مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

نحوه خرید ملک ورثه‌ای

نکاتی كه باید هنگام خرید املاکی که از ورثه به صورت قهری انتقال می‌یابد مدنظر قرار داد:

۱- لزوم ارائه اصل سند مالکیت

۲- لزوم ارائه گواهی حصر وراثت

۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

۴- لزوم ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارث

۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله

۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت‌نامه از متوفی

۹- درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آن‌ها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالت‌نامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت‌نامه و ...

در متن مبایعه‌نامه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله لحاظ شود

No Internet Connection