مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

معنی و مفهوم ملک طلق چیست ؟

پاسخ :

معنی و مفهوم  ملک طلق یا آزاد  مالی است که غیر از حدود و قیود قانونی ، حدود و قیود دیگری برای تصرف (حقوقی و مادی ) در آن از راه عقود و ایقاعات یا توسط مقامات قانونی به وجود نیامده باشد . 

مثلاً مالی که موقوفه نباشد و یا از طریق وثیقه قراردادی و قضایی و قانونی متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد مال طلق می‌باشد ،

توجه در سند مالکیت تک برگی جدید  که ملک محدودیت‌های مزبور را نداشته باشد  این اصطلاح (ملک طلق)با توجه به توضیح مذکور در آن  قید می‌شود .

بنابراین مالی که قید یا قیودی به اراده شخص یا قهراً بر آن وارد شده باشد

 - مانند وثایق قراردادی و وثایق قضایی

 -مانند مال مورد تأمین دادگاه ، و وثایق قانونی

 -مانند عینی که متعلق حق زوجه بابت ثمنیه قرار گرفته است

- یا مال مورد انتقال که در سند صلح آن انتقال گیرنده تا مدتی حق انتقال به غیر را ندارد به عنوان مال مقید (در مقابل طلق ) شناخته می‌شود

No Internet Connection