کارشناس رسمی دادگستری دندان پزشکی

با توجه به برررسی‌های به عمل آمده نشان داده شده است یکی از کمترین مراجعات به کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص رشته دندانپزشکی است این نه به دلیل آن است که تخلفاتی در این حوزه صورت نمی‌گیرد یا پرونده‌هایی در محاکم شکل نمی‌گیرد ولی بر عکس اختلافات در رشته‌های پزشکی و امور مربوط به پزشکان خیلی زیاد است

کارشناس رسمی دادگستری

ولی با توجه به اینکه بسیاری از این امور در سازمان‌های نظام پزشکی به آن رسیدگی می‌شود و نیاز به اظهار نظر در محاکم پیدا نمی‌کند و یا داوری و نقش بسیار ارزنده نظام پزشکی در اظهار نظر تخلفات پزشکان موضوعات مرتفع می‌شود که در صورتی که خسارتی باید پرداخت شود یا تعیین جرمی یا تعیین قصوری در آن جا شکل می‌گیرد دیگر نیاز به کارشناسی پزشکی بسیار کم اس ولی صلاحیت‌هایی که به عنوان کارشناسان رسمی رشته دندانپزشکی دارند مهمترین آن‌ها تعیین سن و هویت دندانی شخص تا زمان رویش دندان عقل، اظهار نظر کارشناسان درخصوص حفظ اسرار بیمار توسط دندانپزشک و همچنین معایناتی که دندانپزشکان درخصوص دندان مسدومین و مجروحین در رابطه با تطبیق ضایعه با قانون یا میزان ارش و نقص عضو ناشی از آسیبی که اشخاص به لحاظ درمامن ناصحیح دندان صورت گرفته باشد یاا اینکه در موضوعاتی که ا ختلافات ضرب و جرح داشته باشد تعیین میزان ارش دندانی توسط کارشناسان این رشته شکل می‌گیرد اظهار نظر در مورد بیماری‌های دهان و دندان که منشاء‌آن تجهیزات دندانپزشکی باشد و انجام آزمایشات پاتوبیولوژی و رادیولوژی صدور گواهی سلامت و طول د رمان برای افراد توسط کارشناسان این رشته انجام می‌شود یکی از معدود صلاحیت‌هایی است که کارشناسان این رشته مجزا دارند و بررسی و تعقیب و ا ظهار نظ ردرخصوص قصورات دندانپزشکان به عنوان عضوی از کمیسیونی که اظهار نظر می‌کند می‌تواند کارشناسان رسمی دادگستری باشند همچنین اظهارنظر در مورد اعمال مجاز و غیر مجاز در مراکز درمانی دندانپزشکی و مطب‌های خصوصی و دندانسازی تجربی است اهمیت این بند بخاطر ورود افرادی است که به لحاظ حرفه‌ای صلاحیت انجام امور به دندانپزشکی را ندارند یا مجوز دندانسازی تجربی دارند و دخالت رسیم در امور درمان و انجام پر کردن ریشه را اصلاح عیوب ظاهری و همچنین موضوعاتی که مربوط به درمان عمل جراحی است ورد پیدا می‌کند که در صورت اینکه این دعاوی در محاکم مطرح بشود تشخیص اینکه صلاحیت این امر را به عنوان پزشک یا دندانساز تجربی داشته است یا ا ینکه در چهارچوب صلاحیت ایشان انجم این اعمال می‌گیرد یا نه کارشناس رسمی این رشته اظهار نظر می‌کنند.

عناوین رسمی صلاحیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری گروه شش یا همان رشته راه و ساختمان متشکل از بخش‌های متفاوتی است بعنوان مثال صلاحیت‌های کاربردی و صلاحیت‌های تخصص داریم علت اهمیت این رشته و موضوعات تفکیک‌های متعددی که صورت گرفته منجر به این شده که دسته‌بندهای کارشناسان شکل گرفته و با استفادنه از تک تک هر کدام از صلاحیت‌ها بتوانند کارشناسان چه در امر داوری چه در امر مشاوره بتوانند به دادگاه‌ها مسمرثمر واقعی شوند . صلاحیت‌‌های کاربردی با عناوینی آغاز می‌شوند که تحت عنوان دلیل به آن‌ها نگریسته می‌شود همان دلیلی که به منابع حقوقی مطرح هست یعنی ضبط و ثبت و ضعیت موجود و رشته اولی صلاحیت کاربردی کارشناسان راه ساختمان تعیین و تشریح وضعیت بند بعدی یعنی تطبیق وضعیت یعنی اینکه در شرایطی که در یک محیط واقع شده است

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری دندان پزشکی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته دندان پزشکی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری پزشکی با عناوین زیر می‌پردازیم: 


• اظهارنظردر مورد اعمال مجاز و غیر مجاز در مراکز درمانی دندانپزشکی و مطبهای خصوصی و دندانسازی تجربی

• بررسی و تحقیق و اظهار نظر در خصوص قصورات دندانپزشکی به عنوان عضوی ازکمیسیون

• اظهار نظر در مورد بیماریهای دهان و دندان و آزمایشات پاتولوژی، رایولوژی و صدور گواهی سلامت و طول درمان

• معاینه اولیه و مجدد دهان و دندان مصدومین و مجروحین و تطبیق ضایعه با قانون دیات تعیین میزان ارش و نقص عضو

• اظهار نظر در خصوص حفظ اسرار بیمار

• تعیین سن و هویت دندانی تا زمان رویش دندان عقل 

  


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته دندان پزشکی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری دندان پزشکی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری