دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : sabte_sherkat_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- برای انتقال سهام با نام در شرکت سهامی عام، رعایت کدام یک از موارد زیر، مطابق با لایحه اصلاحی قانون تجارت ضروری است؟

 ۱) انتقال سهام بدون نیاز به موافقت مدیران و مجامع عمومی باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کنند.

 ۲) انتقال سهام باید بدون نیاز به موافقت مدیران با مجامع عمومی در دفتر اداره ثبت شرکتها، به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده آنان باید دفتر مزبور را امضا کنند. ۳) انتقال سهام باید پس از اخذ موافقت مدیران شرکت در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کنند.

 ۴) انتقال سهام باید پس از اخذ موافقت مجمع عمومی شرکت، در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و اسناد ثبتی توسط انتقال دهنده امضا شود.

 ۲- در شرکت سهامی تا وقتی که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بینام یا گواهینامه موقت بینام، چه حکمی دارد؟

 ۱) مجاز است ولی به تعهد کننده این گونه سهام، ورقه سهم موقت با مهلت شش ماهه داده میشود.

 ۲) ممنوع است و به تعهد کننده این گونه سهام، فقط باید گواهینامه موقت بی نام داده شود. ۳) ممنوع است و به تعهد کننده این گونه سهام، گواهینامه موقت با نام داده میشود.

 ۴) ممنوع است و به تعهد کننده این گونه سهام، فقط باید ورقه سهم با نام داده شود.

 ٣- مسئولیت تنظیم صورت حاضرین در مجمع عمومی شرکت سهامی با قید مشخصات صاحب سهم، به عهده کدام مقام (مقامات) شرکت است؟

۱) مدیرعامل

۲) اعضای هیئت رئیسه

 ۳) رئیس هیئت مدیره

 ۴) رئیس و اعضای هیئت مدیره

4-مسئولیت تنظیم صورتجلسات راجع به مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکتهای سهامی، به عهده کدام مقام (مقامات) شرکت است؟

 ۱) مدیرعامل

۲) اعضای هیئت رئیسه

 ۳) هر یک از اعضای هیئت مدیره

 ۴) رئیس و اعضای هیئت مدیره

 ۵- مدت مأموریت «اعضای هیئت مدیره» و «بازرسان» و «هیئت تصفیه» شرکت سهامی، برحسب سال، به ترتیب چند سال است؟

 ۱) ۲، ۲ وا

۲) ۲، ۱و۲

 ۳) ۲، ۲ و ۲

 ۴) ۱، ۲ و۲

۶- مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه شرکت سهامی را تصویب می کند، با رعایت کدام شرط می تواند حق تقدم صاحبان سهام شرکت را نسبت به پذیره نویسی از سهام جدید، از آنان سلب کند؟

 ۱) در هر صورت می تواند

 ۲) عدم پرداخت بهای سهام از سوی هر یک از سهامداران

 ۳) پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت

 ۴) صرفا، در صورت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان همان دوره سال مالی

 ۷- چنانچه هیئت مدیره، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند کدام شخص مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید؟

 ۱) بازرس شرکت

۲) مرجع ثبت شرکتها

 ۳) مدیرعامل شرکت

 ۴) یک پنجم دارندگان سهام شرکت

 ۸- تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی، متضمن کدام یک از امور زیر باشد، ارسال صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت به شرکتها ضرورت ندارد؟

 ۱) انتخاب مدیران

۲) تصویب ترازنامه

 ۳) انتخاب بازرس یا بازرسان

۴) نقل وانتقال سهام

 9- انتخاب کدام یک از اشخاص زیر به سمت بازرسی شرکت سهامی، منع قانونی ندارد؟

۱) اقربای سببی یا نسبی مدیران

 ۲) اقربای سببی یا نسبی مدیرعامل

 ۳) اقربای سببی یا نسبی بازرس یا بازرسان

 ۴) همسر کسی که از مدیران و مدیرعامل حقوق دریافت می کند.

۱۰- تعداد سهامی که مدیران برای تضمین خسارات ناشی از تقصیرات خود باید دارا باشند، تا چه زمانی به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی می ماند؟

 ۱) پایان مدت مأموریت مدیران

 ۲) اساسنامه شرکت مقرر می کند

 ۳) زمان تصویب دوره عملکرد مدیر یا مدیران شرکت

 ۴) زمان دریافت مفاصاحساب دوره تصدی مدیریت در شرکت

11- کدام مورد درخصوص اختیارات مدیران شرکت سهامی، صحیح است؟

 ۱) کلیه اختیارات لازمی را که در حدود موضوع شرکت باشد، بدون توجه به محدودیتهای مقرر در اساسنامه را دارند.

 ۲) مجمع عمومی عادی یا فوق العاده تعیین می کند، هرچند که در حدود موضوع شرکت باشد. ۳) کلیه اختیارات لازم که قانون تجارت مقرر کرده است را دارند.

۴) مطابق اساسنامه شرکت تعیین می شود.

 ۱۲- کدام مورد در خصوص انتخاب مدیرعامل شرکت سهامی، صحیح است؟

۱) فقط در صورت تصویب دوسوم آرای حاضر در مجمع عمومی، می تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان

شرکت نیز باشد.

 ۲) فقط در صورت تصویب سه چهارم آرای حاضرین در مجمع عمومی می تواند در عین حال به عنوان رئیس هیئت مدیره آن شرکت نیز باشد.

 ۳) اساسا نمی تواند همزمان رئیس هیئت مدیره همان شرکت نیز باشد.

۴) همزمان می تواند رئیس هیئت مدیره همان شرکت نیز باشد.

 ۱۳- دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره در شرکت سهامی، به عهده کدام مقام است و چنانچه اساسنامه شرکتی، اکثریت بیشتر از آنچه که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر شده است را برای تصمیمات هیئت مدیره مقرر کرده باشد، کدام یک ملاک عمل خواهد بود؟

 ۱) رئیس هیئت مدیره - اساسنامه شرکت

 ۲) مدیرعامل - لایحه اصلاحی قانون تجارت

۳) رئیس هیئت مدیره - لایحه اصلاحی قانون تجارت

 ۴) مدیرعامل - اساسنامه شرکت

 ۱۴- کدام اشخاص، معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد را نمی توانند انجام دهند؟

 ۱) هیئت مدیره

از ۲) مدیران و بازرسان

 ۳) مدیران و مدیرعامل

 ۴) مدیران و هر یک از سهامداران همان شرکت

 

 ۱۵- چنانچه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند، با رعایت کدام شرط، افزایش سرمایه امکان پذیر است؟

 ۱) این موضوع به تصویب مجمع عمومی عادی برسد.

 ۲) کلیه سهامداران شرکت با آن افزایش موافق باشند.

 ۳) چنین اختیاری برای مدیران، در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.

 ۴) حداقل سه چهارم صاحبان سهام شرکت، در مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب کنند.

 ۱۶- کدام مورد، صحیح نیست؟

۱) خرید سهام شرکت توسط همان شرکت، ممنوع است.

 ۲) اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختيار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

 ۳) تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید، از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد نیز امکان پذیر است.

 ۴) اگر سرمایه قبلی شرکت تماما تأدیه نشده باشد، افزایش سرمایه فقط با تصویب سه چهارم دارندگان سهام

حاضر در مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

 ۱۷- کدام یک از موارد، در خصوص انحلال شرکت سهامی صحیح نیست؟

1)مجمع عمومی فوق العاده با بیش از نصف آرا حاضر در جلسه رسمی، رأی به انحلال شرکت بدهد.

 ۲) شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده، انجام داده باشد.

 ۳) صدور حکم قطعی دادگاه

 ۴) ورشکستگی شرکت

۱۸- در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شود، دادگاه چه تکلیفی خواهد داشت؟

 ۱) درهرصورت، مکلف به رسیدگی مطابق با خواسته میباشد.

 ۲) با توجه به خواسته خواهان، تصمیم مناسب اتخاذ می کند.

 ۳) قرار سقوط دعوى بطلان را صادر می کند.

۴) قرار رد دعوی بطلان را صادر می کند.

 ۱۹- برای انتقال سهم الشرکه شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، چه شرایطی لازم است؟

۱) موافقت دارندگان دوسوم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز بوده، بدون نیاز به تنظیم سند رسمی

 ۲) موافقت دارندگان سه ربع سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند، با تنظیم سند رسمی

 ۳) موافقت دارندگان دوسوم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند، با تنظیم سند رسمی

۴) موافقت سه ربع سرمایه شرکت و ثبت در دفتر ثبت سهم الشرکه شرکت

 ۲۰- انتخاب هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود، در کدام صورت الزامی است؟ حداقل تعداد و مدت مأموریت آنها به ترتیب به چه نحو می باشد؟

 ۱) تعداد شرکا بیش از ۱۱ نفر باشد. - ۲ نفر از خارج شرکت - یک سال

 ۲) تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد. - ۲ نفر از خارج شرکت - دو سال

 ۳) تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد. - ۳ نفر از میان شرکا - یک سال

 ۴) عده شر کا بیش از ۱۱ نفر باشد. - ۳ نفر از میان شرکا - یک سال

 ۲۱- تغییرات راجع به افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود، حداقل باید دارای چه حد نصابی باشد؟

۱) اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه شرکت را نیز دارا باشند.

 ۲) با موافقت ۵۰٪ درصد شرکا که لااقل دو سوم سرمایه شرکت را نیز دارا باشند.

 ۳) با موافقت اکثریت عددی شرکا که لااقل دو سوم سرمایه شرکت را نیز دارا باشند.

۴) با موافقت ۵۰٪ درصد شرکا که لااقل سه ربع سرمایه شرکت را نیز داشته باشند.

 ۲۲- در شرکت تضامنی، لااقل باید چند نفر مدیر و با رعایت کدام شرط معین شوند؟

 ۱) سه نفر - از میان شرکا

۲) یک نفر از میان شرکا

 ۳) سه نفر - از میان شرکا یا از خارج

۴) یک نفر - از میان شرکا یا از خارج

 ۲۳- در صورت امکان تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) با تصویب تمام شرکا امکان پذیر است.

 ۲) با تصویب دوسوم شرکا امکان پذیر است.

 ۳) با تصویب سه چهارم شرکا امکان پذیر است.

۴) با هیچ اکثریتی، نمی توان شرکت تضامنی را به شرکت سهامی تبدیل کرد.

 ۲۴- چنانچه برای تغییرات در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، اساسنامه شرکت اکثریتی بیشتر از آنچه که در قانون تجارت مقرر شده است پیش بینی کرده باشد، کدام یک ملاک عمل خواهد بود؟

 ۱) قانون تجارت

 ۲) اساسنامه شرکت

 ۳) به حد نصابهای مقرر در هر دو می توان استناد کرد.

۴) اساسنامه شرکت نمی تواند اکثریتی بیش از قانون تجارت مقرر دارد.

 ۲۵- در صورت انحلال اختیاری تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری موضوع ماده ۵۸۵ قانون تجارت، چنانچه در اساسنامه، متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد، امر تصفیه تابع کدام ضوابط خواهد بود؟

 ۱) در چنین موردی نیاز به امر تصفیه نیست.

 ۲) تکلیف امر تصفیه را باید دادگاه صالحه تعیین کند.

 ۳) مقررات مقرر در قانون تجارت

۴) تکلیف امر تصفیه را مجمع عمومی معین می کند.

 ۲۶- در خصوص اطلاع رسانی برای اعضا، جهت تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی شرکتهای تعاونی،کدام مورد صحیح است؟

 ۱) درهرصورت، از طریق ارسال دعوت نامه کتبی

 ۲) کتبا، چنانچه تعداد اعضا بیش از یکصد نفر باشند.

 ۳) درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، چنانچه تعداد اعضا بیش از یکصدنفر باشد

 ۴) درج آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، چنانچه تعداد اعضا بیش از یکصدو پنجاه نفر باشند.

۲۷- کدام یک از موارد زیر، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای تعاونی نیست؟

 ۱) انحلال شرکت

۲) ادغام شرکت

 ۳) افزایش و یا کاهش سرمایه

۴) عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره شرکت

 ۲۸- حداقل و حداکثر تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره در شرکتهای تعاونی، به ترتیب باید چند نفر باشند؟

 ۱) ۳ و ۷

۲) ۳ و ۵

 ۳) ۵ و ۷

۴) ۵ و ۹

۲۹- پس از انحلال شرکت تعاونی، اعلام آن به اداره ثبت محل تصفیه شرکت، تابع ضوابط کدام مورد است؟

۱) قانون بخش تعاونی، در مواردی که در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده

 ۲) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

 ۳) اساسنامه شرکت تعاونی

۴) قانون تجارت

 ۳۰- نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش به هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود، در مقایسه با سود پرداختی به صاحبان سهام در همان سال، به ترتیب باید از چند درصد تجاوز نکند؟

 ۱) ۳ و ۷

۲) ۳ و۶

 ۳) ۵ و ۷

۴) ۵ و ۱۰

۳۱- مدت اعتبار طرح صنعتی در ایران، چند سال است و برای چند دوره قابل تمدید می باشد؟

۱) پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه - دو دوره پنج ساله با پرداخت هزینه های مربوطه

 ۲) ده سال از تاریخ تسليم اظهارنامه - فقط یک دوره پنج ساله با پرداخت هزینه

 ۳) پنج سال از تاریخ ثبت قطعی - صرفا یک دوره پنج ساله دیگر با پرداخت هزینه

۴) پنج سال از تاریخ ثبت قطعی - دو دوره پنج ساله دیگر با پرداخت هزینه های مربوطه

 ۳۲- بهره برداری از یک طرح صنعتی، شامل کدام موارد است؟

۱) مونتاژ، صادرات و واردات طرح صنعتی ثبت شده

 ۲) ساخت، فروش و ورود اقلام حاوی آن طرح صنعتی

 ۳) ساخت، فروش و واردات عين طرح صنعتی ثبت شده

۴) ساخت، فروش و صادرات اقلام حاوی آن طرح صنعتی

 ۳۳- کدام مورد، از شرایط شکلی انتقال حق مالکیت در مباحث مالکیت صنعتی مطرح نیست؟

 ۱) تنظیم سند رسمی انتقال

۲) انتشار آگهی انتقال

 ۳) ثبت انتقال

۴) اخذ مجوز از دادگاه محل

 ۳۴- احراز معیار «جدید» بودن، از شاخصه های کدام یک از عناوین مالکیت صنعتی نیست؟

 ۱) علامت تجاری

۲) اختراع

 ۳) طرح صنعتی

۴) نام تجاری

 ۳۵- متقاضی یا نماینده قانونی در چه صورتی می تواند از مرجع ثبت درخواست استرداد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی خود را بنماید؟

 ۱) یک ماه قبل از ثبت

۲) پانزده روز قبل از ثبت

 ۳) هر زمان قبل از ثبت

۴) یک ماه پس از پرداخت هزینه ثبتی

 ۳۶- برای ثبت علامت تجارتی در ایران، کدام شرایط زیر لازم است؟

 ۱) استفاده از علامت در ایران

۲) اقامت در ایران

 ۳) تابعیت ایرانی متقاضی

۴) تسلیم اظهارنامه

 ۳۷- کدام یک از موارد زیر، مشمول یکی از موضوعات مورد حمایت مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس و در قانون حاکم ایران می باشند؟

 ۱) ورقه های اختراع، طرح ها و مدل های صنعتی، مشخصات مبدأ نام گذاری داخلی جنس

 ۲) ورقه های اختراع، علایم بازرگانی، علایم مربوط به خدمات، جلوگیری از رقابت نامشروع

 ۳) ورقه های اختراع، طرح ها و مدل های صنعتی، علایم بازرگانی و علایم مربوط به خدمات

 ۴) ورقه های اختراع، طرح ها و مدل های صنعتی، اسم بازرگانی

۳۸- کدام مورد درخصوص تفاوت نام تجاری و علامت تجاری، صحیح است؟

۱) علامت تجاری برای تمیز کالاها و اسم تجاری برای تمیز بنگاه هاست و به عبارتی، عنوانی است که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی می باشد.

 ۲) استفاده از نام تجاری برای استفاده کننده از آن حق تقدم ایجاد می کند، در حالی که در علامت تجاری چنین امری وجود ندارد.

 ۳) هر گونه استفاده از نام های تجاری توسط شخص ثالث، به عنوان علامت تجاری غیرقانونی محسوب می شود.

۴) حمایت های قانونی در هر دو مورد، مستلزم ثبت آنها است.

 ۳۹- مرجع اعتراض به تصمیمات اداره مالکیت صنعتی، کدام است؟

۱) شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران

 ۲) کمیسیونی متشکل از رئیس اداره مالکیت صنعتی، نماینده اداره کل و یک کارشناس

 ۳) تا پیش از ثبت موضوع آن، در صلاحیت کمیسیون و پس از ثبت، در صلاحیت دادگاه

 ۴) همواره، شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای تهران و صرفا در صورت درخواست ذینفع، کمیسیون

 ۴۰- کدام یک از مصادیق مالکیت های صنعتی زیر، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث، نیازی به ثبت ندارد؟

 ۱) اختراع

۲) نام تجاری

 ۳) طرح صنعتی

 ۴) علامت تجاری

 ۴۱- کدام یک از موارد زیر در خصوص تغییر مالکیت موضوعات مشمول حمایت قانون سال ۱۳۸۶، صحیح تر است؟

۱) هرگونه تغییر در مالکیت، اعم از صلح یا بیع حقوق ناشی از ثبت آن، منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

 ۲) هرگونه تغییر در مالکیت، اعم از صلح یا بیع حقوق ناشی از ثبت آن، می بایست در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود.

 ۳) اعتبار هرگونه تغییر در مالکیت، اعم از صلح یا بیع ناشی از ثبت آن، منوط به درخواست ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی است .

 ۴) هر گونه تغییر در مالکیت نام تجاری منوط به انتقال مؤسسه یا بخشی از آن است که با نام مزبور شناخته میشود.

 ۴۲- کدام مورد درخصوص قرارداد اجازه بهره برداری، صحیح است؟

۱) امتیاز این قرارداد، منوط به اجازه مالک قانونی آن می باشد.

 ۲) تمامی موضوعات مالکیت صنعتی می تواند موضوع این قرارداد قرار بگیرد.

 ۳) تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث، منوط به ثبت و آگهی آن میباشد.

۴) پس از تنظیم این قراردادها، مالک هیچ گونه تکلیفی در خصوص اجرای آن نخواهد داشت. ۴۳- کدام یک از موضوعات زیر، با پرداخت هزینه های مستمر قانونی، مشمول حمایت های نامحدود قانون گذار می باشد؟

 ۱) علامت تجاری

۲) اختراع

 ۳) طرح صنعتی

۴) نام تجاری

 ۴۴- قابلیت ذخیره سازی در کدام یک از موارد زیر، مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است؟

 ۱) طرح صنعتی

۲) نشانه جغرافیایی

 ۳) اختراع

۴) علامت تجاری

 

 

 ۴۵- در تنظیم و تسلیم اظهارنامه اختراع، کدام مورد صحیح نیست؟

۱) اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که اختراع کلی را تشکیل میدهد مربوط باشد.

 ۲) در اختراع کلی ذکر نکردن اختراع اجزای آن در اظهارنامه موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مربوطه میشود.

 ۳) متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است نمی تواند آن را مسترد کند.

۴) اصلاح اظهارنامه مشروط بر آن است از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.

 ۴۶- نام تجاری در کدام صورت، در کشورهای عضو اتحادیه عمومی بین المللی پاریس مورد حمایت قرار می گیرد؟

۱) نزد مقامات عضو اتحادیه ثبت شده باشد.

 ۲) بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا ثبت نام تجاری

 ۳) اظهارنامه ثبت، به مقامات عضو اتحادیه تسلیم شده باشد.

 ۴) معتبر بودن گواهی صادره از اداره مالکیت صنعتی عضو اتحادیه

۴۷- مهم ترین وجه افتراق اختراع و طرح صنعتی، کدام است؟

۱) هر اختراع جدیدی قابل ثبت است، ولی هر طرح صنعتی جدیدی قابل ثبت نیست.

۲) اختراعی قابل ثبت است که کیفیت دانش موجود را ارتقا دهد، ولی در طرح صنعتی نیازی به تغییر دانش فنی نیست.

 ۳) اختراع ناظر به نتیجه و کارکرد فنی موضوع است، در حالی که طرح صنعتی شکل ظاهری محصول را نمایش میدهد.

 ۴) اختراع نمودار تمام نمای مخترع و وابسته به شخصیت آفریننده آن است، در صورتی که طرح صنعتی فارغ از پدیدآورنده و ناظر به خود کالاست.

 ۴۸- هر شخصی که با علم و عمد، مرتکب نقض حقوق مندرج در قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری شود، به کدام مجازات محکوم می شود؟

 ۱) علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری یا هر دوی آنها

 ۲) علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی

 ۳) مجرم شناخته شده و به جزای نقدی

۴) جزای نقدی و یا حبس تعزیری

 ۴۹- متقاضی ثبت علامت تجارتی، تا چه زمانی می تواند اظهارنامه خود را مسترد دارد؟

۱) علی رغم ثبت اظهارنامه و پرداخت حق الثبت تا قبل از صدور گواهی ثبت نهایی

 ۲) تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده است.

 ۳) تا زمانی که حق الثبت را پرداخت نکرده است.

۴) حداکثر تا یک ماه پس از ثبت اظهارنامه

 ۵۰- در خصوص «رقابت نامشروع»، کدام مورد منطبق با کنوانسیون پاریس است؟

۱) هر رقابتی که منجر به عدم فروش محصولات مالک گواهی طرح صنعتی انجام شود.

 ۲) هر رقابتی که ناشی از سوءاستفاده از علامت تجاری ثبت شده عضو اتحادیه باشد.

 ۳) هر رقابتی که بدون ثبت و اخذ گواهی مربوطه و برخلاف معمول انجام گیرد.

۴) هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد.

 ۵۱- کدام مورد در خصوص طرح صنعتی، صحیح است؟

۱) مجموعی از ترکیب خطوط یا رنگها و نیز اشکال سه بعدی می باشد، بدون اینکه در ترکیب یا شکل ظاهری نیاز به تغییر باشد.

 ۲) در آن، تنها دسترسی به یک نتیجه فنی، حتی بدون تغییر ظاهری هم مشمول حمایت است. ۳) زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.

۴) حتما باید هم جدید و هم اصيل باشد.

 

 

 ۵۲- مهلت رفع نقص اظهارنامه طرح صنعتی برای متقاضیان ایرانی و متقاضیان مقیم خارج از کشور، به ترتیب تا چند روز از تاریخ ابلاغ می باشد؟

  • ۶۰ - ۳۰
  • 10-40
  • ۹۰ - ۶۰
  • ۴۰- ۲۰

۵۳- هرگاه ثبت طرح صنعتی در دادگاه صالح باطل شود، اثر آن از کدام تاریخ خواهد بود؟

 ۱) تسلیم اظهارنامه

۲) صدور حکم نهایی

 ۳) ثبت

۴) صدور حکم قطعی

 ۵۴- مهلت اعتراض نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی، چند روز و از کدام تاریخ است؟

 ۱) ۶۰ - تسلیم اظهارنامه

۲) ۶۰ - انتشار آگهی

 ۳) ۳۰ - تسلیم اظهارنامه

۴) ۳۰ - انتشار آگهی

 ۵۵- در کدام مورد، مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی اختراع می رساند؟

۱) در خواست مربوط به اختراعی باشد که قبلا در مورد آن، مجوز بهره برداری انحصاری به ثبت رسیده است.

 ۲) اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد.

 ۳) هزینه سالانه گواهینامه اختراع، پرداخت نشده باشد.

 ۴) همه موارد

۵۶- آثار عدم پرداخت هزینه متعلقه به اظهارنامه اختراع در مدتهای مقرر در قانون چیست؟

 ۱) اظهارنامه فاقد اعتبار تلقی می شود.

 ۲) اظهارنامه مسترد شده تلقی می شود.

۳) اظهارنامه خود به خود باطل تلقی می شود.

 ۴) هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

 ۵۷- در کدام مورد زیر، مالک اختراع می تواند علیه شخصی که از اختراع او سوءاستفاده می نماید، شکایت کند؟

۱) هر شخصی که بدون اجازه مالک، عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع گردد.

 ۲) بهره برداری از کالاهایی که با توافق مالک اختراع یا در بازار ایران عرضه می شود.

۳) بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا در بازار ایران عرضه می شود.

۴) بهره برداری که فقط با هدف آزمایش درباره اختراع ثبت شده انجام می شود.

 ۵۸- اعمال انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطاء هرگونه اجازه بهره برداری از آن، در مرجع ثبت، حسب مورد باید ......................

 ۱) فقط به درخواست کتبی منتقل الیه یا پرداخت هزینه مربوطه قابل انجام است

 ۲) فقط به درخواست کتبی مالک اختراع و با پرداخت هزینه مربوطه قابل انجام است

 ۳) به درخواست کتبی منتقل الیه یا مالک اختراع با پرداخت هزینه مربوطه انجام شود

۴) به درخواست کتبی منتقل الیه یا مالک اختراع بدون نیاز به پرداخت هزینه مربوطه انجام شود ۵۹- کدام مورد درخصوص جدید بودن طرح صنعتی صحیح نیست؟

۱) قبل از تاریخ ادعای حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.

 ۲) در هیچ نقطه ای از جهان، برای عموم افشا نشده باشد.

 ۳) قبل از تسلیم اظهارنامه، به عموم عرضه نشده باشد.

 ۴) توسط مالک طرح صنعتی طراحی شده باشد.

 ۶۰- مبدأ هزینه ای که به منظور حفظ اعتبار گواهینامه اختراع توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می شود،پس از گذشت چه مدت از تاریخ تسليم اظهارنامه شروع می گردد و تأخیر در پرداخت، حداکثر تا چه زمانی و با رعایت کدام شرط مجاز است؟

 ۱) پنج ماه ، یک سال - بدون هیچ شرطی

 ۲) شش ماه ، یک سال - بدون هیچ شرطی

 ۳) یک سال ، سه ماه - در صورت پرداخت جریمه

 ۴) یک سال ، شش ماه - در صورت پرداخت جریمه

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکتها

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن