مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

گزارش ۲ اطلاعات متره برآورد پروژه‌ها

در برآورد و قرارداد پروژه ساختمانی بر اساس فهرست بها و در صورتی که قرارداد بر اساس ضوابط سازمان مدیریت باشد ، به برآورد مصالح و دستمزد انجام‌شده ضرایب زیر اعمال می‌گردد.۱. ضریب ارتفاع ۲.ضریب طبقه (برای ارتفاع بالای ۳.۵ متر) ۳. ضریب منطقه  ۴. ضریب پلوس یا مینوس       ۵.  ضریب بالاسری ( که آنالیز  و نحوه محاسبه آن برای ضرایب ۳۰ % برای طرح عمرانی و ۴۱% طرح غیر عمرانی در گزارش ۳ بررسی خواهد شد)
۶- نحوه محاسبه تعدیل در شرایط خصوصی پیمان ذکر می‌گردد.
لازم به توضیح است که این ضرایب فقط در صورتی قابل اعمال در صورت وضعیت‌ها می‌باشند که در مناقصه آمده باشند.
 * * ضمناً علاوه بر۶ مورد مذکور ۳ مورد هزینه‌ها و ضرایب و کسورات زیر نیز دریک پروژه وجود دارد که بعضاً به کارفرما یا پیمانکار تعلق می‌گیرد .
این‌ها جزو ضرایب پیمان نیست ولی باید طرفین قرارداد از آن‌ها آگاهی داشته باشند و در برآوردهای خود لحاظ نمایند.  چگونگی و مقدار این هزینه‌ها در گزارش ۳ بررسی خواهد شد.
۷.  میزان حق بیمه تأمین اجتماعی هر نوع قرارداد و چگونگی جبران کسورات بیمه قرارداد مازاد بر حق بیمه  مندرج در ضریب بالاسری
۸. چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد پیمانکار از پروژه و روند و علل تغییرات در کسر مالیات تکلیفی مکسوره طی سال‌های گذشته و آخرین وضعیت قانونی آن .
۹.  مالیات بر ارزش افزوده قرارداد

الف- آنالیز ضریب بالاسری

آنالیز ضریب بالاسری با بودجه عمرانی معادل ۳۰% عبارت است از ۱. سود ناخالص ۱۰%   ۲- مالیات ۱%  ۳- هزینه دفتر مرکزی ۲.۵%  ۴. هزینه مستمر کارگاه  ۷.۸۵%  ۵.هزینه ضمانت‌نامه‌ها ۱.۵%  ۶.صندوق کارآموزی  ۰.۲%   ۷- بیمه تأمین اجتماعی ۰۰%  ( جمع ۲۳.۰۵ % و  
۱.۳۰  = ۱۰۰ / (۱۰۰  - ۲۳.۰۵ )
ب- آنالیز ضریب بالاسری طرح‌های غیر عمرانی
کلیه َ ضرایب بالا ولی  ضریب بیمه تأمین اجتماعی ۶%
( جمع  ۲۹.۰۵ % و در نهایت
۱.۴۱  = ۱۰۰  /  (۱۰۰ - ۲۹.۰۵)
توضیح۱: ضریب بیمه و مالیات مندرج در ضریب بالاسری ، همه مبلغ نیست و صرفاً مبلغی است که کارفرما در قالب بالاسری می‌پردازد.
توضیح ۱ : با وجود حذف کسورات صندوق کارآموزی ولی ضرایب بالاسری مذکور کماکان تغییری نکرده است.
چ-  کسورات بیمه
در طرح‌های عمرانی ۱.۶% پیمانکار و ۵% کارفرماست که ضریب سهم کارفرما در بالاسری صفر لحاظ شده است ولی   ۵% در رقم صورت وضعیت  نهایی ضرب و پرداخت می‌شود.
در طرح غیر عمرانی که ضریب  ۶% بیمه در آنالیز بالاسری لحاظ شده است و پیمانکار از کارفرما دریافت می‌دارد  ولی در نهایت  پیمانکار با پرداخت  ضریب کلی بیمه ۷.۷۸%  تسویه حساب می‌کند.
د- مالیات:
 مبنای مالیات بر درآمد ۲۵% سود است. تا حدود سال ۹۰  مالیات تکلیفی معادل ۵% توسط کارفرما به صورت علی‌الحساب از صورت وضعیت‌ها کسرمیشد . در تسویه حساب نهایی  اغلب پیمانکاران از دارایی طلبکار می‌شدند. بنابراین از این سال ۳% مالیات تکلیفی کسر می‌گردید که ضریب مناسبی بود . ولی  مشکل آن بود که بعضی کارفرمایان دولتی مالیات تکلیفی مکسوره را به خزانه واریز نمی‌کردند .
وزارت دارایی از سال ۹۴ مالیات تکلیفی را  حذف کرد تا هر شرکتی مستقیماً موظف به پرداخت مالیات بر درآمد باشد.
 ی- مالیات بر ارزش افزوده
با ضریب ۹% برای کلیه هزینه‌ها ست.
 که پیمانکار موظف به پرداخت آن به فروشندگان و پیمانکاران جزعی است که ثبت‌نام ارزش افزوده کرده‌اند . سپس با اضافه کردن ضریب ۹% به صورت وضعیت آن را از کارفرما دریافت می‌کند.

No Internet Connection