راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1379

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1379

0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1379

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سؤال اول

1-  اگر تعدادی از مالکین مشاعی اراضی قریه­ای مجوز احداث اعیانی را به کشاورزان داده باشند و تعدادی دیگر از مالکین این حق را نداده باشند، آیا واحد ثبتی می‌تواند از کشاورزان مزبور اظهارنامه بپذیرد یا خیر؟ بارم (1)

۲ - سند مالکیت شش‌دانگ یک قطعه زمین )به‌صورت ذوزنقه قائم‌الزاویه که زوایای متصل به ضلع شرقی قائم‌الزاویه است( به مساحت 154.70 مترمربع به حدود مشخصات زیر صادر گردیده است ))شمالا 9.30 متر به قطعه اول مورد تفکیک شرقاً. 13 متر به قطعه ۶۸ تفکیکی سابق - جنوباً 14.50 متر به خیابان هفتم – غرباً14.20 متر به خیابان کاج((  مالک ملک به اداره ثبت مراجعه و اعلام داشته که مهندس بانک وام‌دهنده به طول حد غربی ملک را اشتباه دانسته، تقاضای اصلاح سند مالکیت را می‌نماید ( در بررسی­های به عمل آمده در اضلاع شمالی و شرقی و جنوبی هیچ‌گونه اشکال و ابهامی وجود نداشت) در مورد اصلاح طول حد غربی اظهارنظر فرمائید.

3- باقیمانده ملکی که ناشی از عمل تفکیک بوده به‌صورت مثلثی شکل است که ابعاد آن ) 60متر و72 متر و 60 متر(  است مساحت آن را به ساده‌ترین روش و با نشان دادن عملیات اعلام دارید.

سؤال دوم

دو قطعه باغ هر یک به مساحت 69282 مترمربع به‌صورت کروکی بدون هال مقیاس مقابل در مجاور هم قرار دارند پلاک دو فرعی )قطعه شرقی( سند مالکیت آن با حدود و مشخصات آتی صادر گردیده است:

))شمالا00۲ متر به جاده شرقاً346.41 متر به پلاک به فرعی - جنوباً 200 متر به باقیمانده _ غرباً346.41  متر به پلاک یک فرعی((  پلاک یک فرعی تماماً در طرح میدانی به شکل دایره قرارگرفته بطوریکه دایره میدان دقیقاً از چهارگوشه پلاک یک فرعی عبور نموده است، مساحتی که از پلاک دو فرعی جز دایره میدان گردیده اعلام و پس از اعمال ماده  45آئین­نامه قانون ثبت) بدون محاسبه طول قوس( حدود و مشخصات آن را اعلام فرمائید.

سؤال سوم

در بعضی از اظهارنامه‌ها حدود ملک قید نمی‌گردد و حدود را عطف به استشهادیه ضمیمه اظهارنامه می‌نمایند. آیا با مقررات ثبتی انطباق دارد، مستند قانونی و دستورالعملی را که از مراجع صلاحیت‌دار میدانید مرقوم دارید.

۲ - اعداد زیر را با حروف و با استفاده از واحدهای، متر، دسی‌متر، سانتیمتر، میلی‌متر یا مترمربع، دسی‌مترمربع، سانتیمترمربع، میلی‌مترمربع )بدون ذکر دهم یا صدم یا هزارم…  ( مرقوم دارید.

8/105 متر  45/1250 متر  02/210 متر  0050/5 متر  459/201 متر

0/125 مترمربع  004/47 متر 0008/100 مترمربع  000001/0 مترمربع  9/21 مترمربع

3-  ملکی در تاریخ 5/3/55 آگهی تحدیدی آن انتشار یافت و در تاریخ 20/03/55 تحدید حدود به عمل آمد، محد در وقت مقرر به محل مراجعه و به علت عدم حضور مالک و نماینده با حدود اظهارشده از ناحیه مجاورین تعیین حدود به عمل آورد اگر اشکالی و ایرادی در عملکرد فوق وجود دارد به‌اختصار اعلام گردد.

سؤال چهارم

1-  زمینی است به شکل متوازی‌الاضلاع، دو ضلع مجاور آن به ترتیب 100 متر و 70 متر و زاویه بین دو ضلع مزبور 50 درجه است، مساحت زمین را محاسبه فرمانید:

۲ - آیا واحدهای ثبتی از اتباع خارجه می‌توانند اظهارنامه بپذیرند یا خیر؟ درهرصورت مختصراً توضیح دهید.

3-  شخصی زمین مزروعی خود را تحت پلاکی تقاضای ثبت می‌نماید، رعیتی که سال‌ها روی زمین مزبور کار می‌کرده به استشهادیه‌ای با شرح زحمات چندین ساله خود در فرجه قانونی به ثبت ملک اعتراض نموده است. در چنین موارد قانون و مقررات ثبتی چه حکم می‌کند؟

سؤال پنجم

1-  کسی که اقدام به تقاضای ثبت ملک خود نکرده است. آیا قوانین و مقررات ثبتی جریمه و محدودیتی برای چنین افراد در نظر گرفته است یا خیر؟

۲ - اهمیت دفتر توزیع اظهارنامه چیست؟ و در واحدهای ثبتی چه استفاده‌ای از آن می‌شود )منظور تعریف توزیع اظهارنامه نیست(

3- ملکی که در دفتر ثبت موقوفات ثبت می‌شود بعد از ثبت ملک چند صفحه سفید در دفتر مزبور برایش منظم می‌گردد؟

4- متقاضی ثبت ملکی به واحد ثبتی مراجعه و اعلام داشت که در آگهی نوبتی مربوط به وی حقوق ارتفاقی ملك نگردیده است.  تکلیف واحد ثبتی چیست؟

سؤال ششم

1-  ابتدا مالکیت شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت به سیصد مترمربع در سال 1353 بنام حسن صادر و تسلیم گردیده است. سپس در سال 1355 به‌موجب بستد قطعی تنظیم‌شده در دفترخانه اسناد رسمی، به‌عنوان شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت سیصد مترمربع به علی انتقال یافت و علی پس از گذشت چند روز با وکالت تام‌الاختیار به عباس )با حق انتقال قطعی ملک به خود یا هر کس دیگر(  و سلب حق عزل از خود به مدت ده سال واگذار می‌نماید.

2- عباس به‌موجب وکالت مزبور در سال 1356 طبق سند قطعی تنظیم‌شده در دفترخانه اسناد رسمی ملک مزبور را به عنوان شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت سیصد مترمربع به تقی واگذار نموده است.

3-  تقی به اداره ثبت محل مراجعه و تقاضای صدور ستد مالکیت به نام خود می‌نماید. واحد ثبتی پس از بررسی و مکاتبات از صدور سند مالکیت به نام تقی و حتی از ثبت معامله در دفتر املاک خودداری می‌نماید. به چه دلیل اداره ثبت به تقاضای تقی پاسخ منفی داد ؟

4-  سند مالکیت یک قطعه زمین بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر گردیده است. در اندازه‌گیری‌های به عمل آمده طول حد شمالی آن 16 متر و شرق آن 20 متر و جنوب آن12 متر و غرب آن16 متر و زاویه گوشه جنوب غربی آن قائم‌الزاویه بوده است. مساحت زمین را محاسبه فرمائید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی