کارشناس رسمی دادگستری مترجمی زبان عربی

کارشناس رسمی دادگستری زبان عربی

کارشناس رسمی دادگستری

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری مترجمی زبان عربی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته مترجمی زبان عربی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری مدیریت و خدمات عمومی و اداری با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• اظهار نظر در مورد صحت و سقم مدارک ترجمه شده رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به عربی و از عربی به فارسی ارائه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی

• اظهار نظر درمورد تطبیق و برابری و مغایرتهای مطالب مندرج در بروشورها ، تبلیغات ، معرفی نامه ها ، قراردادها و هرنوع سند و مطلبی که معمولا به دو زبان فارسی و عربی تهیه می شود 

• اظهار نظر در مورد تفاوت برداشت از اصطلاحات و کلمات ترجمه شده در متن هر نوع سند و یا مطلبی که از فارسی به عربی و یا از عربی به فارسی ترجمه شده است 

• اظهارنظر در مورد صحت و سقم ادعاهای مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مواد مندرج در اسناد، کتب، مقالات، قراردادها، رسانه ها، برنامه های درسی، استاندارها، وب سایت ها، تجارت الکترونیک و غیره که از عربی به فارسی و بالعکس ترجمه و ارائه شده است

• اظهار نظر در مورد صحت ترجمه شفاهی مطالب از فارسی به عربی و از فرانسه به فارسی از طریق حضور در مجلس مذاکره یا محاکم و غیره 

• اظهار نظر نسبت به هر مورد دیگری که به زبان عربی ارائه شده و به تشخیص مراجع قضائی ارجاع می شود 

در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته مترجمی زبان عربی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مترجمی زبان عربی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری