راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : nafaghe_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱- چنانچه زوج که دارای تابعیت خارجی است در ایران فوت کند، کدام مورد صحیح است؟

۱) اصول محاکمات، تابع دولت مقر دادگاه و در تقسیم ارث و احوال شخصیه، تابع دولت متبوع متوفی

 ۲) تقسیم ماترک، تابع قانون محل اقامتگاه مشترک زوجین و در اصول محاکمات، تابع قانون مقر دادگاه

 ۳) اصول محاکمات، تابع قانون مقر دادگاه و در تقسیم ماترک، تابع قانون دولت متبوع زوجه

 ۴) تقسیم ارث، تابع قانون دولت متبوع زوجین و در اصول محاکمات، تابع قانون مقر دادگاه

 ٢- کدام مورد، صحیح است؟

١) اگر زن خارجی شوهر ایرانی اختیار کند، تأثیری در تابعیت وی ندارد.

 ۲) فردی که در ایران از پدری که غیر ایرانی است متولد شده باشد، تابعیت ایرانی دارد.

۳) کسی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده است، تابعیت

ایرانی دارد.

 ۴) فردی که در ایران متولد شده ولی پدر و مادر غير معلوم دارد، تابعیت ایرانی او مشروط به این است که پس

از هجده سال، یک سال در ایران اقامت گزیند. پدری درخواست تابعیت جمهوری اسلامی ایران را تقدیم کرده و پس از جری تشریفات قانونی، به تابعیت ج...) نایل آمده است

3-. کدام مورد، صحیح است؟

 ۱) زن و اولاد صغير او تبعه دولت ایران شناخته می شوند.

 ۲) زوجه او به طور مطلق، به تبع شوهر، تابعیت ج.۱. ۱ را تحصیل می کند.

 ۳) فرزندان به طور مطلق، به تبع پدر، تابعیت ج.ا.ا را تحصیل می کنند.

 ۴) تأثیری در تابعیت فرزندان ذکور که در زمان تقاضای پدر دارای ۱۵ سال و فرزندان اناث ۹ سال هستند، ندارد.

 ۴- اتباع خارجی که در ایران دارای ماترک منقول و غیرمنقول می باشند، درصورت فوت در ایران، از حیث قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث و وصیت، تابع کدام دولت هستند؟

 ۱) دولت مقر دادگاه

۲) دولت متبوع متوفی

 ۳) آخرین اقامتگاه متوفی

۴) دولتی که وراث، رضایت و یا تراضی نمایند.

 

5- چنانچه متوفی دارای قراردادهای مختلف باشد، تعهدات ناشی از آن، تابع کدام قانون است؟

 ۱) محل فوت متوفی یا مقر دادگاه

۲) محل فعالیت اصلی متوفی و مقر دادگاه

 ۳) آخرین اقامتگاه متوفی

۴) محل وقوع عقد قرارداد و یا حاکمیت اراده

 ۶- روابط مالی زوجین دارای تابعیت مختلف، تابع کدام قانون است؟

 ۱) محل اقامتگاه زوجه

۲) محل اقامتگاه زوج

۳) تابع دولت زوجه

 ۴) تابع دولت زوج

 ۷- اگر بین زوجین که دارای تابعیت مختلف هستند، نزد محاکم ایرانی دعوی نفقه مطرح شود، کدام قانون

حاکم است؟

 ۱) دولت متبوع زوج

۲) اقامتگاه مشترک

 ۳) مورد توافق طرفین

۴) مقر دادگاه

 ۸- در تابعیت، قانون مدنی از کدام یک از قواعد زیر، پیروی کرده است؟

 ۱) خون

۲) خاک

 ۳) خون و خاک

۴) اراده شخص و تصویب هیئت وزیران

 ۹- کدام مورد درخصوص ارث بردن زوج از زوجه، صحیح است؟

۱) به طور مطلق به ارث می برد.

 ۲) در صورت نبودن حاجب، به ارث می برد.

 ۳) در صورت نبودن حاجب، به ارث می برد.

 ۴) اساسأ حجب، تأثیری در میزان ارث بین آنها ندارد.

 

۱۰- در بین وراث طبقه اول، اگر برای میت اولادی نباشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) هر یک از اولاد اولاد به اتفاق ابوین متوفی بسویه ارث می برند.

 ۲) اولاد اولاد او، قائم مقام پدر یا مادر خود خواهند بود و تمام ماترک را ارث می برند.

 ٣) اولاد اولاد، قائم مقام پدر یا مادر خود خواهند بود و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد، ارث می برد.

۴) اولاد اولاد با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می برد، اما در بین اولاد، اقرب به میت ابعد را از ارث محروم مینماید.

 ۱۱- کدام مورد، صحیح است؟

۱) با بودن اولاد، اولاد اولاد ابوین میت، ثلث ارث می برد.

 ۲) با بودن اولاد یا اولاد اولاد، ابوین میت یک سدس ارث می برد.

 ۳) اگر برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد، زوج ربع و زوجه ثمن ارث می برد.

 ۴) میت در طبقه اول وارث نداشته باشد و در طبقه دوم چند برادر و خواهر داشته باشد، مادر میت یک سدس ارث می برد. ۱۲- کدام مورد، صحیح تر است؟

۱) قتل عمد، اعم از مباشرت یا تسبیب، منفردأ یا مشارکت، مانع ارث است.

 ۲) قتل به صورت مطلق، از موانع ارث برای اولاد یا اولاد اولاد است.

 ۳) قتل عمد، صرفا به صورت مباشرت، از موانع ارث است.

۴) قتل برای دفاع، درصورت مباشرت، مانع ارث است.

 ۱۳- کدام مورد، صحیح است؟

۱) رجوع پدر از لعان، اثری در ارث پدر از فرزند ندارد.

 ۲) لعان از موانع ارث برای فرزند، اعم از پدر و مادر است.

 ۳) فرزندی که مورد لعان پدر واقع شده، از مادر و مادر از او، ارث نمی برد.

۴) فرزندی که مورد لعان پدر واقع شده، از پدر و پدر از او، ارث نمی برد.

 ۱۴- قانون مدنی ج.ا.ا در خصوص اموال منقول، از کدام قاعده برای حل تعارض، تبعیت کرده است؟

 ۱) محل اقامتگاه مدیون

۲) محل وقوع مال و حاکمیت اراده طرفین

 ۳) محل اقامتگاه دائن

۴) صرفا حاکمیت اراده طرفین

 ۱۵- کدام مورد، صحیح است؟

۱) بذر، حیوانات و اشیا که مالک، آن را برای محل زراعت اختصاص داده باشد، در حکم غیرمنقول است.

 ۲) بذر، حیوانات و اشیا که برای زراعت اختصاص داده شده باشد، ذاتا منقول محسوب می شوند.

 ۳) بذر در حکم غیرمنقول و حیوانات و اشیا، منقول محسوب می شوند.

 ۴) اشیا و حیوانات، در حکم غیرمنقول و بذر در حکم منقول است.

 ۱۶- درصورت ناتوانی زوج از پرداخت نفقه، کدام مورد صحیح است؟

۱) زوجه حق فسخ می یابد.

 ۲) زوجه با بذل كل یا بخشی از مهریه، می تواند درخواست طلاق به دادگاه تقدیم کند.

 ۳) زوجه می تواند درخواست طلاق کند و دادگاه زوج را ملزم به طلاق خواهد کرد.

 ۴) زوجه می تواند درخواست طلاق از محکمه بنماید و دادگاه مخیر است که زوج را الزام به طلاق کند یا به

ادامه زندگی حکم کند.

 ۱۷- در حادثه ای، اعضای یک خانواده فوت می کنند. کدام مورد صحیح است؟

١) اگر حادثه ناشی از غرق و هدم باشد، متوفیان از یکدیگر ارث نمی برند.

 ۲) اگر تاریخ فوت اعضای خانواده از حيث تقدم و تأخر، مجهول باشد، متوفیان از یکدیگر ارث می برند.

 ۳) اگر تاریخ فوت اعضای خانواده از حيث تقدم و تأخر، مجهول باشد، متوفیان از یکدیگر ارث نمی برند.

 ۴) اگر تاریخ فوت یکی از آنها، معلوم و دیگری از حيث تقدم و تأخر، مجهول باشد، آنکه تاریخ فوتش معلوم

است، از آنکه تاریخ فوتش مجهول است، ارث می برد.

۱۸- کدام مورد، صحیح است؟

۱) مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی، قبل از ادای حقوق و دیون میت، مستقر است.

 ۲) مالکیت ورثه نسبت به ماترک، پس از ادای حقوق و دیون میت، مستقر می شود.

 ۳) ورثه پس از فوت متوفی، مالکیت نسبت به ماترک پیدا می کنند.

۴) دیون متوفی در اصل مالکیت ورثه نسبت به ماترک، تأثیر ندارد.

 ۱۹- زوجین براساس اصل حاکمیت اراده در عقود، توافق می کنند که ریاست خانواده با زوجه باشد. وضعیت عقد

و شرط، چه حکمی دارد؟

 ۱) عقد و شرط، هر دو باطل است.

۲) عقد و شرط، هر دو صحیح است.

 ۳) شرط، باطل و عقد، قابل فسخ است.

۴) عقد، صحیح و شرط، باطل است.

 

 ۲۰- در طلاق رجعی، کدام مورد صحیح است؟

۱) نفقه مطلقه رجعيه با مرد است و در صورت فوت، طرفین از یکدیگر ارث می برند.

 ۲) مرد می تواند بدون اجازه همسر اول یا دادگاه، همسر دیگری اختیار نماید.

 ۳) زوجه نفقه دارد، ولی زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

۴) مرد می تواند با خواهر زن خود، ازدواج نماید.

۲۱- کدام مورد درخصوص نکاح موقت و دائم، صحیح است؟

۱) حقوق و تکالیف زوجین در هر دو مورد، یکسان است.

 ۲) زوجه منقطع، از زوج ارث نمی برد، مگر اینکه شرط شده باشد.

 ۳) زن در نکاح موقت هم مستحق نفقه هست، حتی اگر شرط نشده باشد.

۴) در نکاح دائم، برخلاف نکاح منقطع، شرط سقوط مهریه عقد را باطل نمی کند.

 ۲۲- کدام مورد درخصوص نفقه زوجه و اقربای واجب النفقه، صحیح است؟

۱) نفقه ایام گذشته زوجه به صورت دین بر ذمه مرد است، ولی در مورد اقربا چنین نیست.

 ۲) نفقه اقربا از باب تکلیف شرعی است، در حالی که نفقه زوجه تکلیف اخلاقی است.

 ۳) نفقه برخلاف اقارب ضمانت از نفقه ایام آینده زوجه صحیح است.

۴) نفقه ایام گذشته زوجه و اقارب قابل مطالبه است.

 ۲۳- در حق حبس زوجه، کدام مورد صحیح است؟

۱) در صورت اعسار، زوجه حق حبس ندارد.

 ۲) زن حق حبس دارد، ولو مهریه او مؤجل باشد.

 ۳) چنانچه به حکم دادگاه، مهریه تقسیط شود، حق حبس زوجه از بین می رود.

۴) زن حق حبس دارد، مشروط بر آنکه مهریه او حال باشد. این امتناع، مسقط حق نفقه خواهد بود.

 ۲۴- از آثار مالی ازدواج طبق قانون مدنی، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) جهیزیه، ازدواج، ارث و حضانت . .

 ۲) ارث، حضانت، حق مسکن و اشتغال

۳) جهیزیه، نفقه، مهریه و آرث, جهیزیه، حضانت، مهریه و طلاق

 ۲۵- اگر در عقد نکاح، زوجین توافق کنند که در صورت پرداخت نشدن مهر در مدت معینی، نکاح باطل خواهد

بود، وضعیت حقوقی نکاح و شرط چیست؟

 ۱) عقد نکاح، باطل است.

 ۲) عقد نکاح، مهر و شرط، صحیح است.

 ۳) عقد نکاح و مهر، صحیح و شرط، باطل است.

۴) عقد نکاح، صحیح و مهر و شرط، باطل است و مهرالمثل تعیین می شود.

 ۲۶- کدام مورد، صحیح است؟

 ۱) هر عدم تمکینی، نشوز محسوب می شود.

 ۲) هر عدم تمکینی، نشوز نیست.

 ۳) نشوز و تمکین، مترادف هستند.

۴) عدم تمکین به صورت عام، از مصادیق نشوز است.

۲۷- در کدام مورد، عدم تمکین زن، جنبه شرعی و قانونی ندارد؟

۱) شوهر منزل متناسب با وضعیت زن اختیار ننماید و یا زن، از حق حبس استفاده کند.

 ۲) زن بیمار باشد یا دوره پریودیک خود را طی نماید.

 ۳) زن برای سفر واجب، بدون اجازه شوهر اقدام نماید.

۴) زن بدون عذر شرعی و قانونی، تمکین خاص ننماید.

 ۲۸- کدام مورد درخصوص نشوز و شقاق، صحیح است؟

۱) نشوز و شقاق، مترادف هستند.

 ۲) در نشوز، زوجه از انجام وظیفه خودداری می کند، ولی در شقاق هر دو طرف.

 ۳) نشوز عدم اهتمام زوجین به امور زناشویی است، اما شقاق استفاده زن از حق حبس است.

 ۴) نشوز به معنی خودداری زن از وظایف زناشویی است و شقاق، عدم رعایت حسن معاشرت توسط مرد است.

 ۲۹- مبانی شرعی و قانونی نفقه، کدام است؟

 ۱) آیات، روایات، اجماع و قوانین عادی

۲) اجماع و قوانین موضوعه

 ۳) روایات و اجماع

۴) آیات و قوانین موضوعه

 ۳۰- کدام یک از موارد زیر، در بحث نفقه در قانون مدنی، صراحتا ذکر شده است؟

۱) خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث البيت، هزینه پزشکی و خادم

 ۲) خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث البيت، هزینه درمان و هزینه تحصیل

 ۳) خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث البيت و هزینه پزشکی و خادم، در صورت عادت زوجها

 ۴) همه نیازمندی های متعارف و متناوب با وضعیت زن از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث البيت، هزینه

پزشکی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرضی

 ۳۱- شرایط وجوب نفقه، کدام است؟

 ۱) دایمی بودن ازدواج

۲) دایمی بودن و تمکین عام و خاص

 ۳) دایمی بودن و تمکین خاص

۴) دایمی بودن و تمکین عام

 ۳۲- در روابط زوجین، تعیین محل زندگی مشترک با چه کسی است؟

۱) با مرد است، ولی در صورت اختلاف، دادگاه تعیین می کند.

 ۲) با مرد است، مگر آنکه با شرط ضمن عقد، این حق از مرد گرفته شود.

 ۳) با توافق و تراضی زوجین و درصورت خوف ضرر جسمی برای زوجه، با زوجه است.

۴) با زوج است، مگر با شرط ضمن عقد برای زوجه و یا خوف ضرر جسمی، عرضی یا مالی برای زوجه.

 ۳۳- ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانونی مدنی، کدام است؟

۱) طبق ماده ۱۱۲۹ ق.م، به زن حق طلاق با مراجعه به دادگاه داده میشود.

۲) زوج به مجازات ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه حبس محکوم می شود.

۳) طبق ماده ۱۱۲۹ ق.م، به زن حق طلاق داده میشود.

۴) زوجه می تواند تگین عام و خاص نکند.

۳۴- موارد سقوط نفقه طبق قانون مدنی، کدام است؟

 ۱) در عده طلاق رجعی

۲) نشوز زن

 ۳) اعسار مرد

۴) ملائت زن

 ۳۵- در ارجاع به داوری در دعاوی خانواده از ناحیه دادگاه، کدام مورد صحیح است؟

۱) ایجاد صلح و سازش و یا احراز عدم امکان سازش

 ۲) تعیین تکلیف حقوق مالی زوجین و ایجاد صلح و سازش

 ۳) احراز عدم امکان سازش زوجین و تعیین تکلیف حقوق مالی آنان

۴) بررسی علل درخواست طلاق از ناحیه خواهان و احراز عدم امکان سازش

 ۳۶- نفقه اولاد بعد از طلاق، با کدام شخص است؟

۱) درصورتی که حضانت با مادر باشد، نفقه اولاد با مادر است.

 ۲) درصورتی که حضانت با پدر باشد، نفقه اولاد با پدر است.

 ۳) درصورت طلاق توافقی، نفقه بالسویه تقسیم می شود.

 ۴) با پدر است، خواه حضانت با پدر باشد یا با مادر.

۳۷- در مطالبه نفقه توسط زوجه، درصورت استفاده از حق حبس، کدام مورد صحیح است؟

۱) نفقه، قابل مطالبه نمی باشد.

 ۲) نفقه، ضمانت اجرای کیفری دارد.

 ۳) هم وصف کیفری دارد و هم وصف حقوقی.

۴) نفقه قابل مطالبه می باشد، اما وصف کیفری ندارد.

 ۳۸- کدام مورد در تعریف غایب مفقودالاثر، صحیح است؟

۱) ۱۵ سال از آخرین خبر حیات او گذشته باشد و خبری از وی نباشد.

 ۲) از غیبت او، مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

 ۳) ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است، گذشته باشد.

۴) از آخرین خبر حیات، مدتی گذشته باشد که در این مدت، شخص عادتا زنده نمی ماند.

 ۳۹- وجوه مشترک فسخ نکاح با طلاق، کدام است؟

 ۱) هر دو، تشریفاتی می باشند.

۲) از مصادیق ایقاع محسوب می شوند.

 ۳) عده در هر دو، یکسان است.

۴) هیچ کدام، مسقط مهریه نیستند.

 ۴۰- هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، کدام دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی خانواده است؟

 ۱) طرفین بر آن توافق دارند.

۲) محل اقامت خوانده

 ۳) محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد.

 ۴) محل وقوع عقد نکاح

 

 

 ۴۱- عده فسخ نکاح ........................................................... و با اقتضای سن، اگر عادت زنانگی نبیند، ..............

 ۱) سه طهر - سه ماه

۲) سه طهر - ۴۵ روز

 ۳) سه طهر - دو ماه

۴) سه ماه – ۴۵ روز

 ۴۲- در روابط بین اقارب، چه کسانی ملزم به انفاق به یکدیگرند؟

 ۱) زوجه و اولاد، اولاد و اولاد هرچه پایین برود.

 ۲) اقارب نسبی و سببی، در خط عمودی

 ۳) فقط اقارب نسبی، در خط اطراف

۴) اقارب نسبی، در خط عمودی

 ۴۳- اگر مهر مالیت نداشته باشد، در صورت نزدیکی، زوجه مستحق کدام مورد است؟

۱) ارش البکارة

۲) نحله

 ۳) مهرالمتعه

۴) مهرالمثل

 ۴۴- در کدام صورت، زوج می تواند مازاد مهریه پرداختی به زوجه را مطالبه کند؟ .

 ۱) زوج قبل از نزدیکی فوت کند.

۲) نکاح قبل از نزدیکی، فسخ شود.

 ۳) قبل از نزدیکی طلاق واقع شود.

۴) زوجه قبل از نزدیکی، فوت کند.

 ۴۵- «نحله» در روابط مالی زوجین، به کدام معناست و در کدام سوره مبارکه قرآن کریم آمده است؟

 ۱) مترادف اجرت المثل - سوره نساء

 ۲) هدیه زوج به زوجه - سوره نوره

 ۳) هدیه زوج به زوجه در صورت نداشتن توافق بر میزان اجرت المثل- سوره نوره

۴) هدیه زوج به زوجه، درصورتی که شرایط پرداخت اجرت المثل فراهم نباشد. - سوره نساء

 ۴۶- زوجه به دلیل ارتکاب جرم عمدی، به حبس محکوم شده است. در دوران حبس، نفقه وی به عهده چه کسی است؟

 ۱) حکومت

۲) زوج

 ۳) اقربای نسبی

۴) نفقه تعلق نمی گیرد.

 ۴۷- در صورت فسخ نکاح به سبب عنن، زوجه مستحق کدام مورد است؟

 ۱) تمام مهریه

۲) نصف مهریه

 ۳) مهرالمتعه

۴) مهرالمثل

 ۴۸- نفقه اولادی که فاقد پدر و مادر است، با رعایت قاعده الاقرب فالاقرب، با چه کسانی است؟

۱) ابتدا با اجداد پدری و سپس با اجداد و جدات مادری و پدری

 ۲) جد پدری و جد مادری

 ۳) اجداد مادری

 ۴) اجداد پدری

۴۹- نفقه طفل متولد از اهدای جنین، به عهده چه کسی است؟

 ۱) مادر

۲) زوجین و به شرط تمکن

۳) پدر

۴) هر یک از زوجین

 ۵۰- مطالبه نفقه از ناحیه فرزند ذکور کبیر در سن ۲۵ سالگی، بابت هزینه دانشگاه و سایر هزینه های ضروری از

پدرش، چه وضعیتی دارد؟

 ۱) درصورت ملائت منفق و استطاعت کافی، نفقه تعلق می گیرد.

 ۲) نفقه به هزینه های ضروری تعلق می گیرد و ملائت پدر شرط نیست.

 ۳) احراز ملائت و استطاعت کافی، شرط لازم برای پرداخت نفقه نمی باشد.

۴) برای نیازهای ضروری مثل خوراک و پوشاک، پدر ملزم به پرداخت نفقه است.

 ۵۱- در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق کدام مهر است؟

 ۱) مهرالمسمی

۲) مهرالمثل

 ۳) ارش البکارة

۴) نصف مهریه

 ۵۲- اگر در عقد نکاح دایم، عقد باطل باشد و نزدیکی واقع نشده باشد، کدام مورد درخصوص مهریه زن، صحیح است؟

۱) مستحق مهریه نیست، ولی اگر مهریه پرداخت شده باشد، قابل استرداد نیست.

 ۲) اگر مهریه پرداخت شده باشد، نصف مهریه قابل استرداد است.

 ۳) نصف مهریه تعلق می گیرد.

۴) مهریه تعلق نمی گیرد.

 ۵۳- کدام یک از موارد زیر، از اقسام طلاق باین است؟

۱) خلع و مبارات به شرط اینکه زن به بذل، رجوع نکرده باشد.

 ۲) زنی که دوبار طلاق داده شده باشد.

 ۳) زنی که با او نزدیکی شده باشد.

۴) خلع و مبارات

 ۵۴- در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد، چه میزان مهریه به زن تعلق می گیرد؟

 . ۱) با توافق بعدی طرفین، میزان تعیین می شود.

 ۲) کل مهریه

 ۳) نصف مهریه

۴) مهریه تعلق نمی گیرد.

 ۵۵- در نکاح دائم، مهریه تعیین نشده و زوج قبل از نزدیکی فوت می کند. زوجه مستحق کدام مهریه است؟

۱) تمام مهریه

۲) نصف مهريه

 ۳) هیچ گونه مهریه ای

۴) مهرالمتعه

 ۵۶- اتباع خارجی از کدام بخش از حقوق مدنی ج.۱. ۱ ایران، متمتع هستند؟

 ۱) از حقوقی که قانون آن را صراحت، به اتباع ایرانی اختصاص نداده باشد.

 ۳) احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه

 ۲) در احوال شخصیه نباشد و مخصوص اتباع ایرانی باشد

۴) احوال شخصیه و حقوق ارثیه

 ۵۷- کدام مورد، کامل است؟

۱) پدر و مادر یک مرد، اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهرشوهر یک زن، از اقربای سببی درجه اول آن

زن خواهند بود.

 ۲) هرکس در هر خط به هر درجه با یک نفر قرابت سببی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه، قرابت

نسبی با زوج یا زوجه خواهد داشت.

۳) هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت سببی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه،

قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت.

 ۴) هر کس در خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه،

قرابت سببی با زوج یا زوجه خواهد داشت.

۵۸- درصورتی که مهرالمسمى «مجهول باشد» یا «مالیت نداشته باشد» یا «ملک غیر باشد»، کدام نوع مهریه به

زن تعلق می گیرد؟

 ۱) مهرالمثل، در صورت اول و دوم و مثل یا قیمت آن، در صورت سوم، مگر اینکه صاحب مال اجازه دهد.

۲) در فرض نزدیکی، مهرالمثل، در صورت اول و دوم و مثل یا قیمت آن، در صورت سوم

۳) مثل یا قیمت، در صورت اول و دوم و مهرالمثل، در صورت سوم

۴) مهرالمثل و یا اختیار فسخ

 ۵۹- روابط زوجیت بین زوجین و حقوق و تکالیف آنان در مقابل یکدیگر، چه زمانی محقق و استقرار می یابد؟

۱) روابط مالی پس از نزدیکی، ولی روابط زوجیت پس از وقوع عقد

 ۲) پس از شروع زندگی مشترک و رفتن زن به خانه شوهر

 ۳) به محض وقوع عقد نکاح، به شرط صحت وقوع آن

۴) پس از شروع زندگی مشترک و وقوع نزدیکی

 ۶۰- زن در کدام صورت، مستحق دریافت مهرالمتعه می شود؟

۱) در عقد نکاح، چنانچه زن قبل از وقوع نزدیکی فوت کند.

 ۲) نکاح قبل از وقوع نزدیکی و تعیین مهریه، به طلاق بینجامد.

 ۳) در عقد نکاح، چنانچه عقد قبل از وقوع نزدیکی به فسخ بینجامد.

 ۴) هرگاه تعیین مهریه در عقد نکاح به شوهر تفویض شود و نکاح قبل از وقوع نزدیکی و تعیین مهریه، به طلاق بینجامد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه