راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫1384

سوالات آزمون رشته امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫1384

0 تومان
کد محصول : daryayee_ghavasi_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه دریایی و غواصی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

لطفاً بامطالعه دقیق متن زیر پاسخ صحیح هریک از سؤالات چهارگزینه‌ای 1 تا 2۵ را که به‌منظور تسهیل در نظریه کارشناسی شما تهیه‌شده است در پاسخنامه علامت بزنید.

1- ﺷﺮﮐﺖ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ژاﻧﺪوﻧﻞ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﯿﻤﺰ ﮐﻮك ﺑﺎ ﻃﻮل ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي 145 ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض25/5 ﻣﺘﺮ، ﻋﻤﻖ 10/6 ﻣﺘﺮ، ﺗﻨﺎژ 17150 ﺗﻦ DWT، ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ 1992 ﻣﯿﻼدي در ﻫﻠﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر 19300 اﺳﺐ ﺑﺨﺎر را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزي ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻋﺰام ﻣﯽدارد.

 2- کشتی‌سازی نقشه‌های داکینگ کشتی جیمز کوک، چگونگی استقرار کشتی بر روی حوضچه و همچنین بلاک چینی حوضچه را تهیه نموده و به تائید نماینده شرکت ژاندونل می‌رساند.

3- در ﺳﺎﻋﺖ 13 ﻣﻮرخ 20/12/1383 ﮐﺸﺘﯽ ﺟﯿﻤﺰ ﮐﻮك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎي اﻋﺰاﻣﯽ از ﺳﻮي اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺪر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﯾﺪك ﮐﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻗﺎي اﻵن ﻟﯿﻮن (ﺗﺒﻌﻪ ﺑﻠﮋﯾﮏ) ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﻨﺎور ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﻨﺎبﻫﺎي ﮐﺸﺘﯽ دو ﻃﻨﺎب ﻣﻬﺎر ﭘﺎﺷﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻗﺮه رﯾﻠﯽ ﯾﺎ رﯾﻞ وﯾﻨﭻ داك و دو ﻃﻨﺎب ﻣﻬﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻗﺮه ﺛﺎﺑﺖ داك) ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

4- ﻋﻤﻠﯿﺎت داﮐﯿﻨﮓ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع از ﻃﺮﯾﻖ داك ﻣﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺮورﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﮐﺸﺘﯽ ﺟﯿﻤﺰ ﮐﻮك از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﺪكﮐﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارده از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻨﺎبﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﺑﺮ روي زﯾﻦ از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ.

5 - ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻮرخ 24/12/83 ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ آﻧﺪاﮐﯿﻨﮓ آﻣﺎده ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺳﺎﻋﺖ 45/11 دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ﻏﻮﻃﻪور ﮔﺮدﯾﺪن ﺣﻮﺿﭽﻪ، ﮐﺸﺘﯽ از روي داك ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﻨﺎور ﻣﯽﺷﻮد. اداره ﺑﻨﺪر ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﺪاﮐﯿﻨﮓ از ﻫﻤﺎن راﻫﻨﻤﺎ و ﯾﺪك ﮐﺸﯽ اﻋﺰاﻣﯽ ﻫﻨﮕﺎم داﮐﯿﻨﮓ ﮐﺸﺘﯽ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﺪاﮐﯿﻨﮓ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

6- در ﺳﺎﻋﺖ 15:20 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮرخ 83/12/24 ﮐﺸﺘﯽ ﺟﯿﻤﺰ ﮐﻮك ﺑﺮاي ﺧﺮوج از داك آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮوج ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ورودي ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ آﻗﺎي آﻟﻦ ﻟﯿﻮن و داك ﻣﺴﺘﺮ ﻣﺮور ﻣﯽﮔﺮدد.

7- پس از الحاق راهنمای اداره بندر عملیات خروج با جداسازی طنابهای سینه کشتی که به قرقره ثابت متصل بوده است آغاز می‌گردد.با توجه به وزش باد، خروج کشتی از داک به صورت زیگزاک صورت می‌گیرد.

8- اﻧﺤﺮاف ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺟﺎﻧﺒﯽ داك ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي BOW THRUSTER و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻃﻨﺎب ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺧﺮوج ﮐﺸﺘﯽ از داك ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 6/0 ﮔﺮه درﯾﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

۹- درحالی‌که کشتی از داک خارج شده بود فرمانده کشتی با روشن نمودن موتور سمت چپ کشتی تلاش می‌نماید پاشنه کشتی از دیواره مجاورداک را جدا نموده از تصادم کشتی با داک جلوگیری نماید.

10- در ﺳﺎﻋﺖ 15:45 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮرخ 24/12/83 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد، ﻃﻨﺎب ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻗﺮه ﻣﺘﺤﺮك ﺳﻤﺖ ﭼﭗ داك از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺎره ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﯿﮑﻪﻫﺎي ﻃﻨﺎب ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻼﻗﯽ ﺑﻪﻃﺮف ﮐﺸﺘﯽ و داك ﭘﺮت ﺷﻮد. ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع، ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺴﺎرت ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ وارد ﻧﻤﯽآورد وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻃﻨﺎب ﮐﻪ ﺑﻪﻃﺮف داك ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺎ آﻗﺎي ﺟﺎن ﻫﺎدﺳﻮن (ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ژاﻧﺪوﻧﻞ و ﺗﺒﻌﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن) و آﻗﺎي ﻣﺠﯿﺪ ﭘﻮرﺳﺮﻣﻠﻮان ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در ﺟﺎ آنﻫﺎ را دوﻧﯿﻢ ﮐﺮده و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ..

11- به علت حادثه منتهی به قتل، کشتی جیمز کوک توقیف‌شده، فرمانده آن بازداشت می‌شود. نیروی انتظامی مسئولین درجه اول کشتی‌سازی را نیز به اداره آگاهی دعوت نموده عملیات تحقیق شروع می‌گردد.

12- با وصول گزارش اداره آگاهی به مرجع قضائی در بوشهر از شما به‌عنوان کارشناس دادگستری دعوت می‌شود وارد صحنه شده و نظریه کارشناسی خود را تهیه فرمانید.

1- نقشی فرمانده کشتی در این قضیه هنگام عملیات داکینگ و آنداکینگ چه بوده است؟

1) هنگام عملیات داکینگ و آنداکینگ ناظر عملیات است و هرگونه حادثه به عهده مسئولین داک می‌باشد

2) در فرآیند عملیات با مشورت راهنما و مسئولیت وی تصمیم‌گیری می‌نماید

3) تا قبل از اتصال طناب‌کشی به داک مسئولیت دارد بعدازآن هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت

4) مسئول هدایت ایمن کشتی در هر وضعیتی می‌باشد و اختیار دارد هر دستوری را که ایمنی کشتی را به خطر اندازد لغو کند

2- نقش راهنمای اداره بندر در این قضیه چه بوده و به کدام بند قانونی استناد می‌نمایید؟

1) راهنمای اداره بندر نقشی مشاور برای فرمانده کشتی را دارد و فقط در صورت درخواست فرمانده کشتی هدایت کشتی را به عهده می‌گیرد (ماده 23 آئین‌نامه بندرهای ایران)

2) راهنمای اداره بندر پس از حضور در پل فرماندهی عملاً هدایت کشتی را به عهده می‌گیرد قانون دریایی ایران

3) راهنمای اداره بندر پس از اتصال طناب یدک کشی، عملیات مانور کشتی در محوطه بندر یا داک را به عهده گرفته و مسئول هرگونه حادثه می‌باشد ماده ۵۰ قانون دریایی ایران

4) راهنمای اداره بندر هیچ‌گونه مسئولیتی در این عملیات نداشته و فقط اطلاعات خود را در اختیار فرمانده کشتی قرار می‌دهد (ماده 3۰قانون بیمه ایران)

3- نقش داک مستر در این قضیه چه بوده است؟

1) داک مستر فقط در مقابل کشتی‌سازی مسئول است و لذا حادثه مربوط به کشتی ربطی به وی ندارد

2) داک مستر مسئولیت داکینگ و آن داکینگ کشتی در داخل حوضچه را به عهده دارد و این امر زمانی که موتور کشی خاموشی می‌باشد اهمیت ویژهای پیدا می‌کند.

3) داک مستر هیچ‌گونه مسئولیتی جز هماهنگی عملیات ساحل و کشتی را به عهده ندارد

4) داک مستر به راهنما چگونگی عملیات داکینگ و آنداکینگ را تشریح می‌کند تا به فرمانده کشتی منتقل نماید.

4- نقش یدک کشی در عملیات داکینگ و آنداکینگ چه بوده است؟

1) یدک‌کش در این فرایند تحت نظر فرمانده کشتی عمل نموده و در مقابل راهنما پاسخگو می‌باشد

2) یدک کش در این فرایند تحت نظر داک مستر عمل نموده و در مقابل راهنما پاسخگو می‌باشد

3) یدک کشی تحت امر راهنما کار می‌کند ولی بر اساسی درخواست مالک کشتی یا فرمانده کشتی به فرایند عملیات فراخوانده می‌شود

4) یدک کشی در این فرایند تحت امرداک مستر عمل نموده ولی بر اساسی درخواست مالک کشتی یا فرمانده به عملیات فراخوانده می‌شود

۵- با توجه به ساعت و تاریخ حادثه برای اینکه در اسرع وقت کشتی را از توقیف آزاد نموده و فرمانده کشتی از بازداشت خارج شود و تعطیلات پایان سال باعث معطلی کشتی نشود چه -------- اظهارنظری به مرجع قضائی می‌نمایید؟ از مرجع قضائی درخواست می‌نمایم.

1) موضوع به مسئولین اداره بندر و کشتیرانی منعکس شود و با دستور آن اداره و اخذ تعهد از فرمانده کشتی، کشتی از توقیف خارج گردد. در غیاب فرمانده نماینده (اجنت) کشتی موضوع را پیگیری نماید

2) به نماینده (اجنت) کشتی ابلاغ نماید دیه کامل دو نفر را به صندوق دادگستری واریز نموده فیشی آن را برای رفع توقیف به مرجع قضائی تسلیم نماید

3) از بازرسی اداره کار گزارش مبسوطی درخواست نموده و بر اساس یافته‌های گزارش مذکور عمل نماید

4) از شرکت‌های بیمه‌کننده کشتی و بیمه‌کننده کشتی‌سازی و کلوپ پیاند آی کشتی بخواهد نماینده معرفی کرده و تضمینات کافی (اعم از نقدی یا بانکی) به دادگاه بسپارند تا بتوان در غیاب کشتی به پرونده رسیدگی کرد

۶- عملیات داکینگ و آنداکینگ کشتی جیمز کوک را با عملیات کشتی سازی‌های دیگر منطقه مقایسه کنید چه نقاط ضعف و قوتی در آن می‌بینید؟

1) عملیات داکینگ وآنداکینگ در ایران بسیار قدیمی است و قابل‌مقایسه با دیگر کشتی سازی‌های منطقه نیست. اصلاً در دوبی چنین مسائلی پیش نمی‌آید که احتیاج به رسیدگی داشته باشد

2) برای کشتی‌سازی در ایران بودجه زیادی مصرف‌شده است و آخرین تکنولوژی در اختیار مهندسین و تکنسین‌های ایرانی می‌باشد.

اگرچه در هر نقطه از جهان حادثه پیش می‌آید و نمی‌توان توقع داشت هیچ‌وقت تصادف یا حادثه‌ای نداشته باشیم

3)کشتی سازی‌ها برای خود مقررات و روشهایی دارند که لازم الاجراء و نافذ می‌باشد این موضوع ربطی به مدرن بودن یا نبودن تجهیزات ندارد. البته در بعضی از کشتی سازی‌ها مقررات و روشها غیر از شفاهی به‌طور کتبی به فرمانده ابلاغ می‌شود فرمانده حق خواهد داشت هر جا مشکلی پیشی آید اعتراض ( protest ) کتبی صادر نماید

4) وقتی مالک یک شرکت فرانسوی نظیر ژاندونل حاضر می‌شود کشتی خود را به جای دوبی به بندرها ایران اعزام نماید این امر به معنی تشابه کامل عملیات در کشتی سازی‌های ایران و منطقه خلیج‌فارس است

7- متفاوت بودن ملیت‌های افراد در این حادثه (جان هادسون تبعه انگلستان، مجید پور تبعه ایران و آلن لیون فرمانده کشتی تبعه بلژیک)

چه تأثیری در نظریه کارشناسی، شما خواهد داشت؟

1) قبل از حضور در دادگاه قوانین و مقررات سه کشور بلژیک، انگلستان و ایران در بخش حوادث دریایی را مطالعه می‌کنیم سپس بر مبنای آن نظریه کارشناسی خواهم داد

2) چون حادثه در ایران رخداده است قوانین و مقررات ایران نافذ است. پرداخت دیه به بازماندگان حادثه بر اساس مقررات انگلستان و ایران خواهد بود

3)حوادث دریایی تابع کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی است لذا مقررات بلژیک و انگلستان مانعی در اظهارنظر کارشناسی اینجانب نخواهد داشت

4) هیچ‌کدام

۸- هدایت کشتی هنگام عملیات داکینگ و آنداکینگ به عهده کدام شخص یا اشخاص زیر می‌باشد؟

1) با خاموش شدن موتورهای کشتی به عهده داک مستر است هرچند فرمانده همیشه حق وتو دارد

2) با خاموش شدن موتورهای کشتی به عهده راهنما و داک مستر است هرچند فرمانده همیشه حق وتو دارد

3)راهنما و فرمانده کشتی هنگام عملیات داکینگ، داک مستر و فرمانده کشتی هنگام عملیات آنداکینگ

4) داک مستر، فرمانده کشتی و راهنما به‌طور توأمان

 

۹- برای تکمیل نظریه کارشناسی خود به چه اشخاصی مراجعه می‌نمایید؟

1) نماینده کشتی جیمز کوک در بوشهر، داک مستر، کارشناسی وزارت کار، شرکت بیمه وادارِ بندر

2) نماینده کشتی جیمز کوک در بوشهر، مسئولین اداره بندر و کشتیرانی بوشهر، اداره کل کار بندر بوشهر

3)فرمانده کشتی جیمز کوک در هر جای دنیا که باشد، شرکت بیمه و اداره کار

4) هیچ‌کدام از موارد فوق سوابق موجود در پرونده را به‌طور کامل مطالعه می‌نمایم و این امر کافی است

10- این حادثه چه ربطی به اداره کار پیدا می‌کند؟

1) هیچ ربطی به اداره کار ندارد ۰ حادثه دریایی است و مقررات دریایی بر آن حاکم می‌باشد

2) ارتباط آن به دلیل بیمه‌های تأمین اجتماعی است و صرفاً بوروکراسی اداری است

3)برای اینکه بتوان دیه مقتولین را از بیمه گرفت گزارش اداره کار لازم می‌باشد

4) هنگام حوادث حین کار اولین اقدامی که باید صورت بگیرد بازرسی وزارت کار می‌باشد که گزارش فنی جامعی توسط نماینده مربوطه تهیه می‌شود

11- این حادثه چه ارتباطی به نیروی انتظامی دارد؟

1) حادثه فوق به دلیل حضور ملیت‌های متفاوت احتیاج به اینترپول (نیروی انتظامی) دارد

2) هرگونه حادثه منجر به قتل و جرح باید با حضور نیروی انتظامی رسیدگی و گزارش مربوطه تهیه شود

3)ربطی به نیروی انتظامی ندارد کاری است که صوری انجام می‌شود

4) هیچ‌کدام

12- گزارش نیروی انتظامی چقدر برای بررسی‌های کارشناسی شما مؤثر است؟

1) اگرچه گزارش مهم و مؤثری است ولی برای قضایای مربوط به حوادث دریایی استفاده زیادی ندارد

2) گزارش مهم و مؤثری است ولی فقط برای افتتاح پرونده در دادگاه کاربرد دارد

3)چون برم بنای شاهدان عینی و تحقیقات زمان حادثه تهیه می‌گردد و فرصت صحنه سازی را از طرفین می‌گیرد گزارش مؤثر و مهمی می‌باشد

4) هیچ‌کدام

13- ارتباط این حادثه به موسسه رده‌بندی کننده کشتی چیست؟

1) اگر حادثه خیلی مهم باشد موسسه رده‌بندی توسط مالک کشتی در جریان قرار می‌گیرد

2) موسسه رده‌بندی به دلیل مقررات کلاس از کشتی بازدید می‌کند

3)موسسه رده‌بندی معمولاً بعد از حادثه گزارش فنی و بی‌نظر خود را تهیه نموده تسلیم مالک می‌نماید

4) هیچ‌کدام

14- اگر هنگام مطالعه پرونده معلوم شد احتیاج به کارشناسان دیگر باصلاحیت متفاوت می‌باشد چه می‌کنید؟

1) پس از مطالعه پرونده با کارشناسان دیگر تماس گرفته با آن‌ها مشورت می‌کنم

2) به کشتی‌سازی خبر می‌دهم

3)به فرمانده یا مالک کشتی و به شرکت کلوپ پیاند آی و بیمه‌گر خبر می‌دهم

4) هیچ‌کدام

1۵- مهم‌ترین مدرک مستند در این حادثه کدام‌یک از موارد زیر است؟

1) دفتر ثبت وقایع در کشتی‌سازی

2) دفتر ثبت وقایع کشتی Log book

3)دفتر ثبت وقایع نیروی انتظامی

4) دفتر ثبت وقایع وزارت کار و تأمین اجتماعی

1۶- اصالت مفاد مندرج در دفتر ثبت وقایع کشتی را چگونه تشخیص می‌دهید؟

1) دفتر ثبت حرکت کشتی و ثبت خودکار حرکت موتورها

2) دفتر ثبت پل فرماندهی کشتی با ثبت اطلاعات چیف میت (افسر اول) کشتی

3)دفتر ثبت وقایع کشتی با ثبت وقایع کشتی‌سازی

4) هیچ‌کدام از موارد فوق از کارشناسی اصالت خط استفاده می نمایم

17- استفاده فرمانده کشتی از موتور درحالی‌که با کشتی از داک خارج شده بوده است، چگونه

توجیه می‌شود؟

1) فرمانده برای جلوگیری از تصادم کشتی با داک باید موتور خود را روشن میکرده است

2) ممکن است فرمانده موتور را روشن کرده باشد ولی زاویه پروانه‌ها صفر باشد و اصلاً مشکلی در عملیات ایجاد نکند

3)فرمانده کشتی اختیار دارد هرلحظه برای ایمنی کشتی هر کاری که لازم باشد انجام دهد

4) فرمانده از اختیار خود برای جلوگیری از برخورد کشتی با داک استفاده کرده است در این صورت مسئول عواقب آن می‌باشد و طبق مقررات بخش مربوط به مسئولیت‌ها و اختیار مالک در قانون دریایی ایران رفتار خواهد شد.

18- در این صورت جان باختن دو نفر در این حادثه را چگونه بررسی و در مورد آن اظهارنظر می‌کنید؟

1) فرمانده باید دیه دو نفر را بپردازد

2) فرمانده اقدامی غیرعمدی کرده است و از پوششی بیمه‌ای برای دریافت غرامت استفاده می‌کند

3)مالک کشتی مسئول خسارات حادثه شده است و فرمانده در مقابلی مالک جوابگو است

4) فرمانده عمداً در ایجاد حادثه نقش داشته است و باید شخصاً خسارت بازماندگان را بپردازد

1۹- مسئولیت جان باختن آقای جان هادسون به عهده کیست؟

1) شرکت زاندونل                   3)خودش

2) شرکت کشتی‌سازی              4) نماینده کشتی در بوشهر

2۰- به نظر شما علت تامه سانحه چیست؟

1) استفاده فرمانده از موتور در داخلی داک

2) وزش باد هنگام عملیات آنداکینگ

3)زیگزاک رفتن کشتی هنگام عملیات آنداکینگ

4) پاره شدن طناب

21- در تماسی که با فرمانده جیمز کوک می‌گیرید نامبرده استفاده از زبان فارسی هنگام عملیات آنداکینگ را علت اصلی عدم اطلاع از وضعیت حاکم و درنتیجه استفاده اجباری از موتور اعلام می‌کند. این قضیه چقدر برای شما قابل قبول است؟

1) کاملاً قابل قبول است چون بین یدک کشی، راهنما و داک مستر صحبت‌ها فارسی مبادله می‌شود و فرمانده نمی‌فهمد چه چیزهایی بین آن‌ها ردوبدل می‌شود

2) در این صورت از راهنما می‌خواهم توضیح دهد بعد بر اساس توضیح راهنما اظهار نظر می نمایم

3)از فرمانده یدک‌کش می‌خواهم توضیح دهد و به دفتر ثبت وقایع یدک کش مراجعه می‌نمایم

4) هیچ‌کدام

22- اگر فرمانده بگوید موتور را روشن کردم ولی با زاویه پروانه صفر و عین این موضوع در LOGBOOK نوشته شده باشد در این صورت چه می کنید؟

1) قبول می‌کنم

2) با فرمانده دوم موضوع را کنترل مجدد می‌کنم

3)با مدیر ماشین موضوع را کنترل می‌کنم

4) هیچ‌کدام

23- کوتاهترین راه برای اتمام توقیف کشتی کدام گزینه است؟

1) اخذ تعهد از مالک کشتی برای پرداخت خسارات در صورت محکوم شدن در آینده

2) اخذ ضمانت‌نامه بانکی کلوپ پیاند آی کشتی

3)اخذ تعهد از مالک کشتی و مدیر کشتی‌سازی برای تبعیت از حکم صادره دادگاه در آینده

4) هیچ‌کدام

24- آیا در این حادثه هیچ مسئولیتی متوجه راهنما نخواهد بود؟

1) خیر - راهنما نقش مشاور را دارد

2) تمامی مسئولیت‌ها متوجه راهنماست که اجازه استفاده از زبان فارسی را داده است

3) 20% غرامت دیه را باید راهنما بدهد

4) ازنظر قانونی راهنما در مقابل مالک کشتی مسئولیتی ندارد ولی اداره بندر با استفاده از مقررات داخلی با مشارالیه برخورد خواهد کرد

2۵- آیا مالک یا فرمانده می‌تواند از حق قانونی خود یعنی محدودیت مسئولیت استفاده کند؟

1) بله طبق مقررات یورک آنتورپ رول از این حق استفاده می‌کند

2) خیر صد درصد غرامت را باید مالک یا فرمانده بپردازند

3) قانونی دریایی ایران برای اینگونه موارد 1۰۰ لیره استرلینگ به ازا هر کیلوگرم پیش‌بینی کرده است

4)هیچ‌کدام

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی