وظایف دفتر فنی پروژه‌های عمرانی چیست؟

   دفتر فنی در پروژه‌های عمرانی یکی از اصلی‌ترین مرکز مورد نیاز پروژه است.

در واقع می‌توان گفت که دفتر فنی حکم قلب پروژه را دارد و بایستی توجه بیشتری به آن بشود.

   اصولاً سهل‌انگاری در تشکیل دفتر فنی کامل و قدرتمند به ضرر پروژه تمام می‌شود، چون با ضعف یا نبودن دفتر فنی نیازهای پروژه از قبیل داشتن نقشه‌های اجرایی، تهیه دستور کارها و صورت‌جلسه‌های به موقع، صورت برداری از کارهای انجام‌شده و تهیه صورت وضعیت کارکرد و برگرداندن پول‌های هزینه شده به پروژه به موقع انجام نمی‌شود و همه این‌ها لطمات جبران‌ناپذیری به پروژه وارد می‌کند

   لذا بایستی به اهمیت دفتر فنی توجه کامل نمود. در این جا دفتر فنی کارگاه مد نظر بوده و علاوه بر دفتر فنی اصلی پیمانکار است و دفتر فنی اصلی بر اساس حجم پروژه‌های در دست اجرا و بر حسب ظرفیت کاری پیمانکار تشکیل می‌شود که آن هم تعریف خود را دارد.

وظایف دفتر فنی:

1- مطالعه نقشه‌های پروژه و ثبت شماره و تاریخ ابلاغ آن‌ها در پرونده نقشه‌ها اعم از نقشه‌هایی که در بدو شروع پروژه به پیمانکار ابلاغ می‌شود و یا نقشه‌هایی که بعداً توسط مهندسین مشاور ابلاغ می‌گردد که ثبت و نگه‌داری تاریخ این‌چنین نقشه‌ها در تنظیم تأخیرات مجاز پروژه ضروری است.

2- در مطالعه نقشه‌ها باید دقّت بیشتری نموده و نقاط ضعف نقشه‌ها اعم از کمبودها، اشتباهات، احیاناً غیرقابل‌اجرا بودن آن‌ها و یا هر اشتباه دیگری که ممکن است در نقشه ها پیش بیاید مشخص کرده و آن‌ها را یادداشت نموده و به مهندسین مشاور و دستگاه نظارت منعکس نمایند. البتّه در صورت امکان پیشنهاد اجرایی آن‌ها را هم ارائه دهند.

3- تنظیم پرونده‌های مورد نیاز پروژه

پرونده شاپ درایوینگ (نقشه‌های برای اجرا) نقشه قسمت‌هایی که شروع به اجرا می‌شود و تهیه آن‌ها.

پرونده نامه‌های وارده از کارفرما و مطالعه دقیق آن‌ها و یادداشت موارد مورد نیاز.

پرونده نامه‌های صادره به کارفرما و همکاری در تهیه و ارسال آن‌ها با رئیس کارگاه.

پرونده نامه‌های وارده از مهندسین مشاور و مطالعه دقیق آن‌ها یادداشت موارد مربوطه.

پرونده نامه‌های صادره به مهندسین مشاور و همکاری در تنظیم و ارسال آن‌ها با رئیس کارگاه.

پرونده دستور کارها و تنظیم و به تصویب رسانیدن آن‌ها با همکاری رئیس کارگاه.

پرونده صورت‌جلسه‌ها (و تنظیم و به تصویب رسانیدن آن‌ها) با همکاری رئیس کارگاه.

پرونده تأخیرات پروژه و تنظیم موارد مربوطه به این مورد.

پرونده کلیم و کنترل قیمت‌ها (قیمت تمام‌شده با نرخ پیمان).

پرونده گزارش‌های روزانه کارگاه (پروژه) و تهیه آن‌ها.

پرونده گزارش‌های هفتگی و ماهیانه پروژه و تهیه آن‌ها.

پرونده نقشه‌های ازبیلت (عین ساخت) و تهیه آن‌ها.

پرونده قیمت جدیدها و آنالیز بها و تنظیم آن‌ها و به تصویب رساندن آن‌ها.

بایگانی نسخه‌های قرارداد و نقشه‌های ابلاغی.

پرونده صورت وضعیت‌های موقت و تهیّه ماهیانه آن‌ها به طور منظّم.

پرونده صورت وضعیت قطعی و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام‌شده و به اتمام رسیده و بایگانی آن‌ها برای صورت وضعیت قطعی نهایی.

پرونده مصالح پای کار و به‌روز نگه‌داشتن مصالح و داشتن لیست آن‌ها و داشتن قیمت خرید و حمل و دپو کردن مصالح، یعنی قیمت تمام‌شده مصالح.

پرونده کنترل پروژه و همکاری در کنترل پروژه.

پرونده تعدیل صورت وضعیت‌ها؛ تعدیل موقت و قطعی.

پرونده بخشنامه‌ها با توجه به اهمیت بخشنامه‌ها.

پرونده تحویل موقّت و جمع‌آوری اسناد مربوط به آن.

نیروهای مورد نیاز دفتر فنی بر حسب حجم پروژه:

1- مهندس عمران باتجربه کافی برای سرپرستی دفتر فنی.

2- مهندس نقشه‌کش برای تهیّه نقشه‌های اجرایی و اجراشده و غیره.

3- مهندس مترور برای تهیّه صورت وضعیت‌ها

4- مهندس کنترل پروژه (مهندس صنایع)

5- تکنسین برای تنظیم گزارش‌ها و برداشت‌های لازم از کارگاه. در واقع رابط کارگاه با دفتر فنی.

6- مهندس نقشه‌بردار در صورتی که نقشه‌برداری جزو وظایف دفتر فنی تعریف شده باشد، به خصوص در پروژه‌های راه‌سازی