دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته وسائط نقلیه دریایی و غواصی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫1373

0 تومان
کد محصول : daryayee_ghavasi_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه دریایی و غواصی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تذکرات:

۱) به کلیه سؤالات مطروحه پاسخ دهید.

۲) به سؤالات متقاضیان در هنگام آزمون به هیچ وجه پاسخ داده نخواهد شد.

سوالات:

۱- هنگام نیمه شب و کمی قبل از طلوع آفتاب مناسب‌ترین زمان برای تشکیل

الف) لایه وارونگی دما

ب) ابرهای جوششی بپا

پ) هردو بند الف و ب

ت) هیچ‌کدام از دو بند الف و ب

۲– چگونه هوا اشباع شده و ابر تشکیل می شود

الف) سرد شدن هوا

ب) اضافه شدن بخار آب به هوا

پ) استقرار یک مرکز پرفشار قوی در منطقه

ت) هردو بند الف وب

۳-مشاهده ابرهای سیروسی و به دنبال آن ابرهای آلتو استراتوس و آلتوکومولوس نشانه

الف) نزدیک شدن یک جبهه گرم

ب) نزدیک شدن یک جبهه سر د

پ) نزدیک شدن یک سیستم پرفشار

ت) هیچ‌کدام از بندهای فوق

۴- بارش ابرهای کومولو نیمبوس اکثراً از نوع

الف) برف یا باران به‌صورت مداوم

ب) باران ریزه به‌صورت مداوم

پ) برف، باران یا تگرگ، به‌صورت رگباری

ت) هرسه بند الف، ب، پ

۵- امواج SWELL در مقایسه با امواج SEA WAVE الزاما دارای

الف) طول‌موج بلندتر

ب) ارتفاع بلندتر

پ) هردو بند الف وب

ت) هیچ‌کدام از دو بند الف و ب

۶- وزش نسیم دریا در ظهر تابستان در حاشیه ساحل باعث

الف) کاهش دما

ب) تشکیل ابرهای پوششی

پ) تشکیل ابرهای جوششی

ت) هردو بند الف و ب هست.

-7 بارش همراه با یک جبهه گرم فعال به کدام صورت زیر است

الف) فقط باران مداوم

ب) فقط برف مداوم

پ) باران رگباری و تگرگ

ت) باران یا برف مداوم

8- چشم طوفان (eye of typhoon) در یک سیکلون حارهای (Tyropical Cyclone) منطقه‌ای است که:

الف) آسمان کاملاً پوشیده از ابر بوده و دریا خیلی متلاطم هست

ب) آسمان تقریباً خالی از ابر بوده و دریا بالنسبه آرام است

پ) بارش‌های رگباری شدید وجود دارد

ت) بندهای الف وپ، تواما

9- وجود امواج مرده ( Swell ) در منطقه حاره نشانه نزدیک شدن کدام‌یک از سیستم‌های جوی زیر هست

الف) جبهه گرم فعال

ب) جبهه سرد فعال

پ) یک آنتی سیکلون یا زبانه پرفشار

ت) هیچ‌کدام از بندهای فوق

۱0 - مانسون SW اقیانوس هند و دریای عرب در تابستان منشأ پیدایش کدام‌یک از پدیده‌های جوی زیر است.

الف) بارش‌های مداوم سیکل آسا در شبه‌قاره هند

ب) وزش باد 120روزه سیستان در جنوب شرق ایران

پ) هردو بند الف و ب

ت) هر دو بند الف و ب و مضافاً بارش‌های جبهه‌های مداوم در شمال ایران

۱1 - تندباد موقتی ( Squall ) بادی است که

الف) برای مدت‌زمان بیشتر از یک دقیقه سرعت باد حتماً به بیش از40 نات برسد

ب) برای مدت‌زمان کمتر از یک دقیقه سرعت باد حتما به بیش از ۴0 نات برسد

پ) برای مدت‌زمان کمتر از یک دقیقه سرعت باد ۱۶ نات بیشتر از – سرعت باد متوسط دیدہ بانی شده در منطقه باشد

ت) هیچ‌کدام از موارد فوق

۱۲ - بارش ابری نیمبراستراتوس ( NS ) نسبت به ابر کومولونیمبوس ( Cb )

الف) درشت‌تر و طولانی‌تر

ب) ریزتر و طولانی‌تر

پ – درشت‌تر و کوتاه‌مدت‌تر

ت) ریزتر و کوتاه مدت تر

۱۳ - در منطقه نزدیک به یک (Tropical Cyclon)eدر نیمکره شمالی درصورتی‌که سمت باد باگذشت زمان افزایش یابد (veering of Wind)

الف) موقعیت کشتی در نیم‌دایره خطرناک بوده و بایستی کشتی طوری مانور کند که باد در سمت راست سینه قرار گیرد.

ب) موقعیت کشتی در نیم‌دایره خطرناک بوده و بایستی کشتی طوری مانور کند که باد در سمت راست پاشنه قرار گیرد.

پ) موقعیت کشتی در نیم‌دایره قابل ناوبری بوده و بایستی طوری مانور کند که باد در سمت راست سینه قرار گیرد.

ت) موقعیت کشتی در نیم‌دایره قابل ناوبری بوده و بایستی کشتی طوری مانور کند که باد در سمت راست پاشنه قرار گیرد

۱۴ - در مورد تروپوپاز (مرز جداکننده دولایه ترپوسفر و استراتوسفر جو) کدام‌یک از عبارات زیر صحیح است.

الف) ارتفاع تروپوپاز در منطقه حاره در حدود KM ۱۲ هست.

ب) ارتفاع تروپوپاز در منطقه معتدل در حدود 7KM  هست.

پ) ارتفاع تروپویاز در منطقه حاره در حدود KM 17 هست.

ت) هردو بند الف و ب

۱۵ - اختلاف عرض جغرافیائی دونقطه درروی کره زمین:

الف) وقتی دونقطه در یک نیمکره باشند مجموع عرض‌های دونقطه است.

ب) وقتی دونقطه در یک نیمکره باشند اختلاف عرض‌های دونقطه است.

ج) وقتی دونقطه در یک نیمکره باشند مجموع عرض‌های دونقطه است.

د) ب وج صحیح است.

 

 

۱۶ - یک مایل دریایی یعنی:

الف) طول یک دقیقه از دایره استوا و مقدار آن ۱8۵۵ متر است

ب) طول یک دقیقه از دایره عظیمه ای از کره زمین و مقدار آن ۱8۵۲ متر است.

ج) طول یک دقیقه از عرض جغرافیائی و مقدار آن ۱۶8۵ متر است.

د) هیچ‌کدام

۱7 - اختلاف مغناطیسی ( Variation ) یعنی:

الف) زاویه بین محور شمال حقیقی و شمال قطب نمائی

ب) زاویه بین محور شمال قطب نمایی با شمال مغناطیسی

ج) زاویه بین شمال حقیقی و شمال مغناطیسی

د) زاویه بین شمال حقیقی و محور طولی شناور

۱8 – انحراف مغناطیسی (Deviation)یعنی

الف) زاویه بین شمال حقیقی و شمال مغناطیسی

ب) زاویه بین شمال حقیقی و شمالی قطب نمائی

ج) زاویه بین شمال حقیقی و شمال قطب نمائی به‌شرط آنکه محور شمال قطب نمایی در سمت راست شمال حقیقی باشد

د) زاویه بین شمال مغناطیسی و شمال قطب نمایی

۱9 - رابطه مقیاس نقشه با دقت آن:

الف) رابطه‌ای مستقیم است.

ب) رابطه‌ای غیرمستقیم است.

ج) هیچ رابطه برای باهم ندارند.

د) بستگی به نوع نقشه دارد

۲0 - اثر بادبر روی یک کشتی:

الف) به طول و شکل و وزن کشتی بستگی دارد

ب) به مقدار سرعت و جهت باد بستگی دارد

ج) الف و ب صحیح است

د) به‌سرعت و آبخور کشتی بستگی دارد

۲۱ - سولکومتر و تاکیمتر

الف) هر دو دستگاه سرعت کشتی را نسبت به کف دریا اندازه می‌گیرند

ب) اولی سرعت کشتی را نسبت به سطح آب و دیگری نسبت به کف دریا اندازه می‌گیرد

ج) هر دو دستگاه سرعت کشتی را نسبت به کف دریا اندازه می‌گیرند

د) اولی فشارسنج و دومی دورسنج است

22- ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﮏ ﺷﯽ 150 درﺟﻪ و ﺳﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ آن 90 درﺟﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت راه ﻧﺎو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

 اﻟﻒ) 240 درﺟﻪ

ب) 60 درﺟﻪ

ج) 120 درﺟﻪ

د) 150 درﺟﻪ

۲۳ - کشند یعنی:

الف) بالا آمدن آب در اثر نیروی جانبه

ب) پائین رفتن سطح آب در اثر شیب

ج) بالا و پائین شدن آب در اثر نیروی جاذبه ماه و خورشید

د) ب وج

۲۴ - گزینه صحیح کدام است؟

الف) مدارات دوایر عظیمه ای هستند که کره زمین را به دو نمیکره تقسیم می‌کنند.

ب)نصف النهارات قطبین را به هم متصل کرده و زمین را به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می‌کنند.

ج) بینهایت مدارات، همگی دوایر صغیره ای متساوی هستند.

د) هیچ‌کدام از موارد فوق صحیح نیستند.

۲۵ - درروی نقشه‌های نیومونیک

الف) مسیر ارتدومی (دایره عظیمه) به‌صورت خطوط مستقیم و لوسودرمی به‌صورت منحنی است

ب) نصف النهارات به‌صورت خطوط مستقیم است

ج) مدارات به‌صورت منحنی نشان داده می‌شوند

د) تمام موارد فوق صحیح است

۲۶ - کدام‌یک از موارد زیر نشانگر عمق 10 فادم در نقشه‌های دریانوردی است؟

–۲7 SET و DRIFT نمایانگر

الف) قدرت باد و جهت آن است

ب) شدت‌جریان و جهت آن است

ج) مقدار انحراف یک شناور از مسیر موردنظر در یک ساعت است

د) ب و ج صحیح است

۲8 – یک طول لنگر برابر است با:

الف) طول واحد شناور

ب) حدود ۲7 متر

ج) بستگی به عمق آب دارد

د) هیچ‌کدام

۲9 - کنسول یا دستگاه کمک ناوبری بر مبنای:

الف)محاسبات اختلاف‌زمان است

ب) محاسبه اختلاف‌فاز است

ج) اختلاف فاصله است

د) الف وج صحیح است

30 - کدام‌یک از دستگاههای کمک ناوبری زیر در خلیج‌فارس کاربرد بیشتری دارد؟

الف) دکا و کنسول

ب) دکا و M.F.D.F و رادار

ج) لورن و امگا

د) تمام موارد بالا

۳۱ - با توجه به شکل، جواب صحیح را انتخاب کنید:

الف) طول جغرافیائی نقطه A صفر درجه است

ب) عرض جغرافیائی نقطه A صفر درجه است

ج) نقطه A در نیمکره شمالی قرار دارد

د) الف وج

32- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻨﺎوري از ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 15' 18 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ 10'  °24 ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎﻧﻮردي ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﺷﻨﺎور ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ...ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد 0

۳۳ - تعریف صحیح را برگزینید

الف) عرض جغرافیایی زاویه‌ای است مرکزی که در روی نصف‌النهار مار بر نقطه خاص بین استوا و نقطه در نظر گرفته‌شده قرار دارد.

ب) کلیه نقاط واقع بر استوا دارای عرض صفر و کلیه نقاط واقع بر روی یک مدار دارای عرض 90 درجه هستند.

ج) به مقدار ( 90 + عرض) نام متمم عرض را داده و آن را با Co(LAT می‌خوانیم.

د) ب و ج صحیح است

۲۵ ° جنوبی عبارت است از: ۲۵ ° شمالی و ' ۱۵

34- ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ دوﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﺮضﻫﺎي 15 °25 ﺷﻤﺎﻟﯽ و 15 °25 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

اﻟﻒ) 15 °25                                ج) 50 °30

ب) ﺻﻔﺮ                                          د) ﻫﯿﭻﮐﺪام

35- ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ:

اﻟﻒ) ﻃﻮل ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻤﺎﻧﯽ از داﯾﺮه ﻋﻈﯿﻤﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ

 ب) ﺣﺎﺻﻞ 60* 360 ﻣﺘﺮ

 ج) متر

د) الف و ج صحیح است

۳۶ – عبارت صحیح را برگزینید

الف) هر جسمی که دارای چرخ تند و سریع باشد، جاپروسکوپ (ژبروسکوپ) است

ب) هرگاه جسمی در حول محوری که از مرکز ثقلش می‌گذرد با سرعت زیاد دوران کند چاپروستات (ژیروستات) هست.

ج) هردو مورد بالا صحیح است

د) هیچ‌کدام

۳7 - در کدام‌یک از شکل‌های زیر TC =SH هست ( A مبدأ و B مقصد است)

۳8 - عبارت (عبارات) صحیح را برگزینید.

الف) علائم نورانی شامی چراغ‌های دریایی، سفینه‌های فانوسی و بویه‌های نورانی می‌باشند.

ب) قدرت نورانی یا چراغ دریایی برحسب شمع اندازه‌گیری می‌شود.

ج) مشخصات چراغ‌های دریایی را در کتاب List Of Light می‌توان یافت.

د) هر سه مورد بالا درست است

۳9 - کدام‌یک از روابط زیر صحیح هست:

الف) راه مجاری + سمت نسبی = سمت حقیقی

ب) انحراف + سمت قطب نمایی + سمت مغناطیسی = سمت حقیقی

ج) اختلاف + انحراف + سمت مغناطیسی = سمت حقیقی

د) ب و ج

۴0 - درصورتی‌که ساعت استفاده‌شده برای تعیین نقطه نجومی دارای خطای ۱۶ ثانیه Fast باشد نقطه به دست آمده نسبت به نقطه واقعی کشتی

الف) ۲ مایل به شرق آن میافتد.

ب) ۴ مایل به شرق آن میافتد 1

ج) ۴ مایل به غرب آن میافتد.

د) هیچ‌کدام از موارد فوق

۴۱ - منظومه شمسی در کدام کهکشان قرارگرفته:

الف) ابرهای ماژلان

ب) امراه المسلسله

ج) راه شیری

د) هیچ‌کدام

۴۲ - نورانی تربین ستاره در آسمان کدام است:

الف) وگا (Vega)

ب) سیروس (Sirius)

ج) ستاره قطبی (Polaris)

د) کوکب (Kochab)

۴۳ – دایره البروج:

الف) محل قرار گرفتن صورتهای فلکی

ب) مسیر حرکت ظاهری روزانه خورشید روی کره آسمانی است

ج) مسیر حرکت ظاهری سالیانه خورشید روی کره سماوی است

د) هیچ‌کدام

4۴ – ساعتی که از طرف هر کشور موردقبول واقع‌شده و وقت کشور با آن تنظیم‌شده است

الف) زمان محلی نامیده می‌شود

ب) زمان استاندارد نامیده می‌شود

ج) زمان رسمی نامیده می‌شود

د) زمان منطقه‌ای نام دارد

۴۵ - قوانین کپلر:

الف) قوانینی است که حرکت سیارات را بیان می‌نماید

ب) قوانینی است که حرکت ستارگان را بیان می‌نماید

ج) قوانینی است که حرکت کهکشان‌ها را بیان می‌نماید.

د) الف و ب صحیح است

۴۶ - در شروع جنگ جهانی دوم نوارت دریاداری انگلیس به عهده چه کسی بود

الف) لرد آدمیرالتیی

ب) چرچیل

ج) نیروی دریایی

د) وزیر دفاع

۴7 - در چه تاریخی ژاپن به امریکا حمله نمود در پرل هاربر

الف) 7 ژانویه ۱9۴۱

ب) 7 دسامبر ۱9۴۲

ج) 7 دسامبر ۱9۴۱

د) 7 ژانویه ۱9۴۲

48- ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺧﻮد را ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و دژ ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﮐﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

 اﻟﻒ) ﺣﺪود 400 ﺳﺎل در ﻫﺮﻣﺰ

ب) ﺣﺪود 500 ﺳﺎل در ﻻرك

ج) ﺣﺪود 500 ﺳﺎل در ﻫﺮﻣﺰ

د) ﺣﺪود 400 ﺳﺎل در ﻻرك

۴9 - قدرت دریایی شامل چه دسته‌هایی است

الف) موقعیت جغرافیایی – روحیه و اخلاق مردم) جمعیت متمرکز در یک منطقه

ب) شرایط فیزیکی – ثروت ملی) وسائل و امکانات زندگی در محل

ج) موقعیت جغرافیائی) ثروت ملی

د) الف و ب درست است

۵0 - جنگ سرد در اصل دفاع استراتژی شامل چه مواردی است.

الف) سیاسی

ب) اقتصادی

ج) روانی

د) همه الف، ب و ج

۵۱ - کدام‌یک از جملات زیر صحیح است

الف) علوم نقشه‌برداری به سه رشته Topometrie, Topologie, Topographie تقسیم می‌شوند

ب) توپولوژی قسمتی از علم نقشه‌برداری است که در مورد فنون اندازه‌گیری و تعیین فرم ظاهری زمین بحث می‌کند.

ج) توپومتری علمی است که از کیفیت تشکیل زمین سخن می‌گوید

د) هیچ‌کدام

۵۲ - جمله زیر را کامل کنید:

... سطحی است که امتداد نیروی ثقل وارده بر آن سطح عمود باشد

الف) سطح تراز

ب) سطح ژئورئید

ج) بیضوی مقایسه

د) اسفروید

۵۳ - کدام‌یک از پنج مارک‌های زیر جهت تهیه نقشه یک منطقه کوچک استفاده می‌شود

الف) پنج مارک‌های ژئودزی

ب) دائمی

ج) اختیاری

د) موقتی

سؤال ۵۴ ) ارتفاع بلندی‌ها در نقشه‌های دریایی نسبت به کدام سطح در نظر گرفته‌شده است

الف) Chart Datum

ب) MHWS

ج) MHWN

د) Low water

۵۵ - جهت چرخش جریان‌های دریایی در

الف) نیمکره شمالی موافق عقربه‌های ساعت تو در نیمکره جنوبی برخلاف چرخشی عقربه‌های ساعت حرکت می‌کند

ب) به‌طورکلی جهت چرخش جریان‌های فوق پیرو قانونی نمی‌باشد.

ج) در نیمکره شمالی مخالف عقربه‌های ساعت و در نیمکره جنوبی موافق چرخش عقربه‌های ساعت حرکت می‌کند.

د) فقط می‌توان گفت در نیمکره شمالی مخالف عقربه‌های ساعت هست.

۵۶ – اگر دو کشتی باهم تصادم نمایند و دادگاه نتواند میزان تقصیر هر یک از طرفین را تعیین نماید و یا آنکه تقصیر آنان یکسان به نظر برسد پرداخت خسارات) چگونه تعیین می‌شود

الف) بالمناصفه است

ب) بالتفارق است

ج) هر حکمی که دادگاه صادر کند لازم‌الاجرا است

د) موارد الفریب صحیح است

۵7 - کدام‌یک از موارد زیر جزو تقسیم‌بندی دریاها ازلحاظ حاکمیت دولت‌ها نیست.

الف) دریای آزاد

ب) آب‌های داخلی

ج) منطقه بی‌طرف دریایی

د) منطقه مجاور یا نظارت

۵8 - نظام حقوقی دریاچه‌های بسته ازنظر حقوق دریایی تحت حاکمیت چه کشوری است؟

الف) کشور بی‌طرف

ب) کشورهای مجاور

ج) کشور ساحلی

د) موارد به و ج صحیح است

۵9 - قرارداد ۱9۲۳ ژنو ناظر بر چه اصلی از اصول حقوق دریایی است؟

الف) اصل آزادی ورود به آب‌های داخلی

ب) اصل آزادی کشورهای ساحلی

ج) اصل آزادی کشورهای مجاور

د) اصل آزادی ورود کشتی‌های خصوصی خارجی

۶0 - وسعت دریایی سرزمین چقدر است؟

الف) حداقل ۳ میل دریایی و حداکثر 9 میل دریایی

ب) حداقل 8 میل دریایی و حداکثر ۱۲ میل دریایی

ج) حداقل ۳ میل دریایی و حداکثر ۱۲ میل دریایی

د) حداقل ۱۲ میل دریایی و حداکثر ۲۴ میل دریایی

۶۱ - نظام حقوقی تنگه‌های بین‌الملل شامل کدام‌یک از موارد زیر می‌شود؟

الف) حق عبور بی‌ضرر در زمان صلح

ب) آزادی کشتیرانی

ج) موارد الف صحیح است

د) هیچ‌کدام

۶۲ - در دریای آزاد کشتی تابع قوانین کشوری است که:

الف) پرچم آن را برافراشته

ب) تابعیت کشوری را که قبول نموده است

ج) موارد الف وب صحیح است

د) هیچ‌کدام

۶۳ - بر اساس حقوق دریایی ایران حق کابوتاژ اختصاص د به

الف) کشتی‌های داخلی دارد

ب) کشتی‌های خارجی دارد

ج) کشتی هائی که در اجاره ایران هستند دارند

د) موارد الف و ج صحیح است

۶۴ - شماره پارت نامبر  P/Nیا قطعه معمولاً به‌وسیله چه سازمان با موسسه‌ای به قطعه داده می‌شود .

الف) کارخانه سازنده

ب) فروشنده

ج) مصرف‌کننده

د) نیروى دریایی کشورها

۶۵ - اقلام تند مصرف اقلامی هستند که:

الف) سالی یک‌بار سابقه مصرف دارند.

ب) در هر شش ماه بیش از یک‌بار سابقه مصرف دارند 1

ج) هر سه ماه یک‌بار بررسی و هر شش ماه یک‌بار شمارش می‌گردند.

د) موارد ب و ج

۶۶ - انواع شمارش اقلام موجود در انبارهای تدارکاتی عبارت‌اند از:

الف) دیواربه‌دیوار

ب) شمارش اقلام کند مصرف موقع صدور

ج) شمارش به‌موقع تعویض انباردار

د) همه موارد

سایر مدارک چگونه عمل می‌کرد

الف) A(45(13

ب) A 345

ج) 3( A454

د) A453

۶8 - در زمینه‌های خاصی تخصص داشته و برحسب مورد به‌صورت غیرمستقیم به اجرای وظائف اصلی سازمان کمک می‌نمایند را ... گویند:

الف) عناصر صف

ب) گروه مشاورین

ج) عناصر ستاد

د – هیچ‌کدام

۶9 - کدام‌یک از نکات زیر در کاستن اختلاف بین واحدهای صف و ستاد مؤثرند

الف) فشار کارکنان ستاد به سازمان‌های صف برای بالا بردن کارایی

ب) احساس فرماندهی یا مدیریت کردن عناصر ستاد به واحدهای صف

ج) تشویق و ترغیب عناصر ستاد و صف در جهت اجرای برنامه‌های مشترک

د) الف و ب

70- حداکثر موجودی هر یک از اقلام در انبار با توجه به کدام فاکتورها تعیین می‌شود.

الف) سرعت مصرف زمان لازم برای دریافت کالا از محدودیت گنجایش انبار

ب) خط تغییر مشخصات فنی و نایاب شدن کالا

ج) میزان اهمیت نوسان قیمت‌ها) باصرفه‌ترین مقدار سفارش

د) کلیه موارد فوق

71- تعیین انواع مختلف کالاهایی که باید در انبارها نگهداری شود از وظائف،

الف) رئیس اداره انبارها است

ب) رئیس مخزن است

ج) رئیس انبار است

د) هیچ‌کدام

7۲- کالایی که در بندر کشور فروشنده تحویل می‌گردد و حمل‌ونقل از بندر کشور فروشنده تا مخزن با سازمان خریدار است از نظر قانون تجارت ... خوانده می‌شود.

الف) فوب

ب) سیف

ج) سی انداف

د) الف و ب

7۳- خریدهای کلی با توجه به آیین‌نامه معاملات دولتی از طریق ... انجام می‌شود.

الف) مناقصه

ب) مزایده

ج) دریافت استعلام بها

د) مراجعه مستقیم به مراکز تأمین کالا

7۴- شمارشی که به‌طور ناگهانی که جهت تائید یا عدم تائید قطعه‌ای انجام می‌گردد شمارش...... نامیده می‌شود.

الف) شمارش یک جنس به‌خصوص

ب) شمارش دیواربه‌دیوار

ج) شمارش اقلام مخصوص

د) شمارش بی‌برنامه

 

7۵- کدام‌یک از سطوح حرارتی زیر جز سطح حرارتی تولید بخار (GENERATING SURFACE) در دیگ‌های بخار دریایی نمی‌باشند؟

الف) GENERATING TUBES

ب) WATERWALL TUBES

ج) SUPERHEATER TUBES

د) DOWN COMERS

7۶- احتراق کامل به کدام‌یک از عوامل بستگی دارد؟

الف) حرارت و فشار سوخت

ب) حرارت، فشار و توربولانس

ج) حرارت، توربولانس و زمان

د) کیفیت سوخت

77- علت سانحه fire Back در دیگ‌های بخار عبارت‌اند از:

الف) وجود آب در سوخت

ب) ازکارافتادگی دمنده هوا

ج) کاهش فشار سوخت

د) همه موارد فوق

78- کدام‌یک از عبارات ذیل جزو مزایای دیگ بخار واترتیوپ نسبت به فایر تیوپ هست؟

الف) بازدهی فایر تیوپ بیشتر از واترتیورپ هست

ب) با حجم بخار دهی مساوی وزن کمتری دارد

ج) هیچ‌کدام

د) الف و ب

79- نکاتی که باید در طراحی ناوهای جنگی در نظر گرفته شوند عبارت‌اند از:

الف) قابلیت به ابقا در دریا، بزرگی و اندازه آن و هزینه پائین

ب) قابلیت ابقا در دریا، قابلیت مانور کردن و قابلیت ایستادگی در عملیات رزمی بعد از آسیب‌دیدگی

ج) قابلیت حمل بار زیاد، قابلیت مانور کردن و قابلیت ایستادگی در عملیات رزمی بعد از آسیب‌دیدگی

د) قابلیت ابقا در دریا، هزینه پائین، سرعت زیاد و قابلیت مانور کردن و قابلیت ایستادگی در عملیات رزمی بعد از آسیب‌دیدگی

80 – در موتورهای چهارزمانه چه موقع سوپاپ هوا باز و بسته می‌شود؟

الف) بعد از مرگ فوقانی ( TDC ) باز و قبل از مرگ تحتانی ( BDC ) بسته می‌شود.

ب) به قبل از مرگ فوقانی ( TDC ) بازوی بعد از مرگ تحتانی ( BDC ) بسته می‌شود.

ج) قبل از مرگ فوقانی ( TDC ) بازو قبل از مرگ تحتانی ( BDC ) بسته می‌شود.

د) بعد از مرگ فوقانی ( TDC ) باز و بعد از مرگ تحتانی ( BDC ) بسته می‌شود.

8۱- علت نصب تراست بیبرینگ (THRUST BEARING) در موتورهای اصلی چه هست.

الف) انتقال نیروی محوری به شافت پروانه‌ها

ب) جلب تغییرات میران نیروی گشتاوری در شافت پروانه‌ها

ج) مقابله با حرکت‌های طولی میل‌لنگ

د) محافظت از انتقال نیروی محوری پروانه به بدنه شناور

82- کدام‌یک از عبارات ذلیل صحیح هست؟

الف) افزایش ضریب تراکم در موتورهای درون‌سوز همیشه افزایش راندمان را به دنبال دارد.

ب) افزایش ضریب تراکم تا حد مشخصی در بازدهی مؤثر است

ج) با افزایش استقامت موتور و افزایش ضریب تراکم بازدهی را بی‌اندازه می‌توان بالا برد.

د) الف و ب

83- علل وقوع پدیده کاویتاسیون در پروانه کشتی عبارت است از:

الف) افزایش سرعت پروانه

ب) افزایش فشار پروانه سیال اطراف لبه پروانه

ج) افزایش سرعت و کاهش فشار به حدی که موجب تبخیر آب در اطراف پروانه می‌گردد.

د) افزایش سرعت به حدی که موجب لقی تیغه‌ها گردد.

84- روان‌سازی در ماشین‌های بخار رفت‌وبرگشتی چگونه صورت می‌گیرد؟

الف) با بخار اشباع

ب) با بخار غلظت کم

ج) با روغن غلظت زیاد

د) با بخار سوپر هیت

85- در طراحی کندانسرهای سطحی چه عوامی مدنظر قرار می‌گیرد؟

الف) جذب گرمای نهان تبخیر

ب) شدت‌جریان سیال خنک‌کننده

ج) سرعت برخورد بخار به لوله‌های آبشور

د) الف و ب

8۶- کدام‌یک از جملات ذیل صحیح است

الف) توربین گاز یک موتور درون‌سوز با احتراق قطع هست

ب) توربین گاز یک موتور درون‌سوز با احتراق پیوسته است

ج) توربین گاز یک موتور درون‌سوز با سوخت گازی است.

د) ب و ج

87- کاهش خلأ در کندانسور اصلی چه تأثیری در توربین بخار دارد؟

الف) باعث افزایش راندمان توربین می‌گردد.

ب) باعث کاهش راندمان توربین می‌گردد.

ج) باعث خوردگی کندانسور می‌گردد

د) در راندمان توربین تأثیری ندارد

88- یک سردخانه ۲ تنی چه مفهومی دارد؟

الف) گنجایش ۲۴ تن کالا را دارد.

ب) توان تبرید ۲۴ تن کالا را دارد

ج) توان تولید ۲۴ تن یخ را دارد

د) هیچ‌کدام

89- معیار انتخاب مبرد مناسب جهت سیستم تهویه و یخچال چه هست

الف) دارای نقطه‌جوش زیر صفر باشد

ب) دارای گرمای نهان تبخیر زیاد باشد

ج) دارای گرما نهان تبخیر کم باشد

د) الف و ب

90- مزایای موتور دو زمانه نسبت به چهارزمانه عبارت‌اند از:

الف) راندمان بیشتری دارد

ب) وزن کمتری دارد

ج) وزن کمتر و توان بیشتری دارد

د) روغن‌کاری آن سهل است

91- کپسول‌های آتشفشانی نوع آب و گاز (SODA ACID) برای خاموش کردن کدام نوع آتش به کار می‌رود؟

الف) A

ب) B

ج) C

د) D

 

92- روش مناسب آزمایش نفوذناپذیری درب‌های ناو عبارت است از:

الف) استفاده از گچ

ب) به‌کارگیری هوای فشرده

ج) به‌کارگیری آب

د) ب و ج

9۴- کدام‌یک از پمپ‌های ذیل نیاز به سوپاپ اطمینان دارد؟

الف) پمپ دنده‌ای

ب) پمپ گریز از مرکز

ج) پمپ رفت و برگشتی

د) الف و ج

95- مزایای استفاده از پروانه‌های با گام قابل‌کنترل عبارت است از:

الف) قدرت مانور بیشتر

ب) حذف نیاز به توربین عقب در کشتی‌های توربینی

ج) قابلیت استفاده از حداکثر توان موتور در دورهای مختلف

د) کله موارد فوق

96- چرا آب مقطر آب‌شیرین‌کن قابل شرب نیست

الف) استریزه نمی‌باشد

ب) فاقد فلوئور است

ج) بیمزه است

د) کلیه موارد فوق

97- بیشترین مقاومت در برابر حرکت کشتی عبارت است از:

الف) مقاومت موجی

ب) مقاومت اصطکاکی

ج) مقاومت گردابی

د) مقاومت هوا

98- عواملی که در روان‌سازی مؤثر می‌باشند عبارت‌اند از:

الف) فشار و درجه حرارت، سرعت به غلظت

ب) وضعیت سطح یاتاقان • میزان لقی و شعاعی

ج) فشار سرعت, غلظت، میزان لقی شعاعی

د) الف و ب

99- روش متداول اندازه‌گیری غلظت روغن رقیق عبارت است از:

الف) (SAYBOLT SECOND UNIVERSAL) SSU

ب) SSF SAYBOLT SECOND

ج)  CENTISTOKE

د) الف و ج

۱00 - وظائف تانک اکسیژن زدا در سیکل بخار اصلی چیست؟

الف) انباره )STORAGE TANK(

ب) اکسیژن زدایی کنسد انسیت

ج) گرم کردن آب تغذیه

د) کلیه موارد فوق

۱0۱ - توربین بخاری به‌کاررفته در نیروی محرکه کشتی عبارت‌اند از:

الف) توربین‌های ضربه‌ای

ب) توربین‌های عکس‌العملی

ج) ترکیبی از توربین‌های ضربه‌ای و عکس‌العملی

د) هیچ‌کدام

۱0۲ - نیروی مؤثر در تعادل شناور عبارت‌اند از:

الف) نیروی رانش شناور حاصل از موتور

ب) نیروی وزن شناور

ج) نیروی شناوری و وزن شناور

د) موارد الف و ب

۱0۳ - با افزایش ارتفاع مرکز ثقل شناور وضعیت تعادل شناور

الف) بهتر می‌گردد

ب) بدتر می‌گردد

ج) تغییری نمی‌کند

د) به مقدار وزن کشتی بستگی دارد

۱0۴ - هنگام ورود شناور از منطقه آب‌های شیرین به منطقه آب‌های شور آبخور شناور

الف) متناسب با درجه شوری آب افزایش می‌یابد

ب) متناسب با مقدار شوری آب کاهش می‌یابد

ج) باعث ایجاد Trim می‌گردد

د) تغییری در مقدار آبخور ایجاد نمی‌گردد

۱0۵ - کدام‌یک از جملات زیر در مورد مقدار ارتفاع متاسنتر طولی و عرضی صحیح است

الف) ارتفاع متاسنتر طولی و عرضی یک شناور باهم برابر هستند

ب) ارتفاع متاسنتر طولی خیلی بیشتر از ارتفاع متاسنتر عرضی هست

ج) ارتفاع متاسستر عرضی کمی بیشتر از ارتفاع متاسنتر طولی هست

د) بستگی به وضعیت مرکز ثقل شناور ممکن است یکی از دیگری بزرگتر باشد

۱0۶ - کدام‌یک از سازمان‌های بین‌المللی زیر قوانین در مورد تعادل شناور ارائه می‌دهند؟

الف) IMO

ب) SOLAS

ج) ITTC

د) LRS

۱07 - کدام‌یک از پارامترهای زیر می‌تواند وضعیت تعادل کشتی را ارزیابی کند؟

الف) مقدار ارتفاع مرکز ثقل کشتی

ب) ارتفاع مرکز شناوری کشتی

ج) مقدار آبخور کشتی

د) مقدار متاسنتر

۱08 - شرط تعادل یک شناور آن است که

الف) برآیند نیروهای وارد بر آن برابر صفر باشد

ب) برآیند گشتاورهای وارد برآن برابر صفر باشد

ج) برآیند گشتاور و نیروهای وارد ه بر آن در یک وضعیت دلخواه برابر صفر باشد

د) هیچ‌کدام

۱09 - سطح آزاد مایعات در مخازن یک کشتی

الف) تأثیر منفی روی تعادل گشتی دارند

ب) تاثیرمثبی روی تعادل کشتی دارند

ج) بستگی به مقدار مایع موجود می‌تواند تأثیر مثبت و یا منفی داشته باشد

د) هیچ‌کدام

۱10 - علت اصلی پمپاژ آب در سیستم گلند شافت اصلی چه هست؟

الف) مقابله با ورود آب دریا به داخل کشتی

ب) تمیز کردن گلند

ج) خنک نمودن گلند

د) هیچ‌کدام

۱۱۱ - کمبود آب تغذیه در سیکل نیروی محرکه بخاری چگونه تأمین می‌گردد؟

الف) از طریق تانک آب شیرین

ب) از طریق تغذیه رزرو

ج) از طریق تغذیه جبرانی MAKE UP FEED TANK

د) ب و ج

۱۱۲- در موتورهای دیزل نیازی به جرقه‌ی شمع نیست چون‌که:

الف) نسبت تراکم به حدی بالاست که باعث جرقه می‌شود

ب) سوخت دیزل زودتر از بنزین شعله‌ور می‌شود

ج) گازوئیل به‌صورت پودر به سیلندر تزریق می‌شود

د) الف و ج

۱۱۳ - در محاسبات تعادل یک شناور قوانین سیسون برای

الف) به دست آوردن سطح زیرسطحی بکار می‌رود

ب) به دست آوردن حجم قسمت زیرآبی بکار می‌رود

ج) برای یافتن مرکز ثقل شناور بکار می‌رود

د) هردو موارد الف و ب

۱۱۴ - تعادل دینامیکی یک شناور

الف) را با مقدار کار انجام شدہ به‌منظور انحراف عرضی شناور تا زاویه میل مشخص می‌توان بررسی نمود.

ب) را با میزان تعادل استاتیکی برابر گرفته سپس با ضریبی آن را تصحیح می‌کنند.

ج) کاملاً با تعادل استاتیکی برابر گرفته و بررسی می‌نمایند.

د) نی توان تعادل دینامیکی یک شناور را به دلیل اینکه زاویه میل در هرلحظه تغییر می‌کند بررسی نمود.

۱۱۵ – مقدار فاصله‌ی بین مرکز شناوری و نقطه متاسنتر ( BM ) را از کدام‌یک از مقادیر زیر می‌توان به دست آورد

الف) مقدار آبخور سینه و پاشنه ?? و ?? و ن کشتی

ب) مقدار سطح مقطع آبخور ??? و وزن کشتی

ج) ارتفاع مرکز ثقل KG و وزن کشتی

د) فاصله مرکز شناوری تا مرکز ثقل شناور BG و وزن کشتی

۱۱۶ - وقت مقدار GM برابر صفراست (فاصله مرکز ثقل تا مرکز متاسنتر) در آن صورت شناور

الف) تعادل پایدار دارد

ب) ناپایدار است

ج) دارای تعادل خنثی است

د) نمی‌توان با مقدار GM در مورد تعادل شناور اظهارنظر نمود

۱۱7- Scavenging در کدام‌یک از موتورهای درون‌سوز انجام می‌گردد؟

الف) موتورهای چهارزمانه

ب) موتورهای دو از زمانه

ج) موتورهای وانکل

د) الف و ج

۱۱8 - محرکه توربو شاوزر در موتورهای درون‌سوز به کدام روش زیر عمل می‌گردد؟

الف) مستقیماً به میل‌لنگ متصل است

ب) موتوربرقی مجزایی دارد

ج) به‌وسیله دود اگزوست

د) هیچ‌کدام

۱۱9 - سوپرشارژر در موتورهای درود سوز:

الف) وظیفه متراکم نمودن هوای ورودی به داخل سیلندر را دارد

ب) وظیفه استفاده بهینه از دود اگزوز را دارد

ج) وظیفه بالا بردن راندمان موتور را دارد

د) ب و ج

۱۲0 - با توجه به اینکه فوت واحد طول هست منظور از یخچال 9 فوتی چیست؟

الف) 9 فوت طول دارد

ب) 9 فوت عرض دارد

ج) قادر است 9 فوت را خنک کند

د) 9 فوت مکعب حجم دارد

۱۲۱ - درصورتی‌که وزنه‌ای به جرم m در جهت طولی شناور به‌اندازه x جابجا شود مقدار Trim (زاویه میل طولی) از کدام‌یک از روابط زیر به دست می‌آید؟

۱۲۲ – با دسترسی داشتن به منحنی‌های هیدرو استاتیکی می‌توان

الف) در هر آبخور مشخص مقدار حجم جابجایی را به دست آورد

ب) در هر آبخور مشخص موقعیت مرکز حجم قسمت زیرآبی را مشخص کرد

ج) در هردو مورد الف و ب درست است

د) می‌توان تغییرات مرکز ثقل شناور را با توجه به تغییرات آبخور تعیین نمود

۱۲۳ - از طریق استفاده از Bonjean Curres می‌توان

الف) مختصات مرکز حجم قسمت زیرآبی را به دست آورد

ب) می‌توان وضعیت تعادل کشتی را ارزیابی نمود

ج) محاسبات بدنه شناور را طراحی نمود

د) می‌توان مقدار آبخور سینه و پاشنه را به دست آورد

۱۲۴- tche By Shev method برای یافتن

الف) مرکز ثقل شناور است.

ب) برای یافتن سطح زیر منحنی باشد

ج) برای یافتن مقدار GM باشد

د) هیچ‌کدام

۱۲۵ – با استفاده از Cross Curves می‌توان

مشخص مقدار بازوی برگرداننده را به دست آورد θ الف) به ازای زاویه میل عرضی

منحنی و آبخور مشخص مقدار θ ب) به ازای زاویه میل عرضی Trim را به دست آورد

ج) به اڑای زاویه میل عرضی مشخص و حجم جابجایی شناور مقدار بازوی برگرداننده را به دست آورد

د) می‌توان مرکز حجم جابجایی را برای آبخورهای مختلف به دست آورد

۱۲۶ - کدام‌یک از روابط زیر برای به دست آوردن بازوی برگرداننده (GZ) به ازای زاویه میل θ عرضی صحیح‌تر است ارتفاع متاسنتر GM ارتفاع مرکز ثقل KG شعاع متاسنتر r0

الف) GZ= GM Sin ?

ب) GZ= KG Sin ?

ج) Sinθ (   GZ= (GM+

د) هیچ‌کدام

۱۲7 – کدام‌یک از نیروهای زیر به‌عنوان نیروی واژگونی شناور عمل می‌کند

الف) نیروی حاصل از باد

ب) تخلیه بار از روی شناور

ج) به گل نشستن شناور

د) هر سه مورد الف و ب و ج

۱۲8 - کدام‌یک از وارد زیر در مورد ارزیابی تعادل شناور بکار می‌رود

الف) اندازه‌ی مقدار GM

ب) مقدار سطح زیر منحنی GZ برحسب θ زاویه میل

ج) مقدار زاویه میل θ به ازای GZ ماکزیمم

د) هر سه مورد فوق

۱۲9 - مقدار GZ برای یک استوانه همگن که درروی آب شناور است

الف) برابر Sin? GM هست

ب) برابر صفر است

ج) بستگی به موقعیت مرکزی شناوری دارد

د) بستگی به موقعیت مرکز ثقل و مرکز شناوری دارد

۱۳0 - در محاسبات تعادل کشتی زمانی که بدنه زیرآبی سوراخ و آب داخل شناور شده است

الف) فرض می‌شود که موقعیت مرکز ثقل شناور ثابت بوده نیروی شناوری قسمت آب‌گرفته ازدست‌رفته است

ب) فرض می‌شود که موقعیت مرکز ثقل شناور تغییر کرده است

ج) هر دو مورد الف و ب صحیح است

د) هیچ‌کدام

۱31 – تأثیر سوپر استراکچر ر روی تعادل عرضی شناور

الف) تعادل شناور را بهبود می‌دهد

ب) تعادل شناور را کاهش می‌دهد

ج) بستگی به حجم سوپراستراکچر دارد

د) تأثیری روی تعادل ندارد

۱۳۲ - کدام‌یک از نیروهای زیر نیروی خنثی‌کننده به وزن در هاورگرافت است

الف) نیروی هیدرو استاتیک

ب) نیروی هیدرودینامیک

ج) نیروی آیرواستاتیک

د) نیروی آیرو دینامیک

۱۳۳ - ارتفاع مرکز ثقل یک شناور ( KG ) برکنار اسکله را می‌توان

الف) توسط یک وزنه سنگین و یک شاغول تعیین نمود

ب) با توجه به مقدار آبخور و مقدار Trim تعیین نمود

ج) با استفاده از منحنی‌های هیدرو استاتیک متعلق به شناور تعیین نمود

د) هیچ‌کدام

۱۳۴ - فاصله دو دیواره عرضی دریک شناور

الف) با استفاده از منحنی Floodable Length به دست می‌آید

ب) با استفاده از منحنی تعادل به دست می‌آید

ج) بستگی به مقاومت بدنه شناور و نوع شناور دارد

د) موارد الف و ج

۱۳۵ - کدام‌یک از موارد زیر سریعتر شناور را واژگون می‌کند

الف) شناور بر روی موج قرار دارد و سرعت شناور در جهت حرکت موج است

ب) شناور بر روی موج قرار دارد و سرعت شناور در خلاف جهت حرکت موج است

ج) شناور در جهت عمود بر حرکت موج حرکت می‌کند

د) شناور بر روی موج ساکن است

۱۳۶ – با افزایش Free board

الف) وضعیت تعادل شناور بهبود می‌یابد

ب) تأثیری روی تعادل ندارد

ج) وضعیت تعادل شناور کاهش می‌یابد

د) به مقدار آبخور شناور بستگی دارد

۱۳7 - پریود نوسانات عرضی یک شناور با افزایش مقدار MG فاصله مرکز ثقل تا نقطه متاسنتر

الف) افزایش می‌یابد

ب) کاهش می‌یابد

ج) بستگی به حجم جابجایی شناور دارد

د) مقدار پریود نوسانات تغییری نمی‌کند

۱۳8 - در سوئیچ برد اصلی یک واحد شناور برای هر یک از مولدها تجهیزات زیر اختصاصاً وجود دارد.

الف) تنظیم‌کننده اتوماتیک ولتاژ رله تشخیص می‌توان معکوس

ب) رله تشخیص بار اضافی، دیژنکتور

ج) الف و ب

د) فقط ب

۱۳9 - در عمقیاب واحدهای شناور:

الف) از یک ترانس دیو سرد و منظوره استفاده می‌شود

ب) از دو ترانس دیوسر جداگانه گیرنده و فرستنده استفاده می‌شود

ج) ممکن است بیش از دور ترانس دیوسر استفاده قرار گیرد

د) هر سه مورد

۱۴0 - عمق آب دریا در عمق یاب

الف) با استفاده از زمان رفت‌وبرگشت امواج صوتی محاسبه می‌شود.

ب) از اثر دایلر استفاده می‌شود

ج) هر دو مورد

د) هیچ‌کدام

۱۴۱ – امواج فرکانس زیاد HF

الف) توسط لایه F2 جذب می‌شوند.

ب) می‌توانند برای مخابره راه دور تا ماه استفاده شوند.

ج) از لایه D منعکس می‌گردند.

د) تحت تأثیر سیکل خورشید است.

۱۴۲ - اگر از فرستنده دور شویم عاقبت امواج زمینی از بین خواهد رفت علت آن عبارت است از:

الف) تداخل امواج آسمانی

ب) شرایط افت خطا دید

ج) محدوده حداکثر فاصله پرش

د) کجی

۱۴۳ - در امواج الکترومغناطیسی، پلاریزاسیون

الف) توسط انعکاس ایجاد می‌شود

ب) سبب طبیعت مورب بودن امواج است

ج) نتیجه طبیعت طولی بودن امواج است

د) همیشه در این ایزوتروپیک به‌صورت عمودی است

۱۴۴ - کدام‌یک از آنتن‌های زیر یک آنتن تمام جهتی نیست؟

الف) دوقطبی نیمه موج

ب) تناوبی لگاریتمی

ج) دیسکون

د) مارکنی

۱۴۵ - در با سیستم مخابراتی با نویز بیشتر سیگنال را در کدام قسمت تحت تأثیر قرار می‌دهد

الف) در فرستنده

ب) در کانال

ج) در منبع اطلاعاتی

د) در مقصد

۱۴۶ - مدولاسیون جهت ... استفاده می‌شود

الف) کاهش پهنای باند مورداستفاده

ب) تکنیک فرستنده‌های متفاوت

ج) استفاده از آنتن‌های سهموری

د) اطمینان از ارسال ضرب فاصله دور

۱۴7 - در فرکانس‌های زیاد نویز ... بسیار مهم است.

الف) نویز ضربه‌ای

ب) نویز هم پاشیدگی

ج) نویز لرزشی

د) نویز زمان عبور

۱۴8 - بزرگترین عیب رادار داپلر در آن است که:

الف) سرعت هدف را نمی‌دهد

ب) برد هدف را مشخص نمی‌سازند

ج) به یک سیستم پاسخ‌دهنده در هدف نیاز است

د) موقعیت هدف را مشخص نمی‌کند

۱۴9 – سبک اسکوپ A نشان می‌دهد

الف) موقعیت و برد هدف را

ب) ببرد هدف ولی نه موقعیت را

ج) موقعیت هدف را نه برد آنر

د) هیچ‌کدام (فقط سرعت هدف را نشان می‌دهد)

۱۵0 - تابلوهای اتصال برق ساحل به واحدهای شناور:

الف) بایستی مجهز به کابل اتصال زمین باشند

ب) می‌توانند برق از ساحل بگیرند با برق به واحد شناور دیگر بدهد.

ج) الف و ب

د) هیچ‌کدام

۱۵۱ - در نوار لنگر واحدهای شناور:

الف) از یک موتوربرقی جریان مستقیم استفاده می‌شود.

ب) از یک موتوربرقی جریان متناوب سه فاز استفاده می‌شود.

ج) الف و ب

د) از سیستم وارد لئوناردو برای کنترل سرعت و جهت چرخش استفاده می‌شود.

۱۵۲ - برای ارتباط کشتی به ساحل در نزدیکی ساحل از چه نوع ارتباط استفاده می‌شود.

الف) LF با مدولاسیون AM

ب) UHF/ VHF با مدولاسیون فرکانس

ج) HF با مدولاسیون SSB

د) HF با مدولاسیون AM

۱۵۳ - اگر توان فرستاده‌شده پیک در یک سیستم راداری با فاکتور ۱۶ افزایش یابد در این صورت حداکثر فاصله با فاکتور ... افزایش خواهد یافت

الف) ۲                        ج) ۱۶

ب) ۴                  د) 8

۱۵۴ (جمله غلط را انتخاب کنید) سطح مقطع راداری یک هدف

الف) به فرکانس استفاده‌شده بستگی دارد

ب) ممکن است با استفاده از پوشش مای مناسب کاهش یابد.

ج) به شکل هدف بستگی دارد اگر غیر کروی باشد

د) مساوی سطح مقطع برای هدفهای کوچک است

۱۵۵ - اثر داپلر استفاده می‌شود در (جمله غلط را مشخص کنید)

الف) گذاشتن هدفهای متحرک روی PPI

ب) سیستم MTI

ج) رادار FM

 د) رادار CM

۱۵۶ - یکی از دلایلی که تیوب‌های خلأ معمولاً در فرکانس‌های ماکرویوی جواب نمی‌دهند این است که:

الف) عدد نویز آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

ب) زمان عبورشان خیلی کوتاه می‌گردد

ج) راکتانس های خازنی موازی‌شان خیلی زیاد می‌گردد

د) راکتانسهای اندوکتانی متوالی‌شان خیلی کوچک می‌گردد.

۱۵7 - برای کمترین تضعیف، بهترین محیط انتقال عبارت است از:

الف) موجبر نرم

ب) موجبر برجسته

ج) موجبر مربع‌مستطیل

د) خط کواکسیال

۱۵8 - یکی از آنتن‌های زیر، آنتن همه جهته ( Omni Directional) نمی‌باشد.

الف) دیپل 12

ب) آنتن لاک  یریدو دیک

ج) دیسکون

د) مارکونی

۱۵9 – موقعی که امواج الکترومغناطیسی در فضای آزاد حرکت می‌کنند، فقط یکی از حالتهای زیر در آن اتفاق میافتد.

الف) جذب

ب) انکسار

ج) تضعیف

د) انعکاس

۱۶0 - وقتی سیگنالهای مایکر میری انحنای زمین را طی می‌کنند معروف است به

الف) اثر فارادی

ب) پخش تروپوسفریک

ج) Ducting

د) انعکاس ایونسفریک

سؤالات تشریحی وسائط نقلیه دریایی

۱– مخفف‌های زیر معرف چه کلماتی است؟ ( ۶ نمره)

ISU=

SOLAS=

ISOA=

NMC=

IALA=

GRT=

سؤالات تشریحی قوانین راه

(هر سؤال ۲ نمره)

۱– علامت زیر به وسیله‌ی کشتی در دریا نشان داده‌شده است.

الف) شناور مشغول چه‌کاری است.

ب) در صورت نزدیک شدن به آن از پاشنه چه اقدامی باید انجام دهید.

۲– چراغ‌های زیر نشان‌دهنده‌ی چه عملیاتی است.

۳– آیا چراغ‌های شکل زیر نشان‌دهنده‌ی قایق راهنما در حال حرکت است.

۴– از کدام سمت کانال باید بروید. قانون دراین‌باره چه می‌گوید.

۵– علامت‌های صوتی زیر در دید کم چه مفهومی دارند. سه مورد ذکر شود.

۶– چه علائم صوتی در هوای مه‌آلود در شرایط زیر موردنیاز است.

الف) کشتی با طول کمتر از صد متر در لنگر

ب) کشتی به گل نشسته با طول 100متر یا بیشتر

ج) یگان شناور راهنما در حال انجام وظیفه درلنگر

7– چه مفهومی چراغ‌های چشمک‌زن در شکل زیر را نشان می‌دهد.

8 ﺷﻨﺎور B در ﺣﺎل درﯾﺎﻧﻮردي از Calais ﺑﻪ Boulogne ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. (ﺷﮑﻞ G) آﯾﺎ او ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

9 ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﻨﺎور را از Dungeness ﺑﻪ Calais را ﺑﺮ عهده‌دارید (ﺷﮑﻞ H). ﭼﻬﺎرراه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﮐﺪام راه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﭼﺮا؟ و ﺿﻤﻨﺎً ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﭼﻬﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 

10 – به‌غیراز زمان عبور، تحت چه شرایطی شما می‌توانید وارد منطقه‌ای جداشده‌ی ترافیکی گردید؟

۱۱ – شما در دید خوب در حال دریانوردی هستید، متوجه می‌شوید دید به‌سرعت کم می‌شود، چه اقداماتی انجام می‌دهید؟

12 ﮐﺪامﯾﮏ از دو ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه در ﺷﮑﻞ N از Doves ﺑﻪ Boulogne ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

13 ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻨﺎوري ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺷﮑﻞ M، ﮐﺪامﯾﮏ از دو ﻣﺴﯿﺮ A و B را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻋﻠﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

۱۴ – الف) نشان دادن یک استوانه چه مفهومی در شکل زیر دارد؟

ب) در هنگام مواجه‌شدن با این شناورها چه باید کرد؟

15– ﻋﻼﻣﺖﻫﺎي زﯾﺮ (ﻟﻮزي) ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟ (ﺷﮑﻞ P)

۱۶ – شکل زیر دو شناور در حال عملیات یدک کردن را نشان می‌دهد، دقیقاً این علامتها چه مفهومی را نشان می‌دهند؟

ب) درصورتی‌که شما افسرنگهبان شناوری باشید که در حال نزدیک شدن به آن هستید، چه اقدامی را باید انجام دهید؟

۱7 – اگر شما در سمت چپ سینه شناورتان صدای سیگنال مه را بشنوید، چه اقدامی انجام می‌دهید؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن