دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1386

0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  مرجع اولیه رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی کدام است؟

1)  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

2) شورای عالی ثبت

3) دادگاه صلاحیت‌دار محلی که اجرائیه ۵ در آن محل صادرشده

۴(  ثبت محل و هیئت نظارت ثبت استان مربوطه

2-  هرگاه شخصی به هر نحو به صدر و اجرائیه معترض باشد، باید اعتراض خود را

1)  با اقامه دعوی در دادگاه صلاحیت‌دار مطرح و تقاضای ابطال اجرائیه را بنماید.

2) به اداره کل ثبت استان مربوط تسلیم نماید تا در هیئت نظارت مطرح شود.

3) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید تا از آن طریق در هیئت نظارت مطرح شود.

۴ ( کتباً به ثبت محلی که اجرائیه در آنجا صادره شده تسلیم نماید.

3- نسبت سهم وارث حین الفوت متوفی )مادر، پدر، زوج، پسر( به ترتیب و از راست به چپ، کدام است؟

1) 1/6 و 1/6، بقیه ماترك، 1/22

2) 1/26، 1/6 و 1/4، بقیه ماترك

3) 1/8، 1/6، بقیه ماترك، 1/2

4) 1/4 و 1/4 و 1/8، بقیه ماترك

۴ - با توجه به تعریف قانون مدنی از سند رسمی کدام‌یک از عبارات زیر در مورد صورت‌مجلس تفکیکی صحیح است؟

1)  پس از تنظیم سند نسبت به مفاد آن، رسمی است

2) در حکم سند رسمی است

3) سند رسمی است

۵ - نسبت به املاک ثبت شده در دفتر املاک رسمی و نسبت به املاک جاری در حکم سند رسمی است. ۵ - در خصوص عدم رعایت مقررات راجع به حقوق دولتی که به اسناد تعلق می‌گیرد کدام‌یک از عبارات زیر صحیح است؟

1)  در حکم سند رسمی است

2) در صورت پرداخت حقوق دولتی رسمی است.

3) سند را از رسمیت خارج می‌کند

۴ ( سند را از رسمیت خارج نمی‌کند

6-  رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظر رئیس ثبت در خصوص عملیات اجرائی با کدام است؟

1)  مدیرکل ثبت استان مربوط

2) هیئت نظارت

3) دادگاه عمومی محل وقوع ملک

۴ ( شورای عالی ثبت

۷ - بعد از تنظیم و ثبت سند راجع به ملک، سردفتر موظف است ظرف -------- خلاصه معامله را به ثبت محل ارسال و چنانچه ملک ثبت‌شده باشد متصدیان مربوطه باید ظرف -------- آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در پرونده مربوط بایگانی نمایند.

1)  ۵ روز - 48ساعت

2)  ۵ روز- 24 ساعت

3) 24 ساعت- 5 روز

4) 24 ساعت- 7 روز

8-  رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند با چه مرجعی است ؟

1)  امور اسناد سازمان ثبت

2) اداره ثبت محل

3) دادگاه محل تنظیم سند

۴ ( هیئت نظارت ثبت استان

۹ - سند ناقص عبارت است از سندی که

1)  دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده به امضاء اصحاب ستد و سردفتر رسیده لیکن فاقد امضاء دفتر یار است.

2) دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده، به امضاء اصحاب سند رسیده، لیکن فاقد امضاء سردفتر است.

3) دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده لیکن به امضاء اصحاب سند نرسیده است.

۴ ( مرحله تحریر سند )بن چاق( متوقف و ثبت دفتر نشده است.

10 - در خصوص اجرا آراء هیئت‌های حل اختلاف موضوع ماده 2)) قانون اصلاح مواد ا و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت کدام گزینه صحیح است؟

1)  انتشار آگهی تحدید حدود در مورد املاک جاری

2) تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و صدور سند مالکیت بنام متصرف برای اراضی دولت و شهرداری‌ها

3) صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک به نام متصرف چنانچه ملک از اراضی متعلق به دولت و شهرداری‌ها نباشد.

۴ (قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی و انجام تحدید حدود در مورد املاکی که سابقه ثبت ندارد .

11- در خصوص اقدامات بعد از صدور حکم توسط محاکم دادگستری بر بی‌اعتباری سند رسمی که موضوع حکم، ملک باشد کدام گزینه صحیح است.

1)  دادگاه صادرکننده حکم مکلف است مراتب را به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اعلام کند.

2) دادگاه صادرکننده حکم مکلف است مراتب را به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اعلام کند.

3) دادگاه صادرکننده حکم مکلف است مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام کند.

۴ ( ذینفع مکلف است حکم صادره را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و تقاضای اجرای آن را بنماید.

12- فرق افراز و تفکیک چیست؟

1)  در افراز همه مالکین باید موافقت داشته باشند.

2) تفکیک و افراز هر دو یک معنی‌دارند.

3) تفکیک، تجزیه ملک به اجزاء کوچک‌تر توسط مالک یا مالکین است و افراز مفروز کردن سهم مشاعی یک یا چند نفر از مالکین مشاعی است.

۴ ( در افراز نیاز به موافقت سایر مالکین نیست.

13- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، مطابق كدام ماده قانون ثبت، ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكیت مطابق ثبت دفتر املاك داده می‌شود؟

1)  بیست و دو

2) بیست و یک

3) بیست

4) 104 مکرر آئین‌نامه قانون ثبت

14- آراء هیئت‌های نظارت ثبت در کدام‌یک از بندهای ماده 25 اصلاحی قانون ثبت براثر شکایت ذینفع و بدون دستور رئیس سازمان قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت می‌باشد.

1) 1 و 5 و 7

2) 1 و 3 و 5 و 7

3) 1 و 3 و 6 و 8

۴ ( تمام بندها

15- با توجه به آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء آیا دوائر اجرای ثبت فقط مجاز به صدور اجرائیه نسبت به اسناد رسمی لازم الاجراء و شروع و ادامه عملیات اجرائی نسبت به اجرائیه‌های صادره از طرف دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق‌اند یا نسبت به اسناد دیگری هم باید اجرائیه صادر کنند.

1)  اجرای ثبت فقط مجاز به صدر و اجرائیه نسبت به اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است.

2) اجرای ثبت فقط مجاز به صدور اجرائیه نسبت به اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیمی توسط دفاتر ازدواج و طلاق است.

3) اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه نسبت به کلیه اسناد رسمی هست.

۴ ( چنانچه در قانونی صدور اجرائیه توسط اجرای ثبت پیش بینی شده باشد اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه هست.

16- امتیاز اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود بر سایر اسناد رسمی چیست؟

1)  مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.

2) دادگاه خارج از نوبت رسیدگی نموده و دستور اجرای مفاد آن را صادر می‌کند

3) هنگام اقامه دعوی در محاکم دادگستری است.

۴ ( هنگام ارائه آن به دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها است.

17- بعد از انقضاء مدت سند اجارهای رسمی که به استناد سند مالکیت تنظیم و در متن آن، موجر به مستأجر اجازه احداث اعیانی و سپس مراجعه به اداره ثبت و دریافت سند مالکیت اعیانی داده و مستأجر اعیانی را قبل از منقضی شدن مدت سند اجاره، احداث و تکمیل نموده، با رعایت کدام‌یک از موارد زیر قابل صدور سند اعیانی است؟

1)  با توجه به عدم اقدام مستأجر در مدت سند رسمی اجاره، صدور سند مالکیت اعیانی حتی در صورت تجدید سند اجاره مجوزی ندارد.

2) صدور سند اعیانی موکول به تجدید سند اجاره با موجر است ولو در سند جدید تصریح به دریافت سند اعیانی نشده باشد.

3) صدور سند مالکیت اعیانی موکول به تجدید سند اجاره­ای است که در متن آن مجدداً اجازه دریافت سند اعیان داده‌شده باشد.

۴ ( منعی برای اقدام به تحدید حدود با رعایت مقررات و سپس صدور سند مالکیت اعیانی در صورت نبودن اختلاف وجود ندارد.

18-  مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزائی را می‌تواند در موقع تحدید حدود معرفی نماید که:

1)  تصرفات متقاضی ثبت در قسمت معرفی‌شده محرز باشد

2) داخل در محدوده اظهارنامه باشد

3) داخل در حدود مندرج در اظهارنامه بوده و تصرفات او در قسمت معرفی‌شده محرز باشد

۴ ( مجاورین تصرفات متقاضی را در قسمت معرفی‌شده گواهی نمایند.

19- بعد از تفکیک ملک به‌صورت آپارتمانی چنانچه مالکین آپارتمان‌ها تصمیم به تغییرات اساسی در ساختمان داشته باشند اداره‌ی ثبت محل برای تهیه و تنظیم صورت‌مجلس اصلاحی یا تغییر وضعیت به کدام دسته از مدارک زیر نیاز دارد؟

1)  تنظیم موافقت‌نامه عادی از کلیه مالکین و موافقت کتبی شهرداری

2) تنظیم موافقت‌نامه رسمی کلیه مالکین و موافقت ضمنی شهرداری

3) تنظیم موافقت رسمی مالکین کفایت می‌کند

۴( گواهی پایان ساختمان اصلاحی منطبق با وضع موجود ساختمان و موافقت رسمی کلیه مالکینmansanjesh.com

20- آگهی‌های نوبتی و تحدیدی هر بخش در کدام‌یک از جراید منتشر می‌شود؟

1)  دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه‌های محلی

2) در روزنامه‌ی معینی که در آخر هرسال برای سال بعد از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود.

3) دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی

۴ ( دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پایتخت جمهوری اسلامی

21- سند مالکیت معارض در چه مواردی ممکن است صادر شود؟

1)  نسبت به‌کل ملک

2) نسبت به‌کل ملک و حدود آن

3) نسبت به‌کل یا قسمتی ازملک و نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ملک

۴ ( نسبت به‌کل یا قسمتی ازملک

22- سند مالکیت المثنی در چه صورتی باطل می‌شود؟

1)  برای ابطال المثنی به هیئت نظارت گزارش می‌شود.

2) سند مالکیت اولیه باطل نشده باشد.

3) با سند مالکیت المثنی معامله نشده باشد.

۴ ( سند مالکیت اصلی پیدا شود و هنوز معامله‌ای با سند المثنی انجام‌نشده باشد.

23- در آگهی نوبتی، اشتباه در کدام مورد، اشتباه مؤثر است؟

1)  ذکر نوع ملک

2) ذکر شهرت ملک

3) در مضاف‌الیه نام خانوادگی

۴ ( هرگاه آگهی زائد بر میزان موردتقاضا منتشرشده باشد.

24- تکلیف مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراض‌های خارج از مدت به اصل و حدود ملک چیست؟

1)  اعتراض را به دادگاه ارسال می‌دارد تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.

2) اعتراض را به هیئت نظارت استان ارسال می‌دارد تا در کمیسیون مربوط مطرح شود.

3) به اعتراض توجهی نکرده چون خارج از مهلت مقرر قانون داده‌شده دستور ادامه عملیات ثبتی را می‌دهد.

۴ ( نظر خود را زیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری با حضور رئیس دادگاه عمومی مطرح می‌نماید تا تکلیف قطعی آن تعیین گردد.

25 - هرگاه در صدور سند مالکیت وقوع تعارض محرز گردد، ثبت محلی چه تکلیفی دارد؟

1)  سند مالکیت مؤخر الصدور را ابطال می‌نماید.

2) مراتب را طی بخشنامه‌ای مبنی بر بی‌اعتباری سند مالکیت مؤخر الصدور ابلاغ می‌نماید.

3) مراتب را کتباً ضمن اخطاری به دارنده سند مالکیت مؤخر ابلاغ می‌نماید تا در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ گواهی طرح

دعوی در دادگاه محل وقوع ملک را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید.

۴ ( مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت مقدم الصدور ابلاغ می‌نماید.

26- هرگاه متصرف ملک نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیئت موضوع مواد 147 و148  اصلاحی قانون ثبت چگونه عمل می‌نماید؟

1) چنانچه اختلافی بین متصرف و انتقال‌دهنده باشد رسیدگی می‌کند.

2) درصورتی‌که توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید

3) درصورتی‌که توافق طرفین باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

۴ ( درصورتی‌که معارض داشته باشد رسیدگی می‌نماید.

27 - اعضاء هیئت نظارت هر استان علاوه بر مدیرکل ثبت استان یا قائم‌مقام او، چه کسانی هستند؟

1)  دو نفر از قضات دادگاه شهرستان

2) دو نفر از قضات دادگاه استان

3) دو نفر از قضات دیوان عالی کشور

۴ ( مدیرکل دادگستری استان یا قائم‌مقام او و مدیرکل امور املاک سازمان ثبت یا نماینده او

28- درصورتی‌که ثبت دفتر املاكی مخالف یا مغایر سند یا حكم نهائی دادگاه باشد. رسیدگی به موضوع در صلاحیت کدام‌یک از مراجع زیر است؟

1)  اداره ثبت محل وقوع ملک

2) ثبت استان

3) شورای عالی ثبت

۴ ( هیئت نظارت ثبت استان

29- کدام‌یک از دفاتر زیر جزء دفاتر قیدشده در ماده یک آئین‌نامه قانون ثبت نیست؟

1)  دفتر تسلیم اسناد مالکیت

2) دفتر سپرده‌ها

3)  دفتر توزیع اظهارنامه‌ها

۴ ( دفتر آمار و ثبت اظهارنامه

30- آراء هیئت نظارت در کدام‌یک از مراجع زیر قابل‌تجدید نظر است؟

1)  شورای عالی ثبت

2) دادگاه‌های عمومی

3) دادگاه‌های تجدیدنظر استان

۴ ( دیوان عالی کشور

31- عدم امضاء نقشه‌بردار در ذیل صورت‌مجلس تحدید حدود، چنانچه نقشه مستند تحدید حدود دارای امضاء نقشه‌بردار باشد چه اثری دارد؟

1)  چنانچه مساحت و ابعاد مندرج در صورت‌مجلس تحدیدی با نقشه مطابقت داشته باشد قابل‌تکمیل است.

2) در این قبیل موارد تعیین تکلیف با هیئت نظارت است.

3) موجب بی‌اعتباری تحدید حدود می‌شود.

۴ ( موجب تجدید عملیات تحدید می‌شود.

32- در آگهی نوبتی، اشتباه در كدام مورد، اشتباه موثر است؟

1)  انتشار آگاهی زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت

2) شماره اصلی ملک یا عدم ذکر آن

3) مضاف‌الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر مضاف‌الیه

۴ ( اشتباه در ذکر شهرت ملک یا عدم آن

33- در مجاورت زمین A متروکه B قرارگرفته مساحت متروکه چه مقدار است؟

1) 100

2) 10/103

3) 105

4) 50/160

34- محل استقرار شعب هیئت نظارت و شورای عالی ثبت کدام است؟

1) هیئت نظارت در مرکز استان و فاقد شعبه است شورای عالی ثبت در مقر سازمان ثبت و دارای دو شعبه املاک و اسناد

هست.

2) هیئت نظارت و شورای عالی ثبت در مرکز استان و هردو دارای دو شعبه املاک و اسناد می‌باشند.

3) هیئت نظارت در هر یک از ادارات ثبت و شورای عالی ثبت در محل استان و دارای دو شعبه املاک و اسناد می‌باشد.

۴ ( هیئت نظارت در مرکز استان و شورای عالی ثبت در تهران مقر سازمان ثبت و هر یک در آرای دو شعبه املاک و اسناد می‌باشند.

35- تفکیک ساختمان‌هایی که در محدوده شهرها و بعد از سال1349 به‌صورت آپارتمان‌هایی احداث شده­اند با توجه به کدام گزینه انجام می‌شود؟

1)  قانون و آئین‌نامه اجرائی تملک آپارتمان‌ها

2) گواهی پایان کار صادره از شهرداری و مقررات تملک آپارتمان‌ها

3) گواهی پایان کار صادره از شهرداری و نقشه‌های مصوب شهرداری برای تفکیک آپارتمان

۴ ( گواهی پایان کار صادره از شهرداری به‌ضمیمه نقشه‌های مصوب سازمان نظام‌مهندسی

36- اعضاء هیئت حل اختلاف موضوع ماده148 اصلاحی قانون ثبت عبارت‌اند از:

1)  دو نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت محل یا قائم مقام وی

2) یک نفر قاضی به انتخاب رئیس دادگستری محلی، رئیس ثبت و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت

3) یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت

۴ ( یک نفر قاضی به انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان و دو نفر عضو ثبتی به انتخاب مدیرکل ثبت استان مربوط

8

B

D

C

20

50

50

4

دایره E باغ

6

37 - نصف از باغ E که به‌صورت دایره است داخل زمین ABCD قرارگرفته، مساحت زمین چقدر است؟

 

1) 75/915

2) 50/921

3) 5/945

4) 75/960

30

10

12

15

30

A

B

C

D

15

10

12

15

38- قسمتی كه با هاشور مشخص شده تجاوز زمین Aبه زمین B است كه عیناً به زمین­های مجاور منتقل شده. مساحت زمین D در وضع

 

1) 400

2) 405

3) 410

4) 415

39 - در تفکیک و افراز املاکی که باید طبق نقشه مصوبه شهرداری اقدام شود، اگر شهرداری ظرف مهلت مقرر در قانون نسبت به نقشه ارسالی از طرف اداره ثبت اظهارنظر نکند و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه اعلام ندارد، تکلیف اداره ثبت چیست؟

1)  از ثبت استان کسب تکلیف می‌کند

2) اقدامات متوقف می‌شود.

3) رأساً اقدام می‌کند

۴ ( مجدداً از طریق شهرداری پیگیری می‌کند

۴۰ - در خصوص تحدید حدود املاک، چنانچه متقاضی ثبت در موقع تحدید حدود حاضر نباشد

1)  اعلان تحدید حدود مجدداً انتشار خواهد یافت

2) تحدید حدود انجام نخواهد شد و صورتجلسه دال بر عدم انجام تنظیم می‌شود

3) تحدید حدود مطابق حدود مندرج در اظهارنامه ثبتی به عمل می‌آید.

۴ ( ملک موردتقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین، تحدید خواهد شد.

41- نسبت به ملکی که در تاریخ 12/4/1386 تقاضای ثبت آن پذیرفته شده، آگهی‌های نوبتی آن در چه تاریخ‌هایی باید منتشر شود؟

1) 01/06/1386 و 01/07/1386

2) 01/07/1386 و 01/08/1386

3) 15/07/1386 و 15/08/1386

4) 01/08/1386 و 01/09/1386

42- ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فروخته می‌شود.

1)  متقاضی افراز و برابر مقررات اجرای اسناد رسمی

2) متقاضی افراز و به دستور دادگاه شهرستان

3) هریک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان

۴ ( هریک از شرکا و به دستور رئیس ثبت محل

43- در شکل مقابل طول AB چقدر است؟

5

40

30

B

60

20

20

A

 

 

 

1) 29

2) 30

3) 31

4) 33

44-  سند مالکیتی با مساحت و حدود معین صادرشده بعداً مشخص می‌شود که داخل در محدوده سند مالکیت اضافه مساحت وجود دارد، برای اصلاح سند مالکیت بهای مساحت اضافی به چه نحو تعیین می‌شود؟

1)  بر مبنای آخرین سند انتقال

2) بر مبنای اولین سند انتقال و چنانچه مقدور نباشد در زمان اولین معامله توسط ارزیاب ثبت

3) مقدار مساحت اضافه بر اساسی ارزش واقعی روز تعیین می‌شود.

۴ ( مطابق قیمت منطقه‌ای روز اصلاح

45- باغ پلاک 14/ 2 تحدید حدود و مدت اعتراض آن سپری‌شده و اعتراض واصل نشده ولی ثبت دفتر املاک نگردیده احد از مالکین مشاعی می‌خواهد سهم خود را افراز کند مرجع افراز کدام است؟

1)  اداره ثبت محل وقوع ملک

2) دادگاه محل وقوع ملک

3) هیئت نظارت محل وقوع ملک

۴ ( هیئت حل اختلاف محل وقوع ملک

46- محدوده ملک A کلاً داخل در محدوده ملک B قرار دارد و در سند مالکیت حق عبور برای آن ازملک B گواهی شده. سند مالکیت ملک B هم محاط بودن ملک A را در محدوده ملک B تصدیق کرده لیکن حق عبور برای ملک A در آن قید نشده. موضوع با کدام‌یک از عبارات زیر تطبیق دارد؟

1)  اشتباهی که قابل‌رسیدگی باشد به وجود نیامده و با احداث خیابان از طرف شهردار رفع خواهد شد.

2) تداخل به وجود آمده است.

3) تعارض در حقوق ارتقاقی ایجادشده است.

۴ ( چون محدوده ملک A محاط در محدوده ملک B است تعارض در اصلی ملک به وجود آمده است

۴۷ - اگر بعد از تحدید حدود و قبل از صدور سند مالکیت ثبت محل متوجه شود که هنگام تحدید حدود اشتباهاً قسمتی از ملک موردتقاضا در تحدید حدود منظور نشده است باید به چه نحو اقدام نماید.

1)  با انتشار آگهی تحدید حدود، نسبت به مقداری که قبلاً تحدید نشده اقدام می‌نماید.

2) تعیین تکلیف با هیئت نظارت است.

3) چون اشتباه محرز است با دستور رئیس ثبت تحدید قبلی باطل و با انتشار آگهی تحدید حدود، تحدید حدود ملک به نحو صحیح انجام می‌شود.

۴ ( نیاز به طرح موضوع در هیئت نظارت نیست و ثبت استان دستور اصلاح یا ابطال یا تکمیل صورتجلسه تحدید حدود را صادر می‌کند.

48- در ترکیب هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند، علاوه بر مسئول بازسازی و رئیس ثبت و شهردار محل در شهرها و بخشدار در خارج شهرها چه مقاماتی حضور دارند؟

1)  رئیس دادگستری محلی یا نماینده او، یک نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی

2) دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محلی در مجلس شورای اسلامی

3) مسئول مسکن و شهرسازی، یک نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۴ ( فرماندار محل یا نماینده او، یک نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۴۹ - کدام‌یک از عبارات زیر صحیح است؟

1)  آگهی تحدیدی پس از نشر اولین آگهی نوبتی قابل‌انتشار است.

2) اشتباه در نوع ملک همچنین عدم ذکر نوع ملک در آگهی تحدید حدود از اشتباهات غیر مؤثر در آگهی تحدیدی است.

3) اشتباه در ذکر مقدار موردتقاضا اعم از اینکه بیشتر یا کمتر آگهی شده باشد از اشتباهات مؤثر در آگهی تحدید است.

۴ ( فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از بیست روز و بیشتر از ۵۰ روز باشد.

۵۰ - برای تحدید حدود ملکی که حدود مجاورین آن ازلحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد چه اقدامی باید به عمل آید.

1)  با انتشار آگهی تحدید حدود عمومی و در وقت مقرر در آگهی نسبت به تحدید حدود اقدام می‌شود.

2) نیاز به انتشار آگهی تحدید حدود نیست و تحدید حدود آن با تبعیت از مجاورین به عمل می‌آید.

3) نیاز به انتشار آگهی تحدید حدود عمومی نیست و می‌توان با انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی اقدام نمود.

۴ ( نیاز به انتشار آگهی تحدید حدود عمومی و اختصاصی نیست و باید با دعوت از مجاورین با حضور آن‌ها اقدام نمود

51-  به اعتراض‌های خارج از مدت به اصل و حدود ملک توسط چه کسی و در کجا رسیدگی می‌شود؟

1)  رئیس دادگاه با حضور مسئول اداره ثبت یا نماینده او و در اداره ثبت

2) رئیس دادگاه و در دادگستری محل وقوع ملک و خارج از نوبت

3) مسئول اداره ثبت یا نماینده او در اداره ثبت محل وقوع ملک خارج از وقت اداری

۴ ( هیئت نظارت، در اداره کل ثبت استان مربوطه در ساعت اداری

52- قطعات 1 الی 10 به ترتیب از شرق به غرب و مطابق نقشه ثبتی با ابعاد و مساحت از شرق و جنوب و غرب به خیابان‌های با عرض مشخص محدود بوده‌اند. خیابان شرقی تعریض شده، مالک قطعه اول بدون در نظر گرفتن اصلاحی، ابعاد ملک خود را انتخاب و متصرف شده و قطعات دوم و سوم نیز با تبعیت از قطعه اول متصرف‌اند، قطعات 10 و ۹ و 8 نیز از خیابان غربی ابعاد ملک خود را پیاده و تصرف نموده‌اند با این ترتیب ازنظر مقررات ثبتی چه اتفاقی افتاده و مالکین قطعات باقیمانده چه تکلیفی دارند؟

1)  بین قطعات ۴ و 3 و 2 و 1 تداخل به وجود آمده و مالک قطعه ۴ باید برای احقاق حقوق خود به مالک قطعه 3 مراجعه کند

2) بین هر ده قطعه مستقر بین دو خیابان تعارض ایجادشده و باید توسط اداره ثبت رسیدگی شود.

3) مالک قطعه ۷ باید برای احقاق حق خود علیه مالک قطعه 8 اقامه دعوی نماید.

۴ ( مالک قطعه ۴ باید مستقیماً علیه مالک قطعه 1 اقامه دعوی نموده و احقاق حق نماید .

53- اگر تقاضای ثبتی مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و به نفع معترض حکم صادر کند نحوه ادامه عملیات ثبتی چگونه است؟

1)  تقاضای ثبت قبلی باطل است و باید بنام معترض اظهارنامه تنظیم و آگهی‌ها نوبتی و تحدیدی تجدید شود.

2) چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهائی دادگاه ثبت خواهد شد و نیاز به آگهی مجدد بنام معترض نیست

3) موضوع در هیئت نظارت ثبت استان مطرح و برابر رأی هیئت نظارت اقدام می‌شود.

۴ ( نیاز به تنظیم اظهارنامه نیست لیکن آگهی‌های نوبتی و تحدیدی تجدید می‌شود.

۵۴ - کدام‌یک گزینه صحیح است؟

1)  افراز املاک مشاع از وظایف ثبت محل است.

2) افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت‌شده یا نشده باشد از وظایف ثبت محل است

3) مهلت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز ملک، 2۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم است.

۴ ( ملکی که به‌موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا توسط اداره ثبت محل

فروخته می‌شود.

۵۵ - هرگاه ورثه متوفی بخواهند اسناد مالکیت سهم‌الارث آنان با فرض وجود اعیان بدون استثناء نمودن بهای و به یا ثمن اعیان سهم زوجه یا زوجات متوفی صادر شود باید به چه نحو اقدام نمایند.

1)  باید تعیین قیمت را از دادگاه بخواهند و پس از تعیین و تودیع آن گواهی لازم اخذ و ارائه نمایند.

2) قبل از ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر دریافت بهای ربع یا ثمن اعیان توسط زوجه یا زوجات اقدامی مقدور نیست

3) می‌توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف تقاضای تودیع بهای ثمن یا ربع اعیانی را نموده پس از تودیع گواهی اخذ و ارائه نمایند.

۴ ( می‌توانند از ثبت محل تقاضای پرداخت بهای ربع یا ثمن اعیان را که وسیله کارشناس رسمی تعیین می‌شود بنمایند.

56- پس از پیاده کردن ابعاد دو پلاک ثبتی B و A در محل، مقداری ازملک هم در محدوده پلاک A و هم در محدوده پلاک B قرار می‌گیرد. ازنظر مقررات ثبتی چه اتفاقی افتاده و مالکین برای رفع مشکل خود باید به کدام مرجع مراجعه نمایند؟

1)  اشتباه ثبتی صورت گرفته و رفع اشتباه با هیئت نظارت است.

2) تداخل ایجادشده و مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه است.

3) جابجایی اتفاق افتاده و مالکین، برای رفع مشکل به دادگاه

۴ ) نسبت به مقداری که در محدوده دو پلاک قرار می‌گیرد سند مالکیت معارض صادرشده به ثبت محل وقوع ملک

۵۷ - در سند مالکیت پلاک A شمالاً دیواری است به پلاک « حد شمال این‌طور تعریف‌شده B» و حد جنوبی پلاک B نیز جنوباً دیواری است به پلاک « در سند مالکیت این‌طور تعریف‌شده A» اشتباه حاصله مصداق کدام‌یک از عبارات زیر است.

1)  اشتباهی صورت نگرفته و در صورت تجدید بنا رفع اشکال خواهد شد.

2) تداخل صورت گرفته است

3) تعارض در حد به وجود آمده است.

۴ ( جابجایی اتفاق افتاده است.

58- تکلیف معترضین به تقاضای ثبت یا تحدید حدود چیست؟

1)  پس از انتشار آگهی نوبتی و یا پس از تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، به مرجع صالح قضائی دادخواست بدهند.

2) تسلیم اعتراض در مهلت مقرر قانونی به اداره ثبت محل وقوع ملک کافی است.

3) تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع قضائی و اخذ گواهی و تسلیم آن به اداره ثبت محل وقوع ملک

۴ ( تقدیم دادخواست ظرف مهلت تعیین‌شده در آگهی‌ها و تسلیم آن به اداره ثبت محل وقوع ملک

۵۹ - دو نفر تقاضای ثبت‌نام ملکی رادارند و هرکدام مدعی تصرف تمام ملک هستند اداره ثبت محل وقوع ملک چه تکلیفی دارد؟

1)  با اعمال مقررات بند 1 ماده 3 آئین‌نامه اجرائی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی ثبت مراتب را به هیئت نظارت گزارش می‌کند.

2) تقاضای ثبت متصرف واقعی را پذیرفته و طرف دیگر را به دادگاه هدایت می‌کند.

3) تقاضای ثبت هر دو را بالمناصفه نسبت به ملک پذیرفته و چنانچه به این تصمیم معترض باشند باید به دادگاه مراجعه کنند.

۴ ( طرفین را برای تعیین تکلیف به دادگاه هدایت نموده و پس از وصول حکم قطعی مطابق آن اقدام می‌کند .

60 - در مورد املاک مشاع که قسمتی از آن بدون نقشه‌برداری و تعیین مساحت و طول ابعاد منجر به صدور سند مالکیت شده، برای صدور سند مالکیت بقیه سهام مشاعی چه باید کرد؟

1)  از ثبت استان مربوط کسب تکلیف نموده و مطابق آن اقدام می‌شود.

2) با تبعیت از حدود ثبت‌شده قبلی و بدون نقشه‌برداری، سند مالکیت بقیه سهام مشاعی صادر می‌شود.

3) با توجه به ماده ۷۵ آئین‌نامه قانون ثبت قبل از نقشه‌برداری و تعیین مساحت و طول ابعاد صدور سند سهام مشاعی بعدی مقدور نیست.

۴ ( با حضور همه مالکین مشاعی نقشه‌برداری و سپس سند مالکیت بقیه سهام مشاعی صادر می‌شود.

61- در مورد اصلاح آراء هیئت‌های حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت کدام‌یک از عبارات زیر صحیح است؟

1)  در هر مرحله) قبل و بعد از اجرای رأی( اتخاذ تصمیم و رفع اشتباه با هیئت نظارت است.

2) در هر مرحله )قبل و بعد از اجرای رأی( هیئت می‌تواند رأی اصلاحی صادر کند.

3) قبل از اجرای رأی، اتخاذ تصمیم با هیئت نظارت و بعد از اجرای آن با شورای عالی ثبت است.

۴ ( چنانچه رأی اجرا نشده باشد، هیئت پس از بررسی و احراز اشتباه رأی اصلاحی صادر می‌کند

62- اگر بعد از ثبت ملک در دفتر املاک با رعایت مقررات به نام ورثه یا موصیله، ویتنام‌های رسمی که مخالف با ثبت ملک باشد ارائه شود، تکلیف چیست؟

1)  ادامه عملیات ثبتی موکول به رسیدگی و اظهارنظر هیئت نظارت است.

2) ادامه عملیات ثبتی موکول به رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه است.

3) عملیات ثبتی ادامه می‌یابد و قابل ترتیب اثر نیست

۴ ( تا روشن شدن تکلیف متوقف می‌شود.

63- ملکی که دارای سند مالکیت مقدم الصدور بوده به چند قطعه تفکیک و قطعاتی از آن با اسناد رسمی به دیگران منتقل شده است خریدار به اداره ثبت مراجعه و درخواست صدور سند مالکیت دارد. کدام گزینه صحیح است؟

1)  اداره ثبت می‌تواند بلافاصله پس از صدور رأی هیئت نظارت مبادرت به صدور و سند مالکیت نماید.

2) اداره ثبت می‌تواند سند مالکیت بنام خریدار صادر و مراتب صدور سند مالکیت معارض را در سند قید نماید.

3) اداره ثبت تا تعیین تکلیف نهایی تعارض مجاز به صدور سند مالکیت بنام خریدار نیست.

۴ ( اداره ثبت می‌تواند بلافاصله پس از صدور رأی شورای عالی ثبت مبادرت بدرو سند مالکیت نماید.

64- با توجه به مقررات موجود نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض صادر شده کدام گزینه صحیح است؟

1)  تا صدور رأی هیئت نظارت و شورای عالی ثبت هیچ‌کدام حق انجام معامله ندارند.

2) تا صدور رأی دادگاه هیچ‌کدام حق انجام معامله ندارند.

3) نسبت به ملکی که سند مالکیت معارضی صادرشده دارنده هر دو سند مالکیت حق انجام معامله قطعی دارند.

۴( دارنده سند مالکیت مقدم الصدور حق انجام معامله دارد البته سردفتر مکلف است مراتب صدور سند مالکیت معارض را در سند قید نماید و دارنده سند مالکیت مؤخر الصدور می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

65 - چند نفر در ملکی دارای سهام مشاعی هستند و از عده مالکین یک نفر محجور و یک نفر غایب و سهم یک نفر از آن‌ها نیز تاکنون به ثبت نرسیده است و در اصطلاح ثبت مجهول‌المالک، است بقیه مالکین قصد دارند سهام مشاعی خود را که مفروزاً تصرف دراند افراز نمایند با توجه به‌مراتب ذکرشده کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

1)  افراز ملک در صلاحیت دادگاه محل است.

2) افراز ملک در صلاحیت اداره ثبت محل است.

3) تا زمانی که سهم مجهول‌المالک ثبت‌شده نمی‌توان ملک را افراز نمود.

۴ ( تا زمانی که نشانی فرد غایب مشخص نگردد ملک قابل افراز نیست.

66- در کدام‌یک از موارد زیر نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی و قبول درخواست ثبت نیست و اداره ثبت پس از تحدید حدود ملک --------------- مبادرت به صدور سند مالکیت می‌نماید؟ «نسبت به املاكی كه

1) دولتی باشند»

2)  در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل شده است»

3) طبق رأی کمیسیون ماده 12  قانون زمین شهری و نهایتاً رأی دادگاه غیر موات اعلام شود»

۴( فاقد مالک خاص باشند

67-  اداره ثبت به‌محض اطلاع از صدور سند مالکیت معاروض چه اقدامی باید انجام دهد؟

1)  پس از صدور رأی هیئت نظارت مراتب را به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام نماید.

2) بایستی پس از صدور رأی شورای عالی ثبت مراتب به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام شود.

3) وجود سند مالکیت معارض مؤخر الصدور و مقدم الصدور را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط اعلام نماید.

68- بایستی پس از صدور رأی دادگاه مراتب به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام شود گزینه صحیح است؟

1)  پس از اعلام موافقت وزارت امور خارجه مبادرت به خرید ملک می‌نمایند.

2) پس از اعلام موافقت سازمان ثبت مجاز به خرید ملک می‌باشند.

3) پس از تصویب موضوع از طرف هیئت‌وزیران و ابلاغ آن به سازمان ثبت

۴ ( مستقیماً به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مبادرت به خرید ملک می‌نماید

69 - شخصی پس از خرید قطعه زمینی از شهرداری و یک قطعه زمین از یک شخص حقیقی به اداره ثبت مراجعه و درخواست تجمیع حدود آن‌ها را می‌نماید پس از رسیدگی‌های لازم مشخص می‌شود هر دو پلاک دارای مقداری اضافه مساحت است و به مجاورین نیز تجاوزی نشده و مقادیر اضافی داخل در محدوده سند مالکیت است با توجه به مقررات موجود کدام گزینه صحیح است؟

1)  خریدار بایستی برای تعیین تکلیف به هیئت حل اختلاف موضوع مواد 1۴۷ و481 قانون ثبت مراجعه نماید.

2) خریدار بایستی برای تعیین تکلیف به دادگاه مراجعه نماید.

3) خریدار بایستی اجباراً برای خرید مقدار اضافی به فروشندگان مراجعه نماید.

۴ ( خریدار می‌تواند قیمت مقدار اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت محل تودیع و تقاضای اصلاح اسناد مالکیت خود را بنماید.

۷۰ - سند مالکیت زمینی بنام شهرداری صادرشده و از طرف شخصی در سال1360 تصرف و در آن ایجاد خانه شده است و شهرداری حاضر به انتقال ملک به متصرف نیست، کدام گزینه صحیح است؟

1)  متصرف می‌تواند با رعایت ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از اداره ثبت سند مالکیت دریافت نماید.

2) متصرف می‌تواند با رعایت ماده 148 اصلاحی قانون ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت نماید

3) متصرف می‌تواند به دادگاه مراجعه شهرداری را ملزم به انتقال ملک به خود نماید.

۴ ( اساساً مورد مشمول هیچ‌یک از موارد بالا نبوده و متصرف بایستی به هر صورت رضایت شهرداری را جهت انتقال جلب نماید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن