راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  در یک سیستم شالوده باسکولی با دو پی کناری و میانی چه شرایطی برای مقطع کلاف و تنش خاک روی پی کناری حاصل است؟

ج: حداقل ممان اینرسی مقطع کلاف ..........

1) معادل اینرسی پی کناری و تنش روی پی کناری یکنواخت است.

2) دو برابر اینرسی مقطع پی کناری و تنش روی پی کناری خطی است

3)  معادل یک برابر اینرسی پی میانی و تنش روی پی کناری یکنواخت است.

4)  معادل یک برابر اینرسی پی میانی و تنش روی پی کناری خطی است.

۲ - در یک پی مجزا به ابعاد *2  ۴ متر نحوه فولاد گذاری در جهت عرضی پی چگونه است؟

1) فولاد گذاری در جهت طولی و عرضی به صورت یکنواخت انجام می‌شود.

2)  فولاد عرضی در نواری به عرض ۲ متر در زیر ستون و بقیه دو طرف آن توزیع می‌شود.

3)  فولاد عرضی در نواری به عرض ۲ متر در زیر ستون و بقیه در دو طرف توزیع می‌شود.

4)  فولاد عرضی در نواری به عرض ۲ متر در زیر ستون و بقیه در دو طرف توزیع می‌شود.

3-  در پی‌های عمیق با افزایش عمق، مقاومت...

1) انتهائی تا حد عمق بحرانی افزایش یافته و سپس ثابت می‌ماند.

2) انتهائی همواره افزایش یافته اما مقاومت جانبی ثابت می‌ماند.

3)  جانبی همواره افزایش یافته اما مقاومت انتهائی ثابت می‌ماند.

4)  جانبی تا حد معینی افزایش یافته و سپس ثابت می‌ماند.

۴ - در زیر صفحه‌ی سر شمعی به ابعاد 6*5*1.50 بتنی مسلح تعداد 12 شمع با فاصله‌ی محوری 1 / 5 متر اجرا شده است تحت بار قائم 400 تن و لنگر 100 تن متر وارد بر وسط صفحه سه شمع در بالای آن بیشترین نیروی هر شمع کدام است ؟

1) 36 تن

2) 40 تن

3) 42.7 تن

4) 49.4 تن

5-  ضریب واکنش بستر  که جهت تحلیل شالوده‌ها بکار برده می‌شود، عمدتاً بستگی دارد به .....

1) جنسی خاک و ابعاد شالوده

2) جنسی خاک و مقاومت بتن شالوده

3)  ضریب پواسون خاک

4)  مشخصه ثابت جنس خاک

6- در اتصال شمع به صفحه سرشمع (کلاهک) تحت یک مجموعه بارهای قائم و جانبی کدام عبارت صحیح است؟

1) برای گروه شمع‌های قائم و مایل اتصال همواره مفصلی منظور می‌شود.

2) برای گروه شمع‌های قائم و مایل همواره اتصال گیردار منظور می‌شود.

3)  برای یک گروه شمع قائم اتصال مفصلی و بر سر یک گروه شمع قائم و مایل اتصال گیردار منظور می‌شود.

4)  برای یک گروه شمع قائم اتصال گیردار و بر روی یک گروه شمع قائم و مایل اتصال مفصلی منظور می‌شود.

7- در صورت جذب آب توسط عایق حرارتی، مقاومت حرارتی جدا:

1) افزایش می‌یابد

2) ثابت می‌ماند

3)  به نوع عایق بستگی دارد.

4)  کاهش می‌یابد

8- در هنگام استفاده از پشم معدنی به‌عنوان عایق حرارتی ، لایه بخار بند باید در ….. جدار قرار گیرد.

1) وسط

2) طرف گرم

3)  طرف سرد

4)  موقعیت عایق مهم نیست.

9- محل قرارگیری عایق حرارتی در طراحی دیواره دوجداره خارجی ساختمان یک مرکز آموزشی با در نظر گرفتن تمامی ضرایب ایمنی آتش‌سوزی ...

1) بستگی به شرایط اقلیمی منطقه دارد.

2) مابین دیوار آجری به صورت دو دیوار آجری جداگانه و با فاصله توصیه می‌شود

3) در منتهی الیه جداره خارجی ساختمان توصیه می‌شود

4)  در منتهی الیه جداره داخلی ساختمان توصیه می‌شود.

10-  دستگاه‌های گرمایی که در طبقات مختلف ساختمان قرار دارند ....

1) چنانچه در فضائی با دسترسی خارج ساختمان نصب شده باشند، می‌توانند به دودکشی مشترک وصل شوند.

2) فقط درصورتی‌که دمپر یک‌طرفه در خروجی دودکشی داشته باشند، می‌توانند به دودکشی مشترک وصل شوند.

3)  نباید به دودکش مشترک متصل شوند.

4)  در هر شرایط می‌توانند به دودکشی مشترک متصل شوند.

11- دریچه آبرو بام باید ......

1) برجسته‌تر از سطح بام باشد.

2) همسطح با سطح بام باشد.

3) متناسب با حجم باران قابل تنظیم باشد.

4)  اندکی پائین تر از سطح بام باشد.

12-  مراحل اجرای رنگ آمیزی )رنگ روغنی( روی سطح اندود گچی ...

1) روغن کاری الیف - بطانه روغنی - سمباده زنی - آستر روغنی - بطانه - سمباده زنی - رویه روغنی

۲) سمباده زنی - روغن کاری الیف - بطانه روغنی - سمباده زنی - آستر روغنی - بطانه - سمباده زنی - رویه روغنی

3) روغن کاری الیف - آستر روغنی - بطانه - سمباده زنی - رویه روغنی

4) سمباده زنی - آستر روغنی - بطانه - سمباده زنی - رویه روغنی

13- جهت پوك كردن گچ برای ساخت قطعات گچی از چه موادی استفاده می‌شود؟

1) 3 تا 5 درصد سولفات

2) 8 تا 10 درصد سولفات گالیوم

3)  مواد هوا زا

4)  گرد سولفات آلومینیوم

14 - اکسیدهای آهن در خاک آجر چه تأثیری دارد؟

1) درجه پخت آجر را بالا می‌برد.

2) درجه پخت آجر را کاهش می‌دهد.

3)  رنگ آجر را قرمزمی‌کند.

4) مقاومت فشاری را بالا می‌برد.

15-  برای اتصال نماسازی آجر سفال ۴ سانتی به دیوار آجری پشت کار باید ...

1) در هر0 ۵ سانتی‌متر ارتفاع آجر چینی نما را به‌وسیله آجر چینی کله و راسته و یا مفتول‌های فولادی به آجر پشت کار مهار نمود.

۲( در هر ۵ رج آجر چینی نمای کرج آجر نما را به دیوار بنایی پشت کار به صورت کله و راسته ترکیب نموده مهار کرد.

3) با قرار دادن مفتول‌های فلزی در داخل ملات پشت کار و ملات آجری نما به فاصله 50سانتی‌متر در جهات قائم و افقی­ایی دو آجر چینی را به هم مهار کرد.

4)  باید آجر نما بطور همزمان با آجر پشت کار چیده شود و نیازی به تدابیر ویژه ندارد.

16- آزمایش افت وزنی مصالح ضمن شستشو با سولفات سدیم (T104) چند نوبت است؟

1) 5

2) 10

3) 12

4) 20

17-  مصرف آجر ماسه آهکی برای کدام مناطق مناسب است؟

1) با احتمال یخ زدگی و سایش زیاد

۲( فضاهای باز - آبروها- طوقه چاه‌ها- دودکش‌ها

3)  عموم مناطق

4)  پر آب با احتمال یخزدگی بالا

18- برای یك ستون بتن آرمه به قطر 45 سانتیمتر یك پی مربع شكل بتن آرمه به ابعاد 240*240 سانتیمتر طراحی شده است.حداکثر لنگر خمشی ایجاد شده در واحد عرض پی و تحت فشار 20 تن بر متر مربع به کدام میزان زیر بر حسب تن متر بر متر نزدیک است؟

1) 8

2) 20

3) 10

4) 4/14

19- در ساخت بتن خود متراکم شونده کدام عامل مؤثر است؟

1) سنگ‌دانه رودخانه‌ای

2) مواد کندگیر کننده

3)  مواد ریزدانه

4)  نوع سیمان

20- در انتقال بتن با پمپ حداکثر نسبت اندازه سنگ‌دانه مصرفی به کوچک‌ترین قطر داخلی لوله انتقال بتن عبارت است از:

1) 0.33 برای سنگ‌دانه‌های تیز گوشه و 0.4 برای سنگ‌دانه‌های گرد گوشه

2) 0.4 برای سنگ‌دانه‌های تیز گوشه و 0.33 برای سنگ‌دانه‌های گرد گوشه

3) 0.33 برای انواع سنگ‌دانه‌ها

4) 0.35 برای سنگ‌دانه‌های تیزگوشه و 0.45 برای سنگ‌دانه‌های گردگوشه

21- کدام‌یک از پوزولان ها برای دوام بیشتر بتن توصیه نمی‌شود و مقدار آن باید محدود شود؟

1) خاکستر بادی

2) سرباره

3)  شیست کلسینه شده

4)  میکرو سیلیس

22- اگر مقاومت مشخصه محاسباتی بتن مصرفی معادل 32 مگا پاسکال باشد و مقاومت حاصل از سه نمونه‌گیری متوالی به ترتیب38,36,26  مگاپاسکال باشد کدام‌یک از عبارات زیر از نظر پذیرش بتن صحیح است"

1) بتن قابل قبول

2) بتن غیر قابل قبول

3)  بتن قابل قبول و مشمول جریمه

4)  پذیرش بتن منوط به توافق کارفرما و سیستم نظارت.

23- در تیر قاب‌های بتن آرمه با افزایش درصد فولاد كششی و فشاری ….

1) در دو حالت شکل‌پذیری افزایش می‌یابد.

2) به ترتیب شکل‌پذیری افزایش و کاهش می‌یابد.

3)  به ترتیب شکل‌پذیری کاهش و افزایش می‌یابد.

4)  در دو حالت شکل‌پذیری کاهش می‌یابد.

24 - در کدام حالت شکل‌پذیری در اسکلت بتن آرمه افزایش می‌یابد؟

1) استفاده از بتن با کلاس بالاتر ) ??.بیشتر( و فولاد با حد تسلیم پائین تر ?? ) با کمتر(

2) استفاده از فولاد با حد تسلیم بالاتر ??) بیشتر( و بتن با مقاومت فشاری کمتر) ?? کمتر(

3) استفاده از بتن و فولاد با مقاومت‌های بالا

4)  شکل‌پذیری به نوع بتن و فولاد بستگی ندارد.

25- در قالب­بندی تیرهای بتن آرمه پیش­بینی پایه­ای اطمینان در کدام حالت ضرورتی ندارد؟

1) تیر با دهانه كمتر از 5 متر و کنسولی با طول کمتر از ۵ / ۲ متر

2) تیر با دهانه کمتر از 7 متر و کنسول با طول کمتر از ۵ / ۲ متر

3)  دال با دهانه بیش از 3 متر و کنسول با طول کمتر از ۵ / ۲ متر

4)  دال با دهانه بیش از 3 متر و تیر بادانه کمتر از ۵ متر

26- براساس ضوابط پذیرش بتن، در مورد بتن­های با مقاومت کمتر از مقاومت مشخصه ?? شرایط پذیرش در حالتی قابل قبول است که میانگین مقاومت هر سه مغزه متوالی ...

1) و مقاومت هیچ‌یک از مغزه‌ها از ?? 0.75کمتر نباشد

۲( از0.75 ?? و هیچ‌یک از ?? 0.85کمتر نباشد.

3)  از?? 0.85و هر کدام از?? 0.75مقاومت مشخصه کمتر نباشد

4) و مقاومت هیچ‌یک از مغزه‌ها از?? 0.75کمتر نباشد.

27-  حداقل درصد آرماتور کششی در تیرهای بتن آرمه چقدر است؟

1) 0.01

2) 0.0046

3) 0.0035

4) 0.003

28- حداقل و حداكثر میزان سیمان مصرفی در بتن­های منطقه خلیج فارسی چند كیلوگرم در متر مكعب است؟

1) 350 و 500

2) 350 و 426

3) 300 و 400

4) 425 و 350

29- کدام عیب در دو انتهای جوش‌های منقطع)خارج از طول مؤثر(  اهمیت بیشتری دارد؟

1) بریدگی پای جوش

2) ساق ناکافی

3)  گلوگاه ناکافی

4)  نفوذ ناقص

30- کدام‌یک از موارد زیر در خصوص اتصالات قاب‌های خمشی ویژه فولادی صحیح است؟

1) تعبیه ورق مضاعف در چشمه اتصال برای کاهش تنش‌های برشی همیشه لازم است

2) اتصال ورق اتصال بال تیر به بال ستون توسط جوش لب با نفوذ نسبی زمانی جایز است که جوش مورد آزمایش آلتراسونیک و یا رادیوگرافی قرار گیرد.

3)  وجود ورق پیوستگی در امتداد ورقه‌ای اتصال بال در جان ستون همواره ضروری است.

4)  تمام جوش‌های لب به لب با نفوذ کامل باید مورد آزمایش اولتراسونیک یا رادیوگرافی قرار گیرند.

31- در یک اتصال فولادی با رفتار مفصلی از نوع نبشی نشیمن، در رابطه با جوش دادن گوشه نبشی نشیمن و نیز لبه پائینی آن به ستون، کدام گزینه صحیح ست؟ )این اتصال در طرف بال ستون قرار دارد(

1) اتصال را تقویت می‌کند و مفید است.

2) الزامی است و نمی‌توان آن را حذف کرد.

3)  برای بال ستون مشکلی ایجاد می‌کند.

4)  مشکلی ندارد ولی مفید هم نیست.

32- برای یك ستون فلزی شكل به ابعاد 30 × 30 سانتیمتر که روی یک صفحه کف ستون به ابعاد 50*50 سانتیمتر قرار دارد یک پی مربع شکل به ابعاد 210 × 210 سانتیمتر طراحی شده است. فاصله مقطع بحرانی لنگر خمشی از لبه پی چند سانتیمتر است؟

1) 80

2) 85

3) 90

4) 105

33- در آزمایش فراصوت اجزای فلزی، در صورت وجود تورق در صفحه نازک ......

1) این آزمایش تورق را نشان نمی‌دهد.

2) پژواک انعکاسی از روی صفحه اسیلوسکوب محو می‌شود.

3) فاصله بین پژواکها افزایش می‌یابد

4)  فاصله بین پژواک‌ها کاهش می‌یابد.

34 - زیاد شدن گرده در جوشکاری شیاری باعث ......

1) افزایش مقاومت جوش در همه حالت‌ها می‌شود.

2) کاهش مقاومت خستگی می‌شود.

3)  جوش را در برابر سرما حساس می‌کند.

4)  شکل‌پذیری جوش بیشتری می‌شود.

35- حداقل قطر سوراخ یک جوش انگشتانه که بر روی یک قطعه به ضخامت 15 میلی‌متر اجرا شده است، چند میلی‌متر است؟

1) 15

2) 18

3) 31

4) 23

36- در اتصال دو ورق با ضخامت­های 15 و 20 میلی‌متر، از جوش گوشه استفاده شده است. حداقل بعد جوش چند میلی‌متر است؟

1) 5

2) 7

3) 10

4) 12

37- حداقل ارتفاع و حداقل عرض راهرو سرپوشیده موقتی که در راه عبور عمومی، برای جلوگیری از خطر ناشی از سقوط مصالح و تجهیزات ساختمانی احداث می‌شود باید چند سانتیمتر باشد؟  )از راست به چپ بخوانید(

1) 220 و 180

2) 250 و 150

3) 300 و 150

4) 350 و 150

38- خاک و مصالح حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از ........ متری از لبه گود ریخته شود.

1) یک

2) دو

3)  سه

4)  پنج

39- در تمام ساختمان‌های بلند با ضوابط ویژه، وجود کدام‌یک از فضاهای زیر طبق قانون الزامی است؟

1) مرکز پمپ‌های آتش‌نشانی

۲( شبکه روشنایی اضطراری

3)  شبکه­های هشدار و اعلام حریق

4)  ایستگاه کنترل مرکزی و نشانگرهای الکترونیک

40- مطابق ضوابط بهسازی سیمای شهری، تغییر اساسی در نمای گروهی از ساختمان­ها ممنوع است که ...

1) به‌عنوان میراث فرهنگی هستند و در فهرست آثار ملی باشند.

۲( به‌عنوان نشانه شهری شناخته شده‌اند.

3) مورد تملک دولت و سازمان‌های وابسته که در فهرست ساختمان‌های با ارزش قرار دارند .

4) کاربری فرهنگی و ورزشی داشته باشند .

41- در اقلیم گرم و مرطوب، بلند بودن سقف ساختمان ......

1) اجباری است.

2) توصیه می‌شود.

3)  توصیه نمی‌شود.

4) مجاز نیست.

42- در یک پروژه عمرانی مقرر است که تا ارتفاع 1320 متر خاک‌برداری شود درصورتی‌که وضع موجود گوشه‌ها و ابعاد ملک مطابق شکل باشد حجم خاک‌برداری چند مترمکعب است؟

 

1) 62700

2) 65400

3) 72600

4) 87200

43- طبق آئین‌نامه حفاظت کارگاه‌های ساختمانی کارگرانی که روی بام‌های شیب‌دار کار می‌کنند در شیب بیش از چند درجه علاوه بر وسایل ایمنی معمولی باید به کمربند ایمنی و طناب تجات نیز مجهز باشند؟

1) 15

2) 20

3) 30

4) 35

۴۴ - منظور از کارگاه در محل کار در قراردادهای ساختمانی عبارت است از:

1) اماکن و نقاطی که لوازم و مصالح کار از آنجا تأمین می‌شود.

2) اماکن و بخش­هائی که مصالح و لوازم کار در آنجا انبار می‌شود.

3) کلیه اراضی و محل­هائی که عملیات موضوع پیمان در آن‌ها اجرا می‌گردد.

4)  محل اجرای عملیات موضوع پیمان و حریم آن است.

5۴ - با توجه به مفاد شرایط عمومی پیمان، کدام گزینه درباره بیمه‌های مرتبط با پیمان نادرست است؟

1) اخذ پوشش بیمه مسؤولیت مدنی در مقابل کارکنان، توسط پیمانکار الزامی می‌باشد.

2) انجام بیمه تمام خطر کارگاه به وسیله پیمانکار و با هزینه کارفرما صورت می‌گیرد.

3)  بیمه نمودن تجهیز کارگاه توسط پیمانکار الزامی است.

4)  هزینه مربوط به بیمه تمام خطر در مدت تأخیر غیرمجاز بر عهده پیمانکار است.

46- طبق مفاد شرائط عمومی پیمان، کارفرما باید حداکثر تا چند روز کارگاه را بلامعارض به پیمانکار تحویل دهد؟

1) 15

2) 30

3) 45

4) 60

47- کدام‌یک از دستگاه‌های زیر مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و دارندگان پروانه اشتغال می‌باشد؟

1) شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۲) شهرداری شهر مربوطه یا مرجع صدور پروانه ساختمان

3)  قوه قضائیه

4)  وزارت مسکن و شهرسازی )مرجع صدور پروانه اشتغال(

48- مطابق شرایط عمومی تحویل موقت کارهای انجام یافته براساس ضوابط سازمان برنامه سابق پس از اجرای چند درصد کار می‌باشد؟

1) 90

2) 95

3) 97

4) 98

49- حداکثر مدت تعلیق یک پروژه در صورت موافقت پیمانکار چند ماه می‌تواند باشد؟

1) 3

2) 4

3) 5

4) 6

50-  چنانچه پیمانی مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود .....

1) کارهای ناتمام، پس از رفع نقص توسط پیمانکار، تحویل موقت می‌شوند.

2) کارهای ناتمام تحویل قطعی گردیده و کارهای پایان یافته تحویل موقت می­شوند.

3)  کلی کارهای انجام شده تحویل موقت می‌شوند.

4)  کلی کارهای انجام یافته تحویل قطعی می‌گردند.

51- استفاده از مهار بند K فقط در ساختمان‌های ...... طبقه با رعایت شرایط لازم مجاز است.

1) بیش از 6

2) تا دو

3)  تا پنج

4)  تا سه

52- در ساختمان با مشخصات زیر از قاب خمشی فولادی معمولی تشکیل شده تغییر مکان‌های جانبی طبقات در اثر بارهای جانبی استاتیکی مطابق شکل داده شده است در مورد تغییر مکان جانبی نسبی طبقات کدام‌یک از موارد زیر صحیح‌تر است؟

 

ΔR=7.5 cm

بام

T

3.0 m

Δ4=5.8 cm

چهارم

+

3.0 m

Δ3=4.4 cm

سوم

+

3.0 m

Δ2=2.8 cm

دوم

+

3.0 m

Δ1=1.5 cm

اول

+

4.0 m

 

1) تغییر مکان نسبی طبقه چهارم غیرمجاز است

2) تعبییر مکان سببی طبقه سوم غیرمجاز است

3)  تغییر مکان نسبی طبقه سوم و بام غیرمجاز است.

4) تغییر مکان نسبی کلیه طبقات در حدود مجاز است

53- قرار است یك بیمارستان 7 طبقه به ارتفاع 21 متر در یک منطقه با خطر نسبی زلزله متوسط احداث شود. مشاهده می‌شود که یک ساختمان 6 طبقه به ارتفاع 18 متر در جنب ساختمان مذکور موجود است برای تعبیه درز انقطاع کدام‌یک از موارد زیر صحیح‌تر است؟

1) درز انقطاع 21 سانتی‌متر و یا 0.8R  برابر تغییر مکان طبقه هفتم بیمارستان هر کدام بزرگ‌تر است.

2) درز انقطاع 21سانتی‌متر مجاز است و کنترل دیگری لازم نیست.

3)  تعبیه درز انقطاعی به میزان18سانتی‌متر و یا R ۸ 0/  برابر تغییر مکان جانبی طبقه ششم بیمارستان هر کدام بزرگ‌تر است.

4)  درز انقطاع 18سانتی‌متر کافی است و نیاز به کنترل دیگر نیست.

54 - طبق آخرین ویرایش آئین‌نامه بارگذاری پل‌های ایران )استاندارد. (139 - وزن کامیون استاندارد چند کیلو نیوتن است؟

1) 700

2) 500

3) 450

4) 400

55-  غلطک مناسب برای متراکم کردن خاک‌های رسی و «ماسه با دانه‌بندی پیوسته» كدام است؟

1) ارتعاشی - استوانه‌ای صاف

۲( استوانه‌ای صاف - پاچه بزی

3) پاچه بزی – لاستیکی

4) پاچه بزی – ارتعاشی

56- قوس دایرهای به شعاع 200 متر با زاویه مرکزی 60 درجه ارتباط دهنده دو مسیر مستقیم جاده‌ای می‌باشد. اگر کیلومتراژ رأس قوسی 351.031+21 باشد کیلومتر انتهای قوس برابر است با...

1) 445+21

2) 455.75+21

3) 460+21

4) 466.50+21

57-  فاصله دو مقطع عرضی با یكدیگر 20 متر است. چنانچه در مقطع اول 12 متر مربع خاک‌برداری و در مقطع دوم 8 مترمربع خاک‌ریزی داشته باشیم فاصله نقطه صفر از مقطع خاک‌برداری چند متر است؟

1) 8

2) 10

3) 12

4) 15

58-  دلیل استفاده از روش‌های تفاضلی GPS در تعیین موقعیت نسبی چیست؟

1) حذف خطاهای سیستماتیک

2) کاهش و حذف خطاهای سیستماتیک و تصادفی

3)  کاهش خطاهای سیستماتیک

4)  کاهش و حذف خطاهای سیستماتیک

59- در یک قوس کلوتوئید درصورتی‌که طول قوسی 120 متر، شعاع قوس 200 متر و زاویه مرکزی 60 درجه باشد طول مماس بطور تقریبی چقدر خواهد بود؟

1) 117

2) 177

3) 352

4) 412

60- در نقشه‌ای با مقیاس  و مساحت زمینی برابر ??? ۴0می‌باشد مساحت آن روی زمین چند متر مربع است؟

1)  100

2) 125

3) 150

4) 250

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان