دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Aslahe_Mohemat_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-کدام مورد درخصوص فشنگ جنگی ثاقب انفجاری، صحیح است؟

 ۱) برای نشان دادن اهداف دشمن، با نور قرمزی که از آن پدید می آید، به کار می رود.

 ۲) برای آتش زدن هدفهای قابل اشتعال به کار می رود و نوک آن قرمز است.

 ۳) گلوله آن فولادی است و علامت مشخصه آن، رنگ زرد نوک آن است.

 ۴) برای نفوذ در استحکامات دشمن به کار می رود.

 2-شلیک از فاصله برد نهایی، هنگام برخورد با شیشه، چه آثاری از خود باقی می گذارد؟

  ۱) با ایجاد شکستگی های دوایر متحدالمرکز و شعاعی، از شیشه عبور کرده و شیشه های شکسته، خلاف جهت تیراندازی روی زمین می ریزد.

 ۲) مانند قطعه سنگ به شیشه اصابت کرده و شیشه های شکسته، خلاف جهت تیراندازی روی زمین می ریزد.

 ۳) با ایجاد تنها شکستگی های دوایر متحدالمرکز، از شیشه عبور می کند.

 ۴) با ایجاد تنها شکستگی های شعاعی، از شیشه عبور می کند.

 3-در کدام صورت، ضایعات محل ورود گلوله در سلاحهای جنگی، أنظیر ضایعات ورود گلوله های کمانه یا ترکش های مواد انفجاری می شود؟

 ۱) عبور از جسمی سخت

۲) اصابت گلوله ثاقب

 ۳) اصابت گلوله آتش زا

۴) اصابت گلوله دوزمانه

 4-در مقایسه فشنگ ۳۷۵ مگنوم با فشنگ کالیبر ۳۸٪ اینچ رولور ساخت کارخانه اسميت ویلسون، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) طول فشنگ ۳۸٪ بلندتر از فشنگ مگنوم است، فشنگ ۳۸% اینچ قابل استفاده تیراندازی با سلاح مگنوم است ولی بالعکس آن امکان ندارد.

 ۲) طول فشنگ آنها با هم یکسان است و هر کدام از فشنگها فقط با سلاح مربوط به خود، قابل استفاده است و بالعکس آن، امکان پذیر نیست.

 ۳) طول فشنگ مگنوم بلندتر از ۷ . ۳۸ اینچ است و فشنگ ۳۸% اینچ، قابل استفاده تیراندازی با سلاح مگنوم است ولی بالعکس آن، امکان ندارد.

 ۴) این دو فشنگ، هیچ گونه تشابهی با هم ندارند.

5- آثار محل های ورود و خروج اصابت با تفنگ شکاری ساچمه زنی از فاصله ۱۵ متر بر روی جمجمه، به ترتیب چگونه خواهد بود؟

۱) سوراخ های مدور به اندازه قطر ساچمه ها - چند سوراخ مدور به اندازه قطر ساچمه‌ها

۲) سوراخهای مدور به اندازه قطر ساچمه ها به صورت پراکنده - اکثرآ فاقد خروج می باشند.

۳) سوراخهای مدور پراکنده به اندازه قطر ساچمه ها - ایجاد حفره ای بزرگ تر از ۲ سانتی متر

۴) حفره ای تقریبا ۲ سانتی متری با لبه های دندانه موشی توأم با سوختگی - معمولا فاقد خروج می باشند.

6- معمولا چه تفاوتی بین ضایعه خروج ستاره ای شکل، به ترتیب در محل ورود و خروج گلوله وجود دارد؟

 ۱) با زاویه بسته توأم با سوختگی - با زاویه باز بدون سوختگی

 ۲) با زوایه باز و توأم با سوختگی - با زاویه بسته بدون سوختگی

 ۳) با زاویه باز - با زاویه بسته توأم با سوختگی

۴) با زاویه بسته - با زاویه باز توأم با سوختگی

7- شلیک با سلاح کمری کالیبر ۹ میلی متر از فاصله ۵۰ متر بر روی شکم در محل ورود و خروج گلوله، به ترتیب چگونه ضایعه ای از خود برجای می گذارد؟

 ۱) سوراخ مدور ۹ میلیمتر فاقد سوختگی - سوراخ حدود ۲ سانتی متر

 ۲) مدور با قطر حدود ۹ میلی متر - سوراخ ۹ میلی متر توأم با خروج نسج بدن

 ۳) سوراخ مدور ۹ میلی متر با لبه های سوخته - سوراخ مدور حدود ۱٫۵ سانتی متر

 ۴) سوراخ مدور با قطر حدود ۹ میلی متر و گلوله اکثرا در بدن باقی می ماند. - در صورت خروج، سوراخ مدور حدود ۹-۸ میلی متر

۸- کدام مورد، بیانگر مشخصات گلوله های کمانه است؟

۱) محل ورود، نامنظم یا بیضوی توأم با سوختگی و فاقد ضایعه خروج و گلوله پس از خروج، دفرمه میباشد.

 ۲) محل ورود، بیضوی شکل توأم با سوختگی و معمولا فاقد ضایعه خروج است.

 ۳) گلوله پس از استخراج از بدن، دفرمه شده و فاقد ضایعه خروج است.

 ۴) محل ورود، معمولا نامنظم یا بیضوی شکل توأم با سوختگی می باشد.

 9- با مشاهده آثار اصابت گلوله تفنگ ژ - س از فاصله کاملا چسبیده بر روی شقیقه راست متوفی، در صورتی که ثابت شود فرد چپ دست بوده و شهود اعلام کنند که متوفی خودکشی نموده است. چه استنباطی دارید؟

 ۱) خودکشی منتفی، ولی شلیک سهوی امکان دارد.

 ۲) خودکشی کاملا منتفی نمی‌شود و باید به موارد دیگر توجه کرد.

 ۳) راست دست یا چپ دست بودن متوفی، تأثیری در رد خودکشی ندارد.

 ۴) چون به شقیقه راست گلوله اصابت کرده و متوفی چپ دست بوده، خودکشی رد می‌شود.

 ۱۰- وجود سوختگی و دودزدگی بر روی دست تیر خورده، دلیل بر کدام مورد است؟

 ۱) خودزنی به صورت سهوی

۲) خودزنی به قصد خودکشی

 ۳) دفاع متوفی در مقابل قاتل

۴) دفاع یا خودزنی شخص

 ۱۱- چه بهره برداری از ضایعات موجود بر روی لباس شخص تیر خورده، می توان نمود؟

۱) تعیین اصابت مستقیم از غیر مستقیم، مسیر تیراندازی، نوع سلاح، تفکیک قتل از خودکشی، تعیین زمان تیراندازی

۲) تعیین نوع سلاح، مسیر تیراندازی، تفکیک اصابت مستقیم از غیر مستقیم، فاصله شلیک، تفکیک قتل از خودکشی

 ۳) تعیین نوع سلاح، محل ورود و خروج گلوله، فاصله شلیک، تفکیک قتل از خودکشی

 ۴) تعیین مسیر تیراندازی، نوع سلاح، تفکیک قتل از خودکشی

 ۱۲- در صورتی که شلیک با تفنگ شکاری ساچمه زنی از فاصله چسبیده بر روی شکم صورت گرفته باشد،محل های ورود و خروج آن، به ترتیب چگونه خواهد بود؟

 ۱) حفره ای حدود ۲ سانتی متر - حفره ای حدود ۲ سانتی متر توأم با سوختگی

 ۲) حفره ای به اندازه دهانه لوله تفنگ توأم با سوختگی شدید - خروجی ندارد.

 ۳) حفره ای تقریبا ۲ سانتی متر توأم با سوختگی - یک یا چند سوراخ مدور کوچک یا فاقد خروجی

۴) حفره ای حدود ۳ سانتی متر توأم با سوختگی - خروجی ندارد یا دارای چند سوراخ مدور کوچک است.

 ۱۳- آثار اختصاصی در داخل لوله سلاح، به کدام مورد گفته می شود؟

۱) آثاری است که در هنگام ایجاد خان کشی در داخل لوله سلاح به وجود می آید.

۲) آثار خان، گردش خان، عرض خان و عمق خان در داخل لوله سلاح را گویند.

۳) آثار خان های موجود در داخل لوله سلاح را گویند.

۴) آثاری که بر روی لوله سلاح مشاهده میشود.

 ۱۴- وجود کربوکسی هموگلوبین و میوگلوبین، به عنوان کدام شاخص افتراق در تیراندازی بر روی بدن، مورد استفاده قرار می گیرد؟

 ۱) سلاح کمری از تفنگ های جنگی در محل ورود و خروج گلوله

 ۲) تفنگ جنگی از شکاری در محل ورود و خروج گلوله

 ۳) سوراخ ورودی و سوراخ خروجی گلوله

۴) قتل از خودکشی

 ۱۵- ترشح معکوس چیست؟

۱) خون، خونابه و نسجی که در محل خروج گلوله، در شلیک با سلاح های با قدرت زیاد دیده می‌شود.

 ۲) ورود خون و نسج به داخل لوله، در شلیک از فاصله نزدیک با سلاح های با قدرت زیاد

 ۳) خون و خونابه و نسجی که در محل ورود گلوله مشاهده می شود.

 ۴) شلیک با سلاح های با قدرت زیاد بر روی بافتهای نرم بدن

۱۶- وجود خون پاشیدگی بر روی سلاح در صحنه های حادثه تیراندازی، دلیل بر کدام یک از موارد زیر است؟

۱) خودزنی به قصد خودکشی و اصابت گلوله بر روی سرخرگ

 ۲) خودزنی به صورت اتفاقی و اصابت گلوله بر روی سیاهرگ

 ۳) شلیک از فاصله نزدیک و اصابت گلوله بر روی سرخرگ

۴) شلیک با تفنگ های جنگی از فاصله نزدیک

 ۱۷- سلاح کمری ماوزر، دارای کدام مشخصات زیر است؟

۱) کالیبر ۷٫۶۵ دارای ۴ خان چپ به راست با ستون درجه

۲) کالیبر ۷٫۶۲ دارای ۴ خان چپ به راست بدون ستون درجه

۳) کالیبر ۷٫۶۳ دارای ۶ خان چپ به راست با ستون درجه

۴) کالیبر ۷٫۶۳ دارای ۴ خان چپ به راست با ستون درجه

 ۱۸- در یک صحنه تیراندازی، تعداد دو عدد گلوله کشف شده است. مهمترین نتیجه ای که از بررسی آنها می توان به دست آورد، کدام است؟

 ۱) تعیین دقیق سلاحی که دو عدد گلوله از آن خارج شده اند.

 ۲) انتساب آنها به سلاحی که در صحنه موجود است.

 ۳) انتساب یا عدم انتساب به پوکه های مکشوفه

 ۴) انتساب یا عدم انتساب آنها به سلاح واحد

 ۱۹- اصابت گلوله به نواحی عضلانی بدن و ایجاد دو ضایعه نامنظم به اقطار تقریبی۲٫۵ ×۲ سانتی متر در محل های ورود و خروج که ضایعه محل ورود توأم با مختصر سوختگی است، کدام یک از موارد زیر را اثبات می نماید؟

 ۱) اصابت گلوله غیر مستقیم (کمانه) با تفنگ جنگی

 ۲) اصابت گلوله از فاصله کاملا نزدیک با تفنگ جنگی

 ۳) اصابت گلوله تفنگ شکاری گلوله زنی از فاصله چسبیده

 ۴) اصابت از فاصله نزدیک الی ۵۰ سانتی متری با تفنگ شکاری ساچمه زنی

 ۲۰- از بررسی میزان تراکم و یا پراکندگی ذرات باروت و یا سرب اطراف محل ورود گلوله بر روی لباس شخص تیر خورده، کدام نتیجه زیر به دست می آید؟

 ۱) تشخیص نوع سلاح

 ۲) تشخیص زاویه تیراندازی

 ۳) تخمین فاصله تیراندازی

 ۴) تشخیص نوع فشنگ مورداستفاده (شکاری یا گلوله زنی)

 ۲۱- حداقل انرژی سنتیک نفوذی و مرگ آور یک گلوله پس از عبور از پوست، چند کیلوگرم است؟

1)5                                 2) 8

3)10                             4) 12

۲۲- کالیبر هرکدام از سلاح های زیر، ازای پر، به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟

«٪۲۵ اینچ – ۳۲% اینچ - ۳۰٪ اینچ - ۴۵٪ اینچ»

۹ - ۷٫۶۲ - ۷٫۶۵ - ۶٫۳۵ (۱                 ۱۱٫۴۳ - ۷٫۶۳ - ۷٫۶۵ - ۵٫۶ (۳

۹ – 92/7 - ۷٫۶۵ -۶٫۳۵ (۲                  ۱۱٫۴۳ - ۷٫۶۲ - ۷٫۶۵ -۶٫۳۵ (۴

۲۳- دلایل وجود آثار سوختگی در محل خروج گلوله چیست؟

۱) وجود مانع در محل خروج گلوله

 ۲) فاصله خیلی نزدیک تیراندازی

 ۳) استفاده از فشنگ جنگی ثاقب

۴) نزدیک بودن محل ورود و خروج گلوله به یکدیگر

 ۲۴- کدام یک از سلاح های زیر، دارای هفت خان با گردش از چپ به راست می باشد؟

 ۱) مسلسل دستی استرلینگ

۲) سلاح کمری وبلی

 ۳) سلاح کمری مدل پارابلم

۴) رولور به مارک تاروس

۲۵- منظور از اصطلاح MY و ME، به ترتیب چیست؟

۱) انرژی دهانه ای - سرعت دهانه ای

۲) سرعت دهانه ای - انرژی دهانه ای

 ۳) مسیر سیر گلوله - قدرت نفوذ گلوله به هدف

۴) قدرت نفوذ گلوله به هدف - مسیر سیر گلوله

 ۲۶- تفنگهای خفیف، دارای چه مشخصاتی هستند؟

۱) با فشنگهای ۲۰٪ اینچ تغذیه شده و دارای انواع خان کشی و فاقد خان کشی هستند.

 ۲) با فشنگهای کالیبر ۲۵٪ کوتاه تغذیه شده و دارای لوله خان کشی شده هستند.

 ۳) به وسیله فشنگهای ۲۲ اینچ تغذیه شده و فاقد لوله خان کشی شده می باشند.

۴) به وسیله فشنگهای ۲۲ اینچ تغذیه شده و دارای لوله خان کشی شده هستند.

 ۲۷- آثار تقدم و تأخر ورود و خروج گلوله بر روی شیشه، با بررسی کدام مورد زیر، تعیین        می شود؟

(۱) شکستگیهای دوایر متحدالمرکز در محل ورود و خروج گلوله

 ۲) لبه های خردشده شیشه در محل ورود و خروج گلوله

 ۳) دوایر متحدالمرکز و محل تلاقی شکستگی های شعاعی

۴) شکستگی های شعاعی در محل ورود و خروج گلوله

 ۲۸- فشنگ تفنگ ۳۰۸ گلوله زنی غیر از تفنگ مربوطه، قابل تیراندازی با کدام سلاح است؟

۱) برنو                       ۲) کلاشینکف

۳) ژ- س                    4) 1M -

۲۹- وقتی گلوله داخل بدن می شود، سرعت سیر آن چه تغییری پیدا می کند؟

 ۱) به شدت کاهش می یابد.

۲) افزایش می یابد.

 ۳) به شدت افزایش می یابد.

۴) کاهش می یابد.

 ۳۰- حرکت گلوله در جان لوله سلاح، به کدام شکل است؟

 ۱) مارپیچی، بالا و پایین

۲) مستقیم و مارپیچی

 ۳) مستقیم، بالا و پایین

۴) مارپیچی، بالا، پایین و مستقیم

 ۳۱- ذرات باقی مانده و ناشی از احتراق چاشنی در فشنگها بر روی دست شخص تیرانداز، حاوی کدام عناصر است؟

 ۱) گوگرد، سرب و باروت

۲) آنتیمون، باریم و سرب

 ۳) باروت نیم سوخته

۴) بیسموت و سرب

 ۳۲- به جز کدام مورد، در بقیه موارد، لازم است دست های شخص تیرخورده مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد؟

 ۱) آثار اسپاسم

۲) وجود نوشته های داخل کف دست ها

 ۳) وجود آثار کبودی و کوفتگی روی دستها

 ۴) وجود آثار خالکوبی، دوده باروت و سوختگی

 ۳۳- مهم ترین و اساسی ترین نکته در عکسبرداری از جسد تیر خورده در صحنه، کدام مورد است؟

1) محل ضایعات، قبل از پاک کردن و تراشیدن محل از مو و خون و انسج

 ۲) محل ضایعات، بعد از پاک کردن آلودگی های خونی و بافتی

 ۳) فاصله جسد نسبت به اشیای اطراف آن

۴) نمای نزدیک از وضعیت جسد

 ۳۴- مهم ترین فرق بین گلوله سلاح های کمری ماکاروف و والام طرح والتر در چیست؟

 ۱) گردش خان

۲) کالیبر

۳) عرض خان

۴) تعداد خان

 ۳۵- وجود کدام مورد زیر در صحنه، تأییدی بر به کارگیری سلاح شکاری سرپر در صحنه وقوع تیراندازی است؟

 ۱) پولک و نمدهای مخصوص

۲) ذرات باروت نیم سوخته

۳) اسلحه شکاری

۴) گلوله

 ۳۶- سلاح کمری AKREP، چه نوع سلاحی است؟

 ۱) غیراستاندارد کالیبر ۹ میلی متر

۲) استاندارد کالیبر ۹ میلی متر

 ۳) غیراستاندارد کالیبر 8 میلی متر

۴) استاندارد کالیبر ۷٫۶۵ میلی متر

۳۷- کدام یک از سلاح های زیر، دارای پنج خان با گردشی از چپ به راست است؟

۱) رولور به مارک کلت ۳۸% اینچ

 ۲) برتا مدل ۱۹۳۴ کالیبر ۳۲% اینچ

 ۳) رولور به مارک کری کالیبر ۳۸٪ اینچ

 ۴) رولور به مارک اسمیت ویلسون کالیبر ۳۸% اینچ

 

 ۳۸- وجود گلدانی فشنگهای تفنگهای شکاری در داخل بدن، اصابت ساچمه های فشنگهای شکاری از کدام فاصله را اثبات می کند؟

 ۱) ۲ الی ۴ متر

۲) چسبیده الى ۲ متر

 ۳) نزدیک الی ۴ متر

۴) کاملا نزدیک (چسبیده)

 ۳۹- در تعیین نوع سلاح یک قطعه گلوله مکشوفه از صحنه جرم، کدام مشخصات زیر مدنظر است؟

 ۱) کارتریج آن

۲) کالیبر، تعداد خان و گردش خان

 ۳) آثار عمومی و اختصاصی

۴) عرض خان، گردش خان و تعداد خان

 ۴۰- با فرض وجود سلاح در صحنه تیراندازی، ثبت کدام یک از موارد زیر، با اهمیت تر است؟

 ۱) وضعیت استقرار سلاح در صحنه

۲) علایم مشخصه بر روی آن

 ۳) شماره سلاح

۴) نوع سلاح

 ۴۱- سلاح کمری رولور به مارک ARMINIUS، به ترتیب دارای چند خان و با کدام نوع گردش است؟

 ۱) ۶- راست به چپ

۲) ۸- راست به چپ

 ۳) ۶- چپ به راست

۴) ۸- چپ به راست

 ۴۲- مأمورین در کدام صورت، می توانند برعلیه شخص (اشخاص) بازداشت شده یا زندانیانی که فرار نموده اند، از سلاح استفاده نمایند؟

 ۱) از اقدامات دیگر، برای دستگیری یا توقیف وی استفاده کرده و نتیجه ای نگرفته باشند.

 ۲) تعداد آنها از سه نفر بیشتر بوده و در تاریکی شب یا در مناطق شلوغ، اقدام به فرار نمایند.

 ۳) به هیچ عنوان، مجاز به تیراندازی نمی باشند.

۴) داشتن حکم جلب

 ۴۳- معمولا آثار خالکوبی در محل های ورود گلوله بر روی بدن متوفی توسط سلاح های کمری ۳۲ اینچ، از درون لوله بر روی بدن متوفی توسط سلاح های کمری ۳۲٪ اینچ، از کدام فاصله نمایان می شود

 ۱) یک متری

۲) یک و نیم متری

 ۳) نیم متری

۴) نزدیک (مماس)

 ۴۴- اهمیت تهیه کلیشه رادیوگرافی از جسد، در کدام مورد است؟

 ۱) تعیین محل توقف گلوله در بدن

۲) تعیین مسیر عبور گلوله یا ساچمه در بدن

 ۳) تعیین محل توقف ساچمه ها در بدن

. ۴) حفظ حرمت جسد

 ۴۵- فشنگ ۰۶ ,۳۰ مربوط به کدام اسلحه است؟

۱) کارابین ۱- M        

۲) تفنگ برنو

 ۳) مسلسل دستی کلاشینکف

۴) تفنگ ۱- M

 

۴۶- اثر گلوله در بدن، معمولا به کدام یک از عوامل زیر، بستگی دارد؟

۱) چگالی بافت، سرعت و مقدار انتقال انرژی، شکل گلوله

 ۲) شکل گلوله، جهت انرژی انتقال یافته به بافت

 ۳) مقدار انرژی منتقل شده به بافت، شکل گلوله

۴) سرعت، انتقال انرژی، چگالی بافت

 ۴۷- گلوله پس از طی چه مسافتی در داخل لوله سلاح، به حداکثر فشار و سرعت می رسد؟

1)                             2)

3)                           4) در هنگام خروج از دهانه لوله سلاح

۴۸- آثار وجود خون پاشیدگی بر روی دست شخص تیر خورده، دلیل بر کدام مورد است؟

 ۱) فاصله نزدیک تیراندازی

۲) دفاع شخصی در مقابل دگرزنی

 ۳) خودزنی فرد به قصد خودکشی

۴) خودزنی فرد به علت سهل انگاری

 ۴۹- در صورت اصابت گلوله فشنگ کلاشینکف به طور مستقیم از فاصله بیش از یک متر تا کمتر از ۱۵ متر به بدن، در کدام شرایط، محل ورود غیرمدور می شود؟ محل خروج آن، چگونه خواهد بود؟

 ۱) شلیک با تفنگ کلاشینکف فرسوده - معمولا فاقد محل خروج

 ۲) شلیک با سلاح های دست ساز - دارای خروجی غیرمدور کوچک

 ۳) شلیک با سلاح های دست ساز - دارای خروجی نسبتا بزرگ

 ۴) شلیک با سلاح های دست ساز - معمولا فاقد محل خروج

 

 

 

 ۵۰- شرایط به وجود آمدن آثار خالکوبی چیست؟

۱) شلیک از فاصله چسبیده تا کمتر از ۵ سانتی متر باشد و احتراق کامل نباشد.

 ۲) شلیک چسبیده نباشد و از فاصله کمتر از ۱٫۵ متر باشد. احتراق کامل نباشد.

 ۳) شلیک چسبیده نباشد و از فاصله کمتر از ۳ متر باشد، احتراق کامل باشد.

۴) شلیک چسبیده نباشد، از فاصله بیش از 5/0متر باشد، احتراق کامل باشد.

 ۵۱- مشخصات محل های ورود و خروج شلیک با تفنگ های شکاری ساچمه زنی (از نوع چهارپاره)، از فاصله چسبیده به جمجمه چگونه خواهد بود؟

 ۱) انهدام جمجمه

 ۲) ورودی به اندازه کاليبر لوله سلاح و توأم با سوختگی و فاقد خروجی

 ۳) ورودی بزرگتر از کالیبر لوله سلاح و توأم با سوختگی و خروجی مشابه محل ورود

۴) ورودی به اندازه کالیبر لوله سلاح و توأم با سوختگی شدید و خروجی به صورت ساچمه های پراکنده

 ۵۲- در کدام صورت، بررسی لباس شخص تیر خورده بیش از بررسی ضایعات موجود بر روی بدن مصدوم یا متوفی، اهمیت خواهد داشت؟

 ۱) محل ورود یا خروج گلوله در اتاق عمل دست کاری شده باشد. - بهبودی حاصل شده باشد. - وخامت حال تیر خورده

 ۲) بهبود حال تیر خورده - عبور گلوله در داخل بدن از بافت های با چگالی بالا - وخامت حال تیرخورده

 ۳) وخامت حال فرد تیر خورده - دستکاری محل ورود و خروج در هنگام اقدامات درمانی

۴) محل خروج گلوله، استخوان های پهن بدن مانند کتف و لگن باشد.

 ۵۳- عدم مشاهده آثار خالکوبی در محل ورود گلوله، دلیل بر .............................................

 ۱) دگرزنی می باشد

۲) فاصله دور تیراندازی است

 ۳) رد فاصله نزدیک تیراندازی نمی باشد

۴) فاصله نزدیک یا چسبیده است

 ۵۴- تعیین تقریبی زمان تیراندازی، از روی انجام آزمایشات شیمیایی بر روی کدام مورد، امکان پذیر است؟

 ۱) دست های شخص تیر خورده

فشنگ و گلوله .

 ۳) پوکه سلاح

 ۴) لوله سلاح

۵۵- مهم ترین بهره برداری از آثار موجود بر روی بدنه گلوله، کدام است؟

 ۱) مشخص نمودن تعداد خانها و گردش آنها

 ۲) انتساب یا عدم انتساب آنها به سلاح موردنظر

۳) مشخص نمودن کارخانه سازنده سلاح

 ۴) انتساب یا عدم انتساب LAND به grove

۵۶- هرکدام از کالیبرهای زیر، به ترتیب از راست به چپ، معادل چند اینچ است؟

« ۵٫۵ میلی متر - ۶٫۳۵ میلی متر - ۷٫۶۳ میلی متر - ۷٫۶۵ میلی متر - 9 میلی متر - ۱٫۱۴۳ میلی متر»

 ۱) ۲۰، ۲۴، ۳۰، ۳۲، ۳۸ و ۴۶

۲) ۲۲، ۲۵، ۳۱، ۳۵، ۳۸ و ۴۵

۳) ۲۲، ۲۵، ۳۰، ۳۲، ۳۸ و ۴۵

۴) ۲۰، ۲۵، ۲۶، ۳۲، ۳۸ و ۴۶

 ۵۷- در کدام صورت، به علت افزایش زاویه حرکت، سطح تماس گلوله بیشتر و انرژی بیشتری آزاد می شود؟

 ۱) تغییر محیط حرکت گلوله

۲) کمانه کردن گلوله

 ۳) عبور از مانع

۴) همه موارد

۵۸- کالیبر تفنگ ام یک (M1)، چند صدم اینچ است؟

۳۸ (۱               ۳۱ (۳

۳۲ (۲              ۳۰ (۴

۵۹- تعیین سمت اصابت گلوله بر روی شیشه، با بررسی کدام مورد، امکان پذیر است؟

۱) شکستگی های شعاعی و محل تلاقی آنها

 ۲) ضخامت شیشه و موقعیت قرار گرفتن آن در محل نصب

 ۳) شکستگیهای شعاعی و شکستگی های دوایر متحدالمرکز

 ۴) شکستگیهای دوایر متحدالمرکز و سمت شیشه های ریخته شده

 ۶۰- تعیین فاصله تیراندازی، معمولا از بررسی کدام موارد زیر، امکان پذیر است؟

۱) لباس شخص تیر خورده + بدن شخص تیر خورده

 ۲) صحنه حادثه تیراندازی + بدن شخص تیر خورده

 ۳) صحنه حادثه تیراندازی + لباس شخص تیرخورده

 ۴) لباس شخص تیر خورده + اسلحه موجود در صحنه حادثه

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن