راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1373

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1373

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Mashinalat_Karkhanejat_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال - 1373‬ ‫گروه صنعت و فن‬ ‫1 - ماشین صفحهتراش با ۰۲ رفتوبرگشت در هر دقیقه طول کورس چهل سانتیمتر را طی میکند سرعت برش متوسط‬ ‫آن چقدر است؟‬ ‫الف - ‪1/6 m/min‬‬ ‫ب - ‪16m/min‬‬ ‫ج - ‪۲4m/min‬‬ ‫د - ‪3۲ m/min‬‬ ‫۲ - شعله جوشکاری با اکسیژن زیاد (شعله اکسیده شده) چه تأثیری در درز جوش دارد و از این نوع شعله برای‬ ‫جوشکاری چه اجناسی استفاده میشود.‬ ‫الف - موجب سخت شدن درز جوش میشود برای جوشکاری قطعات آلومینیومی استفاده میشود.‬ ‫ب – باعث نرم شدن درز جوش شده و برای جوشکاری قطعات برنجی و گرم کردن قطعات برای آبکاری به کار میرود.‬ ‫ج – باعث سوختن درز جوش شده و برای جوشکاری قطعات برنجی و گرم کردن قطعات برای آبکاری خوب است.‬ ‫د – باعث پرت شدن ذرات مذاب به اطراف گردیده و امکان جوشکاری را از بین میبرد.‬ ‫3 - در کارخانجات نساجی برای دفع الکتریسیته ساکن و بهتر بافتن بهتر است،‬ ‫الف - برقی گیر نصب شود‬ ‫ب - هوای کافی در جریان باشد‬ ‫ج - ماشینآلات مرتباً روغنکاری شود‬ ‫د - میزان رطوبت باال باشد‬ ‫4 - در یک نیروگاه با توربین بخار برای افزایش بازده (راندمان) حرارتی میتوان‬ ‫الف - بخار را در هوا تخلیه کرد‬ ‫ب - شرایط برج خنککن را بهبود بخشید‬ ‫ج - فشار داخل کندانسور را باال برد‬ ‫د - مستقیماً سوخت را به داخل توربین تزریق کرد‬ ‫‪‬‬ ‫۵ - یک اسب دیگ بخار تقریباً معادل است با ..... کیلوکالری‬ ‫الف - ۰68‬ ‫ب - ۰۰۲8‬ ‫ج - ۰۰۰3۲‬ ‫د - ۰۰۰1‬ ‫6 - در کلیدهای اتوماتیک کار رلههای مغناطیسی و رلههای حرارتی به ترتیب عبارتاند از:‬ ‫الف - قطع اتصال کوتاه و قطع بارزیادی‬ ‫ب - قطع بارزیادی و قطع اتصال کوتاه‬ ‫ج - قطع بار ناگهانی و قطع ولتاژ زیاد‬ ‫د ـ قطع اتصال کوتاه و قطع ولتاژ کم‬ ‫7- احداث پست ترانسفورماتور در انتقال انرژی بهمنظور ...... بهکاربرده میشود.‬ ‫الف - تأمین قدرت موردنیاز‬ ‫ب - کاهش تغییرات ولتاژ‬ ‫ج - کاهش حرارت در سیمها و اتصاالت (شبکه)‬ ‫د – کاهش تلفات انرژی‬ ‫8 - کدام عبارت زیر مناسبتر است‬ ‫الف - سیمپیچ تحریک شونده رله پریمر مستقیماً در مدار جریان قرار میگیرد.‬ ‫ب - در شبکههای سه فاز مداری متعادل است که امپدانس سه فاز برابر باشند.‬ ‫ج - ضریب تو ان در شبکه با کاهش بار رآکتیو افزایش مییابد.‬ ‫د – کلیه عبارات فوق مناسب هستند.‬ ‫۹- گری پاژ در موتورهای احتراقی معموالً به دالیل زیر اتفاق میافتد.‬ ‫الف ـ باال رفتن دور موتور و کار نکردن پمپ آب‬ ‫ب - پائین آمدن دور ناگهانی موتور در اثر بار زیاد‬ ‫ج - ازکارافتادن پمپ روغن‬ ‫د - کلیهٔ موارد فوق‬ ‫‪‬‬ ‫۰1 - اگر یک قطعه فلز را چکش زده و فشردهتر نماییم،‬ ‫الف - هدایت الکتریکی آن تغییر میکند‬ ‫ب - کشش (‪ )Tensile‬آن زیاد میشود‬ ‫ج - وزن مخصوص تغییر میکند‬ ‫د - هیچکدام‬ ‫11 - تأسیسات مختلف تشکیلدهنده یک نیروگاه گازی را شرح دهید و فرق بین این نوع نیروگاهها را با نیروگاههای بخار و‬ ‫آب ازلحاظ مزایا و معایب بیان نمایید.‬ ‫۲1 - جرثقیلی باری به وزن ‪ 1۵۰۰ Kg‬به ارتفاع سی متر در مدت یک دقیقه باال میبرد اگر ضریب بهره جرثقیل ۵7 درصد‬ ‫و ضریب بهره موتور الکتریکی آن را با ۵11 ولت اختالف سطح حساب کنید.‬ ‫31 - لی آوت )‪ (LAY OUT‬تولید یک کارخانه صنعتی را رسم و مختصراً کار هر قسمت را توضیح فرمایید.‬ ‫41 - مدار فرمان اصلی چپگرد وراست گرد یک دستگاه الکتروموتور سه فاز را رسم کنید.‬ ‫۵1 - کوره سرب و ماشینهای فینیشر ‪ FINISHER‬و کم کنی و بر دریل راگن و جامبو دریل و تار رکرین و برجاری در‬ ‫کدام صنایع مصرف دارند.‬ ‫61 - در یک مصرفکننده الکتریکی به قدرت ‪ ۲۰ KVA‬با ضریب توان 6/۰ که توسط منبع ۰۲۲ ولت و ۰۵ هرتس تغذیه‬ ‫میشود میخواهیم ضریب توان را به حداکثر برسانیم ظرفیت خازن را برحسب میکرو فاراد محاسبه و معلوم کنید چند‬ ‫عدد خازن ‪ 1۰ KVA R‬الزم است.‬ ‫71 - شش عامل مهم در قیمتگذاری یک دستگاه موتور ژنراتور برق منصوب در یک کارخانه صنعتی را شرح دهید·‬ ‫81 - در شبکههای لولهکشی ضربه قوچ را مختصراً شرح دهید و طرز جلوگیری از اثرات تخریبی آن را بیان نمایید‬ ‫۹1 - انواع پمپ ھا را نام ببرید و مزایا و معایب پمپهای سانتریفوژ را نسبت به سایر پمپ بنویسید.‬ ‫۰۲ - مراحل خرید ماشینآلات از خارج را شرح و نحوه قیمتگذاری به نرخ عادله روز را توضیح فرمایید.‬ ‫موفق باشید‬ ‫‪‬‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

آزمون