راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1377

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1377

0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سؤال اول

1-  اگر هیئت نظارت رأی به تجدید آگهی نوبتی ملکی داده باشد. آیا آگهی تحدیدی نیز باید تجدید شود یا خیر؟ با استدلال پاسخ دهید.

۲ - در موارد فوق که برای به تجدید آگهی نویتی ملکی صادر می‌شود. تجدید آگهی نویتی به چه نحو و در چند نویت باید منتشر شود؟

 

سؤال دوم

مرحوم حاج آقای سید علی دوازده امامی مالک اله دانک مشاع از شش‌دانگ یک باب خانه به مساحت یک هزار مترمربع به پلاک1654بوده است. نامبرده اولادی نداشت. وراث حین الفرت وی عبارت بودند: فرزندان یک برادر و سه خواهر )برادر متوفی بنام عباس و سه خواهر وی بنام‌های خدیجه . صغری. حبیبیه(  و یک همسر بنابراین حسب حصار و وراثت صادره وراث آن مرحوم عبارت است از: بانو زهرا )همسر دائمی ( و حسن و تقی و نقی و کبری فرزندان عباس )برادرزاده‌های متوفی ( و جواد و حسین و هاشم فرزندان خدیجه )خواهرزاده‌های متوفی( و صدیقه و لیلا و ربابه فرزندان صغری )خواهرزاده‌های متوفی( و بتول و جعفر فرزندان حبیبه )خواهرزاده‌های متوفی(.

مقدار سعی که به‌صورت معمول در متن سند مالکیت موروثی بانو کبری و بانو لیلا با در نظر گرفتن حق همسر در صفحه مربوط به  )ملک و محل آن(  در سند مالکیت باید قید شود. مرقوم فرمائید.

سؤال سوم

تحدید حدود ملک در واحدهای ثبتی توسط چه شخصی صورت می‌گیرد؟ و وظائف مهم محدود را به‌اختصار شرح دهید

 

سؤال چهارم

اگر طبق حکم دادگاه ملک مدیون به تصرف و تملک بستانکار داده شود )با فرض اینکه ملک در دفتر املاک بنام مدیران

ثبت‌شده است ( آیا در چنین مواردی می‌توان ملک را به نام محکوم‌له ثبت دفتر املاک نمود؟ یا اینکه انتقال محکوم‌علیه

به محکوم‌له باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود و سپس در دفتر املاک ثبت گردد. با استدلال پاسخ فرمائید.

 

سؤال پنجم

1-  آیا در محدوده املاک ثبت‌شده مواردی وجود داشته که بدون تقاضای ثبت و بدون انتشار آگهی تویتی منجر به مسدود مسند مالکیت گردد؟

2-  املاک مجهول مالک را تعریف نموده و آگهی درخواست‌های ثبت قبول‌شده به چه طریق باید منتشر و عمل شرد و آگهی­ها چه مدت بعد از انتشار باید به روزنامه برسد؟

سؤال ششم

ارزش یک‌هشتم به‌استثنای ثامن اعیانی از یک‌دانگ و سه‌ربع دانگه از شش‌دانگ ملکی که بهای شش‌دانگ عرصه و اعیان آن یکصد و پنجاه‌وپنج میلیون ریال و بهای تمامی اعیانی مربوطه چهل میلیون ریال بدین منظور برآورد شده محاسبه فرمایید.

 

سؤال هفتم

زمینی به شکل کروکی بدون مقیاس A B C D مساحت آن را به‌طور دقیق محاسبه نمایید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی