برگه استحکام بنا چیست

برگه استحکام بنا چیست؟

و در چه مواردی نیاز به برگه تأیید استحکام بنا می‌باشد؟

در موارد ذیل شهرداری‌ها مالکینی که جهت صدور پایان کار مراجعه می‌نمایند را ملزم می‌کنند تا به مهندسی مراجعه و نسبت به اخذ برگه‌ای تحت عنوان تأیید استحکام بنا اقدام نمایند و سپس پرونده ملک مربوطه در کمسیون ماده صد مطرح می‌گردد:

1- قدیمی بودن ملک و فاقد پایان کار بودن آن؛

2- تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری، مسکونی به کارگاه مسکونی، مسکونی به آموزشی و هر نوع تغییر کاربری که با کاربری پایان کار قبلی مغایر باشد؛

3- اضافه کردن به بنا قبلی (اضافه اشکوب) یا حتی کسر از بنای قبلی؛

4- تغییراتی که هنگام بازسازی ساختمان یا تغییرات داخلی آن رخ می‌دهد مانند جابجایی دیوارها و یا حذف ستون؛

5- ریزش یا تخریب بخشی از بنای قدیمی؛

6- عدم انطباق وضع موجود با نقشه‌های مصوب سازه و یا معماری؛

7- تشخیص مهندس ناظر مربوطه مبنی بر عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان؛

8- فوت و یا انصراف ناظر قبلی بنای در حال ساخت یا رهاشده (شامل همه بناهایی که شروع به کار از شهرداری گرفته‌اند، می‌شود