راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی (ارزیابی) کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1371

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی (ارزیابی) کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1371

0 تومان
کد محصول : Motori_Zamini_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ا- ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ارزﯾﺎﺑﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

2- اﺧﺘﻼف وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎور 608 و 808 داراي ﻣﺪل و اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﻤﺮه ﮐﺮاﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري واﺣﺪ در ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﮐﺪامﯾﮏ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزش دارد؟

3- اﺳﮑﺮﯾﭙﺮ ﭼﻪﮐﺎر هﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟

4- ﺳﺎﯾﺪ ﺑﻮم ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟

5- آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬارﻧﺪِ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه را ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﻧﻈﺮ و دﻟﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﺮﻗﻮم دارﯾﺪ؟

6- ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

7- ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 8- ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

9 ﻟﻮدر ﮐﺎﺗﺮﭘﯿﻼر در ﭼﻪ اﻧﺪازهﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

10- ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪاي در ﺳﺎل 1368 ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 25000000 رﯾﺎل ﺧﺮﯾﺪاريﺷﺪه اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﺴﺮ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻓﺘﺮي ﻫﻤﺎن وﺳﯿﻠﻪ 5000000 رﯾﺎل اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ دﻓﺘﺮي وﺳﯿﻠﻪ را در ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ درﻫﺮﺻﻮرت دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

11 ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺰاﯾﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

12- ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﻮاري ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺪل 78 در وﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﮐﻪ رﻧﮓ ﻧﺸﺪه و: ازﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ در ﻋﺮف ﺑﺎزار روز )71 /3/7( ﭼﻘﺪر و در ﺳﺎل 1365 )ﭼﻘﺪر ﺑﻮده)؟

13- در ارزﯾﺎﺑﯽ دو دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺪل 75 و اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ اﺧﺘﻼف، ارزش ﻋﺎدﻟﻪ آنﻫﺎ در ﻋﺮف ﺑﺎزار روز 71 /02 /7 ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

1- اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 50 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ درﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ، اﮔﺮ زﻣﺎن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي راﻧﻨﺪه 075/ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻄﮑﺎك ﺟﺎده ﻧﯿﺰ 75 /، ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه از ﻧﻘﻄﻪ رؤﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺷﻮد؟

2- ﻣﯿﺰان ﺷﯿﺐ ﻃﻮﻟﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﻋﻼوه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺷﯿﺐ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ درﺻﺪ، ﺿﻤﻨﺎً ﺷﯿﺐ ﻋﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮد.

3- ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻤﯽ ﺟﺰو ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻞ اﺳﺖ، در ﺗﺼﺎدف از روﺑﺮو ﺑﯿﻦ دو ﭘﯿﮑﺎن راﻧﻨﺪه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را راﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

4 - ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻪ راﻧﻨﺪهاي ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﭼﻬﺎرراه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی