راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1388

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1388

0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1388

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  نحوه ابلاغ آراء قابل‌تجدید نظر هیئت نظارت چگونه است؟

1) در تابلو اعلانات ثبت محل به مدت ۲۰ روز الصاق می‌شود.

2) در تابلو اعلانات اداره کل ثبت استان محل استقرار هیئت نظارت به مدت ۲۰ روز الصاق می‌شود.

3)  طبق مفاد آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود.

4) طبق آیین دادرسی مدنی به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود.

۲ - اگر فاصله کانونی دوربین عکاسی 1۵۲ میلی‌متر ) ۶ اینچ(  و ارتفاع هواپیما در حین عکس‌برداری 10/000 پا باشد مقیاس این عکس کدام‌یک از اعداد زیر است؟ )یک‌پا برابر 48/30 سانتیمتر می‌باشد(

1) 10000/1

2) 20000/1

3) 25000/1

4) 00005/1

3-  اگر تحدید حدود ملک مطابق تبصره اصلاحی ذیل ماده 1۵ قانون ثبت قابل انجام باشد پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین درصورتی‌که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم آن‌ها باشد تعیین حدودی که با اموال مزبور مجاورت دارد به چه نحو انجام خواهد شد؟

1) با انتشار آگهی تحدید حدود، یک نسخه روزنامه حاوی آگهی و آگهی الصاقی را برای مراجع ذیربط ارسال می‌نمایند.

2) پس از تحدید حدود، یک نسخه از صورت‌جلسه یا تصویر آن را جهت اظهارنظر برای مراجع ذیربط ارسال می‌نمایند.

3)  پس از هماهنگی با مراجع ذیربط نسبت به انتشار آگهی تحدیدی اقدام می‌نمایند.

۴ ( حداقل بیست روز قبل، وقت تعیین حدود را به مراجع ذیربط ابلاغ و تذکر داده می‌شود که عدم حضور مانع تحدید حدود نخواهد بود.

۴ - اگر یکی از طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند با چه شرایطی سند قابل ثبت است؟

1) اگر سردفتر به زمان آن‌ها تسلط کامل داشته باشد نیاز به مترجم نیست.

2) ترجمه اظهارات توسط مترجم مورد اعتماد آن‌ها

3)  ترجمه اظهارات آن‌ها توسط مترجم رسمی

۴ ( ترجمه اظهارات توسط مترجم مورد اعتماد سردفتر

۵ - آراء هیئت نظارت در کدام‌یک از بندهای ماده ۲۵ قابل‌تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است؟

1) بندهای 3 و ۵ و ۷

2) بندهای 3 و ۵ و 8

3)  بندهای 1 و ۵ و ۷

۴ ( بندهای 1 و ۵ و 8

۶ - اگر در آگهی فقدان سند مالکیت، اشتباهی رخ دهد اتخاذ تصمیم در خصوص مؤثر بودن یا نبودن اشتباه با کیست؟

1) شورای عالی ثبت

2) هیئت نظارت

3)  مسئول واحد ثبتی

۴ ( مسئول اداره کل ثبت استان

۷ - معترض به تقاضای ثبت ملک باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی ظرف چند روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم نموده و ظرف مدت چند ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست اقامه دعوی نماید؟

1) 30 روز- 2 ماه

2) 45 روز- 1 ماه

3) 60 روز- 1 ماه

4) 90روز- 1 ماه

8- ترکیب هیئت نظارت عبارت است از:

1) مدیرکل ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان

2) مدیرکل ثبت استان و یکی از کارکنان ثبت استان و یک نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان

3)  معاون سازمان ثبت در قسمت اسناد یا املاک و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور

۴ ( رئیس ثبت شهرستان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه شهرستان

۹ - اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین متقاضی و اداره ثبت اختلاف باشد مرجع صالح برای رفع اختلاف کدام است؟

1) ثبت استان

2) دادگاه محل وقع ملک

3)  شورای عالی ثبت

۴ ( هیئت نظارت

10 - اتباع خارجه در ایران می‌توانند وصیت‌نامه ستری خود را در کجا امانت بگذارند؟

1) اداره ثبت محل اقامت خود

2) دفاتر استاد رسمی

3)  کنسولگری دولت متبوع خود

۴ ( دادگاه محل اقامت خود

11- در افراز، هزینه تفکیک چه زمانی توسط ثبت محل وصول می‌شود؟

1) بعد از تصمیم مسئول واحد ثبتی به افراز و قبل از ابلاغ آن

2) بعد از وصول گزارش نماینده و نقشه‌بردار مبنی برافراز و قبل از تصمیم مسئول واحد ثبتی

3)  بعد از صدور رأی قطعی دادگاه برای افراز

۴ ( هنگام اجرای تصمیم قطعی برافراز

12-  نسبت به ملکی در اول دی‌ماه تقاضای ثبت پذیرفته‌شده، اولین آگهی نوبتی آن در چه تاریخی باید منتشر شود؟

1) پانزدهم فروردین سال بعد

2) اول اردیبهشت سال بعد

3)  اول بهمن همان سال

۴ ( اول اسفند همان سال

13- ورثه حین الفوت بانویی عبارت‌اند از زوج، پدر و مادر و دو دختر نسبت سه سهم­الارث آن‌ها عبارت است از :

1) 8/1پدر، 8/1 مادر، 2/1 زوج، بقیه متعلق به دخترهاست.

2) 6/1پدر، 8/1 مادر، 4/1 زوج، بقیه متعلق به دخترهاست.

3) 6/1پدر، 6/1 مادر،42/1 زوج، بقیه متعلق به دخترهاست.

4) 84/1پدر، 8/1 مادر، 4/1 زوج، بقیه متعلق به دخترهاست.

14- شخصی3/5 سهم از ۴۰ سهم یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت1/5 هکتار را مالکیت دارد میزان مالکیت وی چند مترمربع است؟

1) 25/190

2) 75/218

3) 50/224

4) 65/225

15 - مساحت قسمت هاشور خورده در شکل مقابل برابر است با چند مترمربع؟

 
   

 

 

1) 71/123

2) 247/136

3) 06/142

4) 55/142

 

16- نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرارگرفته و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد و اضافه در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین هم تجاوزی نشده و قراری هم نسبت به‌اضافه احتمالی بین متعاملین گذاشته نشده باشد؟

1) مراتب در هیئت نظارت مطرح و دستور اصلاح و قیمت اضافه با نظر کارشناس رسمی تقویم خواهد شد.

 2) مقدار اضافه به قیمت روز کارشناسی و پس از پرداخت بهاء آن ثبت محل در خصوص اصلاح مساحت اقدام خواهد نمود.

3)  قیمت اضافه مساحت را بر مبنای ارزش مندرج در سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی به صندوق ثبت سپرده و اداره ثبت نسبت به اصلاح سند اقدام خواهد کرد.

4) متعاملین به یکی از دفاتر اسناد رسمی معرفی و مقدار اضافه به قیمت منطقه بندی به خریدار منتقل می‌شود.

17 - انجام معامله قبل از صدور دادنامه حصر وراثت در صورتی بلامانع است که:

1) ماترک متوفی کمتر از سی میلیون ریال باشد.

2) بهای مورد معامله کمتر از سی میلیون ریال باشد.

3)  متوفی دارای صغیر باشد و دادستان اجازه انجام معامله را بدهد.

۴ ( مراجعه کننده طبق شناسنامه وارث منحصربه‌فرد باشد.

18- در معاملات با حق استرداد موضوع ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، درصورتی‌که بدهکار ظرف مدت چند ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راه مسترد می‌شود؟

19- ملکی طبق صورت‌مجلس تفکیک، تفکیک و قطعه‌ای از آن با سند رسمی به دیگری منتقل و در موقع تنظیم سند انتقال در ذکر مشخصات یکی از انتقال گیرندگان اشتباهی رخ‌داده و با همان اشتباه منجر به صدور سند مالکیت شده است درصورتی‌که نسبت به تنظیم سند اصلاحی در دفترخانه و مربوط اقدام و در صورت عدم امکان مراتب از ثبت احوال پرسش گردد رسیدگی و رفع اشتباه با کدام مرجع است؟

1) دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک

2) شورای عالی ثبت

3)  رئیس ثبت محل

۴ ( هیئت نظارت.

۲۰ - درصورتی‌که نسبت به ملکی سند مالکیت معارض صادره شده باشد اداره ثبت مراتب را

1) پس از اطلاع از وجود سند معارض )مؤخر( و وجود سند مقدم به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ و گزارش جریان امر را به هیئت نظارت اعلام می‌نماید.

2) فقط به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام می‌نماید.

3)  به هیئت نظارت گزارش و پس از صدور رأی هیئت نظارت و نهایتاً شورای عالی نسبت به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می‌نماید.

۴ ( بلافاصله جهت رسیدگی خارج از نوبت به دادگاه عمومی حقوقی محل اعلام می‌نماید.

21-  در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب1357 که وظیفه و اجرای آن بدواً به عهده اداره ثبت گذاشته شده در کدام‌یک از موارد زیر متقاضی بایستی از ابتدا به دادگاه مراجعه نماید؟

1) درصورتی‌که ظرف مدت ۲ ماه مقرر در ماده 1۰1 قانون شهرداری‌ها نقشه ارسالی به شهرداری، به اداره ثبت برگشت نشود.

2) درصورتی‌که همه مالکین موافقت خود را با افراز اعلام نمایند.

3)  درصورتی‌که بین مالکین محجور یا غایب مفقودالاثر باشد.

۴ ( درصورتی‌که جریان ثبتی ملک خاتمه یافته ولی سند مالکیت شش‌دانگ آن صادر نشده باشد.

۲۲ - سند مالکیت ملکی به‌عنوان شش‌دانگ یک قطعه زمین مشجر صادرشده است. مالک آن در سال 1388 فوت شده و متوفی دارای یک همسر دائمی و یک فرزند اناث و یک فرزند ذکور است زوجه متوفی حق دارد

1) از ربع آن اعم از عرصه و اعیان استفاده نماید و سهم نامبرده در این زمینه ربع تر که است.

2) بهای ثمن اعیانی و زمین را برابر ضوابط مقرر از سایر ورثه دریافت دارد.

3)  بهای ثمن اعیانی را طبق ضوابط مقرر از سایر ورثه دریافت دارد..

۴ ( درصورتی‌که بهای ثمنیه اعیانی را بقیه ورثه پرداخت ننمایند از عین آن استفاده نماید .

23- در مورد دعاوی مربوط به ملک مانند اعتراض به ثبت، تحدید حدود و دعوی ابطال سند مالکیت معارض کدام‌یک از احکام و آراء، در اداره ثبت قابل‌اجرا است؟

1) آراء قطعی هیئت نظارت

2) احکام قطعی صادره از دادگاه

3)  آراء قطعی شورای عالی ثبت

4) احکام نهایی صادره از دادگاه

24 - مدت اعتراض به آگهی نوبتی .... روز پس از انتشار.... آگهی است.

1) 30- اولین

2) 45- دومین

3) 75- آخرین

4) 90- اولین

۲۵ - سند مالکیت ملکی با قید حقا به از رودخانه طبق معمول محل صادرشده است اگر سند برای ابطال و صدور سند جدید ارائه شود حقا به را چگونه در سند جدید منعکس می‌کنند؟

1) با حق مجری از رودخانه مربوط

۲ ( با حقا به طبق عرف محل

3) با عبارت با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شده آن

۴ ( نیاز به قید حقا به ندارد

-26  کدامیک از اموال و اشیاء زیر از مستثنائات دین نیست و بازداشت میشود؟

1) مسکنی که محل سکونت بدهکار و خانواده او نباشد.

۲ ( سایر اموال و اشیایی که بهموجب قوانین خاص غیرقابل توقیف است.

3) لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.

۴ ( آذوقه موجود بهقدر احتیاج سه ماه متعهد و عائله او

-27 داخل در محدوده ملک a، محدوده b به شکل دایره استثناء شده است مساحت مستثنیات چند مترمربع است؟

 

 

 

1) 858/62

2) 858/63

3) 858/64

4) 858/68

28- کدامیک از املاک مجهول المالک که تقاضای ثبت نشده احتیاج به تقاضای ثبت و انتشار آگهی ندارد؟

1)اراضی موقوفه اعم از وقف عام و خاص

۲ ( اراضی مواتی که توسط دولت موات اعلامشده باشد

3)اراضی ساحلی

۴ ( اراضی که در جریان قانون اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل شده است.

۲۹ - ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع صدور اسناد مالکیت بافت مسکونی روستاها شامل چه روستاهایی است با

1) هر تعداد خانوار

2) بیش از چهارصد خانوار

3)  بیش از یکصد خانوار

۴ ( بیش از دویست خانوار

30- طول مایل بین دونقطه A و B برابر 28/42 متر و زاویه شیب برابر. T " است فاصله افقی بین دونقطه A و B چقدر است؟

 

1) 46/30

2) 26/34

3) 62/36

4) 50/38

31-  در شکل مقابل با توجه به‌اندازه گیری‌های انجام‌شده وجود مانع عبور بین نقاط a, b  طول a, b کدام است؟

1) 20/650

2) 70/650

3) 670

4) 50/670

32-  در شکل مقابل با توجه به وجود رودخانه و اندازه­گیری­های انجام شده در طبیعت فاصله AB کدام است؟

 
   

 

 

1) 22/63

2) 33/63

3) 44/63

4) 66/63

33-  در حد جنوبی پلاک100قید گردیده است - جنوباً اول دیواری است دوم دیواربه‌دیوار سوم - به دیوار پلاک 1۰1  پاسخ دهید به ترتیب وضعیت مالکیت دیوار حدفاصل چگونه است؟

1) دیوار قسمت اول مربوط به مالک پلاک 1۰1 دوم دیوار به دیوار مالک پلاک 100 سوم دیوار مربوط به مالک پلاک 1۰1 است.

2) دیوار قسمت اول مربوط به مالک پلاک100 دوم دیوار مالک مزبور وصل به دیوار مالک پلاک 1۰1 و سوم دیوار متعلق به مالک پلاک 1۰1 است.

3)  دیوار قسمت اول مربوط به مالک پلاک100دوم دیوار حدفاصل مشترک و سوم دیوار متعلق به مالک 1۰1 است.

۴ ( دیوار قسمت اول مربوط به مالک پلاک 1۰1 دوم دیواربه‌دیوار مالک پلاک 1۰1 و سوم دیوار متعلق به مالک پلاک 100 می‌باشد.

34- رأی شورای عالی ثبت در کدام‌یک از مراجع زیر قابل رسیدگی است؟

1) دیوان عالی کشور

2) دیوان عدالت اداری

3)  دادگاه حقوقی شهرستان محل وقوع ملک

۴ ( دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه

35 - ابلاغ آراء هیئت نظارت که قابل‌تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است به چه نحو به ذینفع ابلاغ می‌شود و مهلت اعتراض چه مدت است؟

1) با رعایت آیین دادرسی مدنی، بیست روز

2) با رعایت آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، بیست روز

3)  تابلوی اعلانات اداره ثبت، بیست روز

۴ ( تابلوی اعلانات اداره ثبت، یک ماه

36 - سند مالکیت پلاک A با ابعاد شمال و جنوب هرکدام یکصد متر و شرق و غرب هرکدام30 متر، از شمال به پلاک B از شرق و جنوب به خیابان 1۵ متری و از غرب به پلاک C که دارای سند مالکیت است محدود و صادرشده، شهرداری با تفکیک آن به ده قطعه مشروط به تعریض خیابان‌های شرقی و جنوبی به بیست‌متری و تعریض از محور موافقت نموده، ثبت محل پلاک A را با رعایت تعریض موردنظر شهرداری به ده قطعه ×10 ۲۷ / ۵ متری از شرق به غرب قطعات 1 تا 10 تفکیک و سند مالکیت صادر کرده، با پیاده شدن قطعات تفکیکی، در ملک مجاور غربی )پلاک C ( به مقدار ۲ / ۵ × ۲۷ / ۵ متر کسری ایجاد است، چه اتفاقی افتاده است؟

1) به مقدار کسری پلاک  C) ۲ / ۵ × ۲۷ / ۵ متر سند مالکیت معارض صادرشده است.

2) بین قطعه10 تفکیکی و پلاک C تداخل صورت گرفته است.

3)  بین قطعات1)) و ) 2) تفکیکی تداخل به وجود آمده است.

۴ ( بین قطعات ) ۹ ( و ) 10 ( تداخل صورت گرفته است.

37 - ازنظر مقررات لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران اراضی بایر عبارت از زمین‌هایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت چند سال متروک مانده است؟

1) 2

2) 3

3) 5

4) 10

38-  برای رسیدگی به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در هر …. یك هیئت نظارت تشكیل می‌شود؟

1) استان

2) شهرستان

3)  سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۴ ( اداره ثبت‌اسناد و املاک

39 - اگر اداره ثبت مربوطه به معترض غیر مجاور که به تحدید حدود اعتراض نموده، ابلاغ نماید که اعتراض او بی‌اثر است معترض می‌تواند ظرف... روز از تاریخ ابلاغ نظر واحد ثبتی به .... شکایت نماید.

1) بیست - هیئت نظارت

2) ده - هیئت نظارت

3)  ده - دادگاه محل وقوع ملک

۴ ( ده - شورای عالی ثبت

۴۰ - اگر در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباهی پیش آید که موردتوجه اداره ثبت قرار نگرفته و ملک با همان اشتباه ثبت دفتر املاک شود و بعداً اداره ثبت متوجه آن شود مرجع رفع اشتباه و اصلاح کدام است؟

1) اداره ثبت محل وقوع ملک است.

2) بدون قید و شرط، هیئت نظارت است.

3)  چنانچه رفع اشتباه و اصلاح به‌حق کسی خلل نرساند هیئت نظارت است والا ذینفع می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید.

۴ ( فقط دادگاه وقوع ملک است.

41-  افراز املاک مشاعی که تقاضای ثبت آن پذیرفته‌شده ولی تحدید حدود نشده در صلاحت کدام مرجع است؟

1) دادگاه محل وقوع ملک

2) هیئت نظارت

3)  اداره ثبت محل

۴ ( اداره کل ثبت استان

۴۲ - کدام دفاتر نیاز به پلمپ و امضاء نماینده دادستان ندارد؟

1) توزیع اظهارنامه و مجهول‌المالک

2) توزیع اظهارنامه و سپرده‌ها

3)  توزیع اظهارنامه و نماینده املاک

۴ ( املاک مجهول‌المالک و سپرده‌ها

43- اجرائیه وصول مهریه از کدام مرجع صادر می‌گردد؟

1) اجرای ثبت محل سکونت زوج

2) اجرای ثبت محل سکونت زوجه

3)  دادگاه خانواده محل سکونت زوجه

۴ ( دفترخانه تنظیم‌کننده سند ازدواج یا کفیل دفتر مزبور

۴۴ - مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند کدام‌یک از مراجع ذیل الذکر است؟

1) اداره ثبت محلی که دفتر اسناد رسمی در آن حوزه مستقر است.

2) اداره کل امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

3)  اداره کل ثبت استان مربوطه

۴ ( سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۴۵ - در آگهی نوبتی کدام‌یک از اشتباهات زیر اشتباه مؤثر است؟

1) اشتباه در ذکر نوع ملک

2) اشتباه در ذکر شهرت ملک

3)  اشتباه در مضاف‌الیه نام خانوادگی

۴ ( هرگاه آگهی زائد بر میزان موردتقاضا منتشرشده باشد.

۴۶ - هرگاه سند به‌وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه‌شده لیکن مأمور مذکور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را نکرده باشد درصورتی‌که دارای امضاء یا مهر طرف باشد:

1) بایستی مجدداً در نزد مراجع ذیصلاح قانونی ثبت شود.

2) در صورت تأیید مراجع قانونی در حکم سند رسمی است.

3) در حكم سند عادی است.

۴ ( فاقد اعتبار قانونی بوده و قابل استناد نمی‌باشد.

۴۷ - یک طول ۲۰۰ متری درروی زمین برابر ۴ سانتیمتر درروی نقشه است، مقیاس این نقشه عبارت است از:

1) 2000/1

2) 2500/1

3) 4000/1

4) 5000/1

48- ورثه حین الفوت متوفه عبارت‌اند از زوج، پدر، مادر و یک دختر سهم‌الارث آن‌ها عبارت است از:

1) 12/2 پدر، 12/2 مادر، 12/3 زوج، 12/5 دختر

2) 12/2 پدر، 12/2 مادر، 12/3 زوج، 12/5 دختر

3) 12/2 پدر، 12/2 مادر، 12/3 زوج، 12/5 دختر

4) 12/2 پدر، 12/2 مادر، 12/3 زوج، 12/5 دختر

۴۹- ملکی که تجدد حدود آن به عمل نیامده است

1) با اخذ مجوز از ثبت استان تفکیک قسمتی از آن به‌وسیله ثبت محل ممکن است.

۲( تفکیک قسمتی از آن در صورت پی کنی برای انجام معامله بلااشکال است.

3)  تفکیک قسمتی از آن به‌وسیله اداره ثبت برای انجام معامله ممنوع است.

۴ ( در صورت پی کنی اطراف ملک و ایجاد حدفاصل تفکیک قسمتی از آن ممکن است.

۵۰ - مساحت یک قطعه زمین مستطیل شکل به ابعاد 12 متر و 10 متر و84 سانتیمتر چقدر است؟

1) یکصد و سی مترمربع و 8 دسی مترمربع

2) یکصد و سی مترمربع و 8 صدم دسی مترمربع

3)  یکصد و سی مترمربع و 8 سانتیمتر مربع

۴ ( یکصد و سی مترمربع و 8 صدم سانتیمتر مربع

51-  چنانچه در شهری فقط یک دفترخانه اسناد رسمی باشد سردفتر و دفتر یار می‌توانند اسناد خود یا اقربای خود را با ...

1) حضور دادستان محل یا رئیس دادگاه یا نماینده آنان تنظیم نمایند.

2) توضیح این مطلب که تنها دفترخانه شهر می‌باشد تنظیم و ثبت نمایند.

3)  اخذ مجوز از اداره ثبت محل تنظیم و ثبت نمایند.

۴ ( اخذ مجوز از اداره کل ثبت استان و با حضور نماینده ثبت استان تنظیم نمایند.

۵۲ - در مورد معاملات با حق استرداد اتباع خارجی:

1) پس از کسب موافقت از سفارتخانه مربوط مثل معاملات اتباع داخلی عمل می‌گردد.

2) بایستی قبلاً موافقت هیئت دولت از طریق سازمان ثبت جلب گردد.

3) بایستی قبلاً موافقت وزارت امور خارجه از طریق سازمان ثبت جلب گردد.

۴ ( تحصیل مجوز از اداره ثبت لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله عمل می‌گردد.

53- تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل‌اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد مالک پس از چه مدت از تاریخ اعلام نظریه کمیسیون یا درج در روزنامه کثیرالانتشار می‌تواند اعتراض نماید و اداره ثبت در چه زمانی مجاز به صدور سند مالکیت است؟

1) یک ماه پس از اعلام به مالک یا درج در روزنامه کثیرالانتشار و قطعیت نظریه صادره کمیسیون ماده 1۲ قانون زمین شهری

2) سه ماه پس از اعلام به مالک یا درج در روزنامه کثیرالانتشار و قطعیت نظریه صادره کمیسیون ماده 1۲ قانون زمین شهری

3)  دو ماه پس از اعلام به مالک یا درج در روزنامه کثیرالانتشار و قطعیت نظریه صادره کمیسیون ماده 1۲ قانون زمین شهری

۴ ( شش ماه‌روز پس از اعلام به مالک یا درج در روزنامه کثیرالانتشار و قطعیت نظریه صادره کمیسیون ماده 1۲ قانون زمین شهری

۵۴ - در بحث لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

1) سند مالکیت - مؤخر الصدور تا مادامی‌که به‌موجب حکم نهایی صادره از طرف مراجع قضایی باطل نشده معتبر می‌باشد.

2) سند مالکیت مقدم الصدور تا مادامی‌که به‌موجب رأی صادره از طرف شورای عالی ثبت باطل نشده معتبر می‌باشد.

3)  سند مالکیت مؤخر الصدور تا زمانی که به‌موجب رأی صادره از طرف هیئت نظارت ابطال نشده معتبر می‌باشد.

۴ ( سند مالکیت مقدم الصدور تا مادامی‌که به‌موجب حکم نهایی صادره از طرف مراجع قضایی ابطال نشده دارای اعتبار می‌باشد.

۵۵ - هرگاه مال مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند و منجر به صدور اجراییه شده است آگهی حراج در کجا منتشر می‌شود و جلسه حراج در کجا تشکیل می‌شود؟

1) همه نقاط وقوع ملک منتشر و جلسه حراج هر ملکی در ثبت محل وقوع ملک تشکیل خواهد شد

2) هر دو در مرکز حراج ثبت محل تنظیم سند منتشر و تشکیل می‌شود.

3)  همه محل‌های وقوع املاک منتشر می‌شود لیکن جلسه حراج در مرکز حراج ثبت محلی تنظیم سند تشکیل خواهد شد.

۴ ( همه محل‌های وقوع املاک مورد وثیقه منتشر و جلسه حراج در ثبت استان محل تنظیم سند تشکیل خواهد شد .

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی