کارشناس رسمی دادگستری فیلم سازی عکاسی امور سینمایی

کارشناس رسمی دادگستری فیلم سازی عکاسی امور سینمایی

همانطور که ملاحظه می‌نمائید این رشته با رشته تئاتر و هنرهای نمایشی و سینما بسیار نزدیک هستند ، فرق این رشته در بررسی و شناسایی موضوع فیلم ‌های سینمایی است. در آنجا موضوع ارزش ‌گذاری بود ، طبقه ‌بندی کیفی فیلم‌های سینمایی و تلویزیون ، ارزیابی و تعیین ارزش فیلم‌ها و تصاویری که تهیه شده است به لحاظ تعیین هزینه و دستمزد هنرمند و همچنین تعیین ارزش فیلم‌‌ها و تاثیرات اجتماعی آن‌ها از صلاحیت‌های رشته فیلم ‌سازی، عکاسی و امور سینمایی است. کارشناس رسمی دادگستری فیلم سازی عکاسی امور سینماییهنرهای نمایشی فیلم و تئاتر بعنوان هنر نمایشی دیگر در این رشته جایی ندارد ، بلکه بیشتر به طبقه‌ بندی شناسایی بررسی و ارزیابی فیلم و جایگاه تاثیرگذاری آنها و شرایط اجتماعی و جامعه بسیار مهم است. تعیین نوع عکس‌ها و قدمت آنها چون برخی از تصاویر می‌تواند جعلی باشد کارشناسان این رشته به لحاظ تجربی با استفاده از ابرازها و تجهیزات می‌توانند تعیین قدمت تصاویر و عکس‌ها و تعیین قدمت فیلم‌ها در عرصه امور سینمایی باشند. و همچنین تعیین نوع مونتاژ و جعلی تقلبی بودن عکس‌ها و تصاویر مهم ‌ترین موضوعی است که در دادگاه‌ ها این کارشناسان در چارچوب این صلاحیت دعاوی ارجاع می‌شود ، چون تصویر سازی جعل اوراق، جعل مدارک یا مونتاژ کردن برخی از تصاویر برای از بین بردن آبرو عده‌ای یا وارد کردن زیان مادی و معنوی به آن‌ها یکی از شایع ‌ترین موضوعات است.جعل و مونتاژ فیلم‌های تقلبی یا سوءاستفاده از تصاویر خصوصی و خانوادگی مردم و بانوان در جامعه موضوعی‌ است که کارشناسان رسمی رشته فیلم سازی عکاسی و امور سینمایی به آن می‌پردازند. بررسی کیفیت و چگونگی عکسبرداری، و تجزیه و تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلم‌ها و عکس‌ها یک بحث دیگری است هرچند که بخش دوم آن خیلی مورد نظر نیست ولی تعیین کیفیت و بررسی کیفیت عکسبرداری و فیلمبرداری موضوعی است که مورد اختلاف مردم با آنهایی هستند که فعالیت صنفی فیلمبرداری دارند. حتی آنهایی که از یک مجلس عروسی فیلم تهیه نموده است و مونتاژ نموده و تصاویری به آن اضافه می‌ کند وقتی ارائه می ‌کند به کارفرما در صورتی که از کیفیت تصویربرداری و عکسبرداری رضایت نداشته باشند با مراجعه به کارشناس خواستن نظر داوری می ‌توانند مراجعه به مراجع قضایی مشکل خود را حل کنند. اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های عکس و جشنواره‌ سینمایی و داوری در این جشنواره ها مانند رشته هنرهای نمایشی بر عهده کارشناسان نیز قرار داده شده است.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری فیلم سازی عکاسی امور سینمایی

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته فیلم سازی عکاسی امور سینمایی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری مدیریت و خدمات عمومی و اداری با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• بررسی و شناسایی موضوع فیلم های سینمائی و تلویزیون 

• طبقه بندیکیفی فیلم ها ی سینمایی و تلویزیون

• ارزیابی فیلم ها ، عکس ها و تصاویر از نظر هزینه و دستمزدها 

• ارزیابی فیلم ها ، عکس ها و تصاویر از نظر تاثیرات اجتماعی آنها

• تعیین نوع عکسها و قدمت آنها تعیین نوع مونتاژ و جعلی یا تقلبی بودن عکس ها و تصاویر

• بررسیکیفیت و چگونگی عکسبرداری ها تجزیه تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلم ها ، عکس ها

• اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاههای عکس و جشنواره های فیلمهای سینمائی و رعایت بی طرفی در داوری آن 

  


در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته فیلم سازی عکاسی امور سینمایی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

  

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری فیلم سازی عکاسی امور سینمایی سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری