دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1372

0 تومان
کد محصول : nasaji_rangrazi_1372

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- در یک نخ تولیدی، عیوب:

SHORT TER - AND LONGTER IRRE ARI وجود دارد، توضیح دهید:

- منشأ احتمالی ایجاد این عیوب را - چگونه میتوان از ایجاد آن جلوگیری کرد

- توسط چه مکانیسمهایی (و در چه ماشینهایی) میتوان این عیوب را کاهش داد.

2- چه عواملی باعث میشود که در نخ "نپ" به وجود آید و در خط تولید به چه صورت اندازه گیری میشود.

3- چه دلایلی برای مخلوط کردن الیاف سنتتیک با الیاف طبیعی وجود دارد؟

4- پس از رنگرزی یک منسوج، مشخص شد که رگه‌های عرضی عریض  ( دورنگی)در پارچه به وجود آمده است.توضیح دهید که چه عاملی می‌تواند این عیب را به وجود آورد؟

5- برای تولید ده میلیون مترمربع از یک نوع پارچه در 594۰ ساعت کاردر سال، مشخصات ذیل در دسترس است:

- عرض پارچه 160 سانتیمتر

- تراکم پود 2۰ نخ بر سانتیمتر

Ne50نمره نخ پود -

- تاب نخ پود 700 تاب در متر

-تراکم تار 4۰ نخ در سانتیمتر

- نمره تار 5۰ Ne

- تاب نخ پود 700 تاب در متر

ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺎر 40 ﻧﺦ در ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

 ﻧﻤﺮه ﺗﺎر 50 Ne

ﺗﺎب ﻧﺦ ﺗﺎر 800 ﺗﺎب در ﻣﺘﺮ

ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ 390 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

ﺗﻮان ﭘﻮد ﮔﺬاري ﻣﺎﺷﯿﻦ 1000 ﻣﺘﺮ ﻧﺦ ﭘﻮد در دﻗﯿﻘﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ 85%

ﺳﺮﻋﺖ دوك رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ 14000 دور در دﻗﯿﻘﻪ

راﻧﺪﻣﺎن رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ 80%

محاسبه کنید، تعداد ماشین بافندگی و تعداد دوک موردنیاز را.

6- روش‌های مختلف رنگرزی پارچه پلیاستر را شرح دهید. عدم یکنواختی شید رنگ به چه عواملی بستگی دارد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن