راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1378

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1378

0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مستندا به موارد زیر پاسخ دهید:

1-  اگر در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی صورت گرفته و نهایت در دفتر املاک واردشده ولی به امضا رسیده باشد در این حال مسئول واحد ثبتی چه وظیفه­ای دارد؟

۲ - در مرحله تجدید املاک چنانچه یک یا چند حد ملک مورد تجدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری‌ها باشد آیا انتشار آگهی (اعلان) تجدید کافی است؟ اگر اقدام دیگری صورت می‌گیرد مرقوم فرمایید

3- اعداد زیر را با حروف و با استفاده از واحدهای متر، دسی‌متر، سانتیمتر یا مترمربع، دسی‌مترمربع، سانتیمتر مربع )بدون ذکر دهم یا صدم یا هزارم …. ( مرقوم دارید:

7/95 متر 30/214 متر 07/176  متر

01/3  مترمربع 005/5 مترمربع 1/7 مترمربع

سؤال دوم

سند مالکیت شش‌دانگ یک باب کاروانسرا با حدود و مشخصات زیر صادر گردیده است:

شمالاً دیواری است به طول یکصدو دوازده متر به ملک مجاور.

شارقاً اول در شش قسمت که قسمت دوم جنوبی و چهارم و ششم شمالی است به ترتیب به طول‌های چهل متر، دوازده متر، سی متر، پنج متر، چهار متر، هفت متر، دیواری است به دیوار کارخانه، دوم سی و پنج متر، دیواری است بشارع .

جنوبا اول پخی است بشارع دوم یکصد و شش متر درب و دیواری است بشارع – غرباً در پنج قسمت که دوم جنوبی و چهارم شمالی است به طول‌های بیست‌وشش متر، چهار متر، چهل‌وپنج متر، هشت متر، پنجاه متر دیوار به دیوار ملک موقوفه حاج حسن.

با توجه به اینکه کلیه زوایا )به‌جز زوایای مجاور پخ( قائمه است، طول پخ و مساحت کاروانسرا را محاسبه فرمایید.

سؤال سوم

1-  واحد ثبتی از شخصی درخواست ثبت می‌پذیرد و دیگری به ثبت مربوطه مراجعه و مدعی است که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف موردتقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضای ثبت است تکلیف واحد ثبتی و مراحل و مرجع رسیدگی را مشروحاً با ذکر مستندات مرقوم فرمایید.

۲ - ملکی که در جریان ثبت است و موعد اعتراض آن منقضی نشده رونوشت نقشه ملک مزبور از ناحیه واحد ثبتی داده می‌شود یا خیر؟

سؤال چهارم

باغی است به‌صورت مثلت به مساحت پانزده هزار مترمربع که حدود و مشخصات آن به شرح زیر تعریف گردیده است:

شمالاً دویست و پنجاه متر به خیابان یازده متری شرقا دویست متر به قطعه اول مورد تفکیک جنوبا ندارد غربا یکصد و پنجاه متر به باقیمانده خیابان یازده متری مزبور تبدیل به خیابان سی و پنج متری (17.50 متر تعریض از محور) شده است، مالک در اجرای ماده 45 آئین‌نامه قانون ثبت تقاضای اصلاح سند مالکیت نموده است. ضمن اعلام مساحت دقیق مقداری که جزء خیابان گردیده است مساحت و طول و ابعاد باقیمانده ملک که در سند مالکیت تعریف خواهد شد مرقوم دارید.

سؤال پنجم

به موارد زیر مستندا پاسخ فرمایید

1-  افراز را تعریف نموده و در مورد گنگه افراز مکی در صلاحیت واحد ثبتی نیست مرقوم دارید.

2-  اگر مورد یا مواردی وجود دارد که واحدهای ثبتی برای صدور سند مالکیت المثنی احتیاج به شهادت شهود یا آگهی نداشته باشد اعلام دارید.

3-  اگر در موقع پذیرش تقاضای ثبت بین مالکینی مشاعی از نظر اشاعه و افراز اختلاف باشد تکلیف واحد ثبتی چیست؟

سؤال ششم

قطعه زمین A B C D در منطقه کوهستانی واقع است ارتفاع نقاط محاسبه‌شده و اضلاع اندازه‌گیری شده در روی سطح طبیعی زمین به متر به شرح زیر است:

ارتفاع نقاط: HD: 1167.5, Hc:1126.5, HG: 1092.4, HB:1092.4, HA:1121.9

طول اضلاع: DC:601.4, AD:452.3, AB:1062.4

قطر تبدیل به افق شده AB برابر AB=1153.4

در حد دقت عملیات تحقیق کنید که شکل افقی قطعه زمین مزبور ذوزنقه قائم­الزاویه است و سپس مساحت آن را محاسبه فرمایید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی