دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : nasaji_rangrazi_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱ - در یک کارخانه ریسندگی جدید (سال 2۰۰۰ به بالا) ظرفیت تولیدی دستگاه کارتینگ چند کیلوگرم در ساعت است؟

5۰(3                          25۰(۱

۱۰۰(4                          2۰۰(2

2- در سیستم ریسندگی در فاصله بین غلتک تولید و نقطه پیچشی نخ روی ماسوره، کدام محل ضعیف‌ترین نقطه ازنظر استحکام نخ می‌باشد؟

۱) از راهنمایی دم خوکی تا شیطانک

2) از شیطانک تا نقطه پیچش نخ روی دوک

3) مثلث ریسندگی

4) نقطه‌ای از بالن نخ که بیشترین قطر را دارد و با بالن گیر در تماس است

3- در ریسندگی جت هوا کدام ویژگی لیف بیشترین اثر را در خواص نخ دارد؟

۱) ظرافت

2) استحکام

3) ضریب اصطکاک

4) طول متوسط الیاف

4 - کدام‌یک از نخ‌های زیر خشک‌تر و زبرتر از بقیه می‌باشد؟

۱) خودتاب

2) چرخانه‌ای

3) جت هوا

4) اصطکاکی

5- کمترین مرحله فرایند ریسندگی در الیاف بلند کدام گزینه است؟

۱) ریسندگی پشمی

2) ریسندگی نیمه فاستونی

3) ریسندگی فاستونی

4) تعداد مراحل در هر سه برابر ولی ماشین‌ها برای سه سیستم فوق متفاوت است

۶ - در سیستم ریسندگی جت هوا ( Air Jet Spinning ) کدام عبارت مناسب‌تر است؟

۱) ازدیاد طول الیاف مصرفی بیشترین تأثیر را بر استحکام نخ تولیدی دارد ۰

2) هیچ محدودیتی ازنظر طول الیاف مصرفی وجود ندارد ۰

3) طول الیاف مصرفی بیشترین تأثیر را بر استحکام نخ تولیدی دارد

4) فلزات الیاف مصرفی بیشترین تأثیر را بر استحکام نخ تولیدی دارد

۷ - کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد سیستم ریسندگی Compact Spinning صحت دارد؟

۱) مکانیزم اعمال تاب و پیچش سیستم ریسندگی Compact کاملاً با سیستم ریسندگی رینگ متفاوت است

2) از طریق عبور رشته الیاف کشش داده‌شده از یک کند انسر کوچک، عمل متراکم سازی نخ تحقق می‌پذیرد ۰

3) خصوصیات نخ تولیدی آن ازجمله استحکام، موئینگی و مقاومت سایشی معادل نخ رینگ می‌باشد

4) در این سیستم تراکم سازی آئرودینامیکی الیاف بعد از ناحیه کشش و قبل از کشش نخ از طریق اعمال نیروی آئرودینامیکی و به‌صورت آرام انجام می‌پذیرد

۸ - در یک ماشین ریسندگی چرخانه‌ای نمره فتیله تغذیه‌شده 4 kteX و نمره نخ تولیدی

 teX3 = ۰، میزان تاب در متر 95۰ T.P.M و سرعت چرخانه ۰۰۰ ر ۱۰۰ دور در دقیقه است سرعت فتیله تغذیه شده در این ماشین چقدر است؟

 • cm/min 2۰۰
 • cm/min ۱۰۰
 • cm/min 79
 • cm/min 126

9 - فاکتور اساسی در تئوری هندسه پارچه‌های حلقوی:

۱) طول حلقه می‌باشد

2 ) فاصله صفحه و سیلندر می‌باشد

3) زاویه بادامک بافت می‌باشد

4) نوع نخ مصرفی می‌باشد

۱۰ – درجه‌بندی پنبه در صنعت نساجی بر چه اساس از فاکتورهای زیر مشخص می‌گردد؟

۱) طول الیاف، مقاومت، مقدار درصد فروش

2) طول الیاف، رنگ و خار و خاشاک

3) طول الیاف، مقاومت، رنگ، پاک بودن، نرمی

4) طول الیاف، مقاومت، کشش تا حد پارگی

۱۱ - کدام‌یک از روش‌های زیر، ریسندگی با انتهای آزاد نمی‌باشد؟

۱) اصطکاکی

2) جت هوا

3) جعبه‌ای

4) چرخانه‌ای

۱2 - کدام گزینه برای ترتیب مراحل مختلف ریسندگی نخ چرخانه‌ای صحیح است؟

۱) تغذیه - باز کردن - انتقال الیاف به چرخانه - تابیدن - - پیچیدن نخ

2) تغذیه - تابیدن - باز کردن - انتقال به چرخانه - پیچیدن نخ

3) تغذیه - انتقال به چرخانه - باز کردن - تابیدن - پیچیدن نخ

4) تغذیه به چرخانه - تابیدن - انتقال به زننده - پیچیدن نخ

 

۱3 -سرعت پیچیدن نخ به دور بسته برحسب m/min برابر است با:

 • 433
 • ۷5۰
 • 599
 • 25۰

۱4 - کدام‌یک از موارد زیر در مورد ماشین چله پیچی بخشی نادرست است؟

۱) برای نخ‌های رنگی مناسب‌تر است ۰

2) با شیب ثابت بیشتر برای نخ‌های الیاف مصنوعی و فیلامنتی مناسب است

 3) حجم نخ پیچیده شده متناسب است با حاصل‌ضرب عرض نوار پیچشی درشیب پیچش

4) حجم نخ پیچیده شده متناسب است با شیب پیچشی و طول نوار پیچشی

۱5 - با توجه به اطلاعات داده‌شده مطلوب است محاسبه تعداد ماشین بافندگی جهت تولید 5 میلیون متر پارچه در سال؟

راندمان = ۰5 ٪ سرعت ماشین = 3۰۰ دور در دقیقه سال = 2۶5 روز

تراکم پودی = 2۶ در سانتیمتر کارگر روزانه = 22/5 ساعت

۱۶ - وزن چله نخ تار را برحسب کیلوگرم برای بافت 5۰۰ متر پارچه با نمره نخ 3۰ تکس و تعداد سرنخ 4۰۰۰ محاسبه نموده درصورتی‌که جمع شدگی نخ‌های تار ۱۰ ٪ باشد؟

۶۰(2          54(۱

۷2(4          ۶۶(3

۱۷ - کدام‌یک از موارد زیر در درصد مواد آهاری به‌کاربرده شده در نخ‌های تار تأثیری ندارد؟

۱ ) نوع لیف

2) نوع ماشین چله پیچی

3) ساختمان نخ

4) نوع ماشین بافندگی

۱۸ - کدام گزینه در مورد پارچه فاستونی با نمرات تاروپود یکسان صحیح است؟

۱) تراکم تاروپود یکسان می‌باشد.

2) معمولاً تراکم پود کمتر از تراکم تار است.

3) معمولاً تراکم تار کمتر از تراکم پود است.

4) با توجه به یکسان بودن نمرات تاروپود، حتما تراکم تار کمتر از پود است.

۱9 - سرعت تولید ماشین گرد باف بستگی دارد به:

۱) نوع بافت، نوع نخ مصرفی، قطر ماشین، نوع ماشین

2) نوع نخ مصرفی، تراکم ابزارها، قطر ماشین، نمره نخ مصرفی

3) واحد طراحی ماشین، تراکم ابزارها، نوع نخ مصرفی، نمره نخ مصرفی

4) نوع ماشین، نوع ساختمان بافت، نوع نخ مصرفی، واحد طراحی

2۰- در یک ماشین بافندگی توان پود گذاری برابر است با:

۱) حاصل‌ضرب عرض شانه در سرعت برحسب دور در دقیقه ماشین

2) حاصل‌ضرب عرض ماشین در سرعت برحسب دور در دقیقه ماشین

3) سرعت تولید ماشین برحسب متر در دقیقه

4) سرعت برحسب دور در دقیقه ماشین

2۱- برای یک ماشین بافندگی جت هوا وجود کدام شرایط زیر ضروری است؟

۱) اتصال جت هوا به دفاتین

2) مکانیزم رزرو کننده نخ پود با طول معین

3) جت با خاصیت پرتاب ضربه‌ای

4) موارد 2 و 3

22 - به چه دلیل معمولاً در ماشین بافندگی از تعداد ورد بیشتری استفاده می‌شود؟

۱) جلوگیری از سنگین شدن وردها

2) کاهش مقدار پارگی نخ‌های تار

3) عدم فرسودگی سریع وردها

4) موارد ۱ و 2 و 3

23 - برای بافت پتو بر روی ماشین بافندگی، چند سیستم تاری و پودی موردنیاز است؟

۱) دو سیستم تاری و یک سیستم پودی

2) دو سیستم تاری و دو سیستم پودی

3) یک سیستم تاری و دو سیستم پودی

4) یک سیستم تاری و یک سیستم پودی

24 - کدام‌یک از الیاف زیر در مقابل آتش بیشترین مقاومت رادار است؟

۱) آکریلیک

2) پشم

3) کربن

4) نایلون

25 - به کدام‌یک از حالت‌های زیر نایلون BCF اطلاق می‌شود؟

۱) فیلامنت های مجعد و تکسچره شده

2) فیلامنت های آرایش نیافته

3) فیلامنت های کاملاً آرایش یافته

4) هیچ‌کدام

26- نمره یک نخ پنبه‌ای پس از تحمل آهارزنی برابر 45Nm   باشد نمره اولیه نخ  می‌باشد . درصورتی‌که درصد برداشت آهار ۱۱/1 پنبه‌ای برحسب Nm برابر است با:

 • 55
 • 56,1

2۷ - کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد تأثیر درصد افزایش ماده آهاری بر نرخ نخ پارگی در بافندگی صحیح است؟

۱) نرخ نخ پارگی افزایش می‌یابد

2 ) نرخ نخ پارگی افزایش‌یافته و پس از رسیدن به نقطه بهینه، نخ پارگی کاهش می‌یابد

3) نرخ نخ پارگی کاهش‌یافته و پس از رسیدن به نقطه بهینه، نخ پارگی افزایش می‌یابد

4) نرخ نخ پارگی همواره کاهش می‌یابد

2۸ - متداولترین جنس الیاف مصرفی برای تولید موکت نمدی مطابق کدام گزینه می‌باشد؟

 • P
 • N6
 • E
 • A.N

29- مناسب‌ترین روش تولید آلجنیات مطابق کدام گزینه است؟

۱) ترریسی

2) خشک ریسی

3) ریسندگی ژله

4) موارد ۱ و 2

3۰ - کدام‌یک از عبارات زیر در مورد نمدی کردن کالای پشمی درست است؟

۱) برای تراکم کردن پارچه به وسیله تغییر دادن ابعاد طولی آن

2) تولید یک قشر پوشاننده در سطح پارچه

3) جلوگیری از آب رفتن پارچه در عملیات تکمیلی بعدی

4) هر سه مورد

3۱ - کدام‌یک از روش‌های زیر برای تکمیل تثبیت کالای پنجه ای بکار می‌رود؟

 • potting
 • Blowing
 • Sanforizing
 • Crabbing

32- در پارچه‌های تهیه شده از نخ الیاف طبیعی با در نظر گرفتن تراکم، بافت و نمره نخ مشابه، کدام‌یک از پاسخ‌های زیر صحیح به نظر می‌رسد؟

۱) با افزایش تاب نخ، میزان جمع شدگی پارچه زیاد می‌شود

2) با افزایش تاب نخ از میزان جمع شدگی پارچه کم می‌شود

3) کاهش تاب نخ سبب افزایش میزان جمع شدگی پارچه می‌شود

4) افزایش یا کاهش تاب نخ تأثیری بر میزان جمع شدگی پارچه ندارد ۰

33- یکی از مشکلات عمده الیاف ویسکوز ریون معمولی عبارت است از:

۱) نقطه ذوب آن پائین است

2) جذب رنگ آن خوب نیست

3) نسبت به حلالهای آلی حساس است

4) در حالت تر، بافت استحکام و مدول دارد.

34 - استحکام نخی برابر CN/teX2 ۷ است . استحکام نخ برحسب CN/Dem چقدر است؟

 • 3
 • 13,5
 • ۸۱
 • 243

35 – به طور کلی مراحل تولید فیلامنت نایلون ۶۶ به ترتیب عبارت‌اند از:

۱) سنتز پلیمر، ذوب ریسی، جمع‌آوری روی بو بین، بخار دادن، مرحله کشش

2) سنتز پلیمر، ذوب ریسی، بخار دادن، جمع‌آوری روی بو بین، مرحله کشش

3) سنتز پلیمر، بخار دادن، ذوب ریسی، جمع‌آوری روی بو بین، مرحله کشش

4) سنتز پلیمر، ذوب ریسی، مرحله کشش، جمع‌آوری روی بو بین

3۶- سرعت رنگرزی تابعی از:

۱) تمایل رنگ است

2) ضریب نفوذ رنگ است

3) دمای رنگرزی است

4) موارد ۱ و 2 و 3

3۷ - کدام‌یک از عوامل زیر، سرعت ماشین چاپ رو تاری ( rotary ) را محدود می‌سازد؟

۱) عرض و طول را پورت

2) ظرفیت خشک‌کن بعد از چاپ

3) تعداد رنگ‌های طرح

4) افزایش مدت‌زمان بخشهای هر سیکل چاپ

3۸- در شستشوی منسوجات پشمی، کاهش وزن به کدام عامل بستگی دارد؟

۱) به نوع پشم و میزان روغن به کار رفته در مراحل ریسندگی

2) به نوع پشم و نمره نخ آن بستگی دارد

3) به نمره نخ و نوع بافت پارچه بستگی دارد

4) به نوع پشم، نمره نخ و بافت آن بستگی دارد

39 - عمل WaXing بیشتر در رابطه با بسته‌های نخ مورد استفاده به عنوان:

۱) چله بافندگی مستقیم بافت انجام می‌پذیرد

2) نخ پود بافندگی انجام می‌پذیرد

3) نخ مورداستفاده در بافندگی حلقوی انجام می‌پذیرد

4) نخ مورداستفاده در سیستم‌های طناب‌بافی انجام می‌پذیرد

 

4۰ - حجیم شدن نخ‌های آکریلیک معمولاً در چه مرحله‌ای از تولید انجام می‌گیرد؟

۱) حرارت دادن فتیله

2 ) حرارت دادن نیمچه نخ

3) حرارت دادن نخ

4) حرارت دادن پارچه

41- مناسب‌ترین نسبت اختلاط برای جزء جمع شونده و جزء غیر جمع شونده در نخ‌های حجیم (های بالک) کدام است؟

 • ۱5 و ۸5
 • 25 و ۷5
 • 3۰ و ۷۰
 • 45 و 55

42 - کدام‌یک از عبارات زیر صحیح است:

۱) خزش اولیه غیر برگشت‌پذیر می‌باشد

2) خزش ثانویه از نوع برگشت‌پذیر است

3) مجموع خزشی اولیه و ثانویه، ازدیاد طول کل را تشکیل میدهد

4) کاهش تنش به‌صورت تابعی از زمان تحت ازدیاد طول ثابت را استراحت میگویند

43 - چگونه پدیده Spirality کاهش می‌یابد؟

۱) افزایش نمره نخ

2) کاهش نمره نخ

3) افزایش تاب زنده بودن نخ

4) کاهش تاب زنده بودن نخ

 

 

44 - در فرایند کارتینگ:

۱) عملیات شبیه عملیات انجام‌گرفته در فرآیند شانه زنی ( Combing ) است

2) الیاف پنبه، بازشده و تمیز می‌شوند

3) کلیه الیافی که تحت عملیات قرار می‌گیرند یک اندازه می‌شوند

4) کلیه الیافی که تحت عملیات قرار می‌گیرند دارای ظرافت یکسان می‌شوند ۰

45 - منسوجات بی بافت ( non-Woven ) از ........ تولید می‌شود؟

۱) نخ‌های ریسیده شده

2) تارعنکبوتی الیاف

3) نخ‌های فیلامنتی

4) گزینه ۱ و 3

4۶ - شرایط محیطی مهمی که در بخشهای مختلف صنعت نساجی کنترل می‌شود کدم‌اند؟

۱) کشش

2 ) حرارت

3) حرارت و رطوبت

4) رطوبت و کشش

4۷ - میزان جذب آب در منسوجات پنبه‌ای چند درصد است؟

۱5-۱۶(3               ۱۱-۱2(۱

۱۷-۱۸(4               ۷-۸(2

4۸ - سرعت تولید در کدام‌یک از روش‌های بافندگی سریعتر می‌باشد؟

۱) بافندگی حلقوی پودی

2) بافندگی حلقوی تاری

3) بافندگی کلاسیک

(4 Non-Woven

49 - کدام‌یک از الیاف مصنوعی طی سالیان اخیر دارای بیشترین رشد تولید در جهان بوده اند؟

۱ ) نایلون ۶

2 ) نایلون ۶۶

3) پلیاستر

4) آکریلیک

5۰ - کدام‌یک از سیستم‌های پود گذاری زیر برای تولید پارچه‌های دارای ۱2 رنگ پود مناسب‌تر است؟

۱) جت هوا          3) پروژکتایل

2) جت آب          4) را پیری

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن