راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

سوالات آزمون امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

0 تومان
کد محصول : Omor Sabti_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - مرجع صدور اجرائیه نسبت به وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی کدام است؟

1 ) اجرای دادگستری محل

2 ) ثبت محل

3 ) دادگاه محل تنظیم سند

4 ) دفترخانه تنظیم‌کننده سند

2 - چنانچه پس از شماره‌گذاری املاک هر قطعه یا بخش معلوم شود که ملکی ازقلم‌افتاده.........

1 ) آخرین شماره آن بخش برای آن قطعه اختصاص داده می‌شود.

2 ) اصلاً شمارهای نمی‌توان برای آن ملک منظور نمود.

3 ) با اجازه هیئت نظارت عمل می‌کنیم.

4 ) کلیه شماره‌های آن بخش را تغییر می‌دهیم.

3 - شورای عالی ثبت دارای چند شعبه می‌باشد؟

1 ) یک

2 ) دو

3 ) 3 - پنج

4 ) 4 _سه

4 - درصورتی‌که در انتشار آگهی فقدان سند مالکیت اشتباهی رخ دهد تشخیص اشتباه و حدود دستور رفع اشتباه با کدام مرجع است؟

1 ) شورای عالی ثبت

2 ) مسئول واحد ثبتی

3 ) هیئت نظارت

4 ) مدیرکل ثبت‌اسناد استان

۵ - نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرارگرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد

1) مساحت اضافه از سند اولیه کسر خواهد شد.

2) ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در آخرین سند انتقال به صندوق ثبت تودیع نماید.

3) ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال به صندوق ثبت تودیع نماید.

4) ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس قیمت عادلانه روزبه صندوق ثبت تودیع نماید.

۶ - وقف عبارت است از:

1)  عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود

2) عین مال به موقوف علیه منتقل می‌شود.

3) عین و منافع مالی به متولی وقف واگذار می‌شود.

4) منافع مالی جهت صرف امور خیریه به اداره اوقاف منتقل شود.

۷ - درصورتی‌که پارکینگ مفروز در حیاط مشاعی واقع شود. مساحت حیاط چگونه محاسبه می‌شود؟

1) پس از کسر مساحت پارکینگ، به‌عنوان فضای باز محاسبه و در قسمت اختصاصی ذکر می‌گردد.

2) به‌عنوان فضای باز، مساحت آن محاسبه و در مشاعات ذکر می‌شود.

3) با کسر مساحت پارکینگ مفروز، محاسبه و در مشاعات ذکر می‌شود.

4) مساحت حیاط را به واحدی اختصاص می‌دهد که پارکینگ مفروزی واقع در حیاط به آن واحد تعلق دارد.

۸ - آراء هیئت نظارت در کدام‌یک از بندهای ماده 2۵ اصلاحی قانون ثبت قطعی نبوده و قابل‌تجدید نظر است.........

1) بندهای دو و سه و پنج

2) بندهای سه و چهار و هفت

3) بندهای یک و شش و هشت

4) بندهای یک و پنج و هفت

9-  شخصی/3 ۵ سهم از 40 سهم یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک قطع زمین به مساحت /1  ۵ هکتار را مالکیت دارد. میزان مالکیت وی چند مترمربع است؟

1) 218.75

2) 190.25

3) 224.50

4) 226.65

10- مساحت قطعه زمینی به شکل مثلت که طول اضلاع آن به ترتیب 50 متر، 50 متر و 80 متر است چند مترمربع است؟

1) 1200

2) 1250

3) 1500

4) 2000

11- کدام گزینه در مورد قسمت دم و چهارم حد شمالی شکل روبرو صحیح  است

1)  قسمت دوم شرق مجاور و قسمت چهارم غرب مجاور است.

2) قسمت دوم غربی و قسمت چهارم شرقی محسوب می‌شود.

3)  قسمت دوم شرقی و قسمت چهارم غربی محسوب می‌شود.

4) قسمت دوم و چهارم قسمتی از جنوب مجاور است.

12- مساحت یک قطعه زمینی که شکل آن مثلث قائم‌الزاویه و به اضلاع مجاور زاویه قائمه 0.812متر و 21 متر می‌باشد عبارت است از:

1)  دویست و پنجاه‌وسه مترمربع و شصت‌وهشت دسی‌متر مربع

2) صدوبیست و شش مترمربع و هشتادوچهار میلی‌متر مربع

3)  دویست و پنجاه‌وسه مترمربع و شصت‌وهشت سانتیمتر مربع

4) یکصدو بیست‌وشش مترمربع و هشتادوچهار دسی‌متر مربع

13- اولین آگهی نوبتی ملکی که در تاریخ 90 / 02 / 2۵ پذیرش ثبت‌شده است باید در اول .......... ماه 1390 منتشر شود.

1 ) خرداد

2 ) تیر

3 ) مرداد

4 ) شهریور

14 - فاصله بین انتشار آگهی تحدید حدود و روز تحدید حدود نباید کمتر از .......... روز و بیشتر از .......... باشد.

1(10 - 60

2 ) 20 - 60

3 ) 20 - 50

4 ) 30 - 60

1۵ - کدام‌یک از عبارت‌های زیر کاملاً صحیح است؟

1 ) در صورت تفکیک ملک قطعات تفکیکی از حالت اشاعه خارج می‌شوند.

2 ) تفکیک ملک مستلزم مالکیت مشاعی است.

3 ) مالک شش‌دانگ ملک می‌تواند از اداره ثبت درخواست تفکیک یا افراز نماید.

4 ) مالکین مشاعی هرکدام می‌توانند از اداره ثبت درخواست افراز نمایند.

1۶ - درصورتی‌که در آراء هیئت‌های حل اختلاف مستقر در اداره ثبت (هیئت موضوع مواد 14۷ و 14۸ اصلاحی قانون ثبت) اشتباه بینی رویداده باشد کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

1 ) مراتب توسط دبیر هیئت به رئیس ثبت گزارش و به دستور رئیس ثبت اشتباه اصلاح خواهد شد.

2 ) چنانچه رأی اجرانشده باشد هیئت حل اختلاف و اگر رأی اجراشده باشد هیئت نظارت به موضوع رسیدگی خواهد

کرد.

3 ) چنانچه رأی اجرانشده باشد متقاضی بایستی به دادگاه صالحه مراجعه و درخواست اصلاح نماید.

4 ) چنانچه رأی اجرانشده باشد ثبت استان رأساً نسبت به اصلاح رأی تصمیم می‌گیرد.

1۷ - نقشه‌های کاداستر در چه مقیاسی تهیه می‌شوند؟

1 ) با توجه به وسعت ملک و نوع آن در مقیاس‌های مختلف تهیه می‌شود.

2 ) در شهرها با مقیاس 500 / 1 و خارج از شهر با مقیاس 2000 / 1 تهیه می‌شود.

3 ) حتماً نقشه باید با مقیاس 500 / 1 تهیه شود.

4 ) حتماً نقشه باید با مقیاس 2000 / 1 تهیه می‌شود.

1۸ - در چه مورد یا مواردی بدون قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه عملیات ثبتی ادامه می‌یابد؟

1 ) املاک متعلق به شهرداری‌ها که متروکه گردیده است و به‌صورت شارع نیست.

2 ) املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذارشده باشد.

3 ) املاکی که مجاورین آن ثبت‌شده و حدود آن تثبیت‌شده است.

19 - هرگاه ملکی که تقاضای ثبت‌شده و به‌اصطلاح در جریان ثبت است و نسبت به آن واخواهی شده مورد انتقال قرار گیرد در این حالت:

1 ) دفتر اسناد رسمی مکلف است پس از امضاء سند انتقال و ارسال خلاصه معامله آن به اداره ثبت ظرف مدت 10 روز مراتب را به‌وسیله اخطار به معترض اطلاع دهد.

2 ) خریدار مکلف است پس از امضاء سند انتقال ظرف مدت 10 روز و به‌وسیله اظهارنامه معترض را از وقوع انتقال مطلع نماید.

3 ) فروشنده مکلف است در موقع انتقال، انتقال گیرنده وجود معترض و ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتقال معترض را از

انجام معامله و اسم خریدار به‌وسیله اظهارنامه مطلع نماید.

4 ) اداره ثبت کل مکلف است به‌محض وصول خلاصه مراتب را کتباً به معترض و دادگاه اعلام نماید

20 - فاصله انتشار آگهی مزایده U روز مزایده نباید کمتر از -------- روز باشد

1 ) 1۵

2 ) 10

3 ) 20

4 ) 2۵

21- درصورتی‌که اعتراض از طرف غیر مجاور ملک مورد تحدید بوده باشد تکلیف اداره ثبت و معترض چیست؟

1 ) در صورت تأیید مدیرکل ثبت استان اعتراض مردود اعلام می‌گردد.

2 ) اعتراض جهت رسیدگی به هیئت نظارت ارسال می‌گردد.

3 ) اداره ثبت نظر خود را بر بی‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌کند معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور، به هیئت نظارت شکایت نماید.

4 ) اعتراض به دادگاه ارسال می‌شود و معترض باید با تقدیم دادخواست، اعتراض خود را پیگیری کند.

22 - قبول درخواست افراز نسبت به املاک مشاعی به عهده کدام مرجع است؟

1 ) افراز ملک اعم از اینکه جریان تبتی ملک خاتمه یافته یا نیافته باشد به عهده ثبت محل است.

2 ) افراز ملک درصورتی‌که جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد و نسبت به آن سند معارضی صادر نشده باشد به عهده ثبت محل و چنانچه عملیات ثبتی خاتمه نیافته باشد به عهده دادگاهی است که ملک در حوزه آن دادگاه قرار دارد.

3 ) افراز ملک در حالتی که عملیات ثبتی خاتمه یافته و ملک در دفتر املاک ثبت‌شده باشد به عهده ثبت محلی و چنانچه عملیات ثبتی خاتمه یافته و ملک در دفتر املاک ثبت‌شده باشد به عهده دادگاه است.

4 ) افراز ملک چنانچه عملیات ثبتی خاتمه یافته و نسبت به آن سند معارض صادرشده باشد به عهده ثبت محل و اگر سند معارضی صادر نشده باشد به عهده دادگاه است.

23 - چنانچه مالکین ساختمانی که عمر مفید آن به پایان رسیده و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی، در تجدید بنای آن موافق نباشند، کدام‌یک از پاسخ‌های زیر درست است؟

1 ) تا جلب موافقت کلیه مالکین امکان تجدید بنا نخواهد بود.

2 ) سایر مالکین می‌توانند اقدام به تخریب ساختمان نمایند و مخالفت یک یا دو نفر مانع تجدید بنا نخواهد بود.

3 ) مدیران ساختمان می‌توانند خانه‌ای برای فرد یا افراد مخالف تهیه و سپس نسبت به تخریب بنا اقدام نمایند نسبت به تجدید بنا اقدام نمایند.

24 - کدام گزینه نادرست است؟

1 ) برای ثبت هر شماره مستقل سه صفحه در دفتر املاک در نظر گرفته می‌شود.

2 ) برای ثبت املاک هر بخش یک دفتر املاک تخصیص داده می‌شود.

3 ) برای ثبت هر شماره مستقل در دفتر املاک یک صفحه در نظر گرفته می‌شود.

4 ) همه صفحات دفتر املاک دارای مهر و امضاء دادستان می‌باشد.

2۵ - بر اساس مفاد ماده 2۷ آئین‌نامه قانون ثبت پذیرش ثبت اراضی که قبلاً جزء شوارع یا میدان‌های عمومی و همچنین انهار متروکه بوده و بعداً تبدیل به ملک می‌شود از طرف چه کسی پذیرفته می‌شود؟

1 ) مالک یا شهرداری یا مرجع مربوطه

2 ) هر متصرفی

3 ) زمین شهری

4 ) امور اراضی

2۶ -اولین تکلیف واحد ثبتی در خصوص سند مالکیت معارض چیست؟

1 ) به درخواست ذینفع مراتب را به هیئت نظارت گزارش می‌نماید.

2 ) مراتب را به دادگاه محل اطلاع می‌دهد.

3 ) به‌محض اطلاع مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه بخشنامه کند.

4 ) تا مراجعه ذینفع اقدامی از طرف واحد ثبتی انجام نمی‌گیرد.

2۷ - ذرع در اسناد قدیمی معادل چند متر است؟

1 ) 1

2 ) 1 / 1

3 ) 04 / 1

4 ) 0۵ / 1

2۸ - در قطعه زمین A به شکل مستطیل باغی به‌صورت مثلث B.C.D قرار دارد. مساحت باغ چند مترمربع است؟

 1 ) 1۶

2 ) 20

3 ) 24

4 ) 32

29 - یک شعیر با چند دانگ برابر است؟

1 ) 3۶ / 1

2 ) 24 / 1

3 ) 1۶ / 1

4 ) ۸ / 1

30 - آیا ملکی که درخواست ثبت‌شده برای استیفای طلب قابل‌انتقال به متعهد له می‌باشد؟

1 ) چون فاقد سند رسمی است انتقال انجام نمی‌گیرد.

2 ) متعهد له نمی‌تواند ملک ثبت‌شده را برای استیفای طلب خود معرفی کند.

3 ) معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمی‌شود.

4 ) پس از مزایده برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده سند انتقال می‌دهد در آگهی و صورت‌جلسه سند انتقال قید می‌شود که اداره ثبت تکلیفی و مسئولیتی برای تحویل مورد انتقال و اشکالات احتمالی پذیرش تقاضای ثبت یا بعدازآن ندارد.

-31 در یک مجموعه آپارتمانی که پارکینگ‌ها در یک امتداد و به دنبال هم قرار می‌گیرند و مقرر است به واحدها اختصاص یابند در صورت‌مجلس تفکیکی به چه صورت عمل می‌گردد؟

1 ) پارکینگ‌هایی که در یک امتداد و به دنبال هم واقع شده­اند در صورت‌مجلس حق عبور از یکدیگر ذکر شود.

2 ) قرار گرفتن پارکینگ‌ها به دنبال هم مجاز نیست.

3 ) پارکینگ‌ها باید طوری اختصاص داده شود که امکان خروج برای سایرین فراهم گردد.

4 ) چون قرار گرفتن پارکینگ‌ها به دنبال هم مجاز نمی‌باشد باید به‌صورت اشتراکی استفاده شود.

32 - هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکال روبرو شود، مرجع رفع اشکال و راهنمای سردفتر کدام‌یک از مراجع زیر است؟

1 ) هیئت نظارت

2 ) ثبت محل

3 ) شورای عالی ثبت

4 ) اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت

33 - یک مجموعه آپارتمانی که دارای قدمت بنا بوده تخریب و به جای آن مجموعه جدیدی احداث‌شده تکلیف اسناد مالکیت صادره آپارتمان‌های قدیمی چیست؟

1 ) مفاد تقسیم‌نامه جدید ثبت و سپس اسناد صادره بر اساس رأی هیئت نظارت توسط اداره ثبت باطل خواهد شد.

2 ) ابطال اسناد صادره رأساً توسط اداره ثبت مربوطه پس از اخبار لازم انجام می‌شود.

3 ) برای ابطال اسناد مالکیت اولیه موضوع باید در هیئت نظارت مطرح و پس از صدور رأی اسناد صادره ابطال گردد.

4 ) بنا به درخواست مالک و یا مالکین پس از ارائه پایان کار جدید صورت‌مجلس تفکیکی با قید تعداد آپارتمان‌های قبلی و با ذکر شماره ثبت و صفحه و شماره چاپی اسناد مالکیت پس از اخبار لازم و ثبت مفاد تقسیم‌نامه در صفحات دفتر املاک اسناد مالکیت مربوطه ابطال می‌گردد.

34 - در صورتی برای صدور سند مالکیت بنام ورثه و یا انجام معامله از طرف وراثت نیاز به ارائه گواهی مالیات بر ارث نیست که

1 ) مورث قبل از سال 13۵۶ فوت‌شده باشد.

2 ) مورث قبل از سال 134۶ فوت‌شده باشد.

3) ماترک متوفی کمتر از سی میلیون ریال باشد.

4 ) طبق ارزشی معاملاتی سهم هر ورثه کمتر از سی میلیون ریال باشد.

3۵ - ورثه حین الفوت عبارت‌اند از زوج - پدر - مادر و یک دختر نسبت سهم‌الارث آنان عبارت است از:

1 ) 12 / 2 پدر، 12 / 2 مادر، 12 / 3 زوج، 12 / ۵ دختر

2 ) 4 / 1 پدر، 4 / 1 مادر، 4 / 1 زوج، 2 / 1 دختر

3 ) ۶ / 1 پدر، ۶ / 1 مادر، 2 / 1 زوج، ۶ / 1 دختر

4 ) 4 / 1 پدر، ۸ / 2 مادر، 4 / 1 زوج، ۸ / 3 دختر

3۶ - چنانچه وراث متوفی پدر با چند دختر باشد: سهم هر یک از ماترک چقدر خواهد بود؟

1 ) پدر یک‌ششم و دخترها پنج‌ششم به‌تساوی

2 ) پدر یک‌ششم و دخترها دو سهم به‌تساوی و بقیه به نسبت فرضی تقسیم می‌شود.

3 ) سهم پدر یک‌ششم و دخترها دوسوم به‌تساوی

4 ) پدر دوششم و دخترها چهارششم به‌تساوی

3۷ - برای اینکه متعاملین برای انجام معامله اهلیت داشته باشند، باید

1 ) بالغ و عاقل و رشید باشند

2 ) رشید بوده و قصد انجام معامله را داشته باشند

3 ) مالک مالی باشند که با رضایت خود انتقال می‌دهند

4 ) به سن قانونی رسیده باشند.

3۸ - کدام عقد نسبت به یک‌طرف لازم و نسبت به‌طرف دیگر جایز است؟

1 ) بیع

2 ) رهن

3 ) صلح

4 ) وکالت

39- درصورتی‌که مسئول دفتر نتواند به‌وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید

1 ) با استعلام از اداره ثبت‌احوال و تأییدیه خدمه دفترخانه به‌عنوان شاهد نسبت به ثبت سند اقدام نماید.

2 ) با استعلام از واحد ثبتی و تأیید اشخاص ذینفع در معامله نسبت به ثبت سند اقدام نماید.

3 ) با استفاده از خدمه اصحاب معامله به‌عنوان شاهد نسبت به ثبت سند اقدام نماید.

4 ) از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

40 -هرگاه ملک مورد وثیقه به هر دلیلی تلف شود

1 ) سند فاقد اعتبار و در ردیف استاد عادی تلقی می‌شود.

2 ) می‌بایست سند متمم تنظیم گردد.

3 ) نسبت به آن سند اجرائیه صادر نمی‌شود.

4 ) سند تابع مقررات استاد ذمه‌ای خواهد بود.

41 - در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است درصورتی‌که قبل از صدور دادنامه حصر وراثت برای پرداخت دیون اقدام فوری لازم باشد تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی موکول به تحقق کدام‌یک از موارد زیر است:

1 ) رضایت اکثریت وراث درصورتی‌که ورثه متعدد باشند.

2 ) موکول به صدور دادنامه حصر وراثت است.

3 ) کسب مجوز از مدعی‌العموم یا دادستان.

4 ) درصورتی‌که ماترک متوفی کمتر از سی میلیون ریال باشد.

42 - مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند چه مرجعی است؟

1 ) اداره ثبت محلی

2 ) امور اسناد سازمان ثبت

3 ) دادگاه محل تنظیم سند

4 ) هیئت نظارت ثبت استان

43- هرگاه طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آن‌ها به‌وسیله چه شخص یا اشخاصی ترجمه می‌شود؟

1 ) مترجم رسمی و یا سردفتر مطلع از زبان آن‌ها

2 ) فقط مترجم رسمی

3 ) مترجمین خبره

4 ) فقط مترجمین مورد اعتماد متعاملین

44- چنانچه حقوق دولتی راجع به سند رسمی صحیحاً پرداخت‌نشده باشد

1 ) سند فاقد اعتبار است

2 ) سند رسمیت خواهد داشت

3 ) سند مذکور فقط یک سند عادی تلقی خواهد شد

4 ) چنانچه ذینفع سند فوراً حقوق دولتی را پرداخت نماید سند دارای اعتبار خواهد بود.

4۵ - هر یک از مستخدمین و کارکنان ثبت‌اسناد و املاک عامداً گواهی‌هایی دهد که مخالف واقع باشد:

1 ) علاوه بر مسئولیت مدنی به‌عنوان تخلف انتظامی با وی برخورد خواهد شد.

2 ) به‌عنوان متخلف در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری محاکمه می‌شود.

3 ) به‌عنوان جاعلی در اسناد رسمی در مراجع ذیربط محاکمه می‌شود.

4 ) به‌عنوان ارائه گواهی خلاف واقع و تخلف از مسئولیت مدنی در دادگاه حقوقی محاکمه می‌شود.

4۶ - در خصوص نیم عشر اجرائی کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟

1 ) به محض ابلاغ اجرائیه تمام نیم عشر تعلق می‌گیرد.

2 ) پس از ابلاغ اجرائیه و قبل از پایان عملیات اجرائی بعد از تنظیم صورت‌جلسه مزایده، نصف نیم عشر تعلق می‌گیرد.

3 ) در صورت توافق بدهکار و بستانکار نیم عشر تعلق نمی‌گیرد.

4 ) چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند از پرداخت نیم عشر معاف است.

4۷ - ضامنی که در اجرای ثبت بدهی مضمون عنه را پرداخت‌نموده است

1 ) حق دارد با توافق بستانکار به مدیون اصلی مراجعه نماید.

2 ) حق مراجعه به مدیون اصلی را ندارد.

3 ) حق دارد به استناد سند ضمان، اجرائیه را علیه مدیون اصلی پیگیری نماید.

4 ) حق دارد به استناد پرونده اجرائی اجرائیه را علیه مدیون اصلی تعقیب نماید به شرطی که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در پرونده و سند ضمان قیدشده باشد.

48- در خصوصی معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت چنانچه انتقال‌دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکند، پس از صدور اجرائیه نحوه اقدام اجرای ثبت چگونه است؟

1 ) بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه دو ماه فرصت دارد که کلیه بدهی خود را پرداخت کند در غیر این صورت مال از طریق مزایده فروخته خواهد شد

2 ) بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه مالی از طریق مزایده فروخته خواهد شد.

3 ) بدهکار شش ماه فرصت دارد که تقاضای حراج کند در غیر این صورت باگذشت ۸ ماه سند انتقال تنظیم خواهد شد.

4 ) چهار ماه پس از ابلاغ اجرائیه مالی از طریق مزایده فروخته خواهد شد

49 - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف چه مدت از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او، مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد؟

1 ) پنج روز

2 ) ده روز

3 ) دو روز

4 ) هفت روز

50 - اگر در سند رسمی اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قیدشده باشد و سند منجر به صدور اجرائیه شود و اداره ثبتی که مسئول ابلاغ اجرائیه است از سیستم رایانه استفاده می‌کند نحوه ابلاغ اجرائیه چگونه است؟

1 ) اجرائیه از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت می‌گیرد و پس از گذشت 4۸ ساعت از تاریخ ارسال، اجرائیه ابلاغ‌شده محسوب است.

2 ) ارسال از طریق پست الکترونیک ابلاغ محسوب نمی‌شود و اجرائیه باید به طریق معمول ابلاغ شود.

3 ) ده روز پس از ارسال به پست الکترونیک ابلاغ محسوب می‌شود.

4 ) بلافاصله پسر. 3 ارسال به پست الکترونیک ابلاغ محسوب می‌شود.

51 - کدام‌یک از تعاریف ذیل بیانگر تعریف حد شمالی و مساحت ملکی طبق شکل ترسیمی به‌صورت صحیح می‌باشد؟

1 ) شمالاً اول به طول هشت متر دوم که غربی است به طول چهار متر سوم به طول هفده متر و هفت شمال سانتیمتر و به مساحت دویست و هفتادوچهار متر و پنج دسی‌متر مربع

2 ) شمالاً اول به طول هشت متر دوم به طول چهار متر سوم به طول هفده متر و هفت دسی‌متر و به مساحت دویست و هفتادوچهار متر و پنج سانتیمتر مربع

3 ) شمالاً اول به طول هشت متر دوم که شرقی است به طول چهار متر سوم به طول هفده متر و هفت سانتیمتر و به مساحت دویست و هفتادوچهار متر و پنج دسی‌متر مربع

4 ) شمالاً اول به طول هشت متر دوم که شرقی است به طول 4 متر سوم به طول هفده متر و هفت دسی‌متر و به مساحت دویست و هفتاد متر و پنج سانتیمتر مربع

52 - در چه مواردی سند مالکیت المثنی (بدون انتشار آگهی فقدان سند مالکیت) صادر می‌شود؟

1 ) فقط در مواردی که دادگاه حکم استرداد ستد مالکیت صادر می‌کند.

2 ) سند مالکیت درید ثالث بوده دادگاه حکم استرداد می‌دهد، سند مالکیت بنام دولت صادر یا سند مالکیت بنام

دیگری صادر و به دولت منتقل‌شده باشد.

3 ) در همه موارد صدور آگهی فقدان سند مالکیت الزامی است.

4 ) فقط در موردی که سند مالکیت بنام دولت صادرشده است.

53 - در مورد عمری و رقبی و سکنی، معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از ...... سال می‌بایست مراتب

در ستون انتقالات سند مالکیت قید و خلاصه معامله آن به اداره ثبت محل ارسال شود.

1 ) نیاز به ثبت در ستون انتقالات ستد مالکیت و ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت نیست.

2 ) هیجده سال

3 ) ده سال

4 ) سه سال

54- ملک مجهول‌المالک ازنظر ضوابط و مقررات ثبت چه ملکی است؟

1 ) ملکی است که اظهارنامه آن برگشت نشده است.

2 ) ملکی است که برای آن شماره پلاک تعیین ولی توزیع اظهارنامه نشده است.

3 ) ملکی است که دارای سند مالکیت است ولی مالک آن معلوم نیست.

4 ) ملکی است که اظهارنامه آن برگشت شده ولی آگهی نوبتی آن منتشرنشده و قابل تنظیم سند نیست.

۵۵ - اشتباهات مؤثر در آگهی‌های نوبتی کدام است؟

1 ) اشتباه در مضاف‌الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر مضاف‌الیه

2 ) اشتباه در محل وقوع ملک درصورتی‌که طوری ذکرشده باشد که منطبق با محل دیگری گردد.

3 ) عدم قید نام خانوادگی مالک درصورتی‌که نام پدر قیدشده باشد.

4 ) اشتباه در ذکر شهرت ملک یا عدم ذکر آن

۵۶ - در صورت صدور تصمیم قطعی بر غیرقابل افراز بودن ملک در اداره ثبت

1 ) اداره ثبت با درخواست متقاضی افراز نسبت به فروش ملک اقدام و وجوه حاصله را تقسیم می‌کند.

2 ) اداره ثبت مراتب را به دادگاه شهرستان اعلام می‌کند تا نسبت به فروش ملک اقدام شود.

3 ) دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن‌ها خواهد داد.

4 ) ثبت استان بنا به درخواست شرکا، دستور فروش ملک را به ثبت محلی صادر می‌کند.

۵۷ - درصورتی‌که یکی از طرفین معامله نابینا باشد برای ثبت سند باید

1 - نماینده اداره ثبت محلی در دفترخانه حاضر و در امر ثبت سند نظارت داشته باشد.

2 - نماینده دادسرای محل حضورداشته باشد و ذیل سند را امضاء کند.

3- دو نفر معتمد سردفتر حضورداشته باشند.

4 - با حضور و امضاء یک شخصی باسواد مورد اعتماد شخص نابینا سند ثبت شود.

۵۸ - در مواردی که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی مستدعی ثبت بدون اینکه انتقالی واقع شود گواهی کند که تمام یا قسمتی ازملک مورد تقاضای او در موقع تقاضای ثبت متعلق به دیگری بوده نحوه ادامه عملیات ثبتی چگونه است؟

1 ) اتخاذ تصمیم با هیئت نظارت است.

2 ) آن مقدار از تقاضای ثبت او خارج و از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد.

3 ) نیاز به تقاضای ثبت مجدد این مقدار نیست عملیات ثبتی بنام کسی که متقاضی اعلام نموده ادامه می‌یابد.

4 ) متقاضی باید آن مقدار را با سند رسمی به مقرله انتقال دهد.

59 - ازقلم‌افتاده به چه ملکی اطلاق می‌شود؟

1 ) در موقع تنظیم آگهی‌های تحدید حدود عمومی، شماره ملک و نوع ملک ازقلم‌افتاده باشد.

2 ) در موقع انتشار آگهی نوبتی شماره پلاک ازقلم‌افتاده باشد.

3 ) در موقع شماره‌گذاری در ردیف دفتر توزیع اظهارنامه ازقلم‌افتاده باشد.

4 ) در اظهارنامه ثبتی شماره پلاک قید ولی نام متصرف ازقلم‌افتاده باشد.

60 - نسبت به ملکی سند مالکیت المثنی صادرشده است پس از مدتی مالک به واحد ثبتی مراجعه و اظهار می‌دارد سند اولیه پیداشده است تکلیف واحد ثبتی در این خصوص چیست؟

1 ) در هر شرایطی سند اولیه باطل می‌شود.

2 ) در هر شرایطی سند المثنی باطل می‌شود.

3 ) سند اولیه باطل می‌شود حتی اگر بالمثنی معامله نشده باشد.

4 ) اگر با سند المثنی معامله‌ای واقع نشده باشد سند المثنی باطل می‌شود.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی