مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

ارزیابی اموال منقول و نفقه

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری

 

• ارزیابی و تعیین ارزش اموال منقول

• ارزیابی و تعیین ارزش لوازم و دستگاههای خانگی و اداری

• ارزیابی و تعیین ارزش قطعات لوازم و دستگاههای خانگی و اداری

• بررسی دلایل ازکارافتادگی و خرابی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری و تعیین خسارت وارده به آنها

• ارزیابیکیفی و فنی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری

• ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تامین و استقرار سیستم تعمیر و نگهداری انواع لوازم و دستگاههای خانگی و اداری

• محاسبه استهلاک و ذخیره کاهش ارزش لوازم و دستگاههای خانگی واداری

 

اموال منقول که لوازم خانگی و اداری یکی از زیرمجموعه آن‌هاست بیشتر در دو بعد از آنها استفاده می‌شود. حضور کارشناسان بیشتر در دو بعد مورد استفاده محاکم است یک تعیین ارزش دو ورود خسارت یا محاسبه خسارت وارده به لوازم منقول ارزیابی و تعیین ارزش منقول یا قیمت‌گذاری اموال و لوازم خانگی و اداری یا ارزیابی لوازم خانگی اداری دست دوم و قطعات دست دوم توسط -کارشناسان این رشته اتفاق می‌افتد. علت ورود آسیب با خسارت یا خرابی دستگاه‌های خانگی و اداری و تعیین میزان خسارت و درصد تخصیص جزء موضوعاتی است که کارشناسان این رشته انجام می‌دهند و همچنین ارزیابی کیفی و فنی لوازمی که جزو چارچوب این صلاحیت است با ارائه خدمات مشاوره‌ای برای تامین و استقرار سیستم تعمیر  و نگهداری انواع لوازم و دستگاه‌های خانگی و اداری مانند حتی سردخانه و خنک‌کننده‌ها سیستم تهویه مطبوع نیز آنهایی که بعضاً مربوط به این رشته است در این چارچوب است رسیدگی می‌شود. همچنین محاسبه استهلاک و ذخیره کاهش ارزش لوازم و دستگاه‌های خانگی و اداری مربوط به این رشته است علتش هم این است که در محاکم معمولاً خریداران یا مشتریان این لوازم به دلیل خرابی این اموال و عدم ارائه خدمات گارانتی مناسب توسط تولید کنندگان مجبور طرح دعوا در محاکم هستند و نهایتاً این موضوع با اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری نتیجتاً به نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری