کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری

اهمیت برنامه‌ ریزی شهری بعنوان یكی از زیرمجموعه‌های شهرسازی در این است كه شهرها بصورت هدفمند رشد می ‌كنند بدلیل مشكلاتی كه پس از انقلاب صنعتی برای شهرها بوجود آمد ، توسعه نا بسامان شهرها منجر به آسیب دیدن طرح‌های كالبدی شهرها شدند رشد بی‌ رویه شهرها بدون برنامه‌ ریزی حمل و نقل و یا ایجاد معابر و توسعه شهرها بدون برنامه‌ ریزی منجر به این شد كه پس از مدتی هیچك از برنامه‌های شهرسازی اثربخش نشدند

کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری

لذا توسعه شهرها بدون درنظر گرفتن شبكه معابر یا كاربری اراضی برای آنها منجر به آسیب جوامعی است كه در آن شهرها زندگی می‌كنند ، بیماری ها‌ی متعدد روحی نشأت گرفته از آلودگی زیست محیطی و آلودگی صوتی و آلودگی‌های هوا از نمودهای این بی‌برنامه‌ گی است كارشناسان رشته برنامه‌ ریزی شهرها با ارزیابی و تعیین كیفیت‌ طرح‌های برنامه ریزی شهری و همچنین اعمال ضوابط مرتبط با آن و در اختلافاتی كه بین كارفرمایان، پیمانكاران و مشاوران حوزه مدیریت شهری پیش می‌آید با اعمال ضوابط و تشخیص و تطبیق كاربری اراضی میتوانند نظریه‌های بسیار سازنده‌ای را ارائه دهند بررسی و اظهارنظر درخصوص جامعه و تفصیلی نیز یكی از اینهاست كه منجر به كاهش اختلافات می‌شود ، در صورتی كه پرونده‌های طرح بشود كه عدم رعایت طرحهای شهری و طرح‌های جامعه و هادی در آن‌ها مشهود است كارشناسان بااستفاده از حضور كارشناسان رشته شهرسازی می‌توانند نظریاتی ارائه دهند كه منجر به تخریب طرح‌های نا صحیح و تعیین جزا برای مجرمینی است كه فضاهای شهری را رعایت نمی‌كنند و قوانین را زیرپا می‌گذارند. در صورتی كه در كشور این موضوعات رعایت بشود علاوه بر اینكه توسعه شهرها بر اساس طرح‌های كالبدی موثر پیش می ‌رود مدیریت شهری هم ساده خواهد شد استفاده از حمل و نقل و برنامه‌ ریزی برای توسعه معابر باعث كاهش ترافیك و به تبع آن باعث كاهش آلودگی صوتی و آلودگی صداست ، سلامت نسل و افرادی كه در شهرها زندگی می ‌كنند در گرو  برنامه ‌ریزی صحیح شهری است.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری

 در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته برنامه ریزی شهری تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری با عناوین زیر می‌پردازیم:

• ارزیابی و قیمت گذاری اراضی غیرمرزوعی ارزیابی

• بررسی اعمال ضوابط شهرسازی ارزیابی و بررسی انواع طرح های شهری

• تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن 

• رسیدگی به اختلافات فیمابین مشاوران ،کارفرمایان در امور تخصصی برنامه ریزی و مدیریت شهری

• تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن 

• بررسی و اظهلر نظر در خصوص طرح های جامع،هادی و تفضیلی شهری

• رسیدگی به اختلافات فیمابین مشاوران ،کارفرمایان در امور تخصصی برنامه ریزی و مدیریت شهری

 

 


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه ریزی شهری و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه ریزی شهری