کارشناس رسمی دادگستری جنگل و مراتع

کارشناس رسمی دادگستری جنگل و مراتع

مهندسین کشاورزی و مهندسین آب و رشته منابع طبیعی زمانی که دست به دست هم بدهند و تصمیم بر احیای و مراقبت از منابع جنگلی و مراتع و منابع طبیعی کشور راداشته باشند آن زمان است که می ‌توانیم هم کشاورزی سود ده هم و دامداری و دامپروری صحیح علمی با حفظ منابع طبیعی و مراتع‌ خود داشته باشیم.

کارشناس رسمی دادگستری جنگل و مراتع

تجاوز به حریم جنگل‌‌ها و مراتع و همچینن به منابع طبیعی در سال‌های اخیر به حدی بوده است که نیاز به این رشته تخصصی احساس شده ، تعیین قیمت محصولات چوب و الوار جنگلی و تعیین محل‌های برداشت‌های صحیح یا ممانعت از قاچاق چوب الوار جنگلی موضوع بسیار مهمی است. برآورد میزان تولید و یا خسارت و میزان رشد زراعی به همراه مجاورت جنگل‌ها و مراتع موضوعی است درصورتی که مرزهای آن تعیین نشود می‌تواند به هر دو مورد آسیب‌ بزند. تعیین حدود اراضی جنگلی و مراتع برای ممانعت از تجاوز چراگاه‌ها به این فضاها و تعیین محدوده‌هایی که بصورت جنگلی هستند جهت ممانعت از قاچاق چوب یا برش‌های غیر قانونی ، موضوعی است که اگر به آن توجه ویژه نشود نهایتا ما کشوری خواهیم داشت با جنگل‌های آسیب ‌دیده و در نتیجه سیل بر اثر کوچکترین باران موضوعیست که بخاطر عدم توجه به جنگل‌ها و مراتع اتفاق افتاده. با توجه به اینکه اگر حدود جنگل‌ها و مراتع مشخص بشود و اراضی بایر و دایر هم مشخص بشود آنوقت در صورتی که کوچکترین تجاوزی به حریم‌‌های این موارد صورت بگیرد دولت می‌تواند با طرح موضوع در دادگاه‌ها و استفاده از حضورکارشناسان زبده مانع از آسیب به جنگل ها ‌و مراتع بشود. امیدوارم با استفاده و بهره ‌گیری از کارشناسان امور آب و امور جنگل و مراتع و منابع طبیعی نسبت به حفظ و صیانت از جنگل‌ها و مراتع‌ طبیعی کشور بعمل بیاید.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری جنگل و مراتع

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته جنگل و مراتع تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی با عناوین زیر می‌پردازیم: 

 • برآورد خسارت وارده به مراتع و جنگلها 

• سرقفلی و حق کسب و پیشه ی مکان ها و جایگاه های تولیدی، نگهداری، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی و دامی و جنگلی 

• تعیین قیمت محصولات چوب و الوار جنگلی 

• برآورد میزان تولید، خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی 

• تشخیص وارزیابی اراضی جنگلی ومراتع 

• تعیین خسارت وارده به منابع با ارزش ژنیتیکی گیاهی در جنگلها ومراتع 

• تعیین قیمت محصولات فرعی جنگل و مرتع 

• ارزش گذاری محدوده های جنگل ها و مراتع 

• تشخیص اراضی دائر،بایر وموات 

• تعیین محدوده اراضی ملی از محدوده های کشاورزی و زراعی 

• برآورد هزینه های تولید وقیمت گذاری محصولات کشاورزی 

 


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته جنگل و مراتع و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری جنگل و مراتع سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری