مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

مدیریت و خدمات عمومی و اداری

 

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری فیلم سازی عکاسی امور سینمایی

 

• بررسی و شناسایی موضوع فیلم های سینمائی و تلویزیون 

• طبقه بندیکیفی فیلم ها ی سینمایی و تلویزیون

• ارزیابی فیلم ها ، عکس ها و تصاویر از نظر هزینه و دستمزدها 

• ارزیابی فیلم ها ، عکس ها و تصاویر از نظر تاثیرات اجتماعی آنها

• تعیین نوع عکسها و قدمت آنها تعیین نوع مونتاژ و جعلی یا تقلبی بودن عکس ها و تصاویر

• بررسیکیفیت و چگونگی عکسبرداری ها تجزیه تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلم ها ، عکس ها

• اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاههای عکس و جشنواره های فیلمهای سینمائی و رعایت بی طرفی در داوری آن 

همانطور که ملاحظه می‌نمائید این رشته با رشته تئاتر و هنرهای نمایشی و سینما بسیار نزدیک هستند فرق این رشته در بررسی موضوع فیلم‌های سینمایی است. در آنجا موضوع ارزش‌گذاری بود. طبقه‌بندی کیفی فیلم‌های سینمایی و تلویزیون ارزیابی و تعیین ارزش فیلم‌ها و تصاویری که تهیه شده است به لحاظ تعیین هزینه و دستمزد هنرمند و همچنین تعیین ارزش فیلم‌‌ها و تاثیرات اجتماعی آن‌ها از صلاحیت‌های رشته فیلم‌سازی، عکاسی و امور سینمایی است. هنرهای نمایشی فیلم و تئاتر بعنوان هنر نمایشی دیگر در این رشته جایی ندارد بلکه بیشتر به طبقه‌بندی شناسایی بررسی و ارزیابی فیلم و جایگاه تاثیرگذاری و شرایط اجتماعی و جامعه بسیار مهم است. تعیین نوع عکس‌ها و قدمت آنها چون برخی از تصاویر می‌تواند جعلی باشد کارشناسان این حرفه به لحاظ تجربی با استفاده از ابرازها و تجهیزات می‌توانند تعیین قدمت تصاویر و عکس‌ها و تعیین قدمت فیلم‌ها در عرصه امور سینمایی باشند. و همچنین تعیین نوع مونتاژ و جعلی تقلبی بودن عکس‌ها و تصاویر منهم‌ترین موضوعی است که در دادگاه‌ این کارشناسان در چارچوب این صلاحیت دعاوی ارجاع می‌شود چون تصویر سازی جعل اوراق، جعل مدارک یا مونتاژ کردن برخی از تصاویر برای از بین بردن آبرو عده‌ای یا وارد کردن زیان مادی و معنوی به آن‌ها یکی از شایع‌ترین موضوعات است.جعل و مونتاژ فیلم‌های تقلبی یا سوءاستفاده از تصاویر خصوصی و خانوادگی مردم و بانوان در جامعه موضوعی‌ است که کارشناسان رشته فیلم سازی عکاسی و امور سینمایی به آن می‌پردازند. بررسی کیفیت و چگونگی عکسبرداری، و تجزیه و تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلم‌ها و عکس‌ها یک بحث دیگری است هرچند که بخش دوم آن خیلی مورد نظر نیست ولی تعیین کیفیت و بررسی کیفیت عکسبرداری و فیلمبرداری موضوعی است که مورد اختلاف مردم با آنهایی هستند که فعالیت صنفی فیلمبرداری دارند. حتی آنهایی که از یک مجلس عروسی فیلم تهیه نموده است و مونتاژ نموده و تصاویری به آن اضافه می‌کند وقتی ارائه می‌کند به کارفرما در صورتی که از کیفیت تصویربرداری و عکسبرداری رضایت نداشته باشند با مراجعه به کارشناس خواستن نظر داوری می‌توانند مراجعه به مراجع قضایی مشکل خود را حل کنند اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های عکس و جشنواره‌ سینمایی و داوری در این جشنواره ها مانند رشته هنرهای نمایشی بر عهده کارشناسان نیز قرار داده شده است.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری