راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1381

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1381

0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1381

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

401- جهت تفکیک املاک، مالک یا مالکین ضمن مدارک لازم تقاضای تفکیک را به چه صورت تسلیم واحد ثبتی می­نمایند؟

1-  تقاضائی که به امضاء کلیه مالکین یا مالک رسیده باشد.

۲ - تقاضای گزینه اول پس از گواهی امضاء از ناحیه دفترخانه اسناد رسمی

3- تقاضا از طریق دفترخانه اسناد رسمی

4- تقاضا از طریق شهرداری منطقه یا محل

۴۰۲ - زمینی به شکل متوازی‌الاضلاع به ابعاد ) 1۰x130 ( متر به مساحت 25980 مترمربع است. قطر بزرگ آن درروی زمین که به صورت افقی اندازه‌گیری شود برابر است با:

1) 31.62 متر

2) 35.06 متر

3) 3605 متر

4) 31.22 متر

403-  متصدیان دفاتر املاک در واحدهای ثبتی پس از وصولی خلاصه معامله از دفترخانه استاد رسمی درصورتی‌که نواقصی نداشته باشد ظرف چه مدت باید ثبت دفتر املاک نمایند.

1-  بلافاصله

۲ - ظرف ۲۴ ساعت

3-  پس از تقاضای خریدار  )انتقال گیرنده(

۴ - ظرف یک هفته

۴۰۴ - در صلح­های محاباتی که برای مصالح حق نسخ قیدشده درخواست ثبت از متصالح با کدام‌یک از گزینه­های زیر منطبق است؟

1-  قابل‌پذیرش نیست چون انتقال قطعی صورت نگرفته

2-  قابل‌پذیرش هست با قید حق فسخ برای مصالح

3-  قابل‌پذیرش هست با قید اینکه درگرو مصالح است

۴ - چنین متقاضیان به دادگاه راهنمایی می‌شوند

405- اگر چهار سانتیمتر روی نقشه‌ای برابر یک کیلومتر روی زمین باشد مقیاس نقشه برابر است با:

1:4000 -1

1:25000 -2

100000-3

1:2500 -4

406-  پس از تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی و اتمام کار مربوطه واحد ثبتی چه اقدامی روی صورت‌مجلس تفکیکی می‌نماید

1 - یک نسخه به مالک یا مالکین تسلیم می‌کند.

۲ - رونوشت آن را به شهرداری ارسال می‌نماید.

3- رونوشت آن را به اداره امور املاک ارسال می‌نماید.

۴ - رونوشت آن را به دفترخانه استاد رسمی ارسال می‌نماید.

407- در مورد تجدید تعیین حدود انتشار آگهی مربوطه در چه صورت به‌طور اختصاصی منتشر خواهد شد؟

1-  به هیچ وجه آگهی اختصاصی برای یک ملک منتشر نمی‌شود

۲ - درصورتی‌که درخواست‌کننده پرداخت هزینه آگهی و فوق‌العاده مأمورین و غیره را به اداره ثبت مربوطه بپردازد.

3-  درصورتی‌که درخواست‌کننده دو برابر هزینه آگهی و غیره را به اداره ثبت مربوطه بپردازد.

۴ - در صورت صدور رأی هیئت نظارت مبنی بر انتشار آگهی تحدیدی

408- نماینده ثبت از تحدید حدود ملک چه موقع پیش‌نویسی سند مالکیت تهیه - U - پس r ں ر s جه موقع پیش‌نویس مالکیت تهیه می‌کند؟

1-  بلافاصله بعد از تحدید حدود

2-  پس از تطبیق و تکمیل

3-  بعد از سپری شدن مهلت

۴ - در صورت عدم اعتراضی و در صورت اعتراضی پس از صدور حکم دادگاه

409- اختلافات ملکی که در شورای عالی ثبت مورد رأی قرار می‌گیرد سوابق و پرونده برای طرح در شورا توسط کدام واحد تکمیلی و به شورا ارسال می‌شود؟

1-  واحد ثبتی مربوطه

2-  هیئت نظارت

3-  امور املاکی

۴ - دفتر سازمان ثبت مربوط به شورا

410 - در یک مجتمع آپارتمانی نورگیر  )پاسیو) به‌صورت کثیرالاضلاع پنج‌ضلعی که طول هر ضلع آن 75۰ متر است احداث گردیده است مساحت پاسیو به مترمربع برابر است با:

1- 5625

2- 17662

3- 11775

4- 9678

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی