گزارش کارشناسی متره و برآورد پروژه‌ها

اطلاعات متره برآورد پروژه‌ها

در برآورد و قرارداد پروژه ساختمانی بر اساس فهرست بها و در صورتی که قرارداد بر اساس ضوابط سازمان مدیریت باشد ، به برآورد مصالح و دستمزد انجام‌شده ضرایب زیر اعمال می‌گردد.۱. ضریب ارتفاع ۲.ضریب طبقه (برای ارتفاع بالای ۳.۵ متر) ۳. ضریب منطقه  ۴. ضریب پلوس یا مینوس       ۵.  ضریب بالاسری ( که آنالیز  و نحوه محاسبه آن برای ضرایب ۳۰ % برای طرح عمرانی و ۴۱% طرح غیر عمرانی در گزارش ۳ بررسی خواهد شد)
۶- نحوه محاسبه تعدیل در شرایط خصوصی پیمان ذکر می‌گردد.
لازم به توضیح است که این ضرایب فقط در صورتی قابل اعمال در صورت وضعیت‌ها می‌باشند که در مناقصه آمده باشند.
 * * ضمناً علاوه بر۶ مورد مذکور ۳ مورد هزینه‌ها و ضرایب و کسورات زیر نیز دریک پروژه وجود دارد که بعضاً به کارفرما یا پیمانکار تعلق می‌گیرد .
این‌ها جزو ضرایب پیمان نیست ولی باید طرفین قرارداد از آن‌ها آگاهی داشته باشند و در برآوردهای خود لحاظ نمایند.  چگونگی و مقدار این هزینه‌ها در گزارش ۳ بررسی خواهد شد.
۷.  میزان حق بیمه تأمین اجتماعی هر نوع قرارداد و چگونگی جبران کسورات بیمه قرارداد مازاد بر حق بیمه  مندرج در ضریب بالاسری
۸. چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد پیمانکار از پروژه و روند و علل تغییرات در کسر مالیات تکلیفی مکسوره طی سال‌های گذشته و آخرین وضعیت قانونی آن .
۹.  مالیات بر ارزش افزوده قرارداد

 

 

الف- آنالیز ضریب بالاسری

آنالیز ضریب بالاسری با بودجه عمرانی معادل ۳۰% عبارت است از ۱. سود ناخالص ۱۰%   ۲- مالیات ۱% ۳- هزینه دفتر مرکزی ۲.۵% ۴. هزینه مستمر کارگاه ۷.۸۵% ۵.هزینه ضمانت‌نامه‌ها ۱.۵% ۶.صندوق کارآموزی ۰.۲%   ۷- بیمه تأمین اجتماعی ۰۰% ( جمع ۲۳.۰۵ % و

۱.۳۰ = ۱۰۰ / (۱۰۰ - ۲۳.۰۵ )

ب- آنالیز ضریب بالاسری طرح‌های غیر عمرانی

کلیه َ ضرایب بالا ولی ضریب بیمه تأمین اجتماعی ۶%

( جمع ۲۹.۰۵ % و در نهایت

۱.۴۱ = ۱۰۰ / (۱۰۰ - ۲۹.۰۵)

توضیح۱: ضریب بیمه و مالیات مندرج در ضریب بالاسری ، همه مبلغ نیست و صرفاً مبلغی است که کارفرما در قالب بالاسری می‌پردازد.

توضیح ۱ : با وجود حذف کسورات صندوق کارآموزی ولی ضرایب بالاسری مذکور کماکان تغییری نکرده است.

چ- کسورات بیمه

در طرح‌های عمرانی ۱.۶% پیمانکار و ۵% کارفرماست که ضریب سهم کارفرما در بالاسری صفر لحاظ شده است ولی   ۵% در رقم صورت وضعیت نهایی ضرب و پرداخت می‌شود.

در طرح غیر عمرانی که ضریب ۶% بیمه در آنالیز بالاسری لحاظ شده است و پیمانکار از کارفرما دریافت می‌دارد ولی در نهایت پیمانکار با پرداخت ضریب کلی بیمه ۷.۷۸% تسویه حساب می‌کند.

د- مالیات:

مبنای مالیات بر درآمد ۲۵% سود است. تا حدود سال ۹۰ مالیات تکلیفی معادل ۵% توسط کارفرما به صورت علی‌الحساب از صورت وضعیت‌ها کسرمیشد . در تسویه حساب نهایی اغلب پیمانکاران از دارایی طلبکار می‌شدند. بنابراین از این سال ۳% مالیات تکلیفی کسر می‌گردید که ضریب مناسبی بود . ولی مشکل آن بود که بعضی کارفرمایان دولتی مالیات تکلیفی مکسوره را به خزانه واریز نمی‌کردند .

وزارت دارایی از سال ۹۴ مالیات تکلیفی را حذف کرد تا هر شرکتی مستقیماً موظف به پرداخت مالیات بر درآمد باشد.

ی- مالیات بر ارزش افزوده

با ضریب ۹% برای کلیه هزینه‌ها ست.

که پیمانکار موظف به پرداخت آن به فروشندگان و پیمانکاران جزعی است که ثبت‌نام ارزش افزوده کرده‌اند . سپس با اضافه کردن ضریب ۹% به صورت وضعیت آن را از کارفرما دریافت می‌کند.