دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1380

0 تومان
کد محصول : Darosazi_Samshenasi_1380

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- کلتان از کدام ترکیبات مصنوعی آلی می‌باشد؟

1) اورگلوکلرد

2) اورگانوفسفره

3) پایروتروئید

4) کاربامات

2- خسارت عمده زنجیره مو به چه صورتی است:

1) مربوط به پوره‌های آن روی ریشه گیاهان

2) مربوط به حشره کامل روز برگ درختان

3) مربوط به پوره‌های آن روی تنه و سرشاخه

4) مربوط به پوره‌های آن روی تنه-شاخه-برگ و میوه

3- پروانه فری یا کرم خراط زمستان را به چه صورتی می‌گذراند:

1) به‌صورت حشره کامل در زیر پوستک‌های تنه درختان میوه

2) به‌صورت لارو در داخل تنه و شاخه‌های اصلی درختان

3) به‌صورت شفیره

4) به‌صورت تخم

4- برای تهیه طعمه مسموم جهت مبارزه شیمیایی علیه آبدزدک کدام‌یک از سموم زیر توصیه می‌شود

1) پریمور                             3) لیندین و تابل

2) دسیس                           4) اکامت

 

 

5- کدام‌یک از سموم شیمیایی زیر از گروه پایروتروئید است:

1) تیودان

2) اکاتین

3) دیکوفل

4) سومیسیدین

6- با توجه به بیولوژی سپردار واوی سیب جهت کنترل آفت مذکور در طول سال حداکثر چند بار درختان سیب باید سم‌پاشی شود:

1) یک‌بار

2) دو بار

3) سه بار

4) چهار بار

7- فایکام از کدام ترکیبات مصنوعی آلی می‌باشد:

1) هیدروکربنهای کلره

2) کاربامات ها

3) ترکیبات فسفره

4) علف‌کش‌ها

8- امولوسیون OMITE %57 معادل کدام‌یک از معانی زیر است:

1) کنه‌کش                            3) حشره‌کش

2) نمادکش                          4) قارچ‌کش

9- مگس گیلاس زمستان را به چه صورتی به سر می‌برد:

1) لارو کامل

2) شفیره

3) حشره کامل

4) تخم

10- کلرات معادل کدام‌یک از معانی زیر است:

1) علف کشها

2) قارچ‌کش‌ها

3) موش کش ها

4) حشره‌کش‌ها

11- دوره کارنس اکاتین (آخرین سم‌پاشی تا برداشت محصول) با توجه به میزان مصرف و شرایط اقلیمی نوع محصول چند روز است:

1) یک تا دو هفته

2) دو تا سه هفته

3) سه تا چهار هفته

4) چهارتا پنج هفته

12- قطعات دهان لیسنده مربوط به کدام‌یک از حشرات زیر است:

1) سوسری           3) مگس خانگی

2) ملخ                4) زنبور

13- بنومیل به چه صورتی روی بیماری‌های درختان میوه و محصول زراعی اثر می‌کند:

1) تماسی

2) گوارشی

3) تنفسی

4) جذبی

14- برای مبارزه شیمیایی علیه سفیدک سطحی هلو چه سمی توصیه می‌شود:

1) فولیمات

2) کارتان

3) سوپراسید

4) برودیفاکوم

15- سن گندم چند ماه از سال در مزارع گندم و جو فعالیت دارد:

1) سه ماه

2) پنج ماه

3) هفت ماه

4) نه ماه

16- ملخ مراکشی در کدام نوع از زمین‌های زیر تخم‌ریزی می‌کند:

1) زمین شنی                        3) زمین باتلاقی

2) زمین شخم زده                  4) زمین رسی

17- سن‌ها چگونه از گیاهان میزبان تغذیه می‌کنند:

1) خوردن برگ

2) تغذیه از پارانشیم

3) تغذیه از ریشه

4) مکیدن شیره گیاه مخصوصاً از ساقه و برگ

18- کدام‌یک از سموم شیمیایی زیر جهت کنترل علف‌های هرزه پهن‌برگ گندم و جو توصیه می‌گردد

1) هوستاتیون

2) میتاک

3) یو 46 کمبی فلوئید

4) کاسکید

 

 

19- جهت کنترل حلزون‌های مرکبات کدام‌یک از سموم شیمیایی زیر را می‌توان به کاربرد:

1) مارلات

2) رونستار

3) متالوهید

4) مورستان

20- لانی رت جهت مبارزه شیمیایی علیه چه آفتی توصیه می‌شود

1) موش ورامین

2) کاردرینا

3) کرم خاردار پنبه

4) مگس پیاز

21- جهت مبارزه شیمیایی علیه سوسری‌ها (سوسک‌ها) در منازل چه سمی توصیه می‌شود:

1) زینب

2) کوپکس

3) دیمکرون

4) دارتون

22- برای مبارزه شیمیایی علیه یولاف وحشی در مزارع گندم از کدام علف‌کش استفاده می‌شود:

1) آمترین                    3) آونج

2) پیرامین                   4) لاسو

23- طرز خسارت بیماری سفیدک دروغی مو چگونه می‌باشد:

1) خسارت به برگ

2) خسارت به میوه

3) خسارت به شاخه

4) خسارت به برگ، میوه و شاخه

 

24- ضدعفونی محصولات کشاورزی وسیله گاز متیل بروماید در کمتر از چند درجه سانتی گراد مقرون به صرفه نمی‌باشد:

  • 5 درجه سانتی‌گراد
  • 10 درجه سانتی‌گراد
  • 15 درجه سانتی‌گراد
  • 20 درجه سانتی‌گراد

25- مبارزه شیمیایی علیه کرم برگ‌خوار چغندرقند (کاردرنیا) را چه زمانی باید شروع کرد:

1) با مشاهده متوسط 4 عدد لاو در 100 بوته

2) با مشاهده متوسط 8 عدد لاو در 100  بوته

3) با مشاهده متوسط 16 عدد لاو در 100  بوته

4) با مشاهده متوسط 30 عدد لاو در 100  بوته

26- مانکوزب معادل کدام‌یک از معانی زیر است:

1) حشره‌کش                 3) علف‌کش

2) قارچ‌کش                 4) موش کش

27- جهت مبارزه شیمیایی علیه بلاست برنج کدام‌یک از سموم شیمیایی زیر را می‌توان توصیه کرد:

1) ارتوس

2) مورستان

3) هینوزان

4) سان ماتت

 

28- آفلاتوکسین معادل کدام‌یک از معانی زیر است:

1) آفلاتوکسین زهرآبی است که به‌وسیله گروهی از حشرات ترشح می‌شود.

2) آفلاتوکسین زهرآبی است که به‌وسیله گروهی از کنه‌ها ترشح می‌شود.

3) آفلاتوکسین زهرآبی است که به‌وسیله گروهی از قارچ‌ها ترشح می‌شود.

4) آفلاتوکسین زهرآبی است که به‌وسیله گروهی از پسیل ها ترشح می‌شود.

29- آبدزدک هرچند سال یک نسل دارد:

1) هر یک سال یک نسل

2) هر دو سال یک نسل

3) هر سه سال یک نسل

4) هر چهار سال یک نسل

30- پادزهر کدام‌یک از سموم شیمیایی مشروحه زیر سولفات آتروپین می‌باشد:

1) تمیک                      3) بنلیت

2) تیلت                      4) آلتو

31- آستانه زیان اقتصادی آفت سن گندم که خسارت حاصل از آن غیر قابل تحمل می‌باشد، معادل کدام‌یک از معانی زیر است؟

1) سه عدد سن در یک مترمربع از زراعت گندم

2) شش عدد سن در یک مترمربع از زراعت گندم

3) نه عدد سن در یک مترمربع از زراعت گندم

4) دوازده عدد سن در یک مترمربع از زراعت گندم

32- جهت مبارزه شیمیایی علیه چه آفتی می‌توان ترادیفون را توصیه کرد:

1) شته جالیز

2) کنه تارعنکبوتی پنبه

3) کرم میوه خار خرما

4) پسیل گلابی

33- باسفاپن معادل کدام‌یک از معانی زیر است:

1) قارچ‌کش                  3) علف‌کش

2) کنه‌کش                   4) حشره‌کش

34-ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﺰارع ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻓﻼن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

 1) ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ 10-4 ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

2) ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ 20-8 ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

3) ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ40-16 ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

4)ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ 44-20 ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

35- از کفشدوزک VEDALIA CARDINALIS برای کنترل کدام آفت به عنوان مبارزه بیولوژیک استفاده می‌شود:

1) مگس خربزه

2) کرم سیب

3) مگس گیلاس

4) شپشک استرالیایی مرکبات

36- کرم ساقه خوار برنج زمستان را در شمال ایران به چه صورتی به سر می‌برد:

1) شفیره

2) حشره کامل

3) تخم

4) لارو کامل

37- کرم سیب در مناطق کوهستانی و سرد در سال چند نسل دارد:

1) یک نسل

2) دو نسل

3) سه نسل

4) چهار نسل

38- یکی از عمل عدم موفقیت در مبارزه شیمیایی علیه آفات طولانی شدن مدت سم‌پاشی و گذشتن از مرحله حساس زندگی آفت است بنابراین مدت عملیات مبارزه شیمیایی هر بار حداکثر از چند هفته نباید تجاوز کند:

1) یک هفته                  3) سه هفته

2) دو هفته                  4) چهارهفته

39- علف‌کش سافیکس بی دیلیو را جهت کنترل یولافه وحشی در مزارع گندم چه موقعی می‌توان توصیه کرد:

1) قبل از کاشتن بذر گندم

2) پس از سبزشدن بذر گندم

3) هنگام پنجه زدن گندم

4) پس از ظهور چهارمین بند گندم

40- جهت مبارزه شیمیایی علیه علف مرز مرغ (CYNODON DACTYLON) در باغات مرکبات چه سمی توصیه می‌شود:

1) رانداب

2) متالان چی

3) تومورین

4) وارفارین

اول -سؤالات انتخابی

1- مصرف کدام‌یک از گروه‌های زیر در دوران شیردهی کم‌خطر می‌باشد؟

1) مپروبامات – آمینوفیلین – آتروپین – بنزودیازپین ها

2) فوروسیماید – کدئین – انسولین – وارفارین

3) آمینوگلیکوزیدها – کلرامفنیکل – تتراسیکلین – دپسون

4) سپروترون استات – هورمون‌های جنسی – تیروکسین – کورتیکوستروئیدها

2- برای استفاده از H.P.L.C کدام‌یک از شرایط زیر صادق است؟

1) موادی که بتوانند حرارت‌های زیاد (بیش از 200 درجه سانتی‌گراد) را تحمل نمایند و حلال مناسبی نداشته باشد.

2) موادی که توان حرارت‌های زیاد را ندارند (بیش از 250درجه سانتی‌گراد) و حلال مناسبی ندارند.

3) موادی که توان بیش از 80 درجه سانتی‌گراد را ندارد و حلال مناسبی دارند.

4) موادی که به‌سرعت در حرارت بیش از 80درجه سانتی‌گراد هیدرولیز می‌شوند و حلال مناسبی دارند.

3- ساختمان آنتی بیوتیک های گروه بتالاکتام از کدام عبارت تبعیت می‌کند؟

1) دارای ساختمان دی پپتیدی می‌باشند.

2) دارای ساختمان تری پپتیدی می‌باشند.

3) دارای ساختمان تتراپپتیدی می‌باشند.

4) دارای ساختمان مونوپپتیدی می‌باشند.

4-ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D در اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺪام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

1( روزاﻧﻪ 1200 واﺣﺪ                 3( روزاﻧﻪ 1000 واﺣﺪ

2( روزاﻧﻪ 800 واﺣﺪ                 4( روزاﻧﻪ 400 واﺣﺪ

5- کدام‌یک از گروه‌های زیر اثر فی توئین را تقویت نمی‌کنند؟

1) پیریدوکسین و هالوپریدول

2) کلرامفنیکل و سایمیتدین

3) کوتریموکساسول و سدیم والپروات

4) آسپرین و ایزونیازید

 

6-ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

1) ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 50 ﺳﯽﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 2) ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 100 ﺳﯽﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 3) ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 500 ﺳﯽﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 4) ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 250 ﺳﯽﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 7- چنانچه کلرامفنیکل همزمان با فنی توئین مصرف شود ممکن است:

1) باعث افزایش سمیت فنی توئین شود.

2) منجر به کاهش اثر پایین آورنده قند خون شود.

3) باعث افزایش الکل در خون شود.

4) در هیچ‌یک از موارد فوق اثری نداشته است.

8- آیا CROMOLIN Na در:

1) آسم شدید توصیه می‌شود.

2) آسم معمولی توصیه می‌شود.

3) در پیشگیری آسم توصیه می‌شود.

4) در هیچ‌یک از موارد فوق.

9- آیا کالسیم در بدن باعث:

1) تنظیم ریتم طبیعی جریان قلب می‌گردد.

2) تحریک‌پذیری عصبی و عضلانی را کنترل می‌کند.

3) تعدادی از آنزیم‌ها من‌جمله لیپاز لوزالمعده را فعال می‌کند.

4) هر سه مورد فوق

10-کدام‌یک از اندام‌های زیر در گیاه گل انگشتانه استفاده می‌شود؟

1) گل                  3) برگ

2) ریزم               4) هیچ‌کدام

-11 مسمومیت با کوکائین باعث کلیه عوامل زیر غیر از:

1) هیپوترمیا HYPOTHERMIA

2) هیپرترمیا HYPERTHERMIA

(3 GERANDMAL SEZURES

4) مرگ ناگهانی SUDDEN DEATH

12- برای مسمومیت با مانیتول Mannitol کدام‌یک از داروهای زیر داده می‌شود؟

1) پتاسیم + گلوکز

2) متانول Methanol

3) Eihanol + bicarbonate

4) مسهل Laxative

سؤالات تشریحی

13- آزمایشات کنترل قرص‌ها کدم‌اند؟

14- پروپیلین گلایکول در ترکیبات موضعی به چه منظوری به‌کاربرده می‌شود؟

15- آزمایشات کنترل روی یک دارو تزریقی کدم‌اند؟(بارم 1 نمره)

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن