کارشناس رسمی دادگستری کار و کارگری و حوادث ناشی از کار

کارشناس رسمی دادگستری کار و کارگری و حوادث ناشی از کار

بحث بهداشت حرفه ای و کارشناس رسمی دادگستری رشته بهداشت حرفه ای با توجه به استانداردهای HSE تعریف می ‌کند که محیط کار باید دارای چه شرایطی باشد ، به چه لحاظ ایمن باشد و این ایمنی را با استفاده از شرایطی که آن کارگاه دارد نوع کاربری و محیط که آن کارگاه دارد و با توجه به مخاطرات احتمالی که آن کارگاه دارد در صدد ایمن کردن محیط کار استکارشناس رسمی دادگستری کار و کارگری و حوادث ناشی از کار ولی در صورتی که به هر دلیلی موضوع ایمنی در محیط کار رعایت نشود یا تمام مسائل ایمنی رعایت نشود و عدم توجه یک کارگر و سرباز زدن از بهره گیری از امکانات ایمنی منجر به حادثه شود این حادثه چه جانی چه مالی چه خسارتی چه جرمی نیاز به تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار دارد . اظهار نظر کارشناس این رشته در خصوص اختلافات ناشی از پیمانهای دسته جمعی کار و آنهایی که منجر به حوادث ناشی از کار شده است با توجه به قرارداد هایی که در آنها پیش‌بینی ایمنی و حضور کارشناس HSE و بهداشت حرفه ای در آنها وجود ندارد مربوط به کارشناسان این رشته است یعنی قراردادی HSEر آن ناظر Hse برای یک پروژه پیش‌بینی نشده است و خسارتی به شخصی وارد شود طبیعتا بر اساس آن قرار داد می توان کارفرما یا پیمانکار ای که به این موضوع اعتنا نکرده است را مقصر قلمداد کرد و اختلافاتی که بین کارگران و کارفرمایان در این امر پیش می آید مربوط به کارشناسان این رشته است .همچنین مباحثی که مربوط به تامین اجتماعی و بیمه است نیاز به این است که حوادث ناشی از کار آنها را پوشش بدهد یا اظهارنظرهایی در این چارچوب اتفاق بیفتد را کارشناسان این رشته با آنها می پردازند.

 

عناوین صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری کار و کارگری و حوادث ناشی از کار

در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته کار و کارگری و حوادث ناشی از کار تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری ایمنی و حوادث با عناوین زیر می‌پردازیم: 

• تجزیه وتحلیل حوادث ناشی از کار (بدون اظهارنظر در مورد خسارت مربوط به صدمات بدنی و دیات 

• اظهارنظر در خصوص شکایات واختلافات فیمابین کارگران وکارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار اظهارنظر در خصوص اختلافات ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی

• اظهارنظر در خصوص اختلافات ناشی از پیمانهای دسته جمعی کار و طرحهای طبقه بندی مشاغل و پاداش افزایش تولید 

• اظهارنظر در خصوص شکایات و اختلافات فیمابین کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار 

• اظهارنظر در خصوص اختلافات ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی

 

در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته کار و کارگری و حوادث ناشی از کار و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری کار و کارگری و حوادث ناشی از کار سال ۱۴۰۲ 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار