کارشناس رسمی دادگستری صنایع نفت و پتروشیمی

کارشناس رسمی دادگستری صنایع نفت و پتروشیمی

 

کشور ما کشوری نفت خیز و به تبع آن فعالیت های برداشت و شناخت محدوده های نفت خیز و برداشت محصولات نفتی و نفت خام یکی از موضوعات مهم است که بخش عمده ای از بودجه کشور ما را هم به آن اختصاص می ‌دهد شناخت اساسی از فرآیندهای نفت و پتروشیمی و شناخت از محصولات نفت و پتروشیمی مربوط به صلاحیت های این رشته است .کارشناس رسمی دادگستری صنایع نفت و پتروشیمی

آشنایی کامل با خصوصیات و قیمت های داخلی و بین المللی محصولات نفت و پتروشیمی و روند تولید آن ها موضوعی است که کارشناسان صنایع نفت و پتروشیمی باید به آن بپردازند .

اهمیت موضوع این است که وقتی عمده بودجه کشور ما را فروش محصولات نفت و پتروشیمی تشکیل می‌دهد یعنی درآمد حاصل از فروش محصولات نفت و پتروشیمی قیمت عمده ای از بودجه کشور ما را تشکیل می دهد این نشان دهنده این است که فعالیت های بسیار گسترده در زمینه اکتشاف استخراج صنایع نفتی صورت می‌ گیرد ، اگر که به این موضوع به عنوان یک بحث تخصصی نگاه کنیم نشان می دهد که چقدر این فضا ، فضای کار و کارگری آن ، حقوق بین الملل ، پیمانکاران بین الملل که حضور دارند به فروش این محصولات کارشناسان با همکاری با شرکت هایی که در اکتشاف فعالیت می کنند و روند قراردادهای بین المللی فروش و تبدیل آنها به محصولات پایین دستی آنقدر اهمیت دارد که این موضوعات اگر نیاز به آن داشته باشد که یک مرجع دولتی و یک مرجع قضایی در این موضوع پرونده صنایع نفت و پتروشیمی از حضور کارشناسان استفاده کند باید آن کارشناسان به تمامی این موضوعات هم از شناخت کامل فرایند اساسی نفت و پتروشیمی بالادستی و پایین دستی ، هم شناخت محصولات نفت و پتروشیمی ، آشنایی با قیمت‌های بین‌المللی و روند تولید آنها آشنا شوند . همچنین پروژه هایی که مربوط به نفت و پتروشیمی است از استخراج و اکتشاف آن آشنا باید باشند تا این کارشناس بتوانند در این چارچوب نظر دهد . همچنین توان تجزیه و تحلیل مسائل در این خصوص تحت عنوان مدیریت کلی پروژه ها را باید بتواند که به آنها بپردازد . با دیدن بسیار احاطه گرانه به موضوع و آشنایی کامل با موضوعات نفتی اعم از صنایع پتروشیمی یا روند استخراج و اکتشاف بتواند در این پرونده ها اظهار نظر بکند .

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری صنایع نفت و پتروشیمی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته صنایع نفت و پتروشیمی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری صنایع و فنون با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• شناخت کامل از فرآیندهای اساسی نفت و پتروشیمی 

• شناخت از محصولات نفت و پتروشیمی 

• آشنایی کامل با خصوصیات و قیمتهای داخلی و بین المللی محصولات نفت و پتروشیمی و روند آنها 

• همکاری در پروژه های متوسط نفت و پتروشیمی 

• برخورداری از توان تجزیه و تحلیل مسائل بطور کلی و مسائل نفت و پتروشیمی بطور خاص 

 

در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع نفت و پتروشیمی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری صنایع نفت و پتروشیمی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری