مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

PersianTurkishArabicRussianGermanUK_englishUS_englishSwedishFrench

راهنمای محاسبات نرم افزار بر اساس ماده 11 تعرفه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

 

 

محاسبات نرم افزار بر اساس ماده 11 تعرفه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به  شماره ۱۰۰۴۱۵۴۰۹۰۰۰ ـ ۱۸۱۳۹۲ که در تاریخ 1392/08/01 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده صورت گرفته است.

 

ماده۱۱ـ   دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

 • تا پنجاه میلیون ریال........................................................................ مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد..........................    0.5  درصد
 • از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد..........   0.4  درصد
 • از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد.. .......................   0.3  درصد
 • از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد..............................................   0.125  درصد
 • از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد............................    0.06  درصد
 • از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد.........................   0.03 درصد
 • از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد...................   0.025 درصد
 • از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد...........   0.015 درصد
 • از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد...................................................   0.01 درصد
 • حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود


تبصره۱ـ   در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ  دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.
تبصره۳ـدستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۴ـ   تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۵ ـ  در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به   اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۶ ـ   در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد

-        تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان معیار و تعیین حدود دستمزد ابلاغ گردیده است و کارشناسان حق دریافت دستمزد بیش از آن را ندارند مگر در شرایطی که با توجه به نوع کار و تسریع در انجام یا موضوعی که در تعرفه پیش بینی نشده باشد ملاک توافق طرفین خواهد بود.

-        ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری برای هر موضوع ارزیابی ارجاعی است و در محاسبات برای هر مورد ارزش آن را درج نمایید نه جمع کل دارائی مورد محاسبه، چون نتیجه حاصله بسیار متفاوت خواهد بود.

-        در صورتیکه ارزیابی شامل موارد ترکیبی باشد به عنوان مثال ارزیابی کارخانه که انجام ارزیابی مستلزم ارائه گزارش در آیتمها و رشته های متعدد باشد باید هر یک از آیتمهای ارزیابی ملک ، ماشین آلات ، تجهیزات ، مالکیت معنوی (برند)، موجودی انبار و ... به صورت جداگانه در این نرم افزار محاسبه شود.

-        در مواردیکه لازم باشد برای هر جلد سند مالکیت گزارش مستقل تهیه شود میبایست میزان ارزش سهم(از شش دانگ) هر سند به صورت جداگانه در این نرم افزار محاسبه شود.

-        در مواردیکه بخشی از ارزش یک موضوع ارزیابی مورد نیاز باشد به عنوان مثال یک دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین، مبنای محاسبات دستمزد بر اساس ششدانگ صورت میگیرد.

No Internet Connection