نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری ادعا بر سر مالکیت | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری ادعا بر سر مالکیت | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری ادعا بر سر مالکیت
ادعا بر سر مالکیت
جناب آقای ..............
دادیار محترم شعبه .................. دادسرای عمومی و انقلاب استان...
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی مربوط به اختلاف ملکی بین آقایان عی................. و غیره به طرفیت آقای ..............، موضوع پرونده کلاسه ................./89، به استحضار می رساند که تعدادی مدارک مالکیت معارض به اینجانب ارائه گردیده است، که انجام استعلام از ثبت اسناد ناحیه یک بمنظور تعیین مدرک صحیح اجتناب ناپذیر می باشد، از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به استعلام به شرح زیر از اداره یادشده مساعدت گردد:

استعلام در مورد :
- دلیل اختلاف متن بین مندرجات صورتمجلس تفکیکی (که به پیوست نامه شماره ............. تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک کرمانشاه ارسال شده است)، با تصویر سند صلح قطعی تاریخ 15/11/1348 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره .......... کرمانشاه که در این دو مدرک حدود چهارگانه قطعه یک مجزی شده از پلاک ............ فرعی از 140 اصلی با یکدیگر تعارض دارد.
- دلیل تعارض بین مندرجات سند مالکیت دفترچه ای به شماره ثبت ......... مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین (قطعه 22 تفکیکی از قطعه اول از پلاک .......... فرعی)، که تحت شماره ............ فرعی از .......... فرعی از 140 اصلی نامگذاری شده است، با مشخصات قطعه یک تفکیکی از پلاک ............. فرعی که پیوست نامه شماره 17387 تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک استان... ارسال شده است.


کارشناس


جناب آقای ..............
دادیار محترم شعبه .................. دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی مربوط به اختلاف ملکی بین آقایان عی................. و غیره به طرفیت آقای ..............، موضوع پرونده کلاسه ................./89، به استحضار می رساند که اینجانب پس از مراجعه وکیل شاکیان "آقای ............" از محل مورد اختلاف واقع در نشانی: .......................... بازدید و معاینه به عمل آورده، و پس از حضور در محل آن کلانتری و مطالعه پرونده - انجام بررسی ها و مطالعات لازم - کنترل مدرک و اسناد ابرازی شاکیان و استماع نظرات وکیل آنان و تطبیق موقعیت مکانی بازدید شده با موضوع خواسته شاکیان، بدین وسیله نظریه خود را برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می نمایم:

چکیده مدارک بررسی شده به شرح زیر می باشد:
- بر اساس سند صلح قطعی شماره ......... تاریخ 9/11/1348 دفترخانه اسناد رسمی شماره ........... کرمانشاه (= شماره ........... صفحه یک دفتر جلد 22 اصلاحات ارضی)، معادل مبذر 113 من آبی از 771 من، و مبذر 50/93 من زمین دیم از 666 من زمین دیمیِ شش دانگ هفت قطعه زمین مجزی شده از قریه ...............، پلاک شماره 140 اصلی بخش یک حومه کرمانشاه، متعلق به آقایان خدیوی و برومند به آقای ...................... (مورث شاکیان) منتقل شده است. (شماره این هفت قطعه زمین در پایین سند موردنظر قید شده است).

- حسب سند صلح قطعی بالا، قدرالسهم مرحوم .................. از این هفت قطعه زمین، برابر حدود و مشخصات مندرج در صورت مجلس تفکیکی شماره ................ تاریخ 25/10/1348 معین و مشخص شده است. (تصویر این صورت مجلس حسب نامه شماره ............... تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک کرمانشاه برای کلانتری ............... ارسال شده است).

- ادعای شاکیان این پرونده در مورد محل وقوع قطعه یک تفکیکی مجزی شده از پلاک ............ فرعی از 140 اصلی است، که یکی از قطعات هفت گانه زمین واگذار شده به مرحوم .............. می باشد. (که حدود چهارگانه آن حسب صورتمجلس پیوست نامه شماره ........... تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک استان... برابر است با: شمالاً بطول 50/161 متر بقطعه 2 تفکیکی، غرباً بطول 90/39 متر در امتداد جاده ............. و بجاده مزبور، جنوباً بطول 00/164 متر بقطعه ........ تفکیکی پلاک باقیمانده ........ فرعی، شرقاً بطول 90/40 متر بقطعه 3 تفکیکی. فاصل شمال – جنوب - شرق پی اختصاصی است).

- مستند دیگر شاکیان پرونده یکجلد سند دفترچه ای به شماره ثبت ........... مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین (قطعه ....... تفکیکی از قطعه اول از پلاک ......... فرعی) می باشد، که تحت شماره ......... فرعی از ......... فرعی از 140 اصلی نامگذاری شده است. (اصل این سند رویت نگردید، ولی در مندرجات کپی ابرازی حدهای شمالی و جنوبی این پلاک فرعی با مشخصات قطعه یک تفکیکی از پلاک ........ فرعی تناقض دارد).

- نزدیک ترین فاصله از قطعه زمین مورد اختلاف تا حد شرقی قطعه یک تفکیکی از ........... فرعی، در حدود 665 متر می باشد. (به عبارت دیگر این دو قطعه زمین هیچگونه تداخل و همپوشانی نسبت به همدیگر ندارند).

- نظریه کارشناسی: با توجه به اینکه ادعای شاکیان این پرونده مربوط به قطعه یک تفکیکی از پلاک ............. فرعی می باشد، که موقعیت استقرار آن حسب تعریف مندرج در صورتمجلس تفکیکی شماره ............ تاریخ 25/10/1348 کاملاً روشن بوده، و به شرح نقشه پیوست قابل تبیین است، و از سوی دیگر بین قطعه زمین مورد اختلاف با سند مالکیت پلاک شماره ........... فرعی از ............. فرعی از 140 اصلی (قطعه ......... تفکیکی از قطعه اول از پلاک .......... فرعی) نیز - صرف نظر از تناقض در حدهای شمالی و جنوبی این سند – و بنا به قاعده تبعیت فرع از اصل، هیچ ارتباطی را نمی توان متصور شد، بنابراین در جمع بندی نهایی چنین نتیجه گرفته می شود که قطعه زمین موضوع این پرونده ارتباطی با اسناد مالکیت ابرازی توسط خواهان ها ندارد. مزید استحضار اینکه این نظریه به منزله تأیید مالکیت متشاکی نمی باشد.


کارشناس