راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون تاسیسات ساختمانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

سوالات آزمون تاسیسات ساختمانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : tasisat_sakhtemani_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - چنانچه دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمانکارهای پیمانکاری مربوط به مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با کدام است؟

1 ) مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی

2 ) مشخصات فنی عموی، مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی

3 ) نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی خصوصی، مشخصات فنی عمومی

4 ) نقشه‌های اجرائی، مشخصات فنی خصوصی، مشخصات فنی عمومی

2 - حداکثر خسارت تأخیری در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه، برای مدت مازاد بر یک ماه حداکثر تا ... مدت پیمان ..... هرکدام کمتر باشد، قابل‌اجرا است.

1)1۵ درصد یا ۹ ماه

2) 2۵ درصد یا 3 ماه

3)3۰ درصد یا 3 ماه

4)3۰ درصد یا ۶ ماه

3 -نشان CE

1 ) خطرات ناشی از شوک الکتریکی را کاهش می‌دهد.

2 ) کارایی محصول را در اروپا تضمین می‌کند.

3 ) معرف رعایت الزامات ایمنی حقوقی مربوط به کمیسیون اروپائی است

4 ) نشان کیفیت محصول مربوط به کمیسیون اروپایی است.

4 - تأسیسات موقتی در یک کارگاه ساختمانی باید هر ... مورد بازرسی و آزمایش قرار گیرد.

1 ) سه هفته

2 ) یک ماه

3 ) سه ماه

4 ) دستکم سالی یک‌بار

 

۵ - سیم‌پیچی دارای مقاومت اهمی 3۰ اهم و مقاومت القائی 4۰ اهم است و به منبع 2۵۰ ولت وصل شده جریان مدار چند آمپر است؟

1)۵

2) 1۰

3)12.۵

4)1۵

۶ - یک چراغ خیابانی دارای منبع نوری 2۰۰۰ کاندلا در ارتفاع 4 متری بالای سطح زمین است شدت روشنایی در فاصله‌ای 3 متری از یک سمت پایه چند لوکس است؟

1)12

2) 32

3)۶4

4)12۵

7 - فرکانس یک میکروفون ارزان‌قیمت بین چند هرتز می‌باشد؟

1)3۰ تا 3۰۰۰۰

2) ۵۰ تا 1۰۰۰۰

3)2۰ تا 2۰۰۰۰

4)1۰ تا ۵۰۰۰

8 - حداقل میزان روشنایی لازم در یک ساختمان اداری در اتاق کنفرانس چند لوکس است؟

1)۵۰۰

2) 4۰۰

3)3۰۰

4)2۰۰

۹ - نصب دربازکن در ساختمان‌های مسکونی کمتر از ۵ طبقه:

1 ) اختیاری است

2 ) الزامی است

3 ) به نظر سازنده بستگی دارد

4 ) به شرایط طرح بستگی دارد

1۰ - استفاده از اتو ترانسفورماتور در سیستم‌های جریان ضعیف (زنگ اخبار و دربازکن)

1 ) به نوع سیستم بستگی دارد

2 ) به شرایط طرح بستگی دارد

3 ) مجاز است

4 ) ممنوع است

11 - نصب گاورنر (ناظم سرعت):

1 ) برای وزنه تعادل در صورتی لازم است که زیر چاهک آسانسور طبقه دیگری وجود داشته باشد

2 ) برای اتاقک (کابین) دکمه آسانسورها الزامی است

3 ) در آسانسورهای هیدرولیک بدون وزنه تعادل لازم نیست

4 ) همه موارد صحیح است

12 - حداقل روشنایی در کف موتورخانه آسانسور چند لوکس است؟

1)۵۰

2) 1۰۰

3)2۰۰

4)3۰۰

13 - توان الکتروموتور یک دستگاه آسانسور به ظرفیت 7۵۰ کیلوگرم و سرعت 2 / ۵ متر بر ثانیه باراندمان 7۵ ٪ و ضریب تعادل ۶۰ ٪ چند اسب بخار است؟

1)2۰

2) 2۵

3)3۰

4)4۰

14 - هر آسانسور مسافری کششی بایستی حداقل چند طناب کششی داشته باشد؟

1 ) یک

2 ) دو

3 ) سه

4 ) چهار

1۵ - درهای نیمه اتوماتیک لولایی آسانسورها حداقل ... ایمنی دارند.

1 ) یک وسیله الکتریکی و یک وسیله مکانیکی

2 ) دو وسیله الکتریکی و یک وسیله مکانیکی

3 ) دو وسیله مکانیکی و یک وسیله الکتریکی

4 ) دو وسیله الکتریکی و دو وسیله مکانیکی

1۶ - حداقل عرض راهرو در محل توقف دو دستگاه آسانسور ر در وضعیت متقابل:

1)1 تا 1 / ۵ برابر عمق اتاقک آسانسور می‌باشد

2) 1 / ۵ تا 2 برابر عمق اتاقک آسانسور می‌باشد

3 ) برابر عمق اتاقک و حداقل 1 / ۵ متر می‌باشد

4 ) برابر عمق اتاقک و حداقل 1 / 8 متر می‌باشد.

17 - در سرمایش تبخیری درجه حرارت مرطوب .....

1 ) ثابت و آنتالپی هوا نیز ثابت مِهم‌اند

2 ) ثابت و آنتالپی هوا تغییر می‌کند

3 ) متغیر و آنتالپی هوا ثابت مِهم‌اند

4 ) متغیر و آنالپی هوا نیز تغییر می‌کند.

18 -ضریب تبادل حرارتی یک دیوار است پس از عایق‌کاری حرارتی ضریب مذکور به می‌رسد، چند درصد چند درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود؟

14(1

۵۰.4(2

71.4(3

8۶(4

1۹- در آزمایش موتورخانه‌های سیستم تبرید از کدام گازها استفاده می‌شود؟

1) خنثی و خشک استفاده می‌شود.

2) در سیستم تبرید آمونیاکی از هوای فشرده تحت شرایطی استفاده می‌شود

3) گزینه‌های 1 و 2

4) خنثی و خشک و اکسیژن و هوا استفاده می‌شود

2۰- حداقل هوای تازه موردنیاز واحد مسکونی برای هر اتاق چند فوت مکعب در دقیقه است؟

2۵(1

۵۰(2

7۵(3

1۰۰(4

-21 حداقل فضای دسترسی به اطراف کولرآبی جهت تعمیر و سرویس چند سانتیمتر است؟

۵۰(1

۶۰(2

7۰(3

8۰(4

-22 سرعت جریان آب در لوله‌های اصلی آبرسانی ساختمان حداکثر چند متر بر ثانیه است؟

8(3 3(1

۵(2 1۰(4

 

23- محل نصب بوستر پمپ در ساختمان‌های مرتفع کدام است؟

1 ) هر جا که امکانپذیر باشد

2 ) بعد از کنتور آب روی خط تغذیه آب ساختمان

3 ) روی خط تغذیه آب متصل به کلکتور موتورخانه

4 ) بعد از مخزن ذخیره آب شهری

24 - در یک ساختمان 4۰ طبقه جهت کاهش سرعت فاضلاب در رایزر اصلی فاضلاب نصب چند عدد سرعت گیر در این رایزر الزامی است؟

1 ) یک عدد سرعت‌گیر لازم دارد (هر 2۰ طبقه یک عدد)

2 ) دو عدد سرعت گیر لازم دارد (هر 13 طبقه یک عدد)

3 ) ساختمان مذکور از سرعت گیر بی نیاز است

4 ) برای هر 8 طبقه یک عدد سرعت‌گیر کافی است

2۵ - فاصله افقی انتهای لوله هواکش از هر درب و پنجره بازشو دستکم چند متر باشد؟

1)1.۵

2) 1.8

3)3

4)4

۶ 2 - حجم لازم برای منبع انبساط باز تقریباً به چه میزان آب سیستم باید باشد؟

1)8 درصد

2) 1۵ درصد

3)1۰ درصد

4)2۰ درصد

 

27- چنانچه طول افقی فاضلاب بین دوخم (افست) کمتر از دو متر باشد چه تعداد از واحدهای بهداشتی از طبقه روی آن می تواند به آن وصل شود؟

1 ) یک وان

2 ) یک دستشوئی

3 ) یک توالت

4 ) هیچ تعداد

28 - در یک سیستم تهویه مطبوع دبی پمپ برای انتقال آب سرد و آب گرم به چه نسبتی می باشد؟

1)1 به 3

2) 2 به 1

3)3 به 2

4)4 به 2

2۹ - حداقل ارتفاع کانال دودکشی آشپزخانه از سقف کولر مجاور آن چند متر است؟

1)1.۵

2) 2

3)3

4)4

3۰- حجم اتاقی که دستگاه‌های با سوخت گاز (به‌جز دیگ بخار و آبگرم) در آن نصب می‌شود حداقل چند برابر حجم دستگاه باید باشد؟

1)۵

2) 1۰

3)12

4)1۵

 

31- اگر برای یک سالن ورزشی 2۰ عدد یونیت هیتر به ظرفیت 1۰۰۰۰ کیلو گالری بر ساعت نصب‌شده باشد دبی پمپ چند gpm است؟

1)78

2) 1۰۰

3)1۵۶

4)3۹۰

32 - در یک دستگاه پله برقی اگر عرض پله یک متر باشد و سرعت آن ۰ / ۵ متر بر ثانیه باشد و در زمان حرکت 2 نفر در روی هر پله مستقر شوند تعداد افراد جابجا شده در ساعت چند نفر است؟

1)۵۰۰۰

2) ۹۰۰۰

3)12۰۰۰

4)1۵۰۰۰

33 - فشار خروجی یک پمپ 1۵۰ پوند و دور پروانه آن 14۵۰ دور در دقیقه می باشد. اگر دور پروانه به 2۹۰۰ دور در دقیقه افزایش یابد فشار خروجی چند پوند خواهد شد؟

1)4۵۰

2) ۵۰۰

3)۶۰۰

4)8۰۰

34 - کاربرد شیر خلأ شکن ( VACUUM-BREAKER ) در لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی داخل ساختمان چیست؟

1 ) جلوگیری از ایجاد فشار منفی در شبکه لوله‌کشی

2 ) صرفه‌جویی در مصرف آب

3 ) کنترل تخلیه هوای مزاحم در داخل شبکه لوله‌کشی

4 ) دو مورد 2 و 3

 

3۵ - مصرف تقریبی بخار به ازای هر تن تبرید در چیلرهای جذبی چند پوند بخار در ساعت است؟

1)1۵

2) 18.۵

3)3۰

4)4۰

3۶ - ظرفیت دستگاه سختی گیر برای آب در جریان به میزان 2۰۰ گالن در دقیقه و چرخه شستشوی 1۰ ساعت و آب ورودی با سختی ۰۰PPM3 چند گرین می باشد؟

1)21۰۰۰۰۰

2) 24۵۰۰۰۰

3)3۰۰۰۰۰۰

4)31۰۰۰۰۰

37 - در داخل ساختمان اختلاف درجه حرارت داخل و خارج باید حداقل چند درجه فارنهایت باشد تا کانال‌های رفت‌وبرگشت احتیاج به عایق‌کاری نداشته باشند؟

1)۵

2) 1۰

3)1۵

4)2۰

38 - پر کردن منبع ذخیره آب شهری یک ساختمان به چه روشی صحیح است؟

1 ) به‌صورت نصب شیر ورودی در زیر منبع

2 ) نصب شیر ورودی در تراز حداکثر ارتفاع آب منبع

3 ) به‌صورت نصب شیر ورودی در بدنه منبع

4 ) به‌صورت ریزشی بافاصله هوائی مناسب

3۹ - در یک دستگاه هواساز چند منطقه‌ای ( MULTI - ZONE ) دمپر منطقه از چه نوع باید تهیه و نصب شود؟

1 ) از نوع on-off بدون فنر بازگشت

2 ) از نوع on-off با فنر بازگشت

3 ) از نوع تدریجی با فنر بازگشت

4 ) از نوع تدریجی بدون فنر بازگشت

4۰ - در سیستم‌های سرمایش تبخیری استفاده از کویل پیش سرمایش چه تغییری در هوای ورودی به دستگاه ایجاد می‌نماید؟

1 ) تغییری در مشخصات هوای تازه نمی‌دهد.

2 ) باعث کاهش حرارت غیر محسوس می‌شود

3 ) باعث کاهش حرارت محسوس و غیر محسوس می‌شود

4 ) باعث کاهش حرارت محسوس می‌شود.

41 - درصورتی‌که درجه حرارت آب دیگ با اکوستات مستغرق روی 7۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم‌شده باشد ترموستات جداری پمپ سیرکولاتور روی چند درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌شود؟

1)3۰

2) ۵۰

3)۶۰

4)۶۵

42 - محدوده شیب مناسب برای لوله‌های افقی فاضلاب چند درصد است؟

1)۰.۵ تا ۶

2) ۰.۵ تا 4

3)1 تا ۶

4)1 تا ۵

43- اتصال لوله هواکش فاضلاب به شاخه افقی فاضلاب باید تحت چه زاویه‌ای باشد؟

1)2 و 3

2) 4۵ درجه یا بیشتر

3)۹۰ درجه

4)4۵ درجه یا کمتر

44 - در یک بادبزن که حرکت خود را با کمک تسمه از یک موتوربرقی می‌گیرد. قطر پولی آن 1۵ اینچ PITCH - DHAMIETER و دور موتور 2۹۰۰ دور در دقیقه می باشد. اگر دور موتور ۶۰۰ دور در دقیقه شود قطر پولی چقدر می‌گردد؟

1)8 / 2 اینچ

2) 5.2 اینچ

3)4.3 اینچ

4)3.1۰ اینچ

۵ - میزان فشار هوا و حداقل مدت آزمایش لوله‌کشی فاضلاب با هوای فشرده به ترتیب (از راست به چپ) چند میلی‌متر و چند دقیقه است؟

1)38 - 1۵

2) 38 - 3۰

3)1۰۰ - 3۰

4)1۰۰ - 1۵

4۶ - ظرفیت تقریبی یک دستگاه چیلر تراکمی برای ساختمان ۵ طبقه با 1۰۰۰ مترمربع زیربنای مفید در شمال تهران چند تن تبرید مناسب است؟

1)1۰

2) 3۰

3)۶۰

4)1۰۰

47- دبی برج خنک‌کن برای سؤال 4۶ چند GPM مناسب است؟

1)2۵۰

2) 1۶۰

3)18۰

4)۶۰

48 - ظرفیت اسمی فن کویل در دور زیاد تعیین‌شده در دورهای کم و متوسط ظرفیت به ترتیب از راست به چپ چند درصد از CFM اسمی می باشد؟

1)2۵ - ۶۰

2) 3۰ - ۶۰

3)4۰ - ۶۰

4)۵۰ - 7۰

4۹ - قطر سرریز مخزن ذخیره آب باید حداقل چند برابر قطر لوله ورودی پرکن باشد؟

1)1

2) 1.۵

3)2

4)2.۵

۵۰ - حداقل شیب لوله فاضلاب به قطر 2 اینچ در داخل سقف کاذب چند درصد می باشد؟

1)1

2) 1.۵

3)2

4)3

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی

آزمون