کارشناس رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه

کارشناس رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه

با توجه به قوانین نشر و مطبوعات كه در كشور جریان دارد و وسعت روزنامه‌ها و نشریات این رشته احساس نیاز شده . اختلافاتی كه بین نشریات یا افراد نویسندگان هنرمندان و مترجمان بعضاً با چاپخانه‌داران و نانشران و صحافان پیش می‌آید این رشته به آن می‌پردازد.

یا تطبیق خواسته‌های آنها با قوانین مقررات و مسائل صنفی و بعضاً اختلافات ناشی از تكنولوژی چاپ یا صحت انجام یك امر چاپی یا نشریه یا حقوق تولید كنندگان یا مالكیت مادی و معنوی پدید‌اورندگان اثر و صاحبان تألیف و مترجمان هنرمندان را رسیدگی می‌كنند. رشته بسیار مهمی است

کارشناس رسمی دادگستری

چون در گذشته و دلیل نبود این رشته اختلافاتی كه در دادگاه‌ها پیش می‌آمد كارشناسی نبود تا برآورد هزینه یا خسارت كند. تعیین ارزش حقوق مالكیت مادی و معنوی یك اثر درصورتی كه سوء استفاده شده باشد و یا استفاده ناصحیح از یك اثر شده باشد را كارشناسان چاپ و چاپخانه تعیین می‌كنند. حتی كیفیت چاپ و تجهیزات و دستگاه‌های ، ارزیابی دستگا‌ه‌های چاپ و صنایع وابسته به این رشته كیفیت جوهرها كارتریج‌ها و مواد مصرفی نیز جزء موضوعاتی است كه كارشناسان چاپ و چاپخانه به آن‌ها می‌پردازند. ارزیابی كل یك چاپخانه یا كیفیت چاپ ، تعیین ارزش دستمزد كارگران یا چاپخانه داران را می‌شود بخش‌هایی از این كار اظهار نمود.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری صنایع و فنون با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• بررسی واعلام نظر به مقررات نشر ومطبوعاتی صنوف مرتبط واساسنامه وآیین نامه های صنفی مصوب

• اظهار نظر در خصوص عدم انجام تعهدات قرار دادی در اختلافات فیمابین جراید وصنوف مرتبط بایکدیگر همچنین بین نویسندگان شعرا مترجمان وهنر مندان با چاپخانه داران 

 

در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه