و تعیین جزا برای مجرمینی است كه فضاهای شهری را رعایت نمی‌كنند و قوانین را زیرپا می‌گذارند. در صورتی كه در كشور این موضوعات رعایت بشود علاوه بر اینكه توسعه شهرها بر اساس طرح‌های كالبدی موثر پیش می‌رود مدیریت شهری هم ساده خواهد شد استفاده از حمل و نقل و برنامه‌ریزی برای توسعه معابر باعث كاهش ترافیك و به طبع آن باعث كاهش صوتی و صداست سلامت نسل و افرادی كه در شهرها زندگی می‌كنند در گروه برنامه‌ریزی شهری است.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری