راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Gaz_Gazresani_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- حداکثر افت فشار مجاز گاز در حدفاصل کنتور گاز تا دستگاههای مصرف کننده گاز خانگی، چه میزان باید باشد؟

 ۱) 5 , ۲۵ پوند بر اینچ مربع

۲) ۷ اینچ ستون آب

 ۳) ۱۲٫۷ میلی متر ستون آب

۴) ۱۶٫۵ سانتی متر ستون آب

٢-منظور از راندمان توربین گازی از نوع open cycle چیست؟

 ۱) مقدار کار انجام شده توربین به مقدار انرژی حرارتی گاز مصرف شده

 ۲) نسبت فشار گاز خروجی از توربین به فشار گاز ورودی به محفظه احتراق

 ۳) نسبت تفاضل فشار گاز خروجی و ورودی به فشار گاز ورودی به محفظه احتراق

 ۴) نسبت دمای گازهای حاصل از احتراق خروجی از توربین به دمای گاز داخل محفظه احتراق

۳-ترکیب حجمی یک گاز طبیعی، متشکل از ۹۴ درصد متان (CH) و ۶ درصد اتان (CH) است. ترکیب وزنی این گاز، چگونه است؟

 ۱) ٪۹۱٫۲ متان و ۸/ ۸٪ اتان

۲) ٪۸۹٫۳ متان و7/10٪ اتان

۳) ٪۹۵٫۳ متان و 4/ ۷٪ اتان

۴) ٪۹۴ متان و ۶٪ اتان

۴-در یک سالن به ابعاد ۱۰×۶ متر و ارتفاع ۳ متر، گاز طبیعی با شدت ۶۵ لیتر در دقیقه در فشار psig۱۰ و دمای ۷۰ درجه فارنهایت نشت می کند. حداقل زمان برای رسیدن سالن به حد انفجار پایین، چند دقیقه است؟ (ضریب تراکم معادل ۱ و شرایط فشار و دمای سالن معادل شرایط استاندارد فرض شود.)

۸۴ (۱                    ۱۱۰ (۳

۹۰ (۲                    132(4

۵-در فرایند شیرین سازی گاز از طریق Absorption، کدام محلول به عنوان ماده جاذب مورد مصرف قرار نمی گیرد؟

 ۱) MDEA(متیل - دی - اتانول آمین)

 ۲) DEA (دی - اتانول آمین)

 ۳) MEA (مونو اتانول آمین)

۴) DEG (دی اتیلن گلایکل)

۶-هدف از شیرین سازی (Sweetening) گاز طبیعی، حذف کدام یک از مواد موجود در گاز است؟ ۱) گازهای اسیدی، اعم از C ، S و ...

 ۲) هیدروژن سولفور S) )

3) گاز مونوکسید کربن (C)

۴) گاز کربنیک (C)

۷-احتراق کامل (به صورت Stocumetric) ۲٫۲۴ مترمکعب گاز طبیعی با ترکیب مولکولی متان = ۹۰٪ و اتان = ۱۰٪، به چند مترمکعب هوا نیاز دارد؟ (هوا، گاز کامل فرض شود.)

۱۹ (۱                   ۲۳ (۳

۲۰ (۲                  ۲۶ (۴

۸-هدف از انجام نم زدایی در گاز طبیعی چیست؟

 ۱) افزایش نقطه شبنم گاز

 ۲) کاهش نقطه شبنم گاز (water dew point)

۳) جذب کامل آب و بخارات موجود در گاز (در حد صفر)

۴) جداسازی کلیه مایعات همراه گاز، اعم از آب و هیدروکربورهای سنگین (بخارات)

۹-درجه حرارت اشتعال خود به خودی (Self ignition temperature) مخلوط مناسب گاز متان با هوا در فشار آتمسفر، چند درجه سانتی گراد است؟

۱۰۰ (۱                  ۲۵۰ (۳

۱۲۰ (۲                 ۵۸۰ (۴

۱۰- آزمون دوره ای کلیه سیلندرهای گاز مایع، هر چند سال یک بار می باشند؟

1) 10                           2) 5

3) 3                          4) 2

۱۱-ظرفیت عبور گاز از دهانه یک مخزن ذخیره گاز مایع، با کدام مورد نسبت مستقیم دارد؟

۱) فشار گاز موجود در مخزن

۲) ارتفاع سطح مایع داخل مخزن

 ۳) سطح کلی بدنه مخزن

۴) دمای گاز داخل مخزن

۱۲-در آزمایش فشار هیدروستاتیکی (Hydrostatic Pressure Test) مخازن ذخیره گاز مایع، میزان فشار و مدت زمان آزمایش، چقدر است؟

 ۱) در فشار psig۲۵۰ و مدت ۱ ساعت

 ۲) ۲ برابر فشار طراحی در مدت ۴ ساعت

 ۳) معادل فشار طراحی برای مدت ۲۴ ساعت

 ۴) ۱٫۵ برابر فشار طراحی برای حداقل ۳۰ دقیقه

۱۳- حداکثر وزن مجاز گاز مایع مورد ذخیره در هر سیلندر، معادل کدام مورد است؟

 ۱) ٪۴۵ وزن ظرفیت آبی هر سیلندر

۲) ۸۵٪ حجم داخلی سیلندر

 ۳) ٪۷۰ حجم داخلی سیلندر

۴) ٪۹۷ حجم داخلی سیلندر

 ۱۴- رهانه های نصب شده بر روی سیلندرهای کوچک گاز مایع با ظرفیت حداکثر ۶ لیتر، در کدام یک از فشارهای زیر، باز می شوند؟

 ۱) ۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

۲) ۱۶ بار (Bar)

۳( ۲۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

۴) ۱۷۴ پوند بر اینچ مربع

 ۱۵- برای تخلیه گاز مایع از یک مخزن ثابت ذخیره و یا تانکر حمل LPG کدام یک از دستگاههای زیر، مورد استفاده قرار نمی گیرند؟

 ۱) پمپ خلأ (Vaccum Pump)

۲) کمپرسور

۳) پمپ دنده ای (Gear Pupm)

۴) پمپ و کمپرسور به صورت توأمان

 ۱۶- حداقل فشاری که لوله های قابل ارتجاع (شیلنگ) مورد کاربرد برای LPG بایستی تحمل نمایند، چه میزان است؟  (فشار ترکیدگی یا فشار پاره شدن)

 ۱) ۲۴ بار (Bar)

۲) ۸۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

۳) ۱۷۶٫۴ پوند بر اینچ مربع

۴) دو برابر فشار طراحی بدنه مخازن ذخیره یا سیلندر

 ۱۷- در یک محوطه تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع، تعداد ۵ مخزن ذخیره، هر یک با سطح بدنه ۸۰ مترمربع به انضمام تعداد ۱۰ سر انشعاب آب آتش نشانی نصب شده است. چنانچه برای هر مترمربع سطح بدنه مخازن، ۱٫۵ لیتر در دقیقه و برای هر سر انشعاب ۱۰۰ لیتر در دقیقه آب لازم باشد، گنجایش مخزن ذخیره آب آتش نشانی طبق استاندارد NFPA، چه میزان است؟

 ۱) 84۰۰۰ لیتر

۲) ۱۲۰,۰۰۰ لیتر

 ۳) 3۵۰۰ فوت مکعب

۴) ۱۶۸ مترمکعب

 

 

۱۸- حداکثر دوره زمانی بازرسی مخازن CNG نصب شده بر روی خودروها، چند ماه است؟

۳۶ (۱                  ۶۰ (۳

۱۲ (۲                  24(4 

۱۹- نوعی گاز طبیعی دارای ترکیب مولکولی متان = ۹۱٪، اتان = ۵٪ و مخلوط پروپان و بوتان به صورت مساوی = ۴٪ می باشد. وزن مخصوص این گاز نسبت به هوا، چه میزان است؟

۶۷۶/0 (۱                      ۲) ۶۲۴/ ه

۶۱۵/0 (۳                      ۴) ۵۸۰ره

۲۰-حداکثر شیب طولی باند عملیات ساختمانی در زمان احداث خطوط لوله انتقال گاز بین شهری، چند درصد است؟

۲۲ (۱                  ۲۴ (۳

۱۲ (۲                  ۱۶ (۴

۲۱-حداقل عمق کانال برای احداث خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی در مناطق کوهستانی، چه میزان برحسب سانتی متر باید باشد؟

 ۱) قطر لوله + ۹۰

۲) قطر لوله + ۱۱۰

۳) قطر لوله + ۸۰

۴) قطر لوله + ۱۰۰

۲۲-حداقل فاصله مجاز بین درز طولی دو لوله مجاور در هنگام جوشکاری خطوط لوله انتقال گاز، معادل کدام است؟

۱) قطر لوله

۲) ۴۵ درجه

۳) ۳۰ درجه

۴) ۱۰ برابر ضخامت لوله

 

۲۳- حداکثر قطر اسمی مجاز لوله کشی گاز در ساختمانهای مسکونی در فشار پوند بر اینچ مربع، چند اینچ است؟

1)2                             2) 4

3) 6                           4) 8

۲۴- مخازن ثابت ذخیره سازی گاز مایع (LPG) مطابق استاندارد ASME، ظرف چند سال پس از اولین تاریخ بهره برداری، باید تحت آزمایش کلی و بازرسی قرار گیرند؟

1)5                            2) 8

3) 15                       4) 10

۲۵- در اجرای لوله کشی توکار ساختمانهای مسکونی و تجاری، کاربرد کدام یک از اتصالات زیر، الزامی است؟

۱) فقط باید از اتصالات فولادی جوشی بدون درز و با روش جوشکاری برقی استفاده شود.

 ۲) استفاده از اتصالات مالیبل مجاز است، مشروط بر اینکه بازرسی و تست شده باشد.

 ۳) استفاده از اتصالات دنده ای مجاز است، اما اتصالات جوشی ارجحیت دارد.

 ۴) فقط باید از اتصالات دنده ای استفاده شود.

۲۶- حداقل فشار ترکیدن لوله های پلی اتیلن مورد مصرف در شبکه های گاز شهری، معادل کدام است؟

 ۱) ۲۴ بار (Bar)

۲) ۱۲ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

 ۳) ۲۳۵٫۲ پوند بر اینچ مربع

۴) ۳۲ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

۲۷-جنس الیاف مورد کاربرد در مخازن CNG نوع کامپوزیتی، در کدام مورد، اشتباه است؟

 ۱) کربن

۲) پلی استر

 ۳) آرامید

۴) شیشه

۲۸- می خواهیم ۵۰۴۰,۰۰۰فوت مکعب استاندارد در ساعت گاز طبیعی را پس از عبور از کمپرسور و رسانیدن به فشار psig۲۷۹٫۳ و دمای°C ۱۵٫۶ از طریق خط لوله فولادی به فاصله یک کیلومتری انتقال دهیم. قطر اسمی خط لوله، چند اینچ است؟

۱۲ (۱                            8( 2

 ۱۶ (۳                        ۲۰ (۴

۲۹- در یک مخزن گاز طبیعی فشرده از نوع 2-CNG، اگر عمق خوردگی در سطح خارجی مخزن بزرگ تر از چند میلی متر باشد، مردود شناخته می شود؟

°۵/0)۱                        ۲) ۷۵,ه              

1)3                           4) ۱٫۲۵

۳۰- چنانچه یک مترمکعب گاز طبیعی در شرایط متعارف دارای ترکیب حجمی ۹۲٪ متان و ۸٪ اتان باشد،ترکیب وزنی گاز مزبور، معادل کدام است؟

 ۱) ٪۷۲ متان و ۲۸٪ اتان

۲) ٪۸۴ متان و ۱۶٪ اتان

 ۳) ٪۸۶ متان و ۱۴٪ اتان

۴) ٪۹۲ متان و ۸٪ اتان

۳۱- حداکثر مقادیر هیدروژن سولفوره و سایر سولفیدهای موجود در گاز طبیعی پالایش شده، چند میلی گرم در هر مترمکعب استاندارد است؟

۳۲ (۱                       23(2     

۱۴ (۳                      7(4

۳۲- در یک جایگاه CNG، جمعا تعداد ۱۶۰ کپسول ذخیره گاز فشرده هر یک به گنجایش ۵۰ لیتر در فشار ذخیره سازی ۱۹۹ آتمسفر (psig۲۹۲۵٫۳) و دمای ۱۵٫۶ درجه سانتی گراد نصب است. جمع كل CNG موجود در جایگاه، چند کیلوگرم است؟ (گاز از نوع ایده آل و دارای وزن مخصوص ۶۱۸/ 0 فرض شود.)

۲۴۰۰ (۱               ۱۲۸۰ (۳

۱۶۶۰ (۲               ۹۸۰ (۴

۳۳- در مجتمع های مسکونی بزرگ که لوله کشی گاز آنها برای فشار psig۲ احداث می شوند، آزمایش مقاومت با هوا برای کدام یک از فشارها و زمان تست مندرج در زیر انجام می شود؟

 ۱) یک آتمسفر۔ ۳۰ دقیقه

۲) ۱۴٫۷ پوند بر اینچ مربع - ۲۴ ساعت

 ۳) ۱۵ پوند بر اینچ مربع - 10 ساعت

 ۴) یک اتمسفر 60 دقیقه

 ۳۴- حداکثر فشار گاز اکسیژن در کپسول های ۴۰ لیتری تولیدی در ایران، چند بار (Bar) است؟

۹۰ (۱                     ۱۲۰ (۳

۱۱۰ (۲                    ۱۵۰ (۴

۳۵- در مواردی که هوای احتراق لوازم گازسوز از داخل ساختمان تأمین می شود، کدام یک از موارد زیر، طبق ضوابط مصوب، باید برای تأمین هوای لازم رعایت شود؟

۱) وجود یک سانتی مترمربع فضای باز به ازای هر ۸۰ کیلوکالری ارزش حرارتی گاز موردمصرف

۲) وجود یک سانتی مترمربع فضای باز به ازای هر ۴۰ کیلوکالری ارزش حرارتی گاز موردمصرف

۳) وجود حداقل یک سانتی مترمربع فضای باز به ازای هر دستگاه گازسوز نصب شده

۴) وجود ۱۰ سانتی مترمربع فضای باز به ازای هر دستگاه گازسوز در حال احتراق

 ۳۶- نسبت عدد اکتان CNG به عدد اکتان بنزین، حدود کدام است؟

1(1                             05/2 (۳

۱٫۷۵ (۲                       ۱٫۴۵ (۴

۳۷- پرتونگاری جوش در لوله کشی های گاز، در کدام یک از موارد زیر، الزامی است؟

۱) قطر لوله حداقل ۳ اینچ و فشار گاز حداقل ۰٫۱۴ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.

 ۲) فشار گاز در لوله ، ۶۰ پوند بر اینچ مربع یا بیشتر باشد.

 ۳) تمامی لوله کشی های گاز خانگی

 ۴) قطر لوله بالاتر از ۴ اینچ باشد.

۳۸- استفاده از اتصالات دنده ای در لوله کشی گاز ساختمان ها، در کدام صورت مجاز است؟

۱) کلا مجاز نیست.

 ۲) تمامی لوله کشی های روکار با فشار ۷ اینچ آب

 ۳) لوله کشی روکار با فشار ۷ اینچ آب تا قطر ۲ اینچ

 ۴) لوله کشی های روکار و توکار تا قطر 1 اینچ و فشار ۷ اینچ آب

۳۹- مشخصه اصلی برای محاسبه و تعیین قطر لوله های گاز، کدام است؟

 ۱) وزن مخصوص گاز

۲) سرعت خطی گاز

 ۳) دمای گاز

۴) فشار گاز

۴۰- نوع جوشکاری الکتریکی مجاز در اتصالات جوشی لوله های گاز خانگی و تجاری، در کدام مورد مجاز نیست؟

 ۱) لب به لب (Bult Weld)

۲) لب به لب و ماهیچه ای

 ۳) ماهیچه ای (Fillet Weld)

۴) روی هم (Lap Weld)

۴۱- حداکثر ظرفیت آبی سیلندرهای CNG برای ذخیره سازی گاز و نصب در خودروها، چند لیتر است؟

۵۰۰ (۱                  ۲۵۰ (۳

۴00 )۲                  ۱۵۰ )۴

 

 

۴۲- ظرفیت مخزن آب یک آبگرمکن گازسوز زمینی خانگی، معادل ۲۴۰ لیتر است. چنانچه از طریق احتراق گاز، دمای آب مخزن آب گرمکن از°c ۱۵ به°c ۶۵ رسانیده شود، چه حجم گاز بر حسب مترمکعب استاندارد، مورد احتراق کامل قرار می گیرد؟

 (ارزش حرارتی گاز برابر ۹۰۰ بی-تی-یو بر فوت مکعب و راندمان جذب حرارت حاصل از احتراق گاز معادل ۵۰٪ فرض شود.)

3(1                                ۱٫۵ (۳

۲٫۷ (۲                           ۱۸ (۴

۴۳- درنتیجه تقلیل فشار ناگهانی گاز طبیعی و در شرایط عدم تبادل حرارت، کدام تغییر در گاز حاصل می شود؟

۱) دمای گاز گاهی کاهش و در برخی موارد افزایش می یابد.

 ۲) دمای گاز تغییر نمی یابد.

 ۳) دمای گاز افزایش می یابد.

 ۴) دمای گاز کاهش می یابد.

۴۴-حداکثر فشار گاز ورودی به ایستگاههای تقلیل فشار گاز شهری (CNG)، چند پوند بر اینچ مربع است؟

۱۰۵۰ (۱                        ۹۰۰ (۳

۹۵۰ (۲                        ۷۰۰ (۴

۴۵- حداقل فشار آزمایش لوله های فشار قوی فولادی که برای انتقال CNG در خودرو نصب می شوند، چند بار (Bar) است؟

۳۳۰ (۱                        ۲۲۰ (۳

۷۰۰ (۲                        ۴۴۰ (۴

 

 

 

۴۶- در سیستم حفاظت کاتودیک از نوع جریان اعمالی (Impressed Current)، نحوه اتصال سیمهای خروجی از یکسوکننده چگونه است؟

۱) نصب آند لازم نیست و فقط سیم منفی به لوله وصل میشود.

 ۲) قطب منفی به لوله و قطب مثبت به زمین Earthing) )

۳) قطب مثبت به لوله و قطب منفی به آند

 ۴) قطب منفی به لوله و قطب مثبت به آند

۴۷- زاویه پخ لبه لوله های گاز در جوشکاری لب به لب، چه میزان است؟

۱) محدودیت ندارد.                         30(3

۴۵ (۲                                      ۲۲٫۵ (۴

۴۸- مدت زمان آزمون دورهای سیلندرهای مورداستفاده برای گازهای اکسیژن، ازت و آرگون، چند سال است؟

(۱) دو                         ۳) پنج

۲) سه                         ۴) ده

۴۹- چنانچه در داخل یک کانال در درون شهرها، لوله گاز و کابل برق فشار قوی درون یک کانال قرار گیرند،ترتیب استقرار آنها منطبق با کدام مورد زیر است؟

 ۱) کابل برق فشار قوی در عمقی پایین تر از لوله گاز قرار می گیرد.

۲) لوله گاز در پایین ترین عمق نسبت به کابل برق قرار می گیرد.

۳) استقرار کابل برق و لوله گاز فشار قوی در یک کانال، منطبق با استاندارد نیست.

۴) کابل برق و لوله گاز، هر دو به صورت موازی، در عمق حداقل ۱۱۰ سانتی متری و در فاصله یک متر مستقر می شوند.

۵۰-حداکثر مقدار بخار آب موجود در گاز طبیعی نم زدایی شده، معادل چند میلی گرم در هر مترمکعب گاز باید باشد؟

۷ (۱                    ۳۵ (۳

۲۳ (۲                   32(4

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی