نحوه ترمیم ترک‌های بتن با تزریق رزین اپوکسی

نحوه ترمیم ترک‌های بتن  با تزریق رزین اپوکسی

هدف اصلی از انجام این نوع تعمیر، بازگرداندن سلامت وصحت عملکرد سازه‌ای وعایق نمودن عضو بتنی در مقابل نفوذ رطوبت است.

نحوه  تزریق رزین اپوکسی

پیش ازشروع درزگیری باروش تزریق اپوکسی باید علت ترک خوردگی مشخص شود و تعمیر سازه‌ای عضو به طور قطع در دستور کار تعمیر قرار گیرد.

ترکهای ناشی ازخوردگی آرماتورهای فولادی نباید به روش تزریق اپوکسی تعمیر شوند، زیرا ادامه فرآیند خوردگی موجب بروز ترک‌های جدیدی خواهد شد.

‌ملاحظات ایمنی‌ برای تزریق رزین اپوکسی

شیوه نامه مشخصات ایمنی محصول باید در کارگاه موجود باشد.

پوشیدن لباس و عینک ایمنی مخصوص در هنگام کار

استفاده از دستکش لاستیکی و کرمهای محافظ برای دست‌ها

امکانات لازم برای شستشوی چشم‌ها در صورت نیاز

دستگاه تنفس مصنوعی برای مواقع ضروری

دستگاه تهویه برای فضاهای بسته

مخزن ایمنی برای نگهداری مواد خطرناک

در دسترس بودن مواد شوینده