دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1375

0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تذکرات:

1-  استفاده از کتاب و جزوه آزاد است ولی به موالات متقاضیان پاسخ داده نخواهد شد.

۲ - به 6 سؤال از 10 سؤال زیر پاسخ فرمایید.

اول-  قطعه زمینی به شکل مستطیل به مساحت هفتصد مترمربع سند مالکیت آن در سال 1335 با حدود و مشخصات زیر صادر گردیده است ((شمالاً ۲۰ متر به خیابان هشت متری شرقاً 35 متر و جنوباً ۲۰ متر محدود است به باقیمانده غرباً 35 متر محدود است به اراضی موات)) مالک زمین مزبور در سال‌های اخیر روی زمین خود به علت از بین رفتن آثار پی به شکل مستطیل خط چین در کروکی مقابل با همان طول و ابعاد مندرج در سند مالکیت تصرف و احداث ساختمان کرده است. با توجه به اینکه در کروکی بدون مقیاس مقابل محل واقعی ملک با خطوط پر و محل تمرفی شده با خط چین مشخص گردیده است مساحت مقدار اراضی را که از شارع و اراضی موات در تصرف گرفته محاسبه و به تفکیک اعلام فرمائید.

دوم –

1-  تعارض و تداخل را تعریف نموده و وجه ممیزه آندورا اعلام نماید.

۲ - مرجع و یا مراجعی که قانوناً رسیدگی و اظهارنظر به موارد فوق به عهده آن‌هاست اعلام دارید.

3-  معاملات معارض را تعریف نموده نحوه‌ی تشقیفی و مرجع و مراجع صلاحیت‌دار که رسیدگی به آن را به عهده دارند اعلام نمایید.

سوم_

مالک پلاک 15 که در حد شمال و جنوب ملک خود مقدار ه/ ۲ متر نسبت به سند مالکیت مربوطه کم دارد دادخواستی به طرفیت مالک پلاک 16 به دادگاه تسلیم نموده و اعلام داشته که از ناحیه مالک پلاک 16 به ابعاد ) 30 *ه/ ۲ ( متر به پلاک 15

تجاوز نموده است.

قرار كارشناسی دادگاه : «چنانچه از ناحیه مالك پلاك 16 تجاوزی به پلاك 15صورت گرفته با ذكر مبانی ، حدود و مقدار تجاوز شده را اعلام دارید.»

وضعیت موجود محل و وضعیت ثبتی قطعات در کروکی بدون مقیاس زیر نمایان شده است:

چهارم-

ارزش شش دانگ خانه‌ای برابر مبلغ سی میلیون تومان می‌باشد، مالک مربوطه فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت‌اند از:

یک پسر، سه دختر، مادر، پدر و چهار عیال دائمی می‌باشد در صورتی که ارزش اعیان ملک مذکور برابر با دویست و پنجاه و شش هزار تومان باشد سهم ریالی هریک از وراث مذکور را تعیین نماید.

پنجم -

سند مالکیت شش دانگ یک قطعه باغ به شکل ذوزنقه قائم‌الزاویه به مساحت بیست‌وسه هزار و هفتصد و پنجاه مترمربع با حدود مشخصات زیر صادر گردیده است. با شمالاً یکصد تر به کوچه شش متری شرقاً دویست متر به ملک مجاور شرقی جنوباً یک صدوبیست و پنج تر به خیابان ده متری غرباً دویست و هفتاد و پنج تر به ملک مجاور خیابان ده متری واقع در جنوب باغ به بزرگراه شصت متری) از محور سی متر(  تعریض شده پس از اعمال ماده‌ها آئین‌نامه قانون ثبت ضمن اعلام اینکه چقدر از مساحت ملک مزبور جزء تعریض بزرگراه گردیده مساحت دقیق و حدود مشخصات باغ مزبور پس از اصلاحی اعلام فرمائید.

ششم–

سهم مالکی برابر پنج شعیر مشاع از شش دانگ ملکی می‌باشد پس از ارزیابی ارزش شش دانگ عرصه و اعیان و سر تقلی تنها مغازه احداثی در ملک موصوف برابر پانصد میلیون ریال تعیین شده است هرگاه ارزش اعیان برابر با دو میلیون و چهارصد هزار ریال و ارزش سرقفلی مغازه که مالک فوق‌الذکر مستأجر آن ابیت بیست و نه میلیون ریال باشد سهم ریالی مالک مذکور چه مبلغ می‌شود. مالک مذکور فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت از:

زوجه، در پسر و یک دختر سهم ریالی هریک از وراث مذکور چه میزان می‌شود؟

هفتم-

سند مالکیت پلاک1/25  به ابعاد(50*65( متر به مساحت3250 مترمربع در محل صحیح خود قرار دارد. مالک پلاک 30/1به علت اشتباه و انحراف خیابان 35 متری با توجه به کروکی بدون مقیاس مقابل مثلت(ABC) در محدوده پلاك 25/1 پیشرفته و ساختمان و دیوار و مستحدثات پلاك 20/1 را تخریب و تصرف نموده است آنچه قابل اندازه­گیری در محل بود در کروکی منعکس گردیده است.

قرار کارشناسی دادگان در صورت تجاوز مساحت و حدود و مقدار تجاوز را اعلام دارید.

هشتم-

1-  املاک مجهول‌المالک از نظر مقررات و قوانین بیتی دارای چه خصوصیات و وضعی می‌باشد.

۲ - افراز و تقیم را تعریف نموده و نحوه اقدامات لازم جهت انجام هریک از موارد مذکور را توضیح دهید.

3-  آیا زوجه نسبت به ثمن اعیان ملکی )به‌عنوان ارثیه( می‌تواند تقاضای ثبت نماید درهرصورت مراتب را بطور خلاصه یا استدلال کامل مرقوم فرمائید.

نهم–

سند مالکیت یک قطعه زمین با حدود و مشخصات زیر صادر گردیده است.

))شمالاً اول یکصد و پنجاه و دو متر دوم که غربی است ده متر و سوم ها متر هر سه قسمت محدود است به فضای سبز شرقاً اول یکصدو نود و چهار متر به حریم بزرگراه دوم پخی است به تقاطع بزرگراه و خیابان سی متری جنوباً 1۸5 متر به خیابان

سی متری غرباً دویست متر به ملک مجاوره((

با توجه به اینکه کلیه زوایای قطعه زمین مزبور )به‌استثنای مجاور پخ( قائمه می‌باشد اگر یک خط فرضی که از وسط ضلع غربی به وسط قسمت اول حد شرقی وصل نماییم که بدو قسمت شمالی و جنوبی تفکیک گردد. ضمن محاسبه دقیق مساحت و طول اضلاع ذکر نشده به صورت مجلس تفکیکی مربوطه را مرقوم فرمائید.

دهم-

ملکی به پلاگا 100 به مساحت حدود یک هکتار تقاضای ثبت گردیده است در جریان عملیات ثبتی شهرداری محل اعلام نمود که از ملک مزبور مقدار دو هزار مترمربع جز طرح خیابان خواهد شد متقاضی ثبت پلاک 1۰۰ عملیات ثبتی را تبت به بقیه ) ملک به مساحت هشت افزار مربع ( ادامه داده و منجر به صدور سند مالکیت به نام وی می‌گردد. پس از گذشت مدتی شهرداری مزبور مقدار در هزار مترمربع فوق‌الذکر را ضمیمه ملک مجاور خود نموده و تقاضای ثبت می‌نماید. در چنین مواردی نحوه عمل مراجع ثابتی چگونه خواهد بود.

۲ - در شرق و غرب زمین متروکه شهرداری به ترتیب پلاک 5 و 6 واقع است که دارای مالک واحدی است مالک پلاک‌های مذکور زمین متروکه شهرداری واقع در بین پلاک‌های 5 و ۹ را با سند صلح و یا قرار نامه رسمی از شهرداری خریداری می‌نماید. خریدار زمینه متروکه مذکور با تسلیم دو جلد سند مالکیت شش‌دانگی پلاک‌های 5 و ۹ اوت شد صلح و یا اقرارنامه میتی بر خرید زمین متروکه تقاضای صدور یک جلد سند مالکیت تجمیعی می‌نماید.

نحوه و مراحل صدور سند مالکیت تجمیع برای سه قطعه ملک موردبحث را به‌اختصار شرح دهید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن