مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری
فرهنگی و هنری و ورزشی

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر

 

• بررسی و اعلام نظر به مقررات نشر و مطبوعاتی و صنوف مرتبط و اساسنامه و آیین نامه های صنفی مصوب

• اظهار نظر در خصوص عدم انجام تعهدات قراردادی در اختلافات فیمابین جراید و صنوف مرتبط با یکدیگر همچنین بین نویسندگان ، شعرا، مترجمان و هنرمندان با چاپخانه داران ، ناشران وصحافان اظهار نظر در سایر دعاوی مطبوعاتی در خصوص مطالب مندرج در مطبوعات

• بررسی و تشخیص حوق مالکیت مادی و معنوی پدید آورندگان اثر و صاحبان تألیف تا هر مبلغ

 

مشابهت این رشته بسیار زیادی بین این رشته و امور چاپ و چاپخانه وجود دارد چون هردوی این رشته‌ها در خصوص بررسی تشخیص حقوق مالکیت مادی و معنوی پدید‌آورندگان اثر و صاحبان تألیف صلاحیت دارند و همچنین بررسی و اعلام نظر به مقررات نشر و مطبوعاتی و صنوف مرتبط و تعیین اظهار نظر در خصوص اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صنفی مصوب این موضوع بر عهده کارشناسان این رشته است . اظهار نظر درخصوص عدم انجام تعهدات قراردادی مابین صاحبان جراید و صنوف مرتبط با همدیگر مانند چاپخانه‌ها یا مولفین یا دارندگان امتیاز جراید و همچنین نویسندگان و شعرا و مترجمان و هنرمندان و چاپخانداران و ناشران صحافان با یکدیگر و تعیین اختلافات قراردادی بین اینها بر عهده کارشناسان رشته تب و نشر، کیفیت چاپ و همچنین موضوعاتی که مربوط به صنعت چاپ می شود درصورتی که تخصص موضوع را کارشناسان تب و نشر داشته باشند به آن‌ها بپردازند. و درصورت وجود ایراداتی با بهره‌گیری از حضور کارشناسان صنعت چاپ یار کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه نسبت به طرح آن موضوع در محاکم اقدام کنند. این دو رشته همپوشانی در یکدیگر دارند. کارشناسان هنری با شناخت و تعیین ارزش برای حقوق مالکیت مادی و معنوی پدیدآورندگان اثر و شاعران مترجمان نقش بسزایی در ارائه جایگاه مدنظر هنرمندان به آن‌‌ها موثر واقع شوند هنرمندانی که معمولاً آثار هنری آنها برعکس کشورهای دیگر با مقادیر بسیار ارزانی از آن‌ها دریافت می‌شود. بنابراین تعیین ارزش و حقوقی که این هنرمندان دارند بسیار پر ارزش است. 

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری