مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

 
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

مدیریت و خدمات عمومی و اداری

 کارشناس رسمی دادگستری بررسی اسناد و مدارک

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری بررسی اسناد و مدارک

  

• بررسی ارزش اسناد و مدارک و تشخیص اصالت و نوع اسناد رسمی از عادی و قلمرو اعتباری آنها

• تطبیق رونوشت با اصل اسناد و انطباق نحوه تنظیم اسناد با قوانین و مقررات

• اظهارنظر در مورد اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با مقررات ثبتی از جمله ماده 117 و شقوق ماده 100 قانون ثبت و تعیین اسناد لازم الاجراء آنها 

 

علیرغم  اینکه رشته‌ تعداد صلاحیت‌هایش بسیار محدود می‌باشد ولی وقتی حوزه گسترده‌ این صلاحیت‌ها را میبینیم  پی می ‌بریم که چقدر مسئولیت این كارشناسان سنگین است. بعنوان مثال بررسی ارزش اسناد و مدارك و تشخیص اصالت و نوع اسناد رسمی از عادی و قلمرو اعتباری آن ها یعنی اینكه که كارشناسی برای بررسی ارزش اسناد اگر این ها راجزئی از قوانین كشور یا ایین‌ نامه‌ها و مقرراتی را وجود داشته باشد نیاز باشد اصالت این مستندات تعیین شود بسیار حوزه وسیعی دارد ، و بسیار كار سختی است یعنی اینكه در یكی از وظایف این كارشناسان تطبیق رونوشت مستندات با اصل سند است و انطباق و نحوه تنظیم و مقررات ، یعنی  بخودی خود همین یک بند اینقدر كار بزرگی است که در مجلس و مراجع قانونگذاری و جایی كه آیین‌ نامه‌ها را بررسی می‌كنند در بسیاری از موارد مستنداتی وجود دارد كه باید انطباق رونوشت آن‌ها را باید با اصل بودن كارشناس رسمی تایید كند و بعد حوزه قلمرو اعتباری آن‌ها را بیان  كند ، اینكار كار بسیاری بزرگی است و علاوه بر این یكی از صلاحیت‌های بررسی اسناد و مدارك دارد اظهار نظر در مورد اسناد تنظیمی دفاتر است با توجه به اینكه مقررات ثبتی از جمله ماده 117 به بخش‌های از ماده 100 قانون ثبت و تعیین اسناد لازم‌ الاجرا است با توجه به این آیتم‌ها فهمید تمامی اسناد در كشور اعم ازسند عادی یا سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا اسنادی كه در تحت عنوان قانون و مقررات آیین ‌نامه‌های كشوری هستند تطبیق با اصل تطبیق با رونوشت با اصل و همچنین تعیین ارزش حوزه قلمرو اعتباری آنها توسط این حوزه و بسیار كار بزرگی است و همكاران این رشته نه تنها باید به قوانین و مقرارت مسلط باشند  بلکه باید آشنا به ترفندها و روش‌های تعیین ارزش اسناد هم باشند.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

No Internet Connection